Csaba SÓGOR : 8. sasaukums 

Politiskās grupas 

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Eiropas Tautas partijas (Kristīgie demokrāti) grupa - Loceklis

Partejiskā piederība attiecīgā valstī 

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Uniunea Democrată Maghiară din România (Rumānija)

Biedrs 

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegācija attiecībām ar Japānu
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja

Aizstājējs 

  • 09-07-2014 / 18-01-2017 : Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegācija attiecībām ar Dienvidaustrumāzijas valstīm un Dienvidaustrumāzijas valstu asociāciju (ASEAN)
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja

Galvenās Parlamenta veiktās darbības 

Ziņojumi, kas sagatavoti, pildot referenta pienākumus 
Parlamenta atbildīgā komiteja ieceļ referentu ziņojuma sagatavošanai par likumdošanas vai budžeta priekšlikumu vai citiem jautājumiem. Sagatavojot ziņojumu, referenti var apspriesties ar attiecīgajiem ekspertiem un ieinteresētajām personām. Referenti ir atbildīgi arī par kompromisa grozījumu izstrādi un sarunām ar ēnu referentiem. Komitejās pieņemtos ziņojumus pēc tam izskata un par tiem balso plenārsēdē. 55 pants

Atzinumi, kas sagatavoti, pildot atzinuma sagatavotāja pienākumus 
Komitejas var atbildīgās komitejas ziņojuma vajadzībām sagatavot atzinumu par aspektiem, kas saistīti ar attiecīgās komitejas darbības jomu. Šādu atzinumu sagatavotāji ir atbildīgi arī par kompromisa grozījumu izstrādi un sarunām ar ēnu atzinuma sagatavotājiem. 56. pants, 57. pants, VI pielikums

ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (ES) 2017/825, lai palielinātu Strukturālo reformu atbalsta programmas finansējumu un pielāgotu tās vispārīgo mērķi  
- EMPL_AD(2018)620979 -  
-
EMPL 
ATZINUMS par 2017. gada ziņojumu par ES pilsonību: pilsoņu tiesību stiprināšana demokrātisku pārmaiņu Savienībā  
- LIBE_AD(2017)607915 -  
-
LIBE 
ATZINUMS par virzību uz jaunu ES un Turcijas tirdzniecības satvaru un muitas savienības modernizēšanu  
- LIBE_AD(2017)595635 -  
-
LIBE 

Atzinumi, kas sagatavoti, pildot ēnu atzinuma sagatavotāja pienākumus 
Politiskās grupas ieceļ ēnu atzinuma sagatavotājus, lai sekotu darba gaitai un, apspriežoties ar atzinuma sagatavotāju, teksta izstrādē nonāktu pie kompromisa. 215 pants

ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Pirmspievienošanās palīdzības instrumentu (IPA III)  
- LIBE_AD(2019)625581 -  
-
LIBE 
ATZINUMS par Līguma noteikumu par ES pilsonību īstenošanu  
- LIBE_AD(2019)628589 -  
-
LIBE 
ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu (ES) 2017/1132 attiecībā uz pārrobežu reorganizāciju, apvienošanos un sadalīšanu  
- EMPL_AD(2018)625383 -  
-
EMPL 

Rezolūcijas priekšlikumi 
Rezolūciju priekšlikumus par aktuāliem jautājumiem iesniedz pēc komitejas, politiskās grupas vai vismaz 5 % deputātu pieprasījuma, un par tiem balso plenārsēdē. 132. pants, 136. pants, 139 pants, 144. pants

Mutiski jautājumi 
Eiropas Komisijai, Padomei vai Komisijas priekšsēdētāja vietniekam / Savienības augstajam pārstāvim adresētus mutiski atbildamus jautājumus, kuriem seko debates, var iesniegt komiteja, politiskā grupa vai vismaz 5 % Parlamenta deputātu. 136. pants

Plašas interpelācijas 
Eiropas Komisijai, Padomei vai Komisijas priekšsēdētāja vietniekam / Savienības augstajam pārstāvim adresētas plašas interpelācijas, uz kurām jāatbild rakstiski un kurām seko debates, var iesniegt komiteja, politiskā grupa vai vismaz 5 % Parlamenta deputātu. 139 pants, III pielikums

