Elisabeth MORIN-CHARTIER : 8. sasaukums 

Politiskās grupas 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Eiropas Tautas partijas (Kristīgie demokrāti) grupa - Locekle

Partejiskā piederība attiecīgā valstī 

 • 01-07-2014 / 29-05-2015 : Union pour un Mouvement Populaire (Francija)
 • 30-05-2015 / 20-02-2018 : Les Républicains (Francija)
 • 21-02-2018 / 01-07-2019 : Indépendant (Francija)

Kvestore 

 • 02-07-2014 / 17-01-2017 : Eiropas Parlaments
 • 18-01-2017 / 01-07-2019 : Eiropas Parlaments

Biedrs 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja
 • 02-07-2014 / 16-01-2017 : Eiropas Parlamenta Prezidijs
 • 02-07-2014 / 17-01-2017 : Kvestori
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegācija attiecībām ar Indiju
 • 18-01-2017 / 01-07-2019 : Eiropas Parlamenta Prezidijs
 • 18-01-2017 / 01-07-2019 : Kvestori
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja

Aizstājēja 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Kultūras un izglītības komiteja
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegācija attiecībām ar Amerikas Savienotajām Valstīm
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Kultūras un izglītības komiteja

Galvenās Parlamenta veiktās darbības 

Ziņojumi, kas sagatavoti, pildot referenta pienākumus 
Parlamenta atbildīgā komiteja ieceļ referentu ziņojuma sagatavošanai par likumdošanas vai budžeta priekšlikumu vai citiem jautājumiem. Sagatavojot ziņojumu, referenti var apspriesties ar attiecīgajiem ekspertiem un ieinteresētajām personām. Referenti ir atbildīgi arī par kompromisa grozījumu izstrādi un sarunām ar ēnu referentiem. Komitejās pieņemtos ziņojumus pēc tam izskata un par tiem balso plenārsēdē. 55 pants

ZIŅOJUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes 1996. gada 16. decembra Direktīvu 96/71/EK par darba ņēmēju norīkošanu darbā pakalpojumu sniegšanas jomā  
- A8-0319/2017 -  
-
EMPL 

Ziņojumi, kas sagatavoti, pildot ēnu referenta pienākumus 
Politiskās grupas atbildīgajā komitejā katram ziņojumam ieceļ ēnu referentus, lai sekotu darba gaitai un, apspriežoties ar referentu, teksta izstrādē nonāktu pie kompromisa. 215 pants

Atzinumi, kas sagatavoti, pildot atzinuma sagatavotāja pienākumus 
Komitejas var atbildīgās komitejas ziņojuma vajadzībām sagatavot atzinumu par aspektiem, kas saistīti ar attiecīgās komitejas darbības jomu. Šādu atzinumu sagatavotāji ir atbildīgi arī par kompromisa grozījumu izstrādi un sarunām ar ēnu atzinuma sagatavotājiem. 56. pants, 57. pants, VI pielikums

ATZINUMS par stāvokli Vidusjūras reģionā un vajadzību pēc ES holistiskas pieejas migrācijas jomā  
- EMPL_AD(2016)571679 -  
-
EMPL 

Atzinumi, kas sagatavoti, pildot ēnu atzinuma sagatavotāja pienākumus 
Politiskās grupas ieceļ ēnu atzinuma sagatavotājus, lai sekotu darba gaitai un, apspriežoties ar atzinuma sagatavotāju, teksta izstrādē nonāktu pie kompromisa. 215 pants

ATZINUMS par nabadzību — dzimuma perspektīva  
- CULT_AD(2016)569689 -  
-
CULT 
ATZINUMS par ieteikumiem Eiropas Komisijai attiecībā uz sarunām par pakalpojumu tirdzniecības nolīgumu (TiSA)  
- EMPL_AD(2015)567760 -  
-
EMPL 

Mutiski jautājumi 
Eiropas Komisijai, Padomei vai Komisijas priekšsēdētāja vietniekam / Savienības augstajam pārstāvim adresētus mutiski atbildamus jautājumus, kuriem seko debates, var iesniegt komiteja, politiskā grupa vai vismaz 5 % Parlamenta deputātu. 136. pants

Citas Parlamenta veiktās darbības 

Rakstiski balsojumu skaidrojumi 
Deputāti var iesniegt rakstisku skaidrojumu par savu balsojumu plenārsēdē. 194. pants

Darba un privātās dzīves līdzsvars vecākiem un aprūpētājiem (A8-0270/2018 - David Casa) FR  
 

La charge familiale, entre enfants et proches dépendants, a toujours reposé sur les femmes, sacrifiant leur valeur sur le marché du travail. Il fallait que cela change, et c’est pour cela que j’ai voté en faveur du rapport de mon collègue Casa sur l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée pour les parents et les aidants. Ce rapport représente une grande avancée pour de nombreux pays européens, et contient une clause de non-régression, notamment pour la France, où les droits parentaux seront évidemment maintenus.
Le rapport Casa reconnaît trois types de congés: parental, paternité et aidant. Avec un taux fixe de rémunération au niveau du congé maladie de chaque pays membre, le congé paternité sera désormais d’au moins 10 jours. Quant au congé parental, il sera désormais de quatre mois, dont deux non-transférables, avec indemnité – dont le montant sera défini par chaque État membre. Il s’agit d’un réel changement vers une plus grande égalité de carrière entre les femmes et les hommes: les conditions du régime de travail flexible, permettant de concilier vie professionnelle et vie privée, sont désormais définies.

