Marian-Jean MARINESCU : 8. sasaukums 

Politiskās grupas 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Eiropas Tautas partijas (Kristīgie demokrāti) grupa - Priekšsēdētāja vietnieks

Partejiskā piederība attiecīgā valstī 

 • 01-07-2014 / 22-03-2015 : Partidul Democrat-Liberal (Rumānija)
 • 23-03-2015 / 01-07-2019 : Partidul Naţional Liberal (Rumānija)

Biedrs 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Transporta un tūrisma komiteja
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegācija ES un Serbijas stabilizācijas un asociācijas parlamentārajā komitejā
 • 21-01-2016 / 04-04-2017 : Izmeklēšanas komiteja saistībā ar emisiju mērījumiem autobūves nozarē
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Transporta un tūrisma komiteja

Aizstājējs 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja
 • 10-07-2014 / 18-01-2017 : Budžeta kontroles komiteja
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegācija attiecībām ar Dienvidaustrumāzijas valstīm un Dienvidaustrumāzijas valstu asociāciju (ASEAN)
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Budžeta kontroles komiteja
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja

Galvenās Parlamenta veiktās darbības 

Ziņojumi, kas sagatavoti, pildot referenta pienākumus 
Parlamenta atbildīgā komiteja ieceļ referentu ziņojuma sagatavošanai par likumdošanas vai budžeta priekšlikumu vai citiem jautājumiem. Sagatavojot ziņojumu, referenti var apspriesties ar attiecīgajiem ekspertiem un ieinteresētajām personām. Referenti ir atbildīgi arī par kompromisa grozījumu izstrādi un sarunām ar ēnu referentiem. Komitejās pieņemtos ziņojumus pēc tam izskata un par tiem balso plenārsēdē. 55 pants

Atzinumi, kas sagatavoti, pildot atzinuma sagatavotāja pienākumus 
Komitejas var atbildīgās komitejas ziņojuma vajadzībām sagatavot atzinumu par aspektiem, kas saistīti ar attiecīgās komitejas darbības jomu. Šādu atzinumu sagatavotāji ir atbildīgi arī par kompromisa grozījumu izstrādi un sarunām ar ēnu atzinuma sagatavotājiem. 56. pants, 57. pants, VI pielikums

ATZINUMS par nākamo DFS: Parlamenta nostājas sagatavošana attiecībā uz DFS laikposmam pēc 2020. gada  
- ITRE_AD(2018)609632 -  
-
ITRE 
ATZINUMS par nākamo DFS: Parlamenta nostājas sagatavošana attiecībā uz DFS laikposmam pēc 2020. gada  
- TRAN_AD(2017)610555 -  
-
TRAN 
ATZINUMS par Eiropas Stratēģisko investīciju fonda darbības īstenošanu  
- ITRE_AD(2017)599549 -  
-
ITRE 

Atzinumi, kas sagatavoti, pildot ēnu atzinuma sagatavotāja pienākumus 
Politiskās grupas ieceļ ēnu atzinuma sagatavotājus, lai sekotu darba gaitai un, apspriežoties ar atzinuma sagatavotāju, teksta izstrādē nonāktu pie kompromisa. 215 pants

ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par pārstāvības prasībām patērētāju kolektīvo interešu aizsardzībai un Direktīvas 2009/22/EK atcelšanu  
- TRAN_AD(2018)627831 -  
-
TRAN 
ATZINUMS par kohēzijas politiku un tematisko mērķi “veicināt ilgtspējīgu transportu un novērst trūkumus tīkla pamatinfrastruktūrā” — Kopīgo noteikumu regulas 9. panta 7. punkts  
- TRAN_AD(2018)616793 -  
-
TRAN 

Rezolūcijas priekšlikumi 
Rezolūciju priekšlikumus par aktuāliem jautājumiem iesniedz pēc komitejas, politiskās grupas vai vismaz 5 % deputātu pieprasījuma, un par tiem balso plenārsēdē. 132. pants, 136. pants, 139 pants, 144. pants

Mutiski jautājumi 
Eiropas Komisijai, Padomei vai Komisijas priekšsēdētāja vietniekam / Savienības augstajam pārstāvim adresētus mutiski atbildamus jautājumus, kuriem seko debates, var iesniegt komiteja, politiskā grupa vai vismaz 5 % Parlamenta deputātu. 136. pants

