Milan CABRNOCH : 7. sasaukums 

Politiskās grupas 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Eiropas Konservatīvo un reformistu grupa - Loceklis

Partejiskā piederība attiecīgā valstī 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Občanská demokratická strana (Čehija)

Priekšsēdētājs 

 • 30-09-2009 / 30-06-2014 : Delegācija ES un Armēnijas, ES un Azerbaidžānas un ES un Gruzijas Parlamentārās sadarbības komitejās

Biedrs 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja
 • 14-09-2009 / 18-01-2012 : Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja
 • 16-09-2009 / 29-09-2009 : Delegācija ES un Armēnijas, ES un Azerbaidžānas un ES un Gruzijas Parlamentārās sadarbības komitejās
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegācija Euronest parlamentārajā asamblejā
 • 30-09-2009 / 30-06-2014 : Delegāciju vadītāju konference
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja

Aizstājējs 

 • 21-07-2009 / 13-09-2009 : Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja

all-activities 

Plenārsēdes debašu dokumenti 
Runas, kas teiktas, uzstājoties plenārsēdē, un rakstiski paziņojumi saistībā ar plenārsēdes debatēm 204. pants un 171. panta 11. punkts.

Ziņojumi, kas sagatavoti, pildot referenta pienākumus 
Parlamenta atbildīgā komiteja ieceļ referentu ziņojuma sagatavošanai par likumdošanas vai budžeta priekšlikumu vai citiem jautājumiem. Sagatavojot ziņojumu, referenti var apspriesties ar attiecīgajiem ekspertiem un ieinteresētajām personām. Referenti ir atbildīgi arī par kompromisa grozījumu izstrādi un sarunām ar ēnu referentiem. Komitejās pieņemtos ziņojumus pēc tam izskata un par tiem balso plenārsēdē. 55 pants

Atzinumi, kas sagatavoti, pildot atzinuma sagatavotāja pienākumus 
Komitejas var atbildīgās komitejas ziņojuma vajadzībām sagatavot atzinumu par aspektiem, kas saistīti ar attiecīgās komitejas darbības jomu. Šādu atzinumu sagatavotāji ir atbildīgi arī par kompromisa grozījumu izstrādi un sarunām ar ēnu atzinuma sagatavotājiem. 56. pants, 57. pants, VI pielikums

ATZINUMS par Eiropas Inovācijas partnerību aktīvām un veselīgām vecumdienām  
- EMPL_AD(2012)496461 -  
-
EMPL 
ATZINUMS par Direktīvas 2005/36/EK par profesionālo kvalifikāciju atzīšanu īstenošanu  
- EMPL_AD(2011)467172 -  
-
EMPL 

Atzinumi, kas sagatavoti, pildot ēnu atzinuma sagatavotāja pienākumus 
Politiskās grupas ieceļ ēnu atzinuma sagatavotājus, lai sekotu darba gaitai un, apspriežoties ar atzinuma sagatavotāju, teksta izstrādē nonāktu pie kompromisa. 215 pants

ATZINUMS par klimata un enerģētikas politikas satvaru 2030. gadam  
- EMPL_AD(2013)519732 -  
-
EMPL 
ATZINUMS par Eiropas stratēģiju attiecībā uz plastmasas atkritumiem vidē  
- EMPL_AD(2013)514576 -  
-
EMPL 

Parlamentārie jautājumi 
Jautājumus, uz kuriem jāatbild mutiski un kuriem seko debates, var iesniegt komiteja, politiskā grupa vai vismaz 5 % Parlamenta deputātu. Adresāti ir citas ES iestādes. Priekšsēdētāju konference lemj, vai un kādā secībā jautājumi tiek iekļauti plenārsēdes galīgajā darba kārtības projektā. 128. pants

Deklarācijas 

Finansiālo interešu deklarācija