Tadeusz ZWIEFKA : 8. sasaukums 

Politiskās grupas 

  • 01-07-2014 / 15-11-2016 : Eiropas Tautas partijas (Kristīgie demokrāti) grupa - Loceklis
  • 16-11-2016 / 01-07-2019 : Eiropas Tautas partijas (Kristīgie demokrāti) grupa - Priekšsēdētāja vietnieks

Partejiskā piederība attiecīgā valstī 

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Platforma Obywatelska (Polija)

Biedrs 

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Juridiskā komiteja
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegācija ĀKK un ES apvienotajā parlamentārajā asamblejā
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Juridiskā komiteja

Aizstājējs 

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Kultūras un izglītības komiteja
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegācija attiecībām ar Mercosur
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegācija Eiropas un Latīņamerikas parlamentārajā asamblejā
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Kultūras un izglītības komiteja

Galvenās Parlamenta veiktās darbības 

Plenārsēdes debašu dokumenti 
Runas, kas teiktas, uzstājoties plenārsēdē, un rakstiski paziņojumi saistībā ar plenārsēdes debatēm 204. pants un 171. panta 11. punkts.

Ziņojumi, kas sagatavoti, pildot referenta pienākumus 
Parlamenta atbildīgā komiteja ieceļ referentu ziņojuma sagatavošanai par likumdošanas vai budžeta priekšlikumu vai citiem jautājumiem. Sagatavojot ziņojumu, referenti var apspriesties ar attiecīgajiem ekspertiem un ieinteresētajām personām. Referenti ir atbildīgi arī par kompromisa grozījumu izstrādi un sarunām ar ēnu referentiem. Komitejās pieņemtos ziņojumus pēc tam izskata un par tiem balso plenārsēdē. 55 pants

Ziņojumi, kas sagatavoti, pildot ēnu referenta pienākumus 
Politiskās grupas atbildīgajā komitejā katram ziņojumam ieceļ ēnu referentus, lai sekotu darba gaitai un, apspriežoties ar referentu, teksta izstrādē nonāktu pie kompromisa. 215 pants

Atzinumi, kas sagatavoti, pildot ēnu atzinuma sagatavotāja pienākumus 
Politiskās grupas ieceļ ēnu atzinuma sagatavotājus, lai sekotu darba gaitai un, apspriežoties ar atzinuma sagatavotāju, teksta izstrādē nonāktu pie kompromisa. 215 pants

ATZINUMS par Eiropas Savienības 2015. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, IV iedaļa — Tiesa  
- JURI_AD(2017)594028 -  
-
JURI 
ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par profesionālās kvalifikācijas atzīšanu kuģošanā iekšējos ūdeņos un Padomes Direktīvas 96/50/EK un Padomes Direktīvas 91/672/EEK atcelšanu  
- JURI_AD(2016)582398 -  
-
JURI 
ATZINUMS par publisku piekļuvi dokumentiem (Reglamenta 116. panta 7. punkts) 2014. un 2015. gadā  
- JURI_AD(2016)571798 -  
-
JURI 

Rezolūcijas priekšlikumi 
Rezolūciju priekšlikumus par aktuāliem jautājumiem iesniedz pēc komitejas, politiskās grupas vai vismaz 5 % deputātu pieprasījuma, un par tiem balso plenārsēdē. 132. pants, 136. pants, 139 pants, 144. pants

Mutiski jautājumi 
Eiropas Komisijai, Padomei vai Komisijas priekšsēdētāja vietniekam / Savienības augstajam pārstāvim adresētus mutiski atbildamus jautājumus, kuriem seko debates, var iesniegt komiteja, politiskā grupa vai vismaz 5 % Parlamenta deputātu. 136. pants

Citas Parlamenta veiktās darbības 

Rakstiski balsojumu skaidrojumi 
Deputāti var iesniegt rakstisku skaidrojumu par savu balsojumu plenārsēdē. 194. pants

Likumīgi pasākumi, ar kuriem aizsargā trauksmes cēlējus, kas darbojas sabiedrības interesēs (A8-0295/2017 - Virginie Rozière) PL  
 

Zgadzam się z założeniem, które pojawia się w tytule sprawozdania, które mówi o tym, że powinniśmy podjąć uzasadnione środki ochrony sygnalistów działających w interesie publicznym podczas ujawniania poufnych informacji posiadanych przez przedsiębiorstwa i organy publiczne. Po przeczytaniu tego raportu pojawia się jednak wiele pytań, w tym pytanie zasadnicze - czy Unia Europejska ma kompetencje w tym obszarze? Czy na pewno chcemy dać ochronę anonimowym donosom, które mogą być składane, by zniesławić i oczernić, a może nawet doprowadzić konkurencyjną firmę do upadku? Czy sygnaliści powinni mieć większe prawa niż ofiary przestępstw i mieć możliwość ingerowania i komentowania dokumentów w prowadzonym śledztwie? Nie zgadzam się z takim podejściem, dlatego też ostatecznie wstrzymałem się w głosowaniu końcowym. Idea raportu jest dobra, jednak treść idzie w złym kierunku, który może zaszkodzić zarówno osobom prywatnym jak i przedsiębiorstwom unijnym.