Plašas interpelācijas 
Eiropas Komisijai, Padomei vai Komisijas priekšsēdētāja vietniekam / Savienības augstajam pārstāvim adresētas plašas interpelācijas, uz kurām jāatbild rakstiski un kurām seko debates, var iesniegt komiteja, politiskā grupa vai vismaz 5 % Parlamenta deputātu. 139 pants, III pielikums

Citas Parlamenta veiktās darbības 

Rakstiski balsojumu skaidrojumi 
Deputāti var iesniegt rakstisku skaidrojumu par savu balsojumu plenārsēdē. 194. pants

Šengenas acquis noteikumu pilnīga piemērošana Bulgārijā un Rumānijā (A8-0365/2018 - Sergei Stanishev) RO  
 

În anul 2011, am organizat în Grupul PPE din Parlamentul European un eveniment de susținere a intrării României în Schengen după ce, în concluziile adoptate pe 9 iunie 2011, Consiliul a recunoscut că România este pregătită să intre în spațiul Schengen. România este deci pregătită de 7 ani să intre în Schengen: și-a respectat toate angajamentele tehnice privind securizarea granițelor terestre, aeriene și maritime. Astăzi am votat în Parlament încă o rezoluție prin care cerem Consiliului UE să nu mai amâne această decizie.
Libertatea de circulație este un principiu de bază al Comunității Europene și trebuie să le fie garantat tuturor cetățenilor europeni, mai ales acum, când există o amplă dezbatere despre viitorul UE.

Darba ņēmēju norīkošana darbā pakalpojumu sniegšanas jomā (A8-0319/2017 - Elisabeth Morin-Chartier, Agnes Jongerius) RO  
 

. – Am votat împotriva acestei directive deoarece aceasta ar putea reduce activitățile de detașare din cauza nesiguranței pe care negocierile o vor crea în rândul întreprinderilor. „Libera circulație a serviciilor” este un principiu fundamental ale pieței interne, consacrat în Tratatul privind funcționarea UE. Principiul potrivit căruia pentru lucrătorii detașați se aplică aceleași norme de salarizare ca cele pentru salariații locali este incompatibil cu o piață unică autentică, în cadrul căreia dezvoltarea economică durabilă este determinată de întreprinderi eficiente, inovatoare și competitive, diferențele de salarizare constituind un element legitim al avantajului competitiv pe care îl au prestatorii de servicii.
Acest principiu nu este fezabil în practică, deoarece: prestatorii de servicii transfrontaliere suportă costuri care nu sunt asumate de către furnizorii locali de servicii; angajatorii locali plătesc pentru angajații lor doar salariile, impozitele și contribuțiile de asigurări, pe când, pentru lucrătorii detașați, trebuie să plătească și cheltuielile de transport, cazare și diurnă, precum și cele generate de identificarea partenerilor externi și de serviciile de consultanță pentru detașat.
Activitatea lucrătorilor detașați este de natură temporară, aceștia întorcându-se în țara de origine după perioada de detașare.
Totodată, trebuie luate în considerare diferențele existente în mod obiectiv între statele membre, care rezultă din nivelurile diferite de dezvoltare economică și reglementări diferite privind legislația muncii.

Ēku energoefektivitāte (A8-0314/2017 - Bendt Bendtsen) RO  
 

. – Industria construcțiilor reprezintă aproximativ 9% din PIB-ul european și numără 18 milioane de locuri de muncă. Lucrările de construcție care includ lucrări de renovare și de reabilitate energetică reprezintă o valoare aproape de două ori mai mare decât construcția de noi clădiri și IMM-urile contribuie cu peste 70% la valoarea adăugată a sectorului construcțiilor din Uniunea Europeană.
Obiectivul propunerii reprezintă un câștig dublu pentru economia Uniunii. Pe de-o parte, industria europeană a construcțiilor poate să răspundă provocărilor economice și societale, mai precis creșterea locurilor de muncă, urbanizarea, digitalizarea și schimbările demografice, pe de altă parte, răspunde provocărilor din domeniul energiei și climei, ținând seama de cerințele Acordului de la Paris.
Am votat pentru propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2010/31/UE privind performanța energetică a clădirilor deoarece pune în practică principiul „eficiența energetică pe primul loc” și reprezintă un element esențial al uniunii energetice; mai mult, ia în considerare rezultatele unui proces de reexaminare bazat pe o amplă consultare publică, pe studii și pe reuniuni cu părțile interesate și este sprijinită de o evaluare și de o analiză a impactului.