Citas Parlamenta veiktās darbības 

Rakstiski balsojumu skaidrojumi 
Deputāti var iesniegt rakstisku skaidrojumu par savu balsojumu plenārsēdē. 194. pants

Autortiesības digitālajā vienotajā tirgū (A8-0245/2018 - Axel Voss) HU  
 

Megszavaztam az interneten érvényes szerzői jogi szabályokról szóló jelentést. Az irányelv hatására egyrészt ezentúl az európai sajtókiadók szerzői jogvédelemben részesülnek az interneten, ez pedig elsősorban az európai minőségi újságírást valamint az újságírók megfelelő díjazását fogja segíteni. A sajtókiadóknak joguk lesz az online platformoktól (például hírgyűjtő oldalaktól) a műveik felhasználása által generált bevételekből részesedésest kapni.
Ugyanakkor a megegyezés fontos az európai kreatív ágazat számára is. Az internetes platformok felelősek lesznek a szerzői jogok megsértéséért. Ez azt jelenti, hogy az európai szerzők, zeneszerzők és más szerzői jogok tulajdonosai védelmet élveznek majd az online világban. Az internet továbbra is szabad marad, viszont biztosítani fogjuk, hogy a nagy platformok ne használják fel tisztességtelenül mások munkáját, hanem megfelelő jogdíjat biztosítsanak a szerzők számára.

Līguma noteikumu par ciešāku sadarbību īstenošana (A8-0038/2019 - Alain Lamassoure) HU  
 

A megerősített együttműködés jogintézményét a Lisszaboni Szerződés vezette be, de már azelőtt is sok példa volt az ilyen logika mentén létrejött mechanizmusokra, gondoljunk csak a schengeni övezetre vagy az eurózónára. Az EU tagállamai számának növekedésével arra kell számítani, hogy egyre több területen állhat elő az a helyzet, hogy a tagállamok nem mindegyike szeretné elmélyítené az együttműködést bizonyos területeken. Ez már korábban is előfordult, hiszen sem a schengeni övezetben, sem az eurózónában nem vesz részt az összes régi tagállam. Ezért a jövőben megnövekedhet a megerősített együttműködések száma és kiterjedtsége, ami egy teljesen jó megoldás arra, ha bizonyos területen az egyhangúság követelménye miatt nem sikerül előrehaladni. Sőt, azokon a területeken is el lehet gondolkodni az alkalmazásán, ahol minősített többséggel át lehetne vinni egy döntést. Az EU ugyanis csak úgy fejlődhet harmonikusan az összes tagállama megelégedésére, ha figyelembe veszi a tagállamok eltérő megközelítését és nem bélyegzi Európa-ellenesnek azokat a országokat, amelyek egy-egy kérdéseben nem követik a tagállamok többségét.

Eiropas Savienības Pamattiesību hartas īstenošana ES iestāžu sistēmā (A8-0051/2019 - Barbara Spinelli) HU  
 

A jelentés fontos megállapításokat tesz az Alapjogi Charta alkalmazására vonatkozóan, kiemelve, hogy az ezt előmozdító nemzeti politikák hiánya a Charta rendkívül alacsony mértékű kihasználtságát eredményezi nemzeti szinten. Ebből egyenesen következik, hogy a nem megfelelő végrehajtás tulajdonképpen aláássa a Charta általános következetességét és hatékonyságát. A probléma tehát adott: a nemzeti szintű végrehajtás hiánya, a bíróságok eltérő értelmezési gyakorlata miatt a polgárok nagyon kevéssé érzékelik azt, hogy a Charta megvédi az alapjogaikat, ez pedig rendkívül szomorú hír az Európai Unió számára. A legtöbb feladatuk itt a tagállamoknak lenne, az uniós intézményeknek viszont el kell érniük, hogy komoly figyelmet fordítsanak erre a területe. Ebben a kérdésben is a hitelesség és a polgárok elvárásainak való megfelelés merül fel: nem elegendő megalkotni egy jogi dokumentumot, el kell érni, hogy a rendelkezései a gyakorlatban is érvényesüljenek.

