Iuliu WINKLER : 8. sasaukums 

Politiskās grupas 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Eiropas Tautas partijas (Kristīgie demokrāti) grupa - Loceklis

Partejiskā piederība attiecīgā valstī 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Uniunea Democrată Maghiară din România (Rumānija)

Priekšsēdētāja vietnieks 

 • 07-07-2014 / 18-01-2017 : Starptautiskās tirdzniecības komiteja
 • 23-01-2017 / 01-07-2019 : Starptautiskās tirdzniecības komiteja

Biedrs 

 • 01-07-2014 / 06-07-2014 : Starptautiskās tirdzniecības komiteja
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegācija attiecībām ar Indiju
 • 19-01-2017 / 22-01-2017 : Starptautiskās tirdzniecības komiteja

Aizstājējs 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Reģionālās attīstības komiteja
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegācija attiecībām ar Ķīnas Tautas Republiku
 • 24-06-2016 / 13-12-2017 : Izmeklēšanas komiteja, kuras uzdevums ir pārbaudīt apgalvojumus par iespējamiem pārkāpumiem un administratīvām kļūmēm Savienības tiesību aktu piemērošanā attiecībā uz nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, nodokļu apiešanu un izvairīšanos no nodokļu maksāšanas
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Reģionālās attīstības komiteja

Galvenās Parlamenta veiktās darbības 

Plenārsēdes debašu dokumenti 
Runas, kas teiktas, uzstājoties plenārsēdē, un rakstiski paziņojumi saistībā ar plenārsēdes debatēm 204. pants un 171. panta 11. punkts.

Ziņojumi, kas sagatavoti, pildot referenta pienākumus 
Parlamenta atbildīgā komiteja ieceļ referentu ziņojuma sagatavošanai par likumdošanas vai budžeta priekšlikumu vai citiem jautājumiem. Sagatavojot ziņojumu, referenti var apspriesties ar attiecīgajiem ekspertiem un ieinteresētajām personām. Referenti ir atbildīgi arī par kompromisa grozījumu izstrādi un sarunām ar ēnu referentiem. Komitejās pieņemtos ziņojumus pēc tam izskata un par tiem balso plenārsēdē. 55 pants

Atzinumi, kas sagatavoti, pildot atzinuma sagatavotāja pienākumus 
Komitejas var atbildīgās komitejas ziņojuma vajadzībām sagatavot atzinumu par aspektiem, kas saistīti ar attiecīgās komitejas darbības jomu. Šādu atzinumu sagatavotāji ir atbildīgi arī par kompromisa grozījumu izstrādi un sarunām ar ēnu atzinuma sagatavotājiem. 56. pants, 57. pants, VI pielikums

ATZINUMS par ES un Ķīnas attiecību stāvokli  
- INTA_AD(2018)619364 -  
-
INTA 

Atzinumi, kas sagatavoti, pildot ēnu atzinuma sagatavotāja pienākumus 
Politiskās grupas ieceļ ēnu atzinuma sagatavotājus, lai sekotu darba gaitai un, apspriežoties ar atzinuma sagatavotāju, teksta izstrādē nonāktu pie kompromisa. 215 pants

ATZINUMS par ES un Moldovas asociācijas nolīguma īstenošanu  
- INTA_AD(2018)619163 -  
-
INTA 
ATZINUMS par ES un Gruzijas asociācijas nolīguma īstenošanu  
- INTA_AD(2018)619164 -  
-
INTA 
ATZINUMS par projektu Padomes lēmumam par to, lai Savienības vārdā noslēgtu Visaptverošo un pastiprināto partnerības nolīgumu starp Eiropas Savienību un Eiropas Atomenerģijas kopienu un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Armēnijas Republiku, no otras puses  
- INTA_AD(2018)615404 -  
-
INTA 

Rezolūcijas priekšlikumi 
Rezolūciju priekšlikumus par aktuāliem jautājumiem iesniedz pēc komitejas, politiskās grupas vai vismaz 5 % deputātu pieprasījuma, un par tiem balso plenārsēdē. 132. pants, 136. pants, 139 pants, 144. pants

Mutiski jautājumi 
Eiropas Komisijai, Padomei vai Komisijas priekšsēdētāja vietniekam / Savienības augstajam pārstāvim adresētus mutiski atbildamus jautājumus, kuriem seko debates, var iesniegt komiteja, politiskā grupa vai vismaz 5 % Parlamenta deputātu. 136. pants

