Ana GOMES : 7. sasaukums 

Politiskās grupas 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Eiropas Parlamenta sociālistu un demokrātu progresīvās alianses grupa - Locekle

Partejiskā piederība attiecīgā valstī 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Partido Socialista (Portugāle)

Biedrs 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Ārlietu komiteja
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Cilvēktiesību apakškomiteja
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Drošības un aizsardzības apakškomiteja
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegācija attiecībām ar Irāku
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Ārlietu komiteja
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Cilvēktiesību apakškomiteja
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Drošības un aizsardzības apakškomiteja

Aizstājēja 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegācija attiecībām ar Amerikas Savienotajām Valstīm
 • 15-10-2009 / 30-06-2014 : Delegācija ĀKK un ES Apvienotajā parlamentārajā asamblejā
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja
 • 28-03-2012 / 23-10-2013 : Īpašā komiteja organizētās noziedzības, korupcijas un naudas atmazgāšanas jautājumos

all-activities 

Ziņojumi, kas sagatavoti, pildot referenta pienākumus 
Parlamenta atbildīgā komiteja ieceļ referentu ziņojuma sagatavošanai par likumdošanas vai budžeta priekšlikumu vai citiem jautājumiem. Sagatavojot ziņojumu, referenti var apspriesties ar attiecīgajiem ekspertiem un ieinteresētajām personām. Referenti ir atbildīgi arī par kompromisa grozījumu izstrādi un sarunām ar ēnu referentiem. Komitejās pieņemtos ziņojumus pēc tam izskata un par tiem balso plenārsēdē. 55 pants

Atzinumi, kas sagatavoti, pildot atzinuma sagatavotāja pienākumus 
Komitejas var atbildīgās komitejas ziņojuma vajadzībām sagatavot atzinumu par aspektiem, kas saistīti ar attiecīgās komitejas darbības jomu. Šādu atzinumu sagatavotāji ir atbildīgi arī par kompromisa grozījumu izstrādi un sarunām ar ēnu atzinuma sagatavotājiem. 56. pants, 57. pants, VI pielikums

ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par pasākumiem, kas nodrošinātu vienādi augsta līmeņa tīklu un informācijas drošību visā Savienībā  
- AFET_AD(2013)516830 -  
-
AFET 
ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar ko izveido finanšu instrumentu sadarbībai attīstības jomā  
- AFET_AD(2012)489388 -  
-
AFET 
ATZINUMS par Eiropas Savienības iekšējās drošības stratēģiju  
- AFET_AD(2012)480693 -  
-
AFET 

Atzinumi, kas sagatavoti, pildot ēnu atzinuma sagatavotāja pienākumus 
Politiskās grupas ieceļ ēnu atzinuma sagatavotājus, lai sekotu darba gaitai un, apspriežoties ar atzinuma sagatavotāju, teksta izstrādē nonāktu pie kompromisa. 215 pants

ATZINUMS par Stokholmas programmas termiņa vidusposma pārskatīšanu  
- AFET_AD(2013)513244 -  
-
AFET 
ATZINUMS par iespējamo CIP gūstekņu nogādāšanu un nelikumīgu turēšanu apcietinājumā Eiropas valstīs — saistībā ar EP TDIP komitejas ziņojumu veiktie pasākumi  
- AFET_AD(2012)487735 -  
-
AFET 

Rezolūcijas priekšlikumi 
Deputāti var iesniegt individuālus rezolūciju priekšlikumus par jautājumiem, kas attiecas uz Eiropas Savienības darbības jomu. Šos priekšlikumus nosūta izskatīšanai atbildīgajā komitejā. Reglamenta 143. pants

Parlamentārie jautājumi 
Jautājumus, uz kuriem jāatbild mutiski un kuriem seko debates, var iesniegt komiteja, politiskā grupa vai vismaz 5 % Parlamenta deputātu. Adresāti ir citas ES iestādes. Priekšsēdētāju konference lemj, vai un kādā secībā jautājumi tiek iekļauti plenārsēdes galīgajā darba kārtības projektā. 128. pants

Rakstiskās deklarācijas (līdz 2017. gada 16. janvārim) 
**Šis instruments kopš 2017. gada 16. janvāra vairs nepastāv**. Rakstiskā deklarācija bija paredzēta iniciatīvas paušanai ES kompetencē esošā jautājumā. Deputātiem bija iespējams 3 mēnešu laikā pievienot tai savu parakstu.

Rakstiska deklarācija par bezapkalpes aparātu izmantošanu mērķtiecīgā slepkavošanā  
- P7_DCL(2012)0002 - Zaudējis spēku  
Sabine LÖSING , Sonia ALFANO , Ana GOMES , Rui TAVARES  
Sākuma datums : 16-01-2012
Zaudē spēku : 20-04-2012
Parakstītāju skaits : 95 - 20-04-2012
Rakstiska deklarācija par tādu zāļu eksportu, kuras izmanto nāvessoda izpildei trešās valstīs  
- P7_DCL(2011)0029 - Zaudējis spēku  
Baroness Sarah LUDFORD , Simon BUSUTTIL , Ana GOMES , Barbara LOCHBIHLER  
Sākuma datums : 06-06-2011
Zaudē spēku : 06-10-2011
Parakstītāju skaits : 168 - 06-10-2011
Rakstiska deklarācija par Eiropas sakopšanas talku un globālo kustību „Let’s do it” 2012. gadā  
- P7_DCL(2011)0003 - Pieņemts  
Romana JORDAN , Ana GOMES , Corinne LEPAGE , Radvilė MORKŪNAITĖ-MIKULĖNIENĖ , Indrek TARAND  
Sākuma datums : 14-02-2011
Zaudē spēku : 16-05-2011
Pieņemts (datums) : 12-05-2011
Pieņemtais teksts (ar parakstītāju vārdiem) : P7_TA(2011)0245
Parakstītāju skaits : 406 - 12-05-2011

Deklarācijas 

Finansiālo interešu deklarācija