Cristian-Silviu BUŞOI : 8. sasaukums 

Politiskās grupas 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Eiropas Tautas partijas (Kristīgie demokrāti) grupa - Loceklis

Partejiskā piederība attiecīgā valstī 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Partidul Naţional Liberal (Rumānija)

Biedrs 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegācija ES un Ukrainas parlamentārās asociācijas komitejā
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegācija Euronest parlamentārajā asamblejā
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja

Aizstājējs 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegācija ES un Turcijas apvienotajā parlamentārajā komitejā
 • 23-09-2014 / 01-07-2019 : Delegācija attiecībām ar Indiju
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja
 • 14-03-2018 / 01-07-2019 : Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja

Galvenās Parlamenta veiktās darbības 

Plenārsēdes debašu dokumenti 
Runas, kas teiktas, uzstājoties plenārsēdē, un rakstiski paziņojumi saistībā ar plenārsēdes debatēm 204. pants un 171. panta 11. punkts.

Ziņojumi, kas sagatavoti, pildot referenta pienākumus 
Parlamenta atbildīgā komiteja ieceļ referentu ziņojuma sagatavošanai par likumdošanas vai budžeta priekšlikumu vai citiem jautājumiem. Sagatavojot ziņojumu, referenti var apspriesties ar attiecīgajiem ekspertiem un ieinteresētajām personām. Referenti ir atbildīgi arī par kompromisa grozījumu izstrādi un sarunām ar ēnu referentiem. Komitejās pieņemtos ziņojumus pēc tam izskata un par tiem balso plenārsēdē. 55 pants

ZIŅOJUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1007/2009 par tirdzniecību ar izstrādājumiem no roņiem  
- A8-0186/2015 -  
-
IMCO 

Ziņojumi, kas sagatavoti, pildot ēnu referenta pienākumus 
Politiskās grupas atbildīgajā komitejā katram ziņojumam ieceļ ēnu referentus, lai sekotu darba gaitai un, apspriežoties ar referentu, teksta izstrādē nonāktu pie kompromisa. 215 pants

Atzinumi, kas sagatavoti, pildot atzinuma sagatavotāja pienākumus 
Komitejas var atbildīgās komitejas ziņojuma vajadzībām sagatavot atzinumu par aspektiem, kas saistīti ar attiecīgās komitejas darbības jomu. Šādu atzinumu sagatavotāji ir atbildīgi arī par kompromisa grozījumu izstrādi un sarunām ar ēnu atzinuma sagatavotājiem. 56. pants, 57. pants, VI pielikums

ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas Sociālo fondu Plus (ESF+)  
- ENVI_AD(2018)627836 -  
-
ENVI 
ATZINUMS par blokķēdi: progresīvu tirdzniecības politiku  
- ITRE_AD(2018)623833 -  
-
ITRE 
ATZINUMS par priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par pētniecības un inovācijas pamatprogrammas "Apvārsnis Eiropa" izveidi un dalības un rezultātu izplatīšanas noteikumiem  
- ENVI_AD(2018)625441 -  
-
ENVI 

Atzinumi, kas sagatavoti, pildot ēnu atzinuma sagatavotāja pienākumus 
Politiskās grupas ieceļ ēnu atzinuma sagatavotājus, lai sekotu darba gaitai un, apspriežoties ar atzinuma sagatavotāju, teksta izstrādē nonāktu pie kompromisa. 215 pants

ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, kas attiecas uz veselības aprūpes tehnoloģiju novērtēšanu un ar ko groza Direktīvu 2011/24/ES  
- ITRE_AD(2018)620890 -  
-
ITRE 
ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru attiecībā uz atbalstu strukturālām reformām dalībvalstīs groza Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) Nr. 1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006  
- ITRE_AD(2018)622212 -  
-
ITRE 

