Carlos ITURGAIZ : 8. sasaukums 

Politiskās grupas 

 • 06-11-2014 / 01-07-2019 : Eiropas Tautas partijas (Kristīgie demokrāti) grupa - Loceklis

Partejiskā piederība attiecīgā valstī 

 • 06-11-2014 / 01-07-2019 : Partido Popular (Spānija)

Biedrs 

 • 12-11-2014 / 27-04-2015 : Delegācija ĀKK un ES apvienotajā parlamentārajā asamblejā
 • 12-11-2014 / 15-09-2015 : Budžeta komiteja
 • 12-11-2014 / 18-01-2017 : Zivsaimniecības komiteja
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Zivsaimniecības komiteja
 • 14-06-2017 / 01-07-2019 : Delegācija ĀKK un ES apvienotajā parlamentārajā asamblejā

Aizstājējs 

 • 11-11-2014 / 01-07-2019 : Delegācija attiecībām ar Dienvidāfriku
 • 13-11-2014 / 01-07-2019 : Delegācija Eiropas un Latīņamerikas parlamentārajā asamblejā
 • 22-04-2015 / 01-07-2019 : Delegācija Euronest parlamentārajā asamblejā
 • 16-09-2015 / 11-07-2016 : Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja
 • 12-07-2016 / 18-01-2017 : Lūgumrakstu komiteja
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Lūgumrakstu komiteja
 • 13-06-2017 / 13-06-2017 : Delegācija ĀKK un ES apvienotajā parlamentārajā asamblejā

Galvenās Parlamenta veiktās darbības 

Plenārsēdes debašu dokumenti 
Runas, kas teiktas, uzstājoties plenārsēdē, un rakstiski paziņojumi saistībā ar plenārsēdes debatēm 204. pants un 171. panta 11. punkts.

Ziņojumi, kas sagatavoti, pildot referenta pienākumus 
Parlamenta atbildīgā komiteja ieceļ referentu ziņojuma sagatavošanai par likumdošanas vai budžeta priekšlikumu vai citiem jautājumiem. Sagatavojot ziņojumu, referenti var apspriesties ar attiecīgajiem ekspertiem un ieinteresētajām personām. Referenti ir atbildīgi arī par kompromisa grozījumu izstrādi un sarunām ar ēnu referentiem. Komitejās pieņemtos ziņojumus pēc tam izskata un par tiem balso plenārsēdē. 55 pants

Atzinumi, kas sagatavoti, pildot atzinuma sagatavotāja pienākumus 
Komitejas var atbildīgās komitejas ziņojuma vajadzībām sagatavot atzinumu par aspektiem, kas saistīti ar attiecīgās komitejas darbības jomu. Šādu atzinumu sagatavotāji ir atbildīgi arī par kompromisa grozījumu izstrādi un sarunām ar ēnu atzinuma sagatavotājiem. 56. pants, 57. pants, VI pielikums

ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2012/2002, Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1305/2013, (ES) Nr. 1306/2013, (ES) Nr. 1307/2013, (ES) Nr. 1308/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 un (ES) Nr. 652/2014 un Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu Nr. 541/2014/ES  
- PECH_AD(2017)599707 -  
-
PECH 

Atzinumi, kas sagatavoti, pildot ēnu atzinuma sagatavotāja pienākumus 
Politiskās grupas ieceļ ēnu atzinuma sagatavotājus, lai sekotu darba gaitai un, apspriežoties ar atzinuma sagatavotāju, teksta izstrādē nonāktu pie kompromisa. 215 pants

ATZINUMS par Eiropas Savienības 2014. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, III iedaļa — Komisija  
- PECH_AD(2016)571470 -  
-
PECH 

Rezolūcijas priekšlikumi 
Rezolūciju priekšlikumus par aktuāliem jautājumiem iesniedz pēc komitejas, politiskās grupas vai vismaz 5 % deputātu pieprasījuma, un par tiem balso plenārsēdē. 132. pants, 136. pants, 139 pants, 144. pants

Citas Parlamenta veiktās darbības 

Rakstiski balsojumu skaidrojumi 
Deputāti var iesniegt rakstisku skaidrojumu par savu balsojumu plenārsēdē. 194. pants

Starpposma ziņojums par daudzgadu finanšu shēmu 2021.–2027. gadam: Parlamenta nostāja ar nolūku panākt vienošanos (A8-0358/2018 - Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez) ES  
 

El marco financiero plurianual es un instrumento de cohesión y solidaridad esencial para que la UE pueda hacer frente a los desafíos de la migración, el cambio climático, la globalización y la competitividad.
Queremos aumentar el presupuesto para investigación e innovación, aumentar el nivel de financiación para los programas de infraestructura de transporte, duplicar la financiación para las pymes, triplicar el presupuesto actual para el Programa Erasmus + y mantener la financiación de la política agrícola común. El próximo presupuesto a largo plazo de la UE debe garantizar la capacidad y la responsabilidad de la Unión para satisfacer las necesidades de los ciudadanos europeos.
Por todo ello, mi voto es favorable a la adopción del presente informe.

