Tatjana ŽDANOKA

Uzstāšanās plenārsēdēs

33

Eiropas stratēģijas invaliditātes jomā īstenošana (debates)

30-11-2017 P8_CRE-REV(2017)11-30(4)

Produktu un pakalpojumu pieejamības prasības (debates)

13-09-2017 P8_CRE-REV(2017)09-13(16)

Kopējās ārpolitikas un drošības politikas īstenošana (LES 36. pants) (A8-0360/2016 - Elmar Brok)

14-12-2016 P8_CRE-REV(2016)12-14(10.16)

ES stratēģiskā komunikācija pret to vērstas trešo personu propagandas apkarošanai (debates)

22-11-2016 P8_CRE-REV(2016)11-22(16)

Vienas minūtes runas par politiski svarīgiem jautājumiem

21-11-2016 P8_CRE-REV(2016)11-21(18)

Stāvoklis Sīrijā (debašu turpināšana)

05-10-2016 P8_CRE-REV(2016)10-05(14)

Minimālo ienākumu shēmas Eiropas Savienībā (debates)

15-09-2016 P8_CRE-REV(2016)09-15(5)

Direktīvas par vienlīdzību nodarbinātības jomā piemērošana (debates)

15-09-2016 P8_CRE-REV(2016)09-15(6)

Ziņojumi, kas sagatavoti, pildot referenta pienākumus

1

Ziņojumi, kas sagatavoti, pildot ēnu referenta pienākumus

9

ZIŅOJUMS par Eiropas stratēģijas invaliditātes jomā īstenošanu

EMPL
30-10-2017 A8-0339/2017

ZIŅOJUMS par priekšlikumu Padomes lēmumam par dalībvalstu nodarbinātības politikas pamatnostādnēm

EMPL
22-06-2015 A8-0205/2015

Atzinumi, kas sagatavoti, pildot ēnu atzinuma sagatavotāja pienākumus

13

ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 883/2004 par sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinēšanu un Regulu (EK) Nr. 987/2009, ar ko nosaka īstenošanas kārtību Regulai (EK) Nr. 883/2004

PETI
30-04-2018 PETI_AD(2018)616648

ATZINUMS par priekšlikumu Padomes Regulai par jurisdikciju, lēmumu atzīšanu un izpildi laulības lietās un lietās par vecāku atbildību un par bērnu starptautisko nolaupīšanu (pārstrādāta redakcija)

PETI
15-05-2017 PETI_AD(2017)597699

ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 99/2013 par Eiropas statistikas programmu 2013.–2017. gadam, pagarinot to līdz 2018.–2020. gadam

EMPL
24-03-2017 EMPL_AD(2017)595765

ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par atļautiem ar autortiesībām un blakustiesībām aizsargātu darbu un citu tiesību objektu lietojumiem tādu personu interesēs, kas ir neredzīgas, ar redzes traucējumiem vai ar citu iespiedtekstu lasīšanas invaliditāti, un ar kuru groza Direktīvu 2001/29/EK par dažu autortiesību un blakustiesību aspektu saskaņošanu informācijas sabiedrībā

EMPL
09-02-2017 EMPL_AD(2017)595498

ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par to, kā tādu personu interesēs, kas ir neredzīgas, ar redzes traucējumiem vai ar citu iespiedtekstu lasīšanas invaliditāti, notiek Savienības un trešu valstu pārrobežu apmaiņa ar noteiktu, autortiesību un blakustiesību aizsargātu darbu un citu tiesību objektu eksemplāriem piekļūstamā formā

EMPL
08-02-2017 EMPL_AD(2017)595501

ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz produktu un pakalpojumu pieejamības prasībām

PETI
06-02-2017 PETI_AD(2017)583968

ATZINUMS par veidiem, kādos KLP var uzlabot darbvietu izveidi lauku apvidos

EMPL
26-05-2016 EMPL_AD(2016)577059

ATZINUMS par ANO Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām (UNCRPD) īstenošanu, īpašu uzmanību pievēršot UNCRPD komitejas noslēguma konstatējumiem

PETI
27-04-2016 PETI_AD(2016)569630

ATZINUMS par jaunajiem teritoriālās attīstības instrumentiem 2014.–2020. gada kohēzijas politikā — integrēti teritoriālie ieguldījumi (ITI) un sabiedrības virzīta vietējā attīstība (SVVA)

EMPL
27-01-2016 EMPL_AD(2016)571602

ATZINUMS par pētniecības un inovācijas potenciāla izmantošanu jūras nozaru ekonomikā, lai radītu darbvietas un izaugsmi

EMPL
02-06-2015 EMPL_AD(2015)552096

Institucionālie rezolūciju priekšlikumi

5

Rakstiski jautājumi

10

Spānijā apdraudēta vārda brīvība

27-02-2018 E-001252/2018 Komisija

Tehnoloģiskais progress svina izmantošanas samazināšanā automobiļu akumulatoros

15-07-2016 P-005891/2016 Komisija

Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumu neizpilde Grieķijā

07-04-2016 E-002854/2016 Komisija

Ķīmiskās kaujas vielas Baltijas jūrā

27-01-2016 E-000635/2016 Komisija

Ukrainas parlamenta lēmums un pamattiesību ievērošana

08-07-2015 E-010990/2015 Padome

VP/HR - Politiski motivētas slepkavības un pašnāvības Ukrainā

06-05-2015 E-007270/2015 Komisija

Pilnīgs aizliegums vēlēšanu laikā lietot valodu, kas nav oficiālā bulgāru valoda

09-03-2015 E-003774/2015 Komisija

Augstfrekvences aktīvās polārblāzmu pētniecības programma (HAARP)

03-03-2015 E-003449/2015 Komisija

Vēlēšanu rezultāti un politikas izmaiņas

04-02-2015 E-001899/2015 Komisija

Mutiski jautājumi

3

Rasisma, ksenofobijas, homofobijas, seksisma un citu neiecietības izpausmju apkarošana

27-10-2016 O-000132/2016 Komisija

Rasisma, ksenofobijas, homofobijas, seksisma un citu neiecietības izpausmju apkarošana

27-10-2016 O-000131/2016 Padome

Nesodāmība par frankoistu režīma izdarītajiem noziegumiem Spānijas valstī

07-12-2015 O-000157/2015 Komisija