Rezolūcijas priekšlikumi 
Rezolūciju priekšlikumus par aktuāliem jautājumiem iesniedz pēc komitejas, politiskās grupas vai vismaz 5 % deputātu pieprasījuma, un par tiem balso plenārsēdē. 132. pants, 136. pants, 139 pants, 144. pants

Mutiski jautājumi 
Eiropas Komisijai, Padomei vai Komisijas priekšsēdētāja vietniekam / Savienības augstajam pārstāvim adresētus mutiski atbildamus jautājumus, kuriem seko debates, var iesniegt komiteja, politiskā grupa vai vismaz 5 % Parlamenta deputātu. 136. pants

Plašas interpelācijas 
Eiropas Komisijai, Padomei vai Komisijas priekšsēdētāja vietniekam / Savienības augstajam pārstāvim adresētas plašas interpelācijas, uz kurām jāatbild rakstiski un kurām seko debates, var iesniegt komiteja, politiskā grupa vai vismaz 5 % Parlamenta deputātu. 139 pants, III pielikums

Citas Parlamenta veiktās darbības 

Rakstiski balsojumu skaidrojumi 
Deputāti var iesniegt rakstisku skaidrojumu par savu balsojumu plenārsēdē. 194. pants

Mehānisms juridisku un administratīvu šķēršļu novēršanai pārrobežu kontekstā (A8-0414/2018 - Matthijs van Miltenburg) EN  
 

. ‒ Border regions in Europe tend to perform less well economically, have higher unemployment rates and have relatively underdeveloped infrastructure compared to regions that are more centrally located in the Member States. It is estimated that if 20% of existing border obstacles were to be removed, border regions would gain 2% in GDP. In light of these issues, the Commission has put forward a ‘proposal on a mechanism to resolve legal and administrative obstacles in a cross-border context’ (ECBM) which would promote effective cross-border cooperation and consequently, improve the wealth and wellbeing of the inhabitants and their quality of life in the EU’s border regions.
However, the proposal should aim to add a voluntary tool to the toolbox that Member States have at their disposal to boost cross-border cooperation. Further it is necessary that Member States are able to choose on a case-by-case basis whether to use the ECBM or an existing mechanism for each individual joint project, to allow for greater administrative flexibility. I support the proposal set out, it is crucial that no region of the Union be left behind and that everyone can benefit from economic growth and development

Projekts nolīgumam par sadarbību starp Eurojust un Gruziju (A8-0065/2019 - Sylvia-Yvone Kaufmann) EN  
 

The Eurojust-Georgia Cooperation agreement follows the model of similar agreements concluded by Eurojust in the past. The purpose of such agreements is to foster cooperation as regards combating serious crime, especially organised crime and terrorism. Organised crime groups originating in Georgia are operating in EU Member States. Moreover, Georgia is a post-conflict nation with a large stock of weapons remaining in the country with the potential for being trafficked. Georgia has been increasingly used to launder illicit proceeds generated by various organised criminal groups (OCGs). Thus, such an agreement can foster greater cooperation in the fight against such OCGs and is very much in the interest of the Union and Georgia, since such OCGs are a transnational issue.
Such cooperation will also aid Georgian authorities to ensure continuous fulfilment of their obligations and their serious commitment to preventing and fighting organised crime. Ultimately, I support the agreement on cooperation between Eurojust and Georgia; fighting organised crime is very much in the interest of both the Union and Georgia. Further, the agreement will foster greater trust and security between the Union and Georgia and will help prevent future organised crime from flourishing or taking place.