Rakstiski jautājumi 
Deputāti var adresēt Eiropadomes priekšsēdētājam, Padomei, Komisijai un Komisijas priekšsēdētāja vietniekam / Savienības augstajam pārstāvim noteiktu skaitu jautājumu, uz kuriem jāatbild rakstiski. 138. pants, III pielikums

Rakstiskās deklarācijas (līdz 2017. gada 16. janvārim) 
**Šis instruments kopš 2017. gada 16. janvāra vairs nepastāv**. Rakstiskā deklarācija bija paredzēta iniciatīvas paušanai ES kompetencē esošā jautājumā. Deputātiem bija iespējams 3 mēnešu laikā pievienot tai savu parakstu.

Rakstiska deklarācija par pamattiesībām uz dzeramo ūdeni  
- P8_DCL(2016)0071 - Zaudējis spēku  
Aldo PATRICIELLO , Alessandra MUSSOLINI , Marek PLURA , Ivo VAJGL , Filiz HYUSMENOVA , Nessa CHILDERS , Romana TOMC , Viorica DĂNCILĂ , Damian DRĂGHICI , Laurenţiu REBEGA , Marlene MIZZI , Alessia Maria MOSCA , Rolandas PAKSAS , Enrico GASBARRA , Alberto CIRIO , Fulvio MARTUSCIELLO , Remo SERNAGIOTTO , Giovanni LA VIA , Demetris PAPADAKIS , Hugues BAYET , Marian-Jean MARINESCU , Maite PAGAZAURTUNDÚA , Biljana BORZAN , Victor NEGRESCU , Fabio Massimo CASTALDO , Milan ZVER , Svetoslav Hristov MALINOV , Igor ŠOLTES , Ivan JAKOVČIĆ , Patricija ŠULIN , Dominique BILDE , Monika SMOLKOVÁ , Marc TARABELLA  
Sākuma datums : 12-09-2016
Zaudē spēku : 12-12-2016
Parakstītāju skaits : 78 - 13-12-2016
Rakstiska deklarācija par ES zilās kartes migrācijas programmu  
- P8_DCL(2016)0057 - Zaudējis spēku  
Deirdre CLUNE , Claudia ȚAPARDEL , Markus PIEPER , Marian-Jean MARINESCU , Salvatore Domenico POGLIESE , Marian HARKIN , Yana TOOM , Renate WEBER , David CASA , Brian HAYES  
Sākuma datums : 06-06-2016
Zaudē spēku : 06-09-2016
Parakstītāju skaits : 29 - 07-09-2016
Rakstiska deklarācija par ražojumu sastāva un kvalitātes atšķirībām ES austrumu un rietumu valstu tirgos  
- P8_DCL(2016)0053 - Zaudējis spēku  
Dubravka ŠUICA , Zigmantas BALČYTIS , Zoltán BALCZÓ , Franc BOGOVIČ , Biljana BORZAN , Daniel BUDA , Nicola CAPUTO , Pál CSÁKY , Andor DELI , Georgios EPITIDEIOS , Norbert ERDŐS , Tanja FAJON , Anna FOTYGA , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Elena GENTILE , György HÖLVÉNYI , Cătălin Sorin IVAN , Ivan JAKOVČIĆ , Artis PABRIKS , Emilian PAVEL , Alojz PETERLE , Marijana PETIR , Georgi PIRINSKI , Julia PITERA , Jozo RADOŠ , Liliana RODRIGUES , Dariusz ROSATI , Jacek SARYUSZ-WOLSKI , Branislav ŠKRIPEK , Monika SMOLKOVÁ , Csaba SÓGOR , Michaela ŠOJDROVÁ , Renate SOMMER , Ivan ŠTEFANEC , Davor Ivo STIER , Patricija ŠULIN , Pavel SVOBODA , Jana ŽITŇANSKÁ , Miroslav MIKOLÁŠIK , Marian-Jean MARINESCU , Andrejs MAMIKINS , Ivana MALETIĆ , Eduard KUKAN , Kateřina KONEČNÁ , Krišjānis KARIŅŠ , Olga SEHNALOVÁ , Milan ZVER , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Iuliu WINKLER , Ivo VAJGL , Inese VAIDERE , Traian UNGUREANU , Adam SZEJNFELD , Tibor SZANYI , Eleftherios SYNADINOS , Ruža TOMAŠIĆ , Merja KYLLÖNEN , Czesław Adam SIEKIERSKI , Monica MACOVEI  
Sākuma datums : 09-05-2016
Zaudē spēku : 09-08-2016
Parakstītāju skaits : 141 - 28-07-2016

Deklarācijas 

Finansiālo interešu deklarācija 

Kontakti