Roberts ZĪLE : 8. sasaukums 

Politiskās grupas 

 • 01-07-2014 / 12-12-2016 : Eiropas Konservatīvo un reformistu grupa - Prezidija loceklis
 • 13-12-2016 / 04-07-2017 : Eiropas Konservatīvo un reformistu grupa - Priekšsēdētāja vietnieks
 • 05-07-2017 / 24-10-2017 : Eiropas Konservatīvo un reformistu grupa - Priekšsēdētāja vietnieks
 • 25-10-2017 / 01-07-2019 : Eiropas Konservatīvo un reformistu grupa - Priekšsēdētāja vietnieks

Partejiskā piederība attiecīgā valstī 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" (Latvija)

Priekšsēdētāja vietnieks 

 • 22-03-2018 / 01-07-2019 : Īpašā komiteja finanšu noziegumu, izvairīšanās no nodokļu maksāšanas un nodokļu apiešanas jautājumos

Biedrs 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Transporta un tūrisma komiteja
 • 14-07-2014 / 09-05-2016 : Delegācija attiecībām ar Ķīnas Tautas Republiku
 • 10-05-2016 / 01-07-2019 : Delegācija attiecībām ar Japānu
 • 24-06-2016 / 13-12-2017 : Izmeklēšanas komiteja, kuras uzdevums ir pārbaudīt apgalvojumus par iespējamiem pārkāpumiem un administratīvām kļūmēm Savienības tiesību aktu piemērošanā attiecībā uz nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, nodokļu apiešanu un izvairīšanos no nodokļu maksāšanas
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Transporta un tūrisma komiteja
 • 14-03-2018 / 21-03-2018 : Īpašā komiteja finanšu noziegumu, izvairīšanās no nodokļu maksāšanas un nodokļu apiešanas jautājumos

Aizstājējs 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Ekonomikas un monetārā komiteja
 • 14-07-2014 / 07-04-2016 : Delegācija ES un Čīles apvienotajā parlamentārajā komitejā
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegācija Eiropas un Latīņamerikas parlamentārajā asamblejā
 • 20-04-2016 / 01-07-2019 : Delegācija attiecībām ar Mercosur
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Ekonomikas un monetārā komiteja

Galvenās Parlamenta veiktās darbības 

Ziņojumi, kas sagatavoti, pildot referenta pienākumus 
Parlamenta atbildīgā komiteja ieceļ referentu ziņojuma sagatavošanai par likumdošanas vai budžeta priekšlikumu vai citiem jautājumiem. Sagatavojot ziņojumu, referenti var apspriesties ar attiecīgajiem ekspertiem un ieinteresētajām personām. Referenti ir atbildīgi arī par kompromisa grozījumu izstrādi un sarunām ar ēnu referentiem. Komitejās pieņemtos ziņojumus pēc tam izskata un par tiem balso plenārsēdē. 55 pants

Atzinumi, kas sagatavoti, pildot atzinuma sagatavotāja pienākumus 
Komitejas var atbildīgās komitejas ziņojuma vajadzībām sagatavot atzinumu par aspektiem, kas saistīti ar attiecīgās komitejas darbības jomu. Šādu atzinumu sagatavotāji ir atbildīgi arī par kompromisa grozījumu izstrādi un sarunām ar ēnu atzinuma sagatavotājiem. 56. pants, 57. pants, VI pielikums

ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido satvaru ārvalstu tiešo ieguldījumu Eiropas Savienībā izvērtēšanai  
- ECON_AD(2018)615441 -  
-
ECON 
ATZINUMS par Padomes nostāju attiecībā uz Eiropas Savienības 2015. finanšu gada vispārējā budžeta projektu  
- TRAN_AD(2014)536133 -  
-
TRAN 

Atzinumi, kas sagatavoti, pildot ēnu atzinuma sagatavotāja pienākumus 
Politiskās grupas ieceļ ēnu atzinuma sagatavotājus, lai sekotu darba gaitai un, apspriežoties ar atzinuma sagatavotāju, teksta izstrādē nonāktu pie kompromisa. 215 pants