Veselības aprūpes tehnoloģiju novērtēšana (A8-0289/2018 - Soledad Cabezón Ruiz) EN  
 

The Commission’s proposal is timely and represents a high degree of added value for the EU. It constitutes a further step towards closer EU integration, especially necessary in an area as critical as health. The fundamental aim of the proposal is to introduce a joint clinical assessment of health technologies at EU level. The right to health is a fundamental right. It is important to the integrity of the individual, but also a key factor in social cohesion and economic productivity. However, the Union requires better clinical evidence as the basis for determining the relative efficacy and therapeutic benefits of medicines, i.e. quality. Further, there are serious concerns about the growing difficulties faced by European citizens in terms of accessing suitable treatment in the EU. The proposals suggest a directive is necessary which makes global regulation possible, clears the way for the right balance to be struck between all parties and interests, with the focus on the patient, and guarantees access to medicines. It is crucial that all citizens of the Union have access to high-quality healthcare and medicines and that difficulties within the internal market are brought to an end. Thus, in my capacity as IMCO rapporteur, I strongly support this proposal.

Rakstiski jautājumi 
Deputāti var adresēt Eiropadomes priekšsēdētājam, Padomei, Komisijai un Komisijas priekšsēdētāja vietniekam / Savienības augstajam pārstāvim noteiktu skaitu jautājumu, uz kuriem jāatbild rakstiski. 138. pants, III pielikums

Rakstiskās deklarācijas (līdz 2017. gada 16. janvārim) 
**Šis instruments kopš 2017. gada 16. janvāra vairs nepastāv**. Rakstiskā deklarācija bija paredzēta iniciatīvas paušanai ES kompetencē esošā jautājumā. Deputātiem bija iespējams 3 mēnešu laikā pievienot tai savu parakstu.

Rakstiska deklarācija par hroniskām elpošanas orgānu slimībām  
- P8_DCL(2016)0115 - Zaudējis spēku  
Alberto CIRIO , Karin KADENBACH , Catherine STIHLER , Kateřina KONEČNÁ , Biljana BORZAN , Eva KAILI , Piernicola PEDICINI , David BORRELLI , Damiano ZOFFOLI , Sirpa PIETIKÄINEN , Nessa CHILDERS , Cristian-Silviu BUŞOI  
Sākuma datums : 24-10-2016
Zaudē spēku : 24-01-2017
Parakstītāju skaits : 249 - 25-01-2017
Rakstiska deklarācija par cilvēkiem ar nervu sistēmas traucējumiem un hroniskām sāpēm pieejamu nodarbinātību  
- P8_DCL(2016)0112 - Zaudējis spēku  
Marian HARKIN , Jeroen LENAERS , Daciana Octavia SÂRBU , Jean LAMBERT , Ivo VAJGL , Dame Glenis WILLMOTT , Biljana BORZAN , Jana ŽITŇANSKÁ , José BLANCO LÓPEZ , Eva KAILI , Jutta STEINRUCK , Elena GENTILE , Heinz K. BECKER , Brian HAYES , Roberta METSOLA , Miroslav MIKOLÁŠIK , Sirpa PIETIKÄINEN , Sofia RIBEIRO , Bogdan Brunon WENTA , Cristian-Silviu BUŞOI , Karin KADENBACH , Merja KYLLÖNEN  
Sākuma datums : 24-10-2016
Zaudē spēku : 24-01-2017
Parakstītāju skaits : 179 - 25-01-2017
Rakstiska deklarācija par sirds mazspēju  
- P8_DCL(2016)0110 - Zaudējis spēku  
Annie SCHREIJER-PIERIK , Aldo PATRICIELLO , Cristian-Silviu BUŞOI , Sirpa PIETIKÄINEN , Andrey KOVATCHEV , Pascal ARIMONT , Marc TARABELLA , Victor NEGRESCU , Miriam DALLI , Nicola CAPUTO , Daciana Octavia SÂRBU , Karin KADENBACH , Nessa CHILDERS , Ian DUNCAN , Stelios KOULOGLOU , Monica MACOVEI , Patricija ŠULIN  
Sākuma datums : 24-10-2016
Zaudē spēku : 24-01-2017
Parakstītāju skaits : 236 - 25-01-2017

Deklarācijas 

Finansiālo interešu deklarācija 

Deklarācija par deputātu dalību trešo personu rīkotos pasākumos pēc šo personu uzaicinājuma 

Kontakti