Laima Liucija ANDRIKIENĖ : 7. sasaukums 

Politiskās grupas 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Eiropas Tautas partijas (Kristīgie demokrāti) grupa - Locekle

Partejiskā piederība attiecīgā valstī 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai (Lietuva)

Priekšsēdētāja vietniece 

 • 20-07-2009 / 18-01-2012 : Cilvēktiesību apakškomiteja

Biedrs 

 • 16-07-2009 / 19-07-2009 : Cilvēktiesību apakškomiteja
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Starptautiskās tirdzniecības komiteja
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegācija attiecībām ar Baltkrieviju
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegācija Euronest parlamentārajā asamblejā
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Starptautiskās tirdzniecības komiteja
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Cilvēktiesību apakškomiteja

Aizstājēja 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Ārlietu komiteja
 • 16-09-2009 / 11-10-2009 : Delegācija ĀKK un ES Apvienotajā parlamentārajā asamblejā
 • 12-10-2009 / 30-06-2014 : Delegācija ES un Meksikas Apvienotajā parlamentārajā komitejā
 • 12-10-2009 / 30-06-2014 : Delegācija Eiropas un Latīņamerikas Parlamentārajā asamblejā
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Ārlietu komiteja

all-activities 

Plenārsēdes debašu dokumenti 
Runas, kas teiktas, uzstājoties plenārsēdē, un rakstiski paziņojumi saistībā ar plenārsēdes debatēm 204. pants un 171. panta 11. punkts.

Ziņojumi, kas sagatavoti, pildot referenta pienākumus 
Parlamenta atbildīgā komiteja ieceļ referentu ziņojuma sagatavošanai par likumdošanas vai budžeta priekšlikumu vai citiem jautājumiem. Sagatavojot ziņojumu, referenti var apspriesties ar attiecīgajiem ekspertiem un ieinteresētajām personām. Referenti ir atbildīgi arī par kompromisa grozījumu izstrādi un sarunām ar ēnu referentiem. Komitejās pieņemtos ziņojumus pēc tam izskata un par tiem balso plenārsēdē. 55 pants

Atzinumi, kas sagatavoti, pildot atzinuma sagatavotāja pienākumus 
Komitejas var atbildīgās komitejas ziņojuma vajadzībām sagatavot atzinumu par aspektiem, kas saistīti ar attiecīgās komitejas darbības jomu. Šādu atzinumu sagatavotāji ir atbildīgi arī par kompromisa grozījumu izstrādi un sarunām ar ēnu atzinuma sagatavotājiem. 56. pants, 57. pants, VI pielikums

ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Partnerības instrumentu sadarbībai ar trešām valstīm  
- INTA_AD(2012)489443 -  
-
INTA 
ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko paredz kopīgus noteikumus un procedūras Savienības ārējās darbības instrumentu īstenošanai  
- INTA_AD(2012)489414 -  
-
INTA 
ATZINUMS par jaunu virzienu noteikšanu sadarbībai ar Latīņameriku attīstības jomā  
- AFET_AD(2012)478613 -  
-
AFET 

Rezolūcijas priekšlikumi 
Deputāti var iesniegt individuālus rezolūciju priekšlikumus par jautājumiem, kas attiecas uz Eiropas Savienības darbības jomu. Šos priekšlikumus nosūta izskatīšanai atbildīgajā komitejā. Reglamenta 143. pants

Parlamentārie jautājumi 
Jautājumus, uz kuriem jāatbild mutiski un kuriem seko debates, var iesniegt komiteja, politiskā grupa vai vismaz 5 % Parlamenta deputātu. Adresāti ir citas ES iestādes. Priekšsēdētāju konference lemj, vai un kādā secībā jautājumi tiek iekļauti plenārsēdes galīgajā darba kārtības projektā. 128. pants

Deklarācijas 

Finansiālo interešu deklarācija