Rakstiski jautājumi 
Deputāti var adresēt Eiropadomes priekšsēdētājam, Padomei, Komisijai un Komisijas priekšsēdētāja vietniekam / Savienības augstajam pārstāvim noteiktu skaitu jautājumu, uz kuriem jāatbild rakstiski. 138. pants, III pielikums

Rakstiskās deklarācijas (līdz 2017. gada 16. janvārim) 
**Šis instruments kopš 2017. gada 16. janvāra vairs nepastāv**. Rakstiskā deklarācija bija paredzēta iniciatīvas paušanai ES kompetencē esošā jautājumā. Deputātiem bija iespējams 3 mēnešu laikā pievienot tai savu parakstu.

Rakstiska deklarācija par ražojumu sastāva un kvalitātes atšķirībām ES austrumu un rietumu valstu tirgos  
- P8_DCL(2016)0053 - Zaudējis spēku  
Professor Dubravka ŠUICA , Zigmantas BALČYTIS , Zoltán BALCZÓ , Franc BOGOVIČ , Biljana BORZAN , Daniel BUDA , Nicola CAPUTO , Pál CSÁKY , Andor DELI , Georgios EPITIDEIOS , Norbert ERDŐS , Tanja FAJON , Anna FOTYGA , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Elena GENTILE , György HÖLVÉNYI , Cătălin Sorin IVAN , Ivan JAKOVČIĆ , Artis PABRIKS , Emilian PAVEL , Alojz PETERLE , Marijana PETIR , Georgi PIRINSKI , Julia PITERA , Jozo RADOŠ , Liliana RODRIGUES , Dariusz ROSATI , Jacek SARYUSZ-WOLSKI , Branislav ŠKRIPEK , Monika SMOLKOVÁ , Csaba SÓGOR , Michaela ŠOJDROVÁ , Renate SOMMER , Ivan ŠTEFANEC , Davor Ivo STIER , Patricija ŠULIN , Pavel SVOBODA , Jana ŽITŇANSKÁ , Miroslav MIKOLÁŠIK , Marian-Jean MARINESCU , Andrejs MAMIKINS , Ivana MALETIĆ , Eduard KUKAN , Kateřina KONEČNÁ , Krišjānis KARIŅŠ , Olga SEHNALOVÁ , Milan ZVER , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Iuliu WINKLER , Ivo VAJGL , Inese VAIDERE , Traian UNGUREANU , Adam SZEJNFELD , Tibor SZANYI , Eleftherios SYNADINOS , Ruža TOMAŠIĆ , Merja KYLLÖNEN , Czesław Adam SIEKIERSKI , Monica MACOVEI  
Sākuma datums : 09-05-2016
Zaudē spēku : 09-08-2016
Parakstītāju skaits : 141 - 28-07-2016
Rakstiska deklarācija par jauniešu bezdarba apkarošanu Eiropas Savienībā  
- P8_DCL(2016)0017 - Zaudējis spēku  
Claudia ȚAPARDEL , Deirdre CLUNE , Cătălin Sorin IVAN , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Renate WEBER , Marc TARABELLA , István UJHELYI , Daciana Octavia SÂRBU , Csaba SÓGOR , Cristian-Silviu BUŞOI , Hugues BAYET  
Sākuma datums : 07-03-2016
Zaudē spēku : 07-06-2016
Parakstītāju skaits : 214 - 08-06-2016
Rakstiska deklarācija par daudzvalodības veicināšanu Eiropas Savienībā  
- P8_DCL(2015)0064 - Zaudējis spēku  
Ilhan KYUCHYUK , Andrejs MAMIKINS , Csaba SÓGOR , Jordi Vicent SEBASTIA TALAVERA , Josep-Maria TERRICABRAS , Ernest MARAGALL , Ivan JAKOVČIĆ , Petr JEŽEK , Ivo VAJGL , Ramon TREMOSA i BALCELLS , Jozo RADOŠ  
Sākuma datums : 26-10-2015
Zaudē spēku : 26-01-2016
Parakstītāju skaits : 62 - 27-01-2016

Deklarācijas 

Finansiālo interešu deklarācija