Daniel DALTON
 • Daniel
  DALTON
 • Eiropas Konservatīvo un reformistu grupa
 • Loceklis
 • Apvienotā Karaliste Conservative Party
 • Dzimšanas gads: 1974. gada 31. janvāris, Oxford

Uzstāšanās plenārsēdēs

265

ES un ASV privātuma vairoga nodrošinātās aizsardzības pietiekamība (debates)

04-07-2018 P8_CRE-PROV(2018)07-04(21)

CE-marķēti mēslošanas līdzekļi (debates)

23-10-2017 P8_CRE-REV(2017)10-23(17)

Produktu un pakalpojumu pieejamības prasības (debates)

13-09-2017 P8_CRE-REV(2017)09-13(16)

Ziņojumi, kas sagatavoti, pildot referenta pienākumus

3

Ziņojumi, kas sagatavoti, pildot ēnu referenta pienākumus

15

ZIŅOJUMS par brīvības atņemšanas iestāžu sistēmu un apstākļiem šajās iestādēs

LIBE
06-07-2017 A8-0251/2017

ZIŅOJUMS par ilgāku produktu derīguma laiku: priekšrocības patērētājiem un uzņēmumiem

IMCO
09-06-2017 A8-0214/2017

ZIŅOJUMS par tiešsaistes platformām un digitālo vienoto tirgu

IMCO ITRE
31-05-2017 A8-0204/2017

Atzinumi, kas sagatavoti, pildot atzinuma sagatavotāja pienākumus

4

ATZINUMS Virzība uz digitālās tirdzniecības stratēģiju

IMCO
12-10-2017 IMCO_AD(2017)606248

ATZINUMS par dzīvību glābšanu: autotransporta drošības uzlabošana ES

IMCO
28-09-2017 IMCO_AD(2017)606030

ATZINUMS par Eiropas Savienības 2018. finanšu gada vispārējā budžeta projektu

IMCO
20-07-2017 IMCO_AD(2017)604889

ATZINUMS par pilnvarojumu trialogam saistībā ar 2018. gada budžeta projektu

IMCO
09-06-2017 IMCO_AD(2017)602828

Atzinumi, kas sagatavoti, pildot ēnu atzinuma sagatavotāja pienākumus

25

  OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on health technology assessment and amending Directive 2011/24/EU

IMCO
20-07-2018 IMCO_AD(2018)622139

ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2009/33/ES par „tīro” un energoefektīvo autotransporta līdzekļu izmantošanas veicināšanu

TRAN
11-07-2018 TRAN_AD(2018)618318

ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par kultūras priekšmetu importu

LIBE
04-07-2018 LIBE_AD(2018)620997

ATZINUMS par alternatīvo degvielu infrastruktūras izvēršanu Eiropas Savienībā: laiks rīkoties

IMCO
05-06-2018 IMCO_AD(2018)619168

ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par ENISA – ES Kiberdrošības aģentūru – un Regulas (ES) 526/2013 atcelšanu un par informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kiberdrošības sertifikāciju ("Kiberdrošības akts")

LIBE
16-03-2018 LIBE_AD(2018)615394

ATZINUMS par Eiropas sadarbīgo intelektisko transporta sistēmu stratēģiju

IMCO
05-12-2017 IMCO_AD(2017)609467

ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par autortiesībām digitālajā vienotajā tirgū

LIBE
22-11-2017 LIBE_AD(2017)604830

ATZINUMS Virzība uz digitālās tirdzniecības stratēģiju

LIBE
24-10-2017 LIBE_AD(2017)609526

ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par privātās dzīves neaizskaramību un personas datu aizsardzību elektronisko sakaru jomā un ar ko atceļ Direktīvu 2002/58/EK (Privātuma un elektronisko sakaru regula)

IMCO
06-10-2017 IMCO_AD(2017)604857

ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par Eiropas Elektronisko sakaru kodeksa izveidi

IMCO
08-09-2017 IMCO_AD(2017)602838

Institucionālie rezolūciju priekšlikumi

14

  Motion for a resolution on support for the thalidomide survivors

12-12-2016 B8-1341/2016

Rezolūcijas priekšlikums par zīmju valodām un profesionāliem zīmju valodas tulkiem

16-11-2016 B8-1230/2016

Rezolūcijas priekšlikums par transatlantiskajām datu plūsmām

23-05-2016 B8-0643/2016

Kopīgas rezolūcijas priekšlikums par dzīvnieku labturības jauno stratēģiju 2016.–2020. gadam

25-11-2015 RC-B8-1278/2015

Rezolūcijas priekšlikums par dzīvnieku labturības stratēģiju 2016.-2020. gadam

24-11-2015 B8-1283/2015

Rezolūcijas priekšlikums par emisiju mērījumiem automobiļu nozarē

21-10-2015 B8-1077/2015

Rezolūcijas priekšlikums par migrāciju un bēgļiem Eiropā

07-09-2015 B8-0833/2015

Kopīgas rezolūcijas priekšlikums par nesen atklātajiem augsta līmeņa korupcijas gadījumiem FIFA

