Lorenzo CESA : 8. sasaukums 

Politiskās grupas 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Eiropas Tautas partijas (Kristīgie demokrāti) grupa - Loceklis

Partejiskā piederība attiecīgā valstī 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Unione di Centro (Itālija)

Biedrs 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Ārlietu komiteja
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegācija ES un Armēnijas parlamentārās partnerības komitejā, ES un Azerbaidžānas parlamentārās sadarbības komitejā un ES un Gruzijas parlamentārās asociācijas komitejā
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegācija Euronest parlamentārajā asamblejā
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Ārlietu komiteja

Aizstājējs 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Drošības un aizsardzības apakškomiteja
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegācija attiecībām ar Mašrikas valstīm
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegācija Savienības Vidusjūrai parlamentārajā asamblejā
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Drošības un aizsardzības apakškomiteja
 • 12-09-2017 / 14-11-2018 : Īpašā komiteja terorisma jautājumos

Galvenās Parlamenta veiktās darbības 

Plenārsēdes debašu dokumenti 
Runas, kas teiktas, uzstājoties plenārsēdē, un rakstiski paziņojumi saistībā ar plenārsēdes debatēm 204. pants un 171. panta 11. punkts.

Ziņojumi, kas sagatavoti, pildot ēnu referenta pienākumus 
Politiskās grupas atbildīgajā komitejā katram ziņojumam ieceļ ēnu referentus, lai sekotu darba gaitai un, apspriežoties ar referentu, teksta izstrādē nonāktu pie kompromisa. 215 pants

Atzinumi, kas sagatavoti, pildot ēnu atzinuma sagatavotāja pienākumus 
Politiskās grupas ieceļ ēnu atzinuma sagatavotājus, lai sekotu darba gaitai un, apspriežoties ar atzinuma sagatavotāju, teksta izstrādē nonāktu pie kompromisa. 215 pants

ATZINUMS par ES un Āfrikas valstu stratēģiju — stimuls attīstībai  
- AFET_AD(2017)606203 -  
-
AFET 

Rezolūcijas priekšlikumi 
Rezolūciju priekšlikumus par aktuāliem jautājumiem iesniedz pēc komitejas, politiskās grupas vai vismaz 5 % deputātu pieprasījuma, un par tiem balso plenārsēdē. 132. pants, 136. pants, 139 pants, 144. pants

Mutiski jautājumi 
Eiropas Komisijai, Padomei vai Komisijas priekšsēdētāja vietniekam / Savienības augstajam pārstāvim adresētus mutiski atbildamus jautājumus, kuriem seko debates, var iesniegt komiteja, politiskā grupa vai vismaz 5 % Parlamenta deputātu. 136. pants

Plašas interpelācijas 
Eiropas Komisijai, Padomei vai Komisijas priekšsēdētāja vietniekam / Savienības augstajam pārstāvim adresētas plašas interpelācijas, uz kurām jāatbild rakstiski un kurām seko debates, var iesniegt komiteja, politiskā grupa vai vismaz 5 % Parlamenta deputātu. 139 pants, III pielikums

Citas Parlamenta veiktās darbības 

Rakstiski balsojumu skaidrojumi 
Deputāti var iesniegt rakstisku skaidrojumu par savu balsojumu plenārsēdē. 194. pants

Terorisma apkarošana (A8-0228/2016 - Monika Hohlmeier) IT  
 

. – L'approvazione di un testo legislativo a livello europeo, che abbia come obiettivo la lotta al terrorismo è essenziale, data la natura transfrontaliera del fenomeno. I nostri cittadini chiedono una risposta forte e coordinata per far fronte alla minaccia terroristica.
Per questo motivo, ritengo di vitale importanza che la risoluzione, che sarà approvata da questo Parlamento, contenga precise definizioni di cosa siano i reati di terrorismo, quali possano essere riconducibili ad un gruppo organizzato e quali siano connesse ad attività collaterali.
Serve una definizione comune tra gli Stati europei per combattere questo fenomeno. Credo che la creazione di un coordinamento europeo delle Procure nazionali possa condurci finalmente ad un approccio globale e coordinato per far fronte alle nuove minacce terroristiche.
Considero sia imperativo includere in questa risoluzione le possibili sanzioni da applicare a coloro che commettono o partecipano ad un reato di terrorismo, insieme alla previsione di una assistenza da poter fornire alle vittime.

