Evgeni KIRILOV : 7. sasaukums 

Politiskās grupas 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Eiropas Parlamenta sociālistu un demokrātu progresīvās alianses grupa - Loceklis

Partejiskā piederība attiecīgā valstī 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Coalition for Bulgaria (Bulgārija)

Priekšsēdētājs 

 • 29-05-2013 / 30-06-2014 : Delegācija Euronest parlamentārajā asamblejā

Biedrs 

 • 16-07-2009 / 08-05-2011 : Reģionālās attīstības komiteja
 • 16-09-2009 / 28-05-2013 : Delegācija Euronest parlamentārajā asamblejā
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegācija ES un Armēnijas, ES un Azerbaidžānas un ES un Gruzijas Parlamentārās sadarbības komitejās
 • 09-05-2011 / 18-01-2012 : Ārlietu komiteja
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Ārlietu komiteja
 • 29-05-2013 / 30-06-2014 : Delegāciju vadītāju konference

Aizstājējs 

 • 16-07-2009 / 08-05-2011 : Ārlietu komiteja
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Drošības un aizsardzības apakškomiteja
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegācija ES un Bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas Apvienotajā parlamentārajā komitejā
 • 05-07-2011 / 18-01-2012 : Reģionālās attīstības komiteja
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Reģionālās attīstības komiteja
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Drošības un aizsardzības apakškomiteja

all-activities 

Plenārsēdes debašu dokumenti 
Runas, kas teiktas, uzstājoties plenārsēdē, un rakstiski paziņojumi saistībā ar plenārsēdes debatēm 204. pants un 171. panta 11. punkts.

Ziņojumi, kas sagatavoti, pildot referenta pienākumus 
Parlamenta atbildīgā komiteja ieceļ referentu ziņojuma sagatavošanai par likumdošanas vai budžeta priekšlikumu vai citiem jautājumiem. Sagatavojot ziņojumu, referenti var apspriesties ar attiecīgajiem ekspertiem un ieinteresētajām personām. Referenti ir atbildīgi arī par kompromisa grozījumu izstrādi un sarunām ar ēnu referentiem. Komitejās pieņemtos ziņojumus pēc tam izskata un par tiem balso plenārsēdē. 55 pants

Ziņojumi, kas sagatavoti, pildot ēnu referenta pienākumus 
Politiskās grupas atbildīgajā komitejā katram ziņojumam ieceļ ēnu referentus, lai sekotu darba gaitai un, apspriežoties ar referentu, teksta izstrādē nonāktu pie kompromisa. 215 pants

Atzinumi, kas sagatavoti, pildot atzinuma sagatavotāja pienākumus 
Komitejas var atbildīgās komitejas ziņojuma vajadzībām sagatavot atzinumu par aspektiem, kas saistīti ar attiecīgās komitejas darbības jomu. Šādu atzinumu sagatavotāji ir atbildīgi arī par kompromisa grozījumu izstrādi un sarunām ar ēnu atzinuma sagatavotājiem. 56. pants, 57. pants, VI pielikums

ATZINUMS par Vienotās gaisa telpas tiesību aktu īstenošanu  
- AFET_AD(2012)486143 -  
-
AFET 

Atzinumi, kas sagatavoti, pildot ēnu atzinuma sagatavotāja pienākumus 
Politiskās grupas ieceļ ēnu atzinuma sagatavotājus, lai sekotu darba gaitai un, apspriežoties ar atzinuma sagatavotāju, teksta izstrādē nonāktu pie kompromisa. 215 pants

ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Savienības pamatnostādnēm Eiropas transporta tīkla attīstībai  
- REGI_AD(2012)492666 -  
-
REGI 
ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Eiropas kaimiņattiecību instrumentu  
- REGI_AD(2012)487921 -  
-
REGI 
ATZINUMS par Eiropas kaimiņattiecību politikas pārskatīšanu  
- REGI_AD(2011)472053 -  
-
REGI 

Rezolūcijas priekšlikumi 
Deputāti var iesniegt individuālus rezolūciju priekšlikumus par jautājumiem, kas attiecas uz Eiropas Savienības darbības jomu. Šos priekšlikumus nosūta izskatīšanai atbildīgajā komitejā. Reglamenta 143. pants

Parlamentārie jautājumi 
Jautājumus, uz kuriem jāatbild mutiski un kuriem seko debates, var iesniegt komiteja, politiskā grupa vai vismaz 5 % Parlamenta deputātu. Adresāti ir citas ES iestādes. Priekšsēdētāju konference lemj, vai un kādā secībā jautājumi tiek iekļauti plenārsēdes galīgajā darba kārtības projektā. 128. pants

Rakstiskās deklarācijas (līdz 2017. gada 16. janvārim) 
**Šis instruments kopš 2017. gada 16. janvāra vairs nepastāv**. Rakstiskā deklarācija bija paredzēta iniciatīvas paušanai ES kompetencē esošā jautājumā. Deputātiem bija iespējams 3 mēnešu laikā pievienot tai savu parakstu.

Rakstiska deklarācija par darbā pieņemšanas ierobežojumu atcelšanu jauno dalībvalstu pilsoņiem  
- P7_DCL(2010)0023 - Zaudējis spēku  
Corina CREȚU , Daciana Octavia SÂRBU , Ioan ENCIU , Evgeni KIRILOV , Iliana IVANOVA  
Sākuma datums : 19-04-2010
Zaudē spēku : 09-09-2010
Parakstītāju skaits : 81 - 09-09-2010

Deklarācijas 

Finansiālo interešu deklarācija