Iespēju nodrošināšana konkurences iestādēm un iekšējā tirgus pienācīgas darbības nodrošināšana (A8-0057/2018 - Andreas Schwab) ES  
 

La Directiva tiene como objetivo atribuir a las autoridades nacionales de competencia cuando aplican las normas de competencia de la UE, en particular, en lo que respecta a su independencia y recursos, facultades para investigar, imponer multas efectivas y disuasorias en relación a los programas de clemencia.
Los Estados miembros deben garantizar que las autoridades nacionales cuenten con programas de clemencia que les permitan conceder a las empresas inmunidad de multas por revelar su participación en cárteles.
Por ello, mi voto es favorable a la adopción de la Directiva.

Eiropas elektronisko sakaru kodekss (A8-0318/2017 - Pilar del Castillo Vera) ES  
 

El mercado de los servicios de comunicaciones electrónicas ha cambiado radicalmente. La regulación anterior tenía como destinatario, casi en exclusiva, al sector de las telecomunicaciones, pero los elevados niveles de conectividad que demandan hoy todos los sectores económicos y sociales hacen que el impacto de este nuevo marco regulatorio sea mucho mayor. El Código Europeo de las Comunicaciones Electrónicas va a ser un instrumento crucial para que la Unión Europea se convierta en una verdadera sociedad del gigabit.
Además de mejorar la protección de los consumidores, el nuevo marco regulatorio será decisivo para el despliegue de redes de muy alta capacidad y de infraestructuras de banda ancha 5G.
Por todo ello, mi voto es favorable a la adopción del Código Europeo de las Comunicaciones Electrónicas.

Rakstiski jautājumi 
Deputāti var adresēt Eiropadomes priekšsēdētājam, Padomei, Komisijai un Komisijas priekšsēdētāja vietniekam / Savienības augstajam pārstāvim noteiktu skaitu jautājumu, uz kuriem jāatbild rakstiski. 138. pants, III pielikums

Rakstiskās deklarācijas (līdz 2017. gada 16. janvārim) 
**Šis instruments kopš 2017. gada 16. janvāra vairs nepastāv**. Rakstiskā deklarācija bija paredzēta iniciatīvas paušanai ES kompetencē esošā jautājumā. Deputātiem bija iespējams 3 mēnešu laikā pievienot tai savu parakstu.

Rakstiska deklarācija par Eiropas Augļu dienas noteikšanu  
- P8_DCL(2016)0130 - Zaudējis spēku  
Ramón Luis VALCÁRCEL SISO , Paolo DE CASTRO , Jasenko SELIMOVIC , Nuno MELO , Marijana PETIR , Czesław Adam SIEKIERSKI , Esther HERRANZ GARCÍA , Antonio LÓPEZ-ISTÚRIZ WHITE , Gabriel MATO , Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO , Agustín DÍAZ DE MERA GARCÍA CONSUEGRA , Santiago FISAS AYXELÀ , Verónica LOPE FONTAGNÉ , Carlos ITURGAIZ , Francisco José MILLÁN MON , Rosa ESTARÀS FERRAGUT , Pilar del CASTILLO VERA , Pilar AYUSO , Francisco de Paula GAMBUS MILLET , Florent MARCELLESI , Esteban GONZÁLEZ PONS  
Sākuma datums : 12-12-2016
Zaudē spēku : 12-03-2017
Parakstītāju skaits : 132 - 13-03-2017
Rakstiska deklarācija par diskrimināciju sportā  
- P8_DCL(2016)0098 - Zaudējis spēku  
Santiago FISAS AYXELÀ , Marc TARABELLA , Virginie ROZIÈRE , Hannu TAKKULA , Bogdan Brunon WENTA , Esteban GONZÁLEZ PONS , Rosa ESTARÀS FERRAGUT , Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO , Carlos ITURGAIZ , Hugues BAYET , Ivo BELET , Soraya POST , Ernest URTASUN , José BLANCO LÓPEZ , Jordi Vicent SEBASTIA TALAVERA  
Sākuma datums : 12-09-2016
Zaudē spēku : 12-12-2016
Parakstītāju skaits : 76 - 13-12-2016

Deklarācijas 

Finansiālo interešu deklarācija