Plašas interpelācijas 
Eiropas Komisijai, Padomei vai Komisijas priekšsēdētāja vietniekam / Savienības augstajam pārstāvim adresētas plašas interpelācijas, uz kurām jāatbild rakstiski un kurām seko debates, var iesniegt komiteja, politiskā grupa vai vismaz 5 % Parlamenta deputātu. 139 pants, III pielikums

Citas Parlamenta veiktās darbības 

Rakstiski balsojumu skaidrojumi 
Deputāti var iesniegt rakstisku skaidrojumu par savu balsojumu plenārsēdē. 194. pants

Izglītība digitālajā laikmetā: problēmas, iespējas un gūtā pieredze ES politikas izstrādē (A8-0400/2018 - Yana Toom) RO  
 

Am votat raportul cu privire la educația în era digitală. Raportoarea subliniază că dobândirea de competențe digitale necesită o abordare coerentă, bazată pe învățarea pe tot parcursul vieții desfășurată în contexte formale, nonformale și informale, pe o reacție la nivel de politici și intervenții specifice adaptate nevoilor diferitelor grupuri de vârstă și cursanților.
De asemenea, în raport se solicită statelor membre, Comisiei și instituțiilor de învățământ să îmbunătățească siguranța online pentru copii și să ia măsuri în privința hărțuirii pe internet, a expunerii la conținut nociv și șocant și a altor amenințări la adresa securității informatice prin dezvoltarea și punerea în aplicare de programe de prevenire și campanii de sensibilizare, încurajând statele membre să promoveze în continuare campania „#SafeInternet4EU”.
Raportoarea consideră că instituțiile de învățământ nu își pot permite să neglijeze educarea integrală a cursanților lor, cultivând dezvoltarea spiritului critic și a unei viziuni globale care să le permită să se afirme ca cetățeni activi.

Vides un klimata pasākumu programmas (LIFE) izveide (A8-0397/2018 - Gerben-Jan Gerbrandy) RO  
 

Am votat raportul PE cu privire la instituirea unui program pentru mediu și politici climatice (LIFE). Conform raportului, pentru a îndeplini obiectivele generale în materie de climă și mediu și angajamentele internaționale ale UE și ale statelor membre, este indispensabilă o punere în aplicare corespunzătoare a legislației și a politicii UE în domeniul mediului și al climei, combinată cu o finanțare adecvată.
Raportul consideră că pentru a compensa bugetul modest, LIFE ar trebui să faciliteze integrarea, în special în programele de finanțare mai ample ale UE. În raport se mai arată că flexibilitatea strategică și adaptabilitatea vor permite programului LIFE să îndeplinească cele mai presante priorități. LIFE este un motor important și un catalizator pentru conservarea naturii în UE, în special pentru punerea în aplicare a directivelor privind păsările și habitatele și prin gestionarea rețelei Natura 2000.

Darba ņēmēju aizsardzība pret risku, kas saistīts ar kancerogēnu vai mutagēnu iedarbību darbā (A8-0142/2018 - Claude Rolin) RO  
 

Am votat raportul PE cu privire la propunerea de directivă a CE care vizează protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți cancerigeni sau mutageni la locul de muncă. Scopul acesteia este de a îmbunătăți și a clarifica mediul juridic actual pentru a ameliora protecția sănătății lucrătorilor prin reducerea expunerii profesionale la agenți chimici cancerigeni sau mutageni la locul de muncă, promovând în același timp condiții de concurență mai echitabile pentru operatorii economici.
Raportorul reamintește că prima cauză a mortalității profesionale în Uniunea Europeană este cancerul. Potrivit Institutului național pentru sănătate publică și mediu din Țările de Jos (RIVM) , între 91 500 și 150 500 de persoane au fost diagnosticate cu cancer nou-apărut în 2012 în Europa, cauzat de o expunere la substanțe nocive la locul de muncă. Potrivit statisticilor Comisiei Europene, între șapte și douăsprezece persoane mor de cancer de origine profesională în fiecare oră în Uniunea Europeană.

Rakstiski jautājumi 
Deputāti var adresēt Eiropadomes priekšsēdētājam, Padomei, Komisijai un Komisijas priekšsēdētāja vietniekam / Savienības augstajam pārstāvim noteiktu skaitu jautājumu, uz kuriem jāatbild rakstiski. 138. pants, III pielikums

Savienības aktu priekšlikumi  
Deputāti var iesniegt Eiropas Komisijai adresētu pieprasījumu nākt klajā ar Savienības tiesību akta priekšlikumu (jauna akta pieņemšanai vai grozījumu izdarīšanai jau pastāvošā aktā). Reglamenta 47. pants

Savienības akta priekšlikums par ārvalstu ieguldījumu pārbaudīšanu stratēģiski svarīgās nozarēs  
- B8-0302/2017  

Rakstiskās deklarācijas (līdz 2017. gada 16. janvārim) 
**Šis instruments kopš 2017. gada 16. janvāra vairs nepastāv**. Rakstiskā deklarācija bija paredzēta iniciatīvas paušanai ES kompetencē esošā jautājumā. Deputātiem bija iespējams 3 mēnešu laikā pievienot tai savu parakstu.