ATZINUMS par Eiropas Savienības Dzelzceļu aģentūras (ERA) 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu  
- TRAN_AD(2019)629772 -  
-
TRAN 
ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par prasībām mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju un šiem transportlīdzekļiem paredzētu sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisko vienību tipa apstiprināšanai attiecībā uz to vispārīgo drošību un braucēju un neaizsargāto satiksmes dalībnieku aizsardzību, ar ko groza Regulu (ES) 2018/... un atceļ Regulu (EK) Nr. 78/2009, (EK) Nr. 79/2009 un (EK) Nr. 661/2009  
- TRAN_AD(2019)627562 -  
-
TRAN 
ATZINUMS par stāvokli sarunās par Eiropas nākotni  
- ECON_AD(2018)626685 -  
-
ECON 

Rezolūcijas priekšlikumi 
Rezolūciju priekšlikumus par aktuāliem jautājumiem iesniedz pēc komitejas, politiskās grupas vai vismaz 5 % deputātu pieprasījuma, un par tiem balso plenārsēdē. 132. pants, 136. pants, 139 pants, 144. pants

Mutiski jautājumi 
Eiropas Komisijai, Padomei vai Komisijas priekšsēdētāja vietniekam / Savienības augstajam pārstāvim adresētus mutiski atbildamus jautājumus, kuriem seko debates, var iesniegt komiteja, politiskā grupa vai vismaz 5 % Parlamenta deputātu. 136. pants

Citas Parlamenta veiktās darbības 

Rakstiski balsojumu skaidrojumi 
Deputāti var iesniegt rakstisku skaidrojumu par savu balsojumu plenārsēdē. 194. pants

Autortiesības digitālajā vienotajā tirgū (A8-0245/2018 - Axel Voss)  
 

Lai veicinātu godīgu tirgus dalībnieku vidi, kas stimulē jauna intelektuālā īpašuma rašanos, kas ir nenoliedzami nozīmīgs sabiedrībai, tiešsaistes pakalpojumu sniedzējiem, kas izmanto cita intelektuālo īpašumu peļņas gūšanas nolūkos, būtu jākompensē tiesību īpašnieks, šajā gadījumā izdevēji, ar taisnīgu atlīdzību līdzīgi, kā tas pastāv desmitiem gadu garumā mūzikas blakustiesību jomā pasaulē. Tas neattiecas uz tiešsaistes enciklopēdijām, zināmu faktu atspoguļojumu vai datu lietošanu privātām vajadzībām. Tiešsaistes pakalpojumi, piemēram, ziņu apkopošanas pakalpojumi un meklētājprogrammas, arvien lielākos apjomos attīstījušas savu darbību, izmantojot peļņu no preses izdevēju satura. Tādējādi būtu jāveicina taisnīga atlīdzība žurnālistiem un izdevējiem. Tās neesamība šobrīd ierobežo un bremzē jauna sabiedrībai potenciāli svarīga satura rašanos.
Lai netiktu turpināta neatļauta cita tiesību īpašnieka intelektuālā īpašuma publicēšana tiešsaistes pakalpojumos, vajadzētu būt licences līgumam ar tiesību īpašniekiem, tādējādi veicot pienācīgus un samērīgus pasākumus, kā rezultātā to pakalpojumos kļūst nepieejami darbi, kas pārkāpj autortiesības vai blakustiesības, bet cita darbu pieejamība tiek saglabāta. Mans īpašs uzsvars balsojumā ir attiecināms uz MVU un jaunuzņēmumu darbību, lai potenciāliem satura pārbaudes rīkiem uzņēmumi varētu, pirmkārt, atļauties piekļūt, otrkārt, piekļuve būtu vienkārša. Nevar būt runa par interneta cenzūru.

Rakstiskās deklarācijas (līdz 2017. gada 16. janvārim) 
**Šis instruments kopš 2017. gada 16. janvāra vairs nepastāv**. Rakstiskā deklarācija bija paredzēta iniciatīvas paušanai ES kompetencē esošā jautājumā. Deputātiem bija iespējams 3 mēnešu laikā pievienot tai savu parakstu.

Rakstiska deklarācija par ES makroreģionālo stratēģiju efektīvāku un koordinētāku īstenošanu  
- P8_DCL(2015)0016 - Zaudējis spēku  
Zigmantas BALČYTIS , Adam GIEREK , Tunne KELAM , Krišjānis KARIŅŠ , Bogusław LIBERADZKI , Liisa JAAKONSAARI , Roberts ZĪLE , Marju LAURISTIN , Victor BOŞTINARU , Viorica DĂNCILĂ  
Sākuma datums : 27-04-2015
Zaudē spēku : 27-07-2015
Parakstītāju skaits : 79 - 28-07-2015

Deklarācijas 

Finansiālo interešu deklarācija 

Kontakti