Cristian-Silviu BUŞOI : 6. sasaukums 

Politiskās grupas 

 • 24-04-2007 / 09-12-2007 : Eiropas Liberāļu un demokrātu apvienības grupa - Loceklis
 • 10-12-2007 / 13-07-2009 : Eiropas Liberāļu un demokrātu apvienības grupa - Loceklis

Partejiskā piederība attiecīgā valstī 

 • 24-04-2007 / 09-12-2007 : Partidul Naţional Liberal (Rumānija)
 • 10-12-2007 / 13-07-2009 : Partidul Naţional Liberal (Rumānija)

Biedrs 

 • 24-05-2007 / 09-12-2007 : Ārlietu komiteja
 • 24-05-2007 / 09-12-2007 : Delegācija attiecībām ar Amerikas Savienotajām Valstīm
 • 10-12-2007 / 11-12-2007 : Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja
 • 10-12-2007 / 12-12-2007 : Delegācija attiecībām ar Amerikas Savienotajām Valstīm
 • 12-12-2007 / 13-07-2009 : Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja
 • 13-12-2007 / 13-07-2009 : Drošības un aizsardzības apakškomiteja
 • 13-12-2007 / 13-07-2009 : Delegācija attiecībām ar Ķīnas Tautas Republiku

Aizstājējs 

 • 12-12-2007 / 13-07-2009 : Ārlietu komiteja
 • 13-12-2007 / 13-07-2009 : Delegācija attiecībām ar Amerikas Savienotajām Valstīm

all-activities 

Atzinumi, kas sagatavoti, pildot atzinuma sagatavotāja pienākumus 
Komitejas var atbildīgās komitejas ziņojuma vajadzībām sagatavot atzinumu par aspektiem, kas saistīti ar attiecīgās komitejas darbības jomu. Šādu atzinumu sagatavotāji ir atbildīgi arī par kompromisa grozījumu izstrādi un sarunām ar ēnu atzinuma sagatavotājiem. 56. pants, 57. pants, VI pielikums

Rezolūcijas priekšlikumi 
Deputāti var iesniegt individuālus rezolūciju priekšlikumus par jautājumiem, kas attiecas uz Eiropas Savienības darbības jomu. Šos priekšlikumus nosūta izskatīšanai atbildīgajā komitejā. Reglamenta 143. pants

Parlamentārie jautājumi 
Jautājumus, uz kuriem jāatbild mutiski un kuriem seko debates, var iesniegt komiteja, politiskā grupa vai vismaz 5 % Parlamenta deputātu. Adresāti ir citas ES iestādes. Priekšsēdētāju konference lemj, vai un kādā secībā jautājumi tiek iekļauti plenārsēdes galīgajā darba kārtības projektā. 128. pants

Rakstiskās deklarācijas (līdz 2017. gada 16. janvārim) 
**Šis instruments kopš 2017. gada 16. janvāra vairs nepastāv**. Rakstiskā deklarācija bija paredzēta iniciatīvas paušanai ES kompetencē esošā jautājumā. Deputātiem bija iespējams 3 mēnešu laikā pievienot tai savu parakstu.

Rakstiska deklarācija par izglītību veselības jautājumos  
- P6_DCL(2008)0095 - Zaudējis spēku  
Nicodim BULZESC , Cristian-Silviu BUŞOI , Jules MAATEN  
Sākuma datums : 17-11-2008
Zaudē spēku : 12-03-2009
Parakstītāju skaits : 97 - 12-03-2009
Rakstiska deklarācija par cīņu pret nelikumīgi iegūtas koksnes nonākšanu ES tirgū  
- P6_DCL(2008)0023 - Zaudējis spēku  
Magor Imre CSIBI , Fiona HALL , Dan JØRGENSEN , Péter OLAJOS , Cristian-Silviu BUŞOI  
Sākuma datums : 09-04-2008
Zaudē spēku : 15-07-2008
Parakstītāju skaits : 206 - 10-07-2008

Apmeklējumu reģistrs 
Šis apmeklējumu reģistrs ir sagatavots, ņemot vērā Parlamenta 6. sasaukuma plenārsēžu protokolus. Tajā sniegtajiem datiem ir tikai informatīvs nolūks, un tie attiecas uz deputāta pilnvaru termiņa laiku Eiropas Parlamentā. Dati nav apstrādāti, t.i., nav ņemti vērā labojumi, kas attiecas uz attaisnotu prombūtni slimības dēļ, prombūtni bērna kopšanas atvaļinājumā, darba braucieniem sankcionētas Parlamenta delegācijas sastāvā utt.

Kontakti