Integrēta pieeja politikai sporta jomā — laba pārvaldība, pieejamība un integritāte (A8-0381/2016 - Hannu Takkula) IT  
 

Ho sostenuto la proposta di risoluzione su un approccio integrato alla politica dello sport, perché lo sport svolge un ruolo importante nella vita di milioni di cittadini.
L'accesso allo sport è un diritto fondamentale e tutti, anche i gruppi più vulnerabili e svantaggiati, devono avere le stesse possibilità di accedervi. Vanno bandite tutte le forme di discriminazione e di violenza che niente hanno a che fare con una competizione sana e formativa. La risoluzione votata oggi va proprio in questo senso.
Credo che lo sport possa essere un canale di integrazione tra diversità culturali, etniche, sociali e nazionali: di questo ha bisogno la nostra Europa!

Trešās valstis, kuru pilsoņiem piemēro vīzas prasību, un trešās valstis, uz kuru pilsoņiem šī prasība neattiecas - Gruzija (A8-0260/2016 - Mariya Gabriel) IT  
 

Ho votato convintamente a favore della proposta di risoluzione per includere la Georgia nell'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti dall'obbligo di possedere un visto, perché la Georgia ha portato avanti negli ultimi anni riforme sostanziali per soddisfare tutti i parametri europei necessari.
Considero che la Georgia sia un partner molto importante nella politica europea di vicinato ed è in particolare un partner strategico nella politica del partenariato orientale; per questo motivo la liberazione dei visti porterà al rafforzamento della cooperazione economica già esistente e favorirà la cooperazione in altri campi come quello della sicurezza e la lotta contro la criminalità organizzata.
Sono sicuro che l'esonero dall'obbligo di visto per attraversare le frontiere estere europee intensificherà il dialogo politico su questioni essenziali come i diritti umani e le libertà fondamentali.

Rakstiski jautājumi 
Deputāti var adresēt Eiropadomes priekšsēdētājam, Padomei, Komisijai un Komisijas priekšsēdētāja vietniekam / Savienības augstajam pārstāvim noteiktu skaitu jautājumu, uz kuriem jāatbild rakstiski. 138. pants, III pielikums

Individuālie rezolūciju priekšlikumi  
Ikviens deputāts var iesniegt rezolūcijas priekšlikumu par jautājumu, kas attiecas uz ES darbības jomu. Pieņemamus priekšlikumus nodod izskatīšanai atbildīgajā komitejā, kas lemj, kāda procedūra ir jāievēro. 143. pants

Rakstiskās deklarācijas (līdz 2017. gada 16. janvārim) 
**Šis instruments kopš 2017. gada 16. janvāra vairs nepastāv**. Rakstiskā deklarācija bija paredzēta iniciatīvas paušanai ES kompetencē esošā jautājumā. Deputātiem bija iespējams 3 mēnešu laikā pievienot tai savu parakstu.

Rakstiska deklarācija par nepieciešamību atbalstīt un veicināt jauniešu nodarbināmību Vidusjūras reģiona Eiropas daļā  
- P8_DCL(2016)0116 - Zaudējis spēku  
Tokia SAÏFI , Mariya GABRIEL , Santiago FISAS AYXELÀ , Lorenzo CESA , Brando BENIFEI , Alessia Maria MOSCA , Inés AYALA SENDER , Marielle de SARNEZ , Ivo VAJGL , María Teresa GIMÉNEZ BARBAT , Marie-Christine VERGIAT , Fabio Massimo CASTALDO  
Sākuma datums : 24-10-2016
Zaudē spēku : 24-01-2017
Parakstītāju skaits : 88 - 25-01-2017
Rakstiska deklarācija par e-veselību  
- P8_DCL(2015)0012 - Zaudējis spēku  
Nicola CAPUTO , Renata BRIANO , József NAGY , Theodor Dumitru STOLOJAN , Merja KYLLÖNEN , Younous OMARJEE , Enrico GASBARRA , Mercedes BRESSO , Diane JAMES , James NICHOLSON , Simona BONAFÈ , Caterina CHINNICI , Elena GENTILE , Daniele VIOTTI , Elisabetta GARDINI , Lorenzo CESA , Michel DANTIN , Bart STAES , Alain CADEC  
Sākuma datums : 25-03-2015
Zaudē spēku : 25-06-2015
Parakstītāju skaits : 68 - 07-07-2015
Rakstiska deklarācija par glaukomas profilaksi un ārstēšanu  
- P8_DCL(2015)0007 - Zaudējis spēku  
Aldo PATRICIELLO , Giovanni TOTI , Alberto CIRIO , Daniela AIUTO , Salvatore CICU , Andrea COZZOLINO , Alessandra MUSSOLINI , Lorenzo CESA , David CASA , Raffaele FITTO , Alessia Maria MOSCA  
Sākuma datums : 09-02-2015
Zaudē spēku : 09-05-2015
Parakstītāju skaits : 59 - 11-05-2015

Deklarācijas 

Finansiālo interešu deklarācija