Iuliu WINKLER : 7. sasaukums 

Politiskās grupas 

 • 14-07-2009 / 15-09-2009 : Eiropas Tautas partijas (Kristīgie demokrāti) grupa - Loceklis
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Eiropas Tautas partijas (Kristīgie demokrāti) grupa - Prezidija loceklis

Partejiskā piederība attiecīgā valstī 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Uniunea Democrată Maghiară din România (Rumānija)

Biedrs 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Starptautiskās tirdzniecības komiteja
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegācija attiecībām ar Indiju
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Starptautiskās tirdzniecības komiteja

Aizstājējs 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Reģionālās attīstības komiteja
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegācija ES un Čīles Apvienotajā parlamentārajā komitejā
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegācija Eiropas un Latīņamerikas Parlamentārajā asamblejā
 • 08-10-2009 / 31-07-2011 : Īpašā finanšu, ekonomikas un sociālās krīzes komiteja
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Reģionālās attīstības komiteja

all-activities 

Plenārsēdes debašu dokumenti 
Runas, kas teiktas, uzstājoties plenārsēdē, un rakstiski paziņojumi saistībā ar plenārsēdes debatēm 204. pants un 171. panta 11. punkts.

Ziņojumi, kas sagatavoti, pildot referenta pienākumus 
Parlamenta atbildīgā komiteja ieceļ referentu ziņojuma sagatavošanai par likumdošanas vai budžeta priekšlikumu vai citiem jautājumiem. Sagatavojot ziņojumu, referenti var apspriesties ar attiecīgajiem ekspertiem un ieinteresētajām personām. Referenti ir atbildīgi arī par kompromisa grozījumu izstrādi un sarunām ar ēnu referentiem. Komitejās pieņemtos ziņojumus pēc tam izskata un par tiem balso plenārsēdē. 55 pants

Atzinumi, kas sagatavoti, pildot atzinuma sagatavotāja pienākumus 
Komitejas var atbildīgās komitejas ziņojuma vajadzībām sagatavot atzinumu par aspektiem, kas saistīti ar attiecīgās komitejas darbības jomu. Šādu atzinumu sagatavotāji ir atbildīgi arī par kompromisa grozījumu izstrādi un sarunām ar ēnu atzinuma sagatavotājiem. 56. pants, 57. pants, VI pielikums

ATZINUMS par mazajiem un vidējiem uzņēmumiem (MVU) — konkurētspēja un uzņēmējdarbības iespējas  
- INTA_AD(2012)485930 -  
-
INTA 
ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par pirmspievienošanās palīdzības instrumentu (PPI II)  
- INTA_AD(2012)486196 -  
-
INTA 
ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fondu (EGF) (2014.–2020. gads)  
- INTA_AD(2012)483733 -  
-
INTA 

Atzinumi, kas sagatavoti, pildot ēnu atzinuma sagatavotāja pienākumus 
Politiskās grupas ieceļ ēnu atzinuma sagatavotājus, lai sekotu darba gaitai un, apspriežoties ar atzinuma sagatavotāju, teksta izstrādē nonāktu pie kompromisa. 215 pants

ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fondu (2014.–2020. gads)  
- REGI_AD(2012)483720 -  
-
REGI 
ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar ko ievieš īpašus pasākumus lauksaimniecības jomā attālākajiem Eiropas Savienības reģioniem  
- INTA_AD(2011)460663 -  
-
INTA 
ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko Eiropas Investīciju bankai piešķir ES garantiju attiecībā uz zaudējumiem saistībā ar aizdevumiem un aizdevumu garantijām projektiem, kurus īsteno ārpus Eiropas Savienības  
- INTA_AD(2010)448767 -  
-
INTA 

Rezolūcijas priekšlikumi 
Deputāti var iesniegt individuālus rezolūciju priekšlikumus par jautājumiem, kas attiecas uz Eiropas Savienības darbības jomu. Šos priekšlikumus nosūta izskatīšanai atbildīgajā komitejā. Reglamenta 143. pants

Parlamentārie jautājumi 
Jautājumus, uz kuriem jāatbild mutiski un kuriem seko debates, var iesniegt komiteja, politiskā grupa vai vismaz 5 % Parlamenta deputātu. Adresāti ir citas ES iestādes. Priekšsēdētāju konference lemj, vai un kādā secībā jautājumi tiek iekļauti plenārsēdes galīgajā darba kārtības projektā. 128. pants

Deklarācijas 

Finansiālo interešu deklarācija 

Kontakti