Mediācijas direktīvas īstenošana (A8-0238/2017 - Kostas Chrysogonos) PL  
 

Dyrektywa z 2008 roku w sprawie niektórych aspektów mediacji w sprawach cywilnych i handlowych została wdrożona we wszystkich państwach członkowskich jednak w różnym stopniu. Najważniejsze zidentyfikowane problemy to brak kultury mediacji i nieznajomość tego systemu przez obywateli oraz częsty brak systemu oceny kwalifikacji mediatorów. W czasach, gdy sądy w wielu państwach członkowskich są przeciążone, przez co procesy sądowe ciągną się latami, mediacja ma szansę stać się szybszym, tańszym i na pewno bardziej przyjaznym dla obywateli sposobem dochodzenia swoich roszczeń i rozwiązywania konfliktów - szczególnie na polu prawa rodzinnego. Dlatego tez uważam, że promowanie mediacji i tworzenie systemu, któremu obywatel będzie ufał powinno stać się obowiązkowym elementem każdej strategii reformującej wymiar sprawiedliwości.

Noilguma termiņi attiecībā uz satiksmes negadījumiem (A8-0206/2017 - Pavel Svoboda) PL  
 

Przepisy dotyczące przedawnienia określają terminy wniesienia pozwu o odszkodowanie do sądu lub innego właściwego organu. Nasi obywatele są mobilni, przemierzają tysiące kilometrów dróg we wszystkich krajach członkowskich. Wypadki drogowe, w których uczestniczą obywatele innego kraju, są faktem. Wystąpienie z roszczeniem z zagranicy jest często na tyle trudne, że poszkodowani decydują się ostatecznie nie dochodzić swoich praw czy występować o odszkodowanie. Krajowe przepisy dotyczące przedawnienia mogą być bardzo złożone, a poszkodowani i ich pełnomocnicy często nie znają przepisów państw członkowskich, przez które podróżują. Ponadto większość poszkodowanych w wypadkach transgranicznych będzie korzystać z możliwości wnoszenia pozwu w państwie zamieszkania, co oznacza, że sąd rozstrzygający sprawę będzie musiał stosować obce prawo. Obejmuje to także nieznane przepisy dotyczące przedawnienia. Dlatego popieram naszego sprawozdawcę i pomysł, by ustanowić na poziomie unijnym minimalne normy dotyczące ogólnego terminu wystąpienia z roszczeniem, początku biegu tego terminu i jego zawieszenia. To bardzo ułatwi życie naszym obywatelom, którym przydarzy się wypadek drogowy na terytorium innego państwa członkowskiego.

Rakstiski jautājumi 
Deputāti var adresēt Eiropadomes priekšsēdētājam, Padomei, Komisijai un Komisijas priekšsēdētāja vietniekam / Savienības augstajam pārstāvim noteiktu skaitu jautājumu, uz kuriem jāatbild rakstiski. 138. pants, III pielikums

Rakstiskās deklarācijas (līdz 2017. gada 16. janvārim) 
**Šis instruments kopš 2017. gada 16. janvāra vairs nepastāv**. Rakstiskā deklarācija bija paredzēta iniciatīvas paušanai ES kompetencē esošā jautājumā. Deputātiem bija iespējams 3 mēnešu laikā pievienot tai savu parakstu.

Rakstiska deklarācija par seksuālas vardarbības pret bērniem internetā apkarošanu  
- P8_DCL(2016)0056 - Zaudējis spēku  
Kostas CHRYSOGONOS , Monika SMOLKOVÁ , Miltiadis KYRKOS , Professor Dubravka ŠUICA , António MARINHO E PINTO , Elissavet VOZEMBERG-VRIONIDI , Takis HADJIGEORGIOU , Tadeusz ZWIEFKA , Kostadinka KUNEVA , Ramona Nicole MĂNESCU  
Sākuma datums : 06-06-2016
Zaudē spēku : 06-09-2016
Parakstītāju skaits : 85 - 07-09-2016

Deklarācijas 

Finansiālo interešu deklarācija