Rakstiska deklarācija par ražojumu sastāva un kvalitātes atšķirībām ES austrumu un rietumu valstu tirgos  
- P8_DCL(2016)0053 - Zaudējis spēku  
Professor Dubravka ŠUICA , Zigmantas BALČYTIS , Zoltán BALCZÓ , Franc BOGOVIČ , Biljana BORZAN , Daniel BUDA , Nicola CAPUTO , Pál CSÁKY , Andor DELI , Georgios EPITIDEIOS , Norbert ERDŐS , Tanja FAJON , Anna FOTYGA , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Elena GENTILE , György HÖLVÉNYI , Cătălin Sorin IVAN , Ivan JAKOVČIĆ , Artis PABRIKS , Emilian PAVEL , Alojz PETERLE , Marijana PETIR , Georgi PIRINSKI , Julia PITERA , Jozo RADOŠ , Liliana RODRIGUES , Dariusz ROSATI , Jacek SARYUSZ-WOLSKI , Branislav ŠKRIPEK , Monika SMOLKOVÁ , Csaba SÓGOR , Michaela ŠOJDROVÁ , Renate SOMMER , Ivan ŠTEFANEC , Davor Ivo STIER , Patricija ŠULIN , Pavel SVOBODA , Jana ŽITŇANSKÁ , Miroslav MIKOLÁŠIK , Marian-Jean MARINESCU , Andrejs MAMIKINS , Ivana MALETIĆ , Eduard KUKAN , Kateřina KONEČNÁ , Krišjānis KARIŅŠ , Olga SEHNALOVÁ , Milan ZVER , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Iuliu WINKLER , Ivo VAJGL , Inese VAIDERE , Traian UNGUREANU , Adam SZEJNFELD , Tibor SZANYI , Eleftherios SYNADINOS , Ruža TOMAŠIĆ , Merja KYLLÖNEN , Czesław Adam SIEKIERSKI , Monica MACOVEI  
Sākuma datums : 09-05-2016
Zaudē spēku : 09-08-2016
Parakstītāju skaits : 141 - 28-07-2016
Rakstiska deklarācija par Laima slimību  
- P8_DCL(2016)0040 - Zaudējis spēku  
Dominique BILDE , Ivan JAKOVČIĆ , Mara BIZZOTTO , Rolandas PAKSAS , Milan ZVER , Valentinas MAZURONIS , Zigmantas BALČYTIS , Filiz HYUSMENOVA , Lefteris CHRISTOFOROU , Andrey KOVATCHEV , Iuliu WINKLER , Norica NICOLAI , Bronis ROPĖ , Daciana Octavia SÂRBU , Marie-Christine BOUTONNET  
Sākuma datums : 27-04-2016
Zaudē spēku : 27-07-2016
Parakstītāju skaits : 109 - 27-07-2016
Rakstiska deklarācija par reģionālo un minoritāšu valodu aizsardzību un veicināšanu ES  
- P8_DCL(2015)0046 - Zaudējis spēku  
Ivan JAKOVČIĆ , Filiz HYUSMENOVA , Herbert DORFMANN , Ramon TREMOSA i BALCELLS , Nicola CAPUTO , Igor ŠOLTES , Alyn SMITH , Biljana BORZAN , Kaja KALLAS , Ilhan KYUCHYUK , Jozo RADOŠ , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Elly SCHLEIN , Silvia COSTA , Josep-Maria TERRICABRAS , Angelika MLINAR , Yana TOOM , Ernest URTASUN , Patricija ŠULIN , Ivo VAJGL , Milan ZVER , Kinga GÁL , Pál CSÁKY , József NAGY , Andor DELI , Iuliu WINKLER , Jordi Vicent SEBASTIA TALAVERA , Josu JUARISTI ABAUNZ , Danuta JAZŁOWIECKA  
Sākuma datums : 07-09-2015
Zaudē spēku : 07-12-2015
Parakstītāju skaits : 127 - 08-12-2015

Deklarācijas 

Kontakti