Daniel DALTON
 • Daniel
  DALTON
 • Eiropas Konservatīvo un reformistu grupa
 • Loceklis
 • Apvienotā Karaliste Conservative Party
 • Dzimšanas gads: 1974. gada 31. janvāris, Oxford

Uzstāšanās plenārsēdēs

258

CE-marķēti mēslošanas līdzekļi (debates)

23-10-2017 P8_CRE-PROV(2017)10-23(17)

Produktu un pakalpojumu pieejamības prasības (debates)

13-09-2017 P8_CRE-PROV(2017)09-13(16)

Pārbaužu pastiprināšana attiecīgajās datubāzēs pie ārējām robežām (debates)

15-02-2017 P8_CRE-REV(2017)02-15(12)

Atbalsts no talidomīda lietošanas cietušajiem (B8-1341/2016, B8-1343/2016)

15-12-2016 P8_CRE-REV(2016)12-15(7.3)

Ziņojumi, kas sagatavoti, pildot referenta pienākumus

2

Ziņojumi, kas sagatavoti, pildot ēnu referenta pienākumus

11

ZIŅOJUMS par brīvības atņemšanas iestāžu sistēmu un apstākļiem šajās iestādēs

LIBE
06-07-2017 A8-0251/2017

ZIŅOJUMS par ilgāku produktu derīguma laiku: priekšrocības patērētājiem un uzņēmumiem

IMCO
09-06-2017 A8-0214/2017

ZIŅOJUMS par tiešsaistes platformām un digitālo vienoto tirgu

IMCO ITRE
31-05-2017 A8-0204/2017

ZIŅOJUMS par vienotā tirgus stratēģiju

IMCO
03-05-2016 A8-0171/2016

ZIŅOJUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1007/2009 par tirdzniecību ar izstrādājumiem no roņiem

IMCO
11-06-2015 A8-0186/2015

Atzinumi, kas sagatavoti, pildot atzinuma sagatavotāja pienākumus

4

ATZINUMS Virzība uz digitālās tirdzniecības stratēģiju

IMCO
12-10-2017 IMCO_AD(2017)606248

ATZINUMS par dzīvību glābšanu: autotransporta drošības uzlabošana ES

IMCO
28-09-2017 IMCO_AD(2017)606030

ATZINUMS par Eiropas Savienības 2018. finanšu gada vispārējā budžeta projektu

IMCO
20-07-2017 IMCO_AD(2017)604889

ATZINUMS par pilnvarojumu trialogam saistībā ar 2018. gada budžeta projektu

IMCO
09-06-2017 IMCO_AD(2017)602828

Atzinumi, kas sagatavoti, pildot ēnu atzinuma sagatavotāja pienākumus

21

ATZINUMS Virzība uz digitālās tirdzniecības stratēģiju

LIBE
24-10-2017 LIBE_AD(2017)609526

ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par privātās dzīves neaizskaramību un personas datu aizsardzību elektronisko sakaru jomā un ar ko atceļ Direktīvu 2002/58/EK (Privātuma un elektronisko sakaru regula)

IMCO
06-10-2017 IMCO_AD(2017)604857

ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par autortiesībām digitālajā vienotajā tirgū

IMCO
14-06-2017 IMCO_AD(2017)599682

ATZINUMS par Kosmosa stratēģiju Eiropai

IMCO
09-06-2017 IMCO_AD(2017)602751

ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko paredz noteikumus, kā īstenojamas autortiesības un blakustiesības, kuras piemēro noteiktām raidorganizāciju tiešsaistes pārraidēm un televīzijas un radio programmu retranslācijām

IMCO
06-06-2017 IMCO_AD(2017)597612

ATZINUMS par Eiropas sadarbīgās ekonomikas programmu

TRAN
12-04-2017 TRAN_AD(2017)597749

ATZINUMS par virzību uz jaunu ES un Turcijas tirdzniecības satvaru un muitas savienības modernizēšanu

LIBE
10-02-2017 LIBE_AD(2017)595635

ATZINUMS par Eiropas mākoņdatošanas iniciatīvu

LIBE
14-12-2016 LIBE_AD(2016)593831

ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par dažiem digitālā satura piegādes līgumu aspektiem

LIBE
21-11-2016 LIBE_AD(2016)582370

ATZINUMS par Eiropas Savienības 2017. finanšu gada vispārējā budžeta projektu

IMCO
06-09-2016 IMCO_AD(2016)584233

Rezolūcijas priekšlikumi

14

  Motion for a resolution on support for the thalidomide survivors

12-12-2016 B8-1341/2016

Rezolūcijas priekšlikums par zīmju valodām un profesionāliem zīmju valodas tulkiem

16-11-2016 B8-1230/2016

Rezolūcijas priekšlikums par transatlantiskajām datu plūsmām

23-05-2016 B8-0643/2016

Kopīgas rezolūcijas priekšlikums par dzīvnieku labturības jauno stratēģiju 2016.–2020. gadam

25-11-2015 RC-B8-1278/2015

Rezolūcijas priekšlikums par dzīvnieku labturības stratēģiju 2016.-2020. gadam

24-11-2015 B8-1283/2015

Rezolūcijas priekšlikums par emisiju mērījumiem automobiļu nozarē

21-10-2015 B8-1077/2015

Rezolūcijas priekšlikums par migrāciju un bēgļiem Eiropā

07-09-2015 B8-0833/2015

Kopīgas rezolūcijas priekšlikums par nesen atklātajiem augsta līmeņa korupcijas gadījumiem FIFA

