Alessandra MUSSOLINI : 8. sasaukums 

Politiskās grupas 

 • 01-07-2014 / 29-11-2016 : Eiropas Tautas partijas (Kristīgie demokrāti) grupa - Locekle
 • 30-11-2016 / 11-12-2016 : Pie politiskajām grupām nepiederošie deputāti
 • 12-12-2016 / 01-07-2019 : Eiropas Tautas partijas (Kristīgie demokrāti) grupa - Locekle

Partejiskā piederība attiecīgā valstī 

 • 01-07-2014 / 03-09-2018 : Forza Italia (Itālija)
 • 04-09-2018 / 05-06-2019 : Independent (Itālija)
 • 06-06-2019 / 01-07-2019 : Forza Italia (Itālija)

Biedrs 

 • 01-07-2014 / 13-07-2014 : Transporta un tūrisma komiteja
 • 14-07-2014 / 18-01-2017 : Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegācija ĀKK un ES apvienotajā parlamentārajā asamblejā
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja

Aizstājēja 

 • 01-07-2014 / 30-11-2016 : Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja
 • 01-07-2014 / 30-11-2016 : Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja
 • 14-07-2014 / 30-11-2016 : Delegācija attiecībām ar Indiju
 • 12-01-2017 / 18-01-2017 : Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja
 • 12-01-2017 / 18-01-2017 : Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja

Galvenās Parlamenta veiktās darbības 

Plenārsēdes debašu dokumenti 
Runas, kas teiktas, uzstājoties plenārsēdē, un rakstiski paziņojumi saistībā ar plenārsēdes debatēm 204. pants un 171. panta 11. punkts.

Ziņojumi, kas sagatavoti, pildot referenta pienākumus 
Parlamenta atbildīgā komiteja ieceļ referentu ziņojuma sagatavošanai par likumdošanas vai budžeta priekšlikumu vai citiem jautājumiem. Sagatavojot ziņojumu, referenti var apspriesties ar attiecīgajiem ekspertiem un ieinteresētajām personām. Referenti ir atbildīgi arī par kompromisa grozījumu izstrādi un sarunām ar ēnu referentiem. Komitejās pieņemtos ziņojumus pēc tam izskata un par tiem balso plenārsēdē. 55 pants

Ziņojumi, kas sagatavoti, pildot ēnu referenta pienākumus 
Politiskās grupas atbildīgajā komitejā katram ziņojumam ieceļ ēnu referentus, lai sekotu darba gaitai un, apspriežoties ar referentu, teksta izstrādē nonāktu pie kompromisa. 215 pants

Rezolūcijas priekšlikumi 
Rezolūciju priekšlikumus par aktuāliem jautājumiem iesniedz pēc komitejas, politiskās grupas vai vismaz 5 % deputātu pieprasījuma, un par tiem balso plenārsēdē. 132. pants, 136. pants, 139 pants, 144. pants

Mutiski jautājumi 
Eiropas Komisijai, Padomei vai Komisijas priekšsēdētāja vietniekam / Savienības augstajam pārstāvim adresētus mutiski atbildamus jautājumus, kuriem seko debates, var iesniegt komiteja, politiskā grupa vai vismaz 5 % Parlamenta deputātu. 136. pants

Plašas interpelācijas 
Eiropas Komisijai, Padomei vai Komisijas priekšsēdētāja vietniekam / Savienības augstajam pārstāvim adresētas plašas interpelācijas, uz kurām jāatbild rakstiski un kurām seko debates, var iesniegt komiteja, politiskā grupa vai vismaz 5 % Parlamenta deputātu. 139 pants, III pielikums

Citas Parlamenta veiktās darbības 

Rakstiski balsojumu skaidrojumi 
Deputāti var iesniegt rakstisku skaidrojumu par savu balsojumu plenārsēdē. 194. pants

Emisiju standarti jauniem vieglajiem pasažieru automobiļiem un jauniem vieglajiem komerciālajiem transportlīdzekļiem (A8-0287/2018 - Miriam Dalli) IT  
 

Il mio voto a favore della relazione deriva dalla convinzione che, la definizione di standard di riduzione delle emissioni ambiziosi, rappresenti un obiettivo che l'Unione europea ha il compito di perseguire, per il bene dell'ambiente, e della salute delle generazioni future.

ES un Marokas Nolīgums par zinātnisko un tehnoloģisko sadarbību: noteikumi Marokas dalībai partnerībā pētniecības un inovācijas jomā Vidusjūras reģionā (PRIMA) (A8-0281/2018 - Aldo Patriciello) IT  
 

Mi sono espressa a favore della relazione a firma del collega Patriciello, poiché ritengo che la creazione di condizioni per un'efficiente cooperazione scientifica e tecnologica tra Unione europea e Marocco, non apporterà soltanto vantaggi tangibili in questi settori, ma sarà altresì propedeutica al potenziamento del dialogo tra le parti anche in altri ambiti.

