Marian-Jean MARINESCU : 7. sasaukums 

Politiskās grupas 

 • 14-07-2009 / 24-11-2009 : Eiropas Tautas partijas (Kristīgie demokrāti) grupa - Priekšsēdētāja vietnieks
 • 25-11-2009 / 02-02-2012 : Eiropas Tautas partijas (Kristīgie demokrāti) grupa - Priekšsēdētāja vietnieks
 • 03-02-2012 / 30-06-2014 : Eiropas Tautas partijas (Kristīgie demokrāti) grupa - Priekšsēdētāja vietnieks

Partejiskā piederība attiecīgā valstī 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Partidul Democrat-Liberal (Rumānija)

Biedrs 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Transporta un tūrisma komiteja
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegācija attiecībām ar Albāniju, Bosniju un Hercegovinu, Serbiju, Melnkalni un Kosovu
 • 17-06-2010 / 30-06-2011 : Īpašā komiteja politikas uzdevumiem un budžeta līdzekļiem ilgtspējīgai Eiropas Savienībai pēc 2013. gada
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Transporta un tūrisma komiteja

Aizstājējs 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Budžeta kontroles komiteja
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegācija attiecībām ar Dienvidaustrumu Āzijas valstīm un Dienvidaustrumu Āzijas valstu asociāciju (ASEAN)
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegācija Euronest parlamentārajā asamblejā
 • 22-10-2010 / 18-01-2012 : Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Budžeta kontroles komiteja
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja

all-activities 

Plenārsēdes debašu dokumenti 
Runas, kas teiktas, uzstājoties plenārsēdē, un rakstiski paziņojumi saistībā ar plenārsēdes debatēm 204. pants un 171. panta 11. punkts.

Ziņojumi, kas sagatavoti, pildot referenta pienākumus 
Parlamenta atbildīgā komiteja ieceļ referentu ziņojuma sagatavošanai par likumdošanas vai budžeta priekšlikumu vai citiem jautājumiem. Sagatavojot ziņojumu, referenti var apspriesties ar attiecīgajiem ekspertiem un ieinteresētajām personām. Referenti ir atbildīgi arī par kompromisa grozījumu izstrādi un sarunām ar ēnu referentiem. Komitejās pieņemtos ziņojumus pēc tam izskata un par tiem balso plenārsēdē. 55 pants

Ziņojumi, kas sagatavoti, pildot ēnu referenta pienākumus 
Politiskās grupas atbildīgajā komitejā katram ziņojumam ieceļ ēnu referentus, lai sekotu darba gaitai un, apspriežoties ar referentu, teksta izstrādē nonāktu pie kompromisa. 215 pants

Atzinumi, kas sagatavoti, pildot atzinuma sagatavotāja pienākumus 
Komitejas var atbildīgās komitejas ziņojuma vajadzībām sagatavot atzinumu par aspektiem, kas saistīti ar attiecīgās komitejas darbības jomu. Šādu atzinumu sagatavotāji ir atbildīgi arī par kompromisa grozījumu izstrādi un sarunām ar ēnu atzinuma sagatavotājiem. 56. pants, 57. pants, VI pielikums

ATZINUMS par gadskārtējo ziņojumu par ES konkurences politiku  
- TRAN_AD(2011)470013 -  
-
TRAN 
ATZINUMS par novatoriskiem finansēšanas veidiem Eiropā un pasaulē  
- ITRE_AD(2010)445791 -  
-
ITRE 
ATZINUMS par grozīto priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par aģentūras izveidi lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā  
- CONT_AD(2010)440188 -  
-
CONT 

Atzinumi, kas sagatavoti, pildot ēnu atzinuma sagatavotāja pienākumus 
Politiskās grupas ieceļ ēnu atzinuma sagatavotājus, lai sekotu darba gaitai un, apspriežoties ar atzinuma sagatavotāju, teksta izstrādē nonāktu pie kompromisa. 215 pants

ATZINUMS par sarunām par DFS 2014.−2020. gadam — gūtā pieredze un turpmākie pasākumi  
- LIBE_AD(2014)529716 -  
-
LIBE 
ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par īpašiem noteikumiem attiecībā uz Eiropas Reģionālās attīstības fondu un mērķi „Ieguldījums izaugsmei un nodarbinātībai” un par Regulas (EK) Nr. 1080/2006 atcelšanu  
- TRAN_AD(2012)486006 -  
-
TRAN 
ATZINUMS par Parlamenta nostāju attiecībā uz Padomes grozīto 2012. gada budžeta projektu — visas iedaļas  
- LIBE_AD(2011)467239 -  
-
LIBE 

Rezolūcijas priekšlikumi 
Deputāti var iesniegt individuālus rezolūciju priekšlikumus par jautājumiem, kas attiecas uz Eiropas Savienības darbības jomu. Šos priekšlikumus nosūta izskatīšanai atbildīgajā komitejā. Reglamenta 143. pants

Parlamentārie jautājumi 
Jautājumus, uz kuriem jāatbild mutiski un kuriem seko debates, var iesniegt komiteja, politiskā grupa vai vismaz 5 % Parlamenta deputātu. Adresāti ir citas ES iestādes. Priekšsēdētāju konference lemj, vai un kādā secībā jautājumi tiek iekļauti plenārsēdes galīgajā darba kārtības projektā. 128. pants

Rakstiskās deklarācijas (līdz 2017. gada 16. janvārim) 
**Šis instruments kopš 2017. gada 16. janvāra vairs nepastāv**. Rakstiskā deklarācija bija paredzēta iniciatīvas paušanai ES kompetencē esošā jautājumā. Deputātiem bija iespējams 3 mēnešu laikā pievienot tai savu parakstu.

Rakstiska deklarācija par nepieciešamību nodrošināt visiem pieejamus neatliekamās palīdzības pakalpojumus „112”  
- P7_DCL(2011)0035 - Pieņemts  
Marian-Jean MARINESCU , Ádám KÓSA , Eva LICHTENBERGER , Gesine MEISSNER , Gianni PITTELLA  
Sākuma datums : 12-09-2011
Zaudē spēku : 15-12-2011
Pieņemts (datums) : 17-11-2011
Pieņemtais teksts (ar parakstītāju vārdiem) : P7_TA(2011)0519
Parakstītāju skaits : 483 - 17-11-2011
Rakstiska deklarācija par atbalstu Eiropas romu kopienas amatiem un kultūras mantojumam ar mērķi veicināt tās ekonomisko un sociālo integrāciju  
- P7_DCL(2010)0093 - Zaudējis spēku  
Iosif MATULA , Marian-Jean MARINESCU  
Sākuma datums : 13-12-2010
Zaudē spēku : 24-03-2011
Parakstītāju skaits : 69 - 24-03-2011
Rakstiska deklarācija par iespējām Eiropā izmantot alternatīvus gāzes avotus  
- P7_DCL(2010)0067 - Zaudējis spēku  
Andrzej GRZYB , Bogdan Kazimierz MARCINKIEWICZ , Marian-Jean MARINESCU , Paul RÜBIG , Alejo VIDAL-QUADRAS  
Sākuma datums : 06-09-2010
Zaudē spēku : 06-12-2010
Parakstītāju skaits : 125 - 06-12-2010

Deklarācijas 

Finansiālo interešu deklarācija 

Kontakti