09-06-2015 RC-B8-0548/2015

Rakstiskas deklarācijas

2

Rakstiska deklarācija par atbalstu invalīdiem piemērotu tualešu īpatsvara palielināšanai ES

27-04-2016 P8_DCL(2016)0044 Zaudējis spēku

Detalizēti

Daniel DALTON , Lucy ANDERSON , Mairead McGUINNESS , Marian HARKIN , Julia REDA , Anthea McINTYRE , Helga STEVENS , Anneleen VAN BOSSUYT , Olga SEHNALOVÁ , Antanas GUOGA , Brando BENIFEI

Sākuma datums : 27-04-2016
Zaudē spēku : 27-07-2016
Parakstītāju skaits : 124 - 28-07-2016

Rakstiska deklarācija par aviācijas drošību un par militāro lidmašīnu lidojumu bīstamību

05-10-2015 P8_DCL(2015)0052 Zaudējis spēku

Detalizēti

Urmas PAET , Kaja KALLAS , Petras AUŠTREVIČIUS , Cecilia WIKSTRÖM , Heidi HAUTALA , Marju LAURISTIN , Tunne KELAM , Indrek TARAND , Artis PABRIKS , Anna Elżbieta FOTYGA , Ilhan KYUCHYUK , Filiz HYUSMENOVA , Jozo RADOŠ , Pavel TELIČKA , Svetoslav Hristov MALINOV , Gabrielius LANDSBERGIS , Bronis ROPĖ , Norica NICOLAI , Inese VAIDERE , Pál CSÁKY , Tibor SZANYI , Kosma ZŁOTOWSKI , Jussi HALLA-AHO , Milan ZVER , Marian-Jean MARINESCU , Bogdan Andrzej ZDROJEWSKI , Henna VIRKKUNEN , Ian DUNCAN , Patricija ŠULIN , Ivan JAKOVČIĆ , Benedek JÁVOR , Dubravka ŠUICA , Jeppe KOFOD , Hilde VAUTMANS , Ivan ŠTEFANEC , Beata GOSIEWSKA , Mircea DIACONU , Daniel DALTON , Daniel BUDA , Krišjānis KARIŅŠ , Sandra KALNIETE , Pavel SVOBODA

Sākuma datums : 05-10-2015
Zaudē spēku : 05-01-2016
Parakstītāju skaits : 106 - 06-01-2016

Parlamentārie jautājumi

66

  Impact of possible Catalan independence on EU citizens' rights

18-10-2017 E-006540/2017 Komisija

  Currency sales

18-10-2017 E-006539/2017 Komisija

  Airport delays

04-08-2017 E-005174/2017 Komisija

  Thalidomide resolution response

20-06-2017 P-004078/2017 Komisija

  ZTL restricted traffic zones in Italy

27-02-2017 E-001271/2017 Komisija

Komisijas atbildes uz jautājumiem, uz kuriem jāatbild rakstiski

10-01-2017 O-000003/2017 Komisija

  Availability of help with Commission databases for applicants

29-08-2016 E-006357/2016 Komisija

  Commission consultation on ancillary copyright

18-07-2016 E-005931/2016 Komisija

Rakstiski balsojumu skaidrojumi

3

 

Pašreizējais stāvoklis sarunās ar Apvienoto Karalisti (B8-0538/2017, B8-0539/2017)

03-10-2017

. – British Conservatives believe that both the EU and the UK have a duty to ensure that an agreement on citizens’ rights is found as soon as possible, based on the principles of equality, fairness and reciprocity.
However, whilst the European Parliament has the right to express its opinion and will vote on the final deal, it must be made clear that it is not the role of the European Parliament to set red lines and undermine the negotiating positions of the EU 27 and the UK Government.
Conservatives wish to make it clear that they fully support the mandate pursued by the UK Prime Minister and look forward to a constructive, prosperous and cooperative future relation with the EU once the UK has exited.

 

Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras daudzgadu pamatprogramma laikposmam no 2018. gada līdz 2022. gadam (A8-0177/2017 - Angelika Mlinar)

01-06-2017

. – Whereas the UK delegation of the ECR Group fully supports fundamental rights, equality and the fight against discrimination for all; however, the UK delegation of the ECR Group does not believe extending the scope of EU agencies is the most effective way of achieving this with respect to fundamental rights.
The report also calls on the Commission and Council to include police cooperation and judicial cooperation in criminal matters (i.e. ‘ex-third pillar’ matters) in its draft Decision. The UK opts out of a large number of these matters and the UK delegation of the ECR Group believes these matters, with respect to fundamental rights, are most effectively dealt with at Member State level.
Therefore, the UK delegation of the ECR Group could not vote in favour of this report.

 

Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras daudzgadu pamatprogramma laikposmam no 2018. gada līdz 2022. gadam (B8-0384/2017)

01-06-2017

Whereas the UK delegation of the ECR Group fully supports fundamental rights, equality and the fight against discrimination for all; however, the UK delegation of the ECR Group does not believe extending the scope of EU agencies is the most effective way of achieving this with respect to fundamental rights.
The report also calls on the Commission and Council to include police cooperation and judicial cooperation in criminal matters (i.e. ‘ex-third pillar’ matters) in its draft Decision. The UK opts out of a large number of these matters and the UK delegation of the ECR Group believes these matters, with respect to fundamental rights, are most effectively dealt with at Member State level.
Therefore, the UK delegation of the ECR Group could not vote in favour of this report.

Kontakti

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Willy Brandt
  05M075
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T11032
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Pasta adrese

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Willy Brandt 05M075
  1047 Brussels