2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Energoregulatoru sadarbības aģentūra (ACER) (A8-0113/2019 - Petri Sarvamaa) FR  
 

J’ai voté en faveur du rapport SARVAMAA concernant l’approbation de la décharge 2017 de l’Agence de Coopération des Régulateurs de l'Énergie, ou ACER.
La décharge évalue la fiabilité et la transparence de la tenue de budget et de la tenue financière de l’ACER à la fin 2017. Ce rapport regroupe les avis de la Cour Européenne des Auditeurs sur la légalité des procédures, des transactions financières, des contrôles internes, des gestions de conflits, etc., réalisés par les différentes agences européennes. La Cour Européenne des Auditeurs a approuvé la décharge de l’ACER pour leur budget 2017, et je suis leur avis.

2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Aviācijas drošības aģentūra (EASA) (A8-0120/2019 - Petri Sarvamaa) FR  
 

J’ai voté en faveur du rapport SARVAMAA concernant l’approbation de la décharge 2017 de l’Agence européenne de la sécurité aérienne, ou AESA.
La décharge évalue la fiabilité et la transparence de la tenue de budget et de la tenue financière de l’AESA à la fin 2017. Ce rapport regroupe les avis de la Cour des comptes européenne sur la légalité des procédures, des transactions financières, des contrôles internes, des gestions de conflits, etc., réalisés par les différentes agences européennes. La Cour des comptes européenne a approuvé la décharge de l’AESA pour leur budget 2017, et je suis leur avis.

Rakstiski jautājumi 
Deputāti var adresēt Eiropadomes priekšsēdētājam, Padomei, Komisijai un Komisijas priekšsēdētāja vietniekam / Savienības augstajam pārstāvim noteiktu skaitu jautājumu, uz kuriem jāatbild rakstiski. 138. pants, III pielikums

Rakstiskās deklarācijas (līdz 2017. gada 16. janvārim) 
**Šis instruments kopš 2017. gada 16. janvāra vairs nepastāv**. Rakstiskā deklarācija bija paredzēta iniciatīvas paušanai ES kompetencē esošā jautājumā. Deputātiem bija iespējams 3 mēnešu laikā pievienot tai savu parakstu.

Rakstiska deklarācija par apcietināto vecāku bērnu aizsardzību  
- P8_DCL(2016)0084 - Zaudējis spēku  
Patrizia TOIA , Sergio Gaetano COFFERATI , Caterina CHINNICI , Silvia COSTA , Anna Maria CORAZZA BILDT , Luigi MORGANO , Elisabeth MORIN-CHARTIER , Nathalie GRIESBECK , Marian HARKIN , Jean LAMBERT  
Sākuma datums : 12-09-2016
Zaudē spēku : 12-12-2016
Parakstītāju skaits : 276 - 13-12-2016
Rakstiska deklarācija par reliģijas brīvības veicināšanu Pakistānā un nosodījumu par Asia Bibi aizturēšanu  
- P8_DCL(2016)0055 - Zaudējis spēku  
Antonio TAJANI , Lars ADAKTUSSON , György HÖLVÉNYI , Mairead McGUINNESS , Elisabeth MORIN-CHARTIER , Jan OLBRYCHT , Marijana PETIR , Cristian Dan PREDA , Massimiliano SALINI , Silvia COSTA , David Maria SASSOLI , Patrizia TOIA , Dennis de JONG , Peter van DALEN  
Sākuma datums : 25-05-2016
Zaudē spēku : 25-08-2016
Parakstītāju skaits : 282 - 25-08-2016
Rakstiska deklarācija par vispārēju piekļuvi mātes veselības aprūpei  
- P8_DCL(2016)0015 - Zaudējis spēku  
Filiz HYUSMENOVA , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Nathalie GRIESBECK , Louis MICHEL , Ivan JAKOVČIĆ , Gabriele ZIMMER , Marc TARABELLA , Jana ŽITŇANSKÁ , Elisabeth MORIN-CHARTIER , Jean LAMBERT , Mariya GABRIEL , Caterina CHINNICI  
Sākuma datums : 24-02-2016
Zaudē spēku : 24-05-2016
Parakstītāju skaits : 174 - 25-05-2016

Deklarācijas 

Finansiālo interešu deklarācija