Ramona Nicole MĂNESCU : 8. sasaukums 

Politiskās grupas 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Eiropas Tautas partijas (Kristīgie demokrāti) grupa - Locekle

Partejiskā piederība attiecīgā valstī 

 • 01-07-2014 / 28-05-2018 : Partidul Naţional Liberal (Rumānija)
 • 29-05-2018 / 01-07-2019 : - (Rumānija)

Priekšsēdētāja vietniece 

 • 13-10-2014 / 01-07-2019 : Delegācija attiecībām ar Mašrikas valstīm

Biedrs 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Ārlietu komiteja
 • 14-07-2014 / 12-10-2014 : Delegācija attiecībām ar Mašrikas valstīm
 • 12-09-2016 / 04-10-2016 : Delegācija ES un Armēnijas parlamentārās partnerības komitejā, ES un Azerbaidžānas parlamentārās sadarbības komitejā un ES un Gruzijas parlamentārās asociācijas komitejā
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Ārlietu komiteja
 • 16-04-2018 / 01-07-2018 : Delegācija ES un Armēnijas parlamentārās partnerības komitejā, ES un Azerbaidžānas parlamentārās sadarbības komitejā un ES un Gruzijas parlamentārās asociācijas komitejā

Aizstājēja 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Transporta un tūrisma komiteja
 • 14-07-2014 / 24-07-2016 : Delegācija attiecībām ar Arābijas pussalas valstīm
 • 30-03-2015 / 18-01-2017 : Cilvēktiesību apakškomiteja
 • 05-10-2016 / 19-03-2018 : Delegācija attiecībām ar Arābijas pussalas valstīm
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Transporta un tūrisma komiteja
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Cilvēktiesību apakškomiteja
 • 01-02-2017 / 01-07-2019 : Starptautiskās tirdzniecības komiteja
 • 21-06-2018 / 01-07-2019 : Delegācija attiecībām ar Arābijas pussalas valstīm

Galvenās Parlamenta veiktās darbības 

Plenārsēdes debašu dokumenti 
Runas, kas teiktas, uzstājoties plenārsēdē, un rakstiski paziņojumi saistībā ar plenārsēdes debatēm 204. pants un 171. panta 11. punkts.

Ziņojumi, kas sagatavoti, pildot referenta pienākumus 
Parlamenta atbildīgā komiteja ieceļ referentu ziņojuma sagatavošanai par likumdošanas vai budžeta priekšlikumu vai citiem jautājumiem. Sagatavojot ziņojumu, referenti var apspriesties ar attiecīgajiem ekspertiem un ieinteresētajām personām. Referenti ir atbildīgi arī par kompromisa grozījumu izstrādi un sarunām ar ēnu referentiem. Komitejās pieņemtos ziņojumus pēc tam izskata un par tiem balso plenārsēdē. 55 pants

Atzinumi, kas sagatavoti, pildot atzinuma sagatavotāja pienākumus 
Komitejas var atbildīgās komitejas ziņojuma vajadzībām sagatavot atzinumu par aspektiem, kas saistīti ar attiecīgās komitejas darbības jomu. Šādu atzinumu sagatavotāji ir atbildīgi arī par kompromisa grozījumu izstrādi un sarunām ar ēnu atzinuma sagatavotājiem. 56. pants, 57. pants, VI pielikums

ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko paredz kritērijus un mehānismus, lai noteiktu dalībvalsti, kura ir atbildīga par trešās valsts valstspiederīgā vai bezvalstnieka starptautiskās aizsardzības pieteikuma izskatīšanu, kas iesniegts kādā no dalībvalstīm (pārstrādāta redakcija)  
- AFET_AD(2017)599593 -  
-
AFET 
ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas Savienības Patvēruma aģentūru un par to, ka tiek atcelta Regula (ES) Nr. 439/2010  
- AFET_AD(2016)589496 -  
-
AFET 

Mutiski jautājumi 
Eiropas Komisijai, Padomei vai Komisijas priekšsēdētāja vietniekam / Savienības augstajam pārstāvim adresētus mutiski atbildamus jautājumus, kuriem seko debates, var iesniegt komiteja, politiskā grupa vai vismaz 5 % Parlamenta deputātu. 136. pants

Plašas interpelācijas 
Eiropas Komisijai, Padomei vai Komisijas priekšsēdētāja vietniekam / Savienības augstajam pārstāvim adresētas plašas interpelācijas, uz kurām jāatbild rakstiski un kurām seko debates, var iesniegt komiteja, politiskā grupa vai vismaz 5 % Parlamenta deputātu. 139 pants, III pielikums

Citas Parlamenta veiktās darbības 

Rakstiski jautājumi 
Deputāti var adresēt Eiropadomes priekšsēdētājam, Padomei, Komisijai un Komisijas priekšsēdētāja vietniekam / Savienības augstajam pārstāvim noteiktu skaitu jautājumu, uz kuriem jāatbild rakstiski. 138. pants, III pielikums

Rakstiskās deklarācijas (līdz 2017. gada 16. janvārim) 
**Šis instruments kopš 2017. gada 16. janvāra vairs nepastāv**. Rakstiskā deklarācija bija paredzēta iniciatīvas paušanai ES kompetencē esošā jautājumā. Deputātiem bija iespējams 3 mēnešu laikā pievienot tai savu parakstu.

Rakstiska deklarācija par seksuālas vardarbības pret bērniem internetā apkarošanu  
- P8_DCL(2016)0056 - Zaudējis spēku  
Kostas CHRYSOGONOS , Monika SMOLKOVÁ , Miltiadis KYRKOS , Professor Dubravka ŠUICA , António MARINHO E PINTO , Elissavet VOZEMBERG-VRIONIDI , Takis HADJIGEORGIOU , Tadeusz ZWIEFKA , Kostadinka KUNEVA , Ramona Nicole MĂNESCU  
Sākuma datums : 06-06-2016
Zaudē spēku : 06-09-2016
Parakstītāju skaits : 85 - 07-09-2016
Rakstiska deklarācija par ES MVU internacionalizāciju  
- P8_DCL(2016)0038 - Zaudējis spēku  
Maria GRAPINI , Cristian-Silviu BUŞOI , Ramona Nicole MĂNESCU , Nicola CAPUTO , Nicola DANTI , Isabella DE MONTE , Ana GOMES , Theresa GRIFFIN , Marlene MIZZI , Georgi PIRINSKI , Olga SEHNALOVÁ , Ivan JAKOVČIĆ , Norica NICOLAI , Jozo RADOŠ  
Sākuma datums : 11-04-2016
Zaudē spēku : 11-07-2016
Parakstītāju skaits : 152 - 12-07-2016
Rakstiska deklarācija par nepieciešamību saglabāt stratēģiskās partnerattiecības starp Eiropas Savienību un Marokas Karalisti  
- P8_DCL(2016)0005 - Zaudējis spēku  
Rachida DATI , Hugues BAYET , Ramona Nicole MĂNESCU , Louis MICHEL , Gilles PARGNEAUX , Franck PROUST , Frédérique RIES , Robert ROCHEFORT , Siôn SIMON , Marc TARABELLA  
Sākuma datums : 18-01-2016
Zaudē spēku : 18-04-2016
Parakstītāju skaits : 147 - 19-04-2016

Deklarācijas 

Finansiālo interešu deklarācija 

Deklarācija par deputātu dalību trešo personu rīkotos pasākumos pēc šo personu uzaicinājuma