Jerzy BUZEK : 6. sasaukums 

Politiskās grupas 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Eiropas Tautas Partijas (Kristīgo demokrātu) un Eiropas Demokrātu grupa - Loceklis

Partejiskā piederība attiecīgā valstī 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Platforma Obywatelska (Polija)

Biedrs 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja
 • 15-09-2004 / 13-07-2009 : Delegācija ES un Ukrainas Parlamentārās sadarbības komitejā
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja
 • 10-05-2007 / 04-02-2009 : Pagaidu komiteja par klimata izmaiņām

Aizstājējs 

 • 22-07-2004 / 14-01-2007 : Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja
 • 02-03-2005 / 17-01-2007 : Delegācija attiecībām ar Centrālamerikas valstīm
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja
 • 18-01-2007 / 13-03-2007 : Delegācija attiecībām ar Dienvidaustrumu Āzijas valstīm un Dienvidaustrumu Āzijas valstu asociāciju (ASEAN)
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegācija attiecībām ar Dienvidaustrumu Āzijas valstīm un Dienvidaustrumu Āzijas valstu asociāciju (ASEAN)

all-activities 

Ziņojumi, kas sagatavoti, pildot referenta pienākumus 
Parlamenta atbildīgā komiteja ieceļ referentu ziņojuma sagatavošanai par likumdošanas vai budžeta priekšlikumu vai citiem jautājumiem. Sagatavojot ziņojumu, referenti var apspriesties ar attiecīgajiem ekspertiem un ieinteresētajām personām. Referenti ir atbildīgi arī par kompromisa grozījumu izstrādi un sarunām ar ēnu referentiem. Komitejās pieņemtos ziņojumus pēc tam izskata un par tiem balso plenārsēdē. 55 pants

Atzinumi, kas sagatavoti, pildot atzinuma sagatavotāja pienākumus 
Komitejas var atbildīgās komitejas ziņojuma vajadzībām sagatavot atzinumu par aspektiem, kas saistīti ar attiecīgās komitejas darbības jomu. Šādu atzinumu sagatavotāji ir atbildīgi arī par kompromisa grozījumu izstrādi un sarunām ar ēnu atzinuma sagatavotājiem. 56. pants, 57. pants, VI pielikums

ATZINUMS par priekšlikumu Padomes regulai, ar ko definē Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Eiropas Sociālā fonda un Kohēzijas fonda galvenos noteikumus  
- ENVI_AD(2005)353727 -  
-
ENVI 
ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas Reģionālās attīstības fondu  
- ENVI_AD(2005)353716 -  
-
ENVI 

Rezolūcijas priekšlikumi 
Deputāti var iesniegt individuālus rezolūciju priekšlikumus par jautājumiem, kas attiecas uz Eiropas Savienības darbības jomu. Šos priekšlikumus nosūta izskatīšanai atbildīgajā komitejā. Reglamenta 143. pants

Parlamentārie jautājumi 
Jautājumus, uz kuriem jāatbild mutiski un kuriem seko debates, var iesniegt komiteja, politiskā grupa vai vismaz 5 % Parlamenta deputātu. Adresāti ir citas ES iestādes. Priekšsēdētāju konference lemj, vai un kādā secībā jautājumi tiek iekļauti plenārsēdes galīgajā darba kārtības projektā. 128. pants

Rakstiskās deklarācijas (līdz 2017. gada 16. janvārim) 
**Šis instruments kopš 2017. gada 16. janvāra vairs nepastāv**. Rakstiskā deklarācija bija paredzēta iniciatīvas paušanai ES kompetencē esošā jautājumā. Deputātiem bija iespējams 3 mēnešu laikā pievienot tai savu parakstu.

Rakstiska deklarācija par hroniskas obstruktīvas plaušu slimības apkarošanu  
- P6_DCL(2007)0102 - Zaudējis spēku  
Catherine STIHLER , Jerzy BUZEK , Paulo CASACA , Avril DOYLE , Gérard ONESTA  
Sākuma datums : 14-11-2007
Zaudē spēku : 28-02-2008
Parakstītāju skaits : 183 - 21-02-2008

Apmeklējumu reģistrs 
Šis apmeklējumu reģistrs ir sagatavots, ņemot vērā Parlamenta 6. sasaukuma plenārsēžu protokolus. Tajā sniegtajiem datiem ir tikai informatīvs nolūks, un tie attiecas uz deputāta pilnvaru termiņa laiku Eiropas Parlamentā. Dati nav apstrādāti, t.i., nav ņemti vērā labojumi, kas attiecas uz attaisnotu prombūtni slimības dēļ, prombūtni bērna kopšanas atvaļinājumā, darba braucieniem sankcionētas Parlamenta delegācijas sastāvā utt.

Kontakti