ES un ASV Nolīguma par zinātnisko un tehnoloģisko sadarbību pagarināšana (A8-0212/2018 - Rolandas Paksas) IT  
 

L'Unione europea intrattiene con gli Stati Uniti relazioni più intense in materia di scienza, tecnologia e innovazione rispetto a qualsiasi altro paese extra europeo. Una maggiore cooperazione tra le parti può portare a una significativa crescita economica, alla creazione di posti di lavoro e al miglioramento della qualità della vita per i cittadini su entrambe le sponde dell'Atlantico. Per questo mi sono espressa a favore della relazione prorogando l'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e il governo degli Stati Uniti d'America per un nuovo periodo di cinque anni.

Rakstiski jautājumi 
Deputāti var adresēt Eiropadomes priekšsēdētājam, Padomei, Komisijai un Komisijas priekšsēdētāja vietniekam / Savienības augstajam pārstāvim noteiktu skaitu jautājumu, uz kuriem jāatbild rakstiski. 138. pants, III pielikums

Individuālie rezolūciju priekšlikumi  
Ikviens deputāts var iesniegt rezolūcijas priekšlikumu par jautājumu, kas attiecas uz ES darbības jomu. Pieņemamus priekšlikumus nodod izskatīšanai atbildīgajā komitejā, kas lemj, kāda procedūra ir jāievēro. 143. pants

Rakstiskās deklarācijas (līdz 2017. gada 16. janvārim) 
**Šis instruments kopš 2017. gada 16. janvāra vairs nepastāv**. Rakstiskā deklarācija bija paredzēta iniciatīvas paušanai ES kompetencē esošā jautājumā. Deputātiem bija iespējams 3 mēnešu laikā pievienot tai savu parakstu.

Rakstiska deklarācija par pievienošanos Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencijai par bērna tiesībām (UNCRC)  
- P8_DCL(2016)0135 - Zaudējis spēku  
Alessandra MUSSOLINI , Caterina CHINNICI , Anna Maria CORAZZA BILDT , Jean LAMBERT , Roberta METSOLA , Nicola CAPUTO , Nathalie GRIESBECK , Mairead McGUINNESS , Fabio Massimo CASTALDO , Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO , Barbara SPINELLI , József NAGY , Enrico GASBARRA , Constance LE GRIP , Doru-Claudian FRUNZULICĂ  
Sākuma datums : 12-12-2016
Zaudē spēku : 12-03-2017
Parakstītāju skaits : 120 - 13-03-2017
Rakstiska deklarācija par pamattiesībām uz dzeramo ūdeni  
- P8_DCL(2016)0071 - Zaudējis spēku  
Aldo PATRICIELLO , Alessandra MUSSOLINI , Marek PLURA , Ivo VAJGL , Filiz HYUSMENOVA , Nessa CHILDERS , Romana TOMC , Viorica DĂNCILĂ , Damian DRĂGHICI , Laurenţiu REBEGA , Marlene MIZZI , Alessia Maria MOSCA , Rolandas PAKSAS , Enrico GASBARRA , Alberto CIRIO , Fulvio MARTUSCIELLO , Remo SERNAGIOTTO , Giovanni LA VIA , Demetris PAPADAKIS , Hugues BAYET , Marian-Jean MARINESCU , Maite PAGAZAURTUNDÚA , Biljana BORZAN , Victor NEGRESCU , Fabio Massimo CASTALDO , Milan ZVER , Svetoslav Hristov MALINOV , Igor ŠOLTES , Ivan JAKOVČIĆ , Patricija ŠULIN , Dominique BILDE , Monika SMOLKOVÁ , Marc TARABELLA  
Sākuma datums : 12-09-2016
Zaudē spēku : 12-12-2016
Parakstītāju skaits : 78 - 13-12-2016
Rakstiska deklarācija par hroniskām ar vēzi nesaistītām sāpēm personām no 65 gadu vecuma  
- P8_DCL(2016)0065 - Zaudējis spēku  
Giovanni LA VIA , Elisabetta GARDINI , Françoise GROSSETÊTE , Gianni PITTELLA , Cristian-Silviu BUŞOI , Alessandra MUSSOLINI , Ian DUNCAN , Francisco de Paula GAMBUS MILLET , Santiago FISAS AYXELÀ , Remo SERNAGIOTTO , Mercedes BRESSO , Pavel POC  
Sākuma datums : 12-09-2016
Zaudē spēku : 12-12-2016
Parakstītāju skaits : 136 - 13-12-2016

Deklarācijas 

Finansiālo interešu deklarācija