09-06-2015 RC-B8-0548/2015

Rakstiskas deklarācijas

2

Rakstiska deklarācija par atbalstu invalīdiem piemērotu tualešu īpatsvara palielināšanai ES

27-04-2016 P8_DCL(2016)0044 Zaudējis spēku

Detalizēti

Daniel DALTON , Lucy ANDERSON , Mairead McGUINNESS , Marian HARKIN , Julia REDA , Anthea McINTYRE , Helga STEVENS , Anneleen VAN BOSSUYT , Olga SEHNALOVÁ , Antanas GUOGA , Brando BENIFEI

Sākuma datums : 27-04-2016
Zaudē spēku : 27-07-2016
Parakstītāju skaits : 124 - 28-07-2016

Rakstiska deklarācija par aviācijas drošību un par militāro lidmašīnu lidojumu bīstamību

05-10-2015 P8_DCL(2015)0052 Zaudējis spēku

Detalizēti

Urmas PAET , Kaja KALLAS , Petras AUŠTREVIČIUS , Cecilia WIKSTRÖM , Heidi HAUTALA , Marju LAURISTIN , Tunne KELAM , Indrek TARAND , Artis PABRIKS , Anna Elżbieta FOTYGA , Ilhan KYUCHYUK , Filiz HYUSMENOVA , Jozo RADOŠ , Pavel TELIČKA , Svetoslav Hristov MALINOV , Gabrielius LANDSBERGIS , Bronis ROPĖ , Norica NICOLAI , Inese VAIDERE , Pál CSÁKY , Tibor SZANYI , Kosma ZŁOTOWSKI , Jussi HALLA-AHO , Milan ZVER , Marian-Jean MARINESCU , Bogdan Andrzej ZDROJEWSKI , Henna VIRKKUNEN , Ian DUNCAN , Patricija ŠULIN , Ivan JAKOVČIĆ , Benedek JÁVOR , Dubravka ŠUICA , Jeppe KOFOD , Hilde VAUTMANS , Ivan ŠTEFANEC , Beata GOSIEWSKA , Mircea DIACONU , Daniel DALTON , Daniel BUDA , Krišjānis KARIŅŠ , Sandra KALNIETE , Pavel SVOBODA

Sākuma datums : 05-10-2015
Zaudē spēku : 05-01-2016
Parakstītāju skaits : 106 - 06-01-2016

Rakstiski jautājumi

65

  Advertising ban in the Czech Republic

10-07-2018 E-003767/2018 Komisija

  Minimum durability of cosmetic products and associated labelling

18-05-2018 E-002682/2018 Komisija

  Public procurement for the Gronda di Genova bypass project

18-04-2018 E-002189/2018 Komisija

  Restriction on right-hand drive cars in Albania

05-02-2018 P-000654/2018 Komisija

  Impact of possible Catalan independence on EU citizens' rights

18-10-2017 E-006540/2017 Komisija

  Currency sales

18-10-2017 E-006539/2017 Komisija

  Airport delays

04-08-2017 E-005174/2017 Komisija

  Thalidomide resolution response

20-06-2017 P-004078/2017 Komisija

  ZTL restricted traffic zones in Italy

27-02-2017 E-001271/2017 Komisija

Mutiski jautājumi

5

Komisijas atbildes uz jautājumiem, uz kuriem jāatbild rakstiski

10-01-2017 O-000003/2017 Komisija

Vācijas likums par minimālo algu

24-05-2016 O-000081/2016 Komisija

Komisijas atbildes uz rakstiskajiem jautājumiem

05-05-2015 O-000046/2015 Komisija

ES lauksaimniecības inovācijas sistēmas

30-04-2015 O-000045/2015 Komisija

Rakstiski balsojumu skaidrojumi

6

 

Iebildumu izteikšana pret Komisijas deleģēto regulu par grozījumiem Deleģētajā regulā (ES) 2017/118, ar ko nosaka zvejniecībā piemērojamus saglabāšanas pasākumus jūras vides aizsargāšanai Ziemeļjūrā (B8-0299/2018)

14-06-2018

(On behalf of the UK Conservative Delegation in the European Parliament) On 28 February 2017, Belgium, along with the UK, the Netherlands, France, Germany and Denmark submitted a joint recommendation to the Commission on fisheries management measures to improve the condition of the seabed by reducing the use of fishing gear that has contact with the seabed. The delegated act permits the testing of ‘alternative seabed- impacting fishing gear with specific authorisation’. Belgium initiated this joint recommendation to achieve good environmental status under the marine strategy framework directive. The Belgian Government has made it clear that no pulse technology will be used or tested in the four zones that this delegated act is to apply to. The Conservative Delegation therefore, see no good reason to oppose this delegated act. The Conservative Delegation fully supports the aims and objectives of the Belgian Government and the relevant North Sea Member States, including the UK, in improving the integrity of the seabed.

