Cristian-Silviu BUŞOI : 7. sasaukums 

Politiskās grupas 

 • 14-07-2009 / 27-06-2013 : Eiropas Liberāļu un demokrātu apvienības grupa - Loceklis

Partejiskā piederība attiecīgā valstī 

 • 14-07-2009 / 27-06-2013 : Partidul Naţional Liberal (Rumānija)

Biedrs 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja
 • 16-09-2009 / 27-06-2013 : Delegācija ES un Moldovas Parlamentārās sadarbības komitejā
 • 16-09-2009 / 27-06-2013 : Delegācija Euronest parlamentārajā asamblejā
 • 19-01-2012 / 27-06-2013 : Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja

Aizstājējs 

 • 16-07-2009 / 07-11-2011 : Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja
 • 16-07-2009 / 29-11-2011 : Budžeta komiteja
 • 16-09-2009 / 27-06-2013 : Delegācija attiecībām ar Panāfrikas parlamentu
 • 16-09-2009 / 27-06-2013 : Delegācija ĀKK un ES Apvienotajā parlamentārajā asamblejā
 • 08-11-2011 / 15-11-2011 : Juridiskā komiteja
 • 16-11-2011 / 18-01-2012 : Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja
 • 30-11-2011 / 18-01-2012 : Juridiskā komiteja
 • 19-01-2012 / 27-06-2013 : Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja
 • 19-01-2012 / 27-06-2013 : Juridiskā komiteja

all-activities 

Plenārsēdes debašu dokumenti 
Runas, kas teiktas, uzstājoties plenārsēdē, un rakstiski paziņojumi saistībā ar plenārsēdes debatēm 204. pants un 171. panta 11. punkts.

Ziņojumi, kas sagatavoti, pildot referenta pienākumus 
Parlamenta atbildīgā komiteja ieceļ referentu ziņojuma sagatavošanai par likumdošanas vai budžeta priekšlikumu vai citiem jautājumiem. Sagatavojot ziņojumu, referenti var apspriesties ar attiecīgajiem ekspertiem un ieinteresētajām personām. Referenti ir atbildīgi arī par kompromisa grozījumu izstrādi un sarunām ar ēnu referentiem. Komitejās pieņemtos ziņojumus pēc tam izskata un par tiem balso plenārsēdē. 55 pants

Atzinumi, kas sagatavoti, pildot atzinuma sagatavotāja pienākumus 
Komitejas var atbildīgās komitejas ziņojuma vajadzībām sagatavot atzinumu par aspektiem, kas saistīti ar attiecīgās komitejas darbības jomu. Šādu atzinumu sagatavotāji ir atbildīgi arī par kompromisa grozījumu izstrādi un sarunām ar ēnu atzinuma sagatavotājiem. 56. pants, 57. pants, VI pielikums

ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par cilvēkiem paredzētu zāļu klīniskajiem izmēģinājumiem un par Direktīvas 2001/20/EK atcelšanu  
- IMCO_AD(2013)500727 -  
-
IMCO 
ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par to pasākumu pārredzamību, ar kuriem reglamentē cilvēkiem paredzētu zāļu cenas, un par to iekļaušanu publisko veselības apdrošināšanas sistēmu tvērumā  
- IMCO_AD(2012)494638 -  
-
IMCO 
ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Pētniecības un inovācijas pamatprogrammu 2014.–2020. gadam „Apvārsnis 2020”.  
- ENVI_AD(2012)487915 -  
-
ENVI 

Atzinumi, kas sagatavoti, pildot ēnu atzinuma sagatavotāja pienākumus 
Politiskās grupas ieceļ ēnu atzinuma sagatavotājus, lai sekotu darba gaitai un, apspriežoties ar atzinuma sagatavotāju, teksta izstrādē nonāktu pie kompromisa. 215 pants

ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par ieguldījumu produktu pamatinformācijas dokumentiem  
- IMCO_AD(2013)502121 -  
-
IMCO 
ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai, kas attiecas uz to, kā izpildīt Direktīvu 96/71/EK par darba ņēmēju norīkošanu darbā pakalpojumu sniegšanas jomā  
- IMCO_AD(2013)496470 -  
-
IMCO 
ATZINUMS par 2013. finanšu gada vispārējo budžetu — visas iedaļas  
- IMCO_AD(2012)491367 -  
-
IMCO 

Rezolūcijas priekšlikumi 
Deputāti var iesniegt individuālus rezolūciju priekšlikumus par jautājumiem, kas attiecas uz Eiropas Savienības darbības jomu. Šos priekšlikumus nosūta izskatīšanai atbildīgajā komitejā. Reglamenta 143. pants

Parlamentārie jautājumi 
Jautājumus, uz kuriem jāatbild mutiski un kuriem seko debates, var iesniegt komiteja, politiskā grupa vai vismaz 5 % Parlamenta deputātu. Adresāti ir citas ES iestādes. Priekšsēdētāju konference lemj, vai un kādā secībā jautājumi tiek iekļauti plenārsēdes galīgajā darba kārtības projektā. 128. pants

Rakstiskās deklarācijas (līdz 2017. gada 16. janvārim) 
**Šis instruments kopš 2017. gada 16. janvāra vairs nepastāv**. Rakstiskā deklarācija bija paredzēta iniciatīvas paušanai ES kompetencē esošā jautājumā. Deputātiem bija iespējams 3 mēnešu laikā pievienot tai savu parakstu.

Rakstiska deklarācija par integratīvu fizisko audzināšanu nolūkā ilgtspējīgi attīstīt daudzsološu skolēnu ar invaliditāti un skolēnu ar neierobežotām fiziskām spējām talantus sportā  
- P7_DCL(2013)0001 - Zaudējis spēku  
Adam GIEREK , Cristian-Silviu BUŞOI , Cornelia ERNST , Lidia Joanna GERINGER de OEDENBERG , Małgorzata HANDZLIK , Jolanta Emilia HIBNER , Philippe JUVIN , Alexander MIRSKY , Norica NICOLAI , Helmut SCHOLZ , Joanna SENYSZYN , Hannu TAKKULA  
Sākuma datums : 15-04-2013
Zaudē spēku : 15-07-2013
Parakstītāju skaits : 164 - 15-07-2013
Rakstiska deklarācija par cīņu Eiropas Savienībā pret taisnās zarnas vēzi  
- P7_DCL(2010)0068 - Pieņemts  
Pavel POC , Frieda BREPOELS , Cristian-Silviu BUŞOI , Jo LEINEN , Alojz PETERLE  
Sākuma datums : 20-09-2010
Zaudē spēku : 20-12-2010
Pieņemts (datums) : 25-11-2010
Pieņemtais teksts (ar parakstītāju vārdiem) : P7_TA(2010)0451
Parakstītāju skaits : 411 - 25-11-2010
Rakstiska deklarācija par to, lai noteiktu 22. maiju par Eiropas dienu cīņai pret aptaukošanos  
- P7_DCL(2010)0034 - Zaudējis spēku  
Kyriacos TRIANTAPHYLLIDES , Cristian-Silviu BUŞOI , Miroslav MIKOLÁŠIK , Jo LEINEN , Jill EVANS  
Sākuma datums : 05-05-2010
Zaudē spēku : 09-09-2010
Parakstītāju skaits : 100 - 09-09-2010

Deklarācijas 

Finansiālo interešu deklarācija 

Kontakti