• Renate   SOMMER  

Renate SOMMER : Rakstiskās deklarācijas (līdz 2017. gada 16. janvārim) - 8. sasaukums 

**Šis instruments kopš 2017. gada 16. janvāra vairs nepastāv**. Rakstiskā deklarācija bija paredzēta iniciatīvas paušanai ES kompetencē esošā jautājumā. Deputātiem bija iespējams 3 mēnešu laikā pievienot tai savu parakstu.

Rakstiska deklarācija par vārda brīvības un cilvēktiesību aizsardzību Turcijā  
- P8_DCL(2016)0090 - Zaudējis spēku  
Kostas CHRYSOGONOS , Manolis KEFALOGIANNIS , Takis HADJIGEORGIOU , Costas MAVRIDES , Martina MICHELS , Eleni THEOCHAROUS , Elissavet