 

Atjaunojamo energoresursu enerģijas izmantošanas veicināšana (pārstrādāta redakcija) (A8-0392/2017 - José Blanco López)

17-01-2018

Explanation of vote by the UK Conservative Delegation in the ECR Group:
The UK delegation shares with the rapporteur the ambition to build a cleaner, more sustainable Europe, however we are not able support this package due to some of the measures included in it.
We recognise the benefits that renewable energy brings to our economies and our societies, but do not think that arbitrary, unrealistic targets imposed at EU level are the way to bring that about.
We feel that the renewable energy targets risk derailing Member States from finding their own cost-effective ways of meeting their climate targets, and impose costs on consumers.
Furthermore, we think the various sub-targets are overly complex, carry high administrative burdens, and do not give investors certainty.
We are supportive of the long-term goal of a decarbonised Europe, but we think the way to achieve this is by letting Member States discover their own most cost-effective way to do so.
Finally, we could not support an arbitrary ban on palm oil, which will have an inflationary effect on food prices and cause significant economic damage to developing countries.
For these reasons, though supportive of renewables and other actions in this package, we abstained.

 

Pašreizējais stāvoklis sarunās ar Apvienoto Karalisti (B8-0676/2017, B8-0677/2017)

13-12-2017

The Brexit negotiations are at a crucial stage and the UK Conservative Delegation in the ECR Group is heartened by the excellent progress made in recent weeks through the hard work and goodwill of both sides. The joint report agreed by the EU and the UK Government last week was a major step forward and should provide the basis for discussion of our future relationship. In this spirit, we welcome Parliament’s recommendation that the European Council agrees to open the second phase of talks. We also note Parliament’s wish that the UK and the EU maintain ‘as close a relationship as possible’ following Brexit. However, the motion for resolution goes further and attempts to tie the hands of the EU’s Brexit negotiators by, for instance, dictating arrangements for the transitional period. This is not Parliament’s role at this stage of the process. We need to enter the next round of talks in a spirit of cooperation, not confrontation, and be open to innovative thinking if we are to secure an outcome that enables both sides to prosper. For this reason we supported the recommendation that talks move forward, but abstained on the resolution.

 

Pašreizējais stāvoklis sarunās ar Apvienoto Karalisti (B8-0538/2017, B8-0539/2017)

03-10-2017

. – British Conservatives believe that both the EU and the UK have a duty to ensure that an agreement on citizens’ rights is found as soon as possible, based on the principles of equality, fairness and reciprocity.
However, whilst the European Parliament has the right to express its opinion and will vote on the final deal, it must be made clear that it is not the role of the European Parliament to set red lines and undermine the negotiating positions of the EU 27 and the UK Government.
Conservatives wish to make it clear that they fully support the mandate pursued by the UK Prime Minister and look forward to a constructive, prosperous and cooperative future relation with the EU once the UK has exited.

 

Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras daudzgadu pamatprogramma laikposmam no 2018. gada līdz 2022. gadam (A8-0177/2017 - Angelika Mlinar)

01-06-2017

. – Whereas the UK delegation of the ECR Group fully supports fundamental rights, equality and the fight against discrimination for all; however, the UK delegation of the ECR Group does not believe extending the scope of EU agencies is the most effective way of achieving this with respect to fundamental rights.
The report also calls on the Commission and Council to include police cooperation and judicial cooperation in criminal matters (i.e. ‘ex-third pillar’ matters) in its draft Decision. The UK opts out of a large number of these matters and the UK delegation of the ECR Group believes these matters, with respect to fundamental rights, are most effectively dealt with at Member State level.
Therefore, the UK delegation of the ECR Group could not vote in favour of this report.

 

Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras daudzgadu pamatprogramma laikposmam no 2018. gada līdz 2022. gadam (B8-0384/2017)

01-06-2017

Whereas the UK delegation of the ECR Group fully supports fundamental rights, equality and the fight against discrimination for all; however, the UK delegation of the ECR Group does not believe extending the scope of EU agencies is the most effective way of achieving this with respect to fundamental rights.
The report also calls on the Commission and Council to include police cooperation and judicial cooperation in criminal matters (i.e. ‘ex-third pillar’ matters) in its draft Decision. The UK opts out of a large number of these matters and the UK delegation of the ECR Group believes these matters, with respect to fundamental rights, are most effectively dealt with at Member State level.
Therefore, the UK delegation of the ECR Group could not vote in favour of this report.

Kontakti

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Willy Brandt
  05M075
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T11032
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Pasta adrese

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Willy Brandt 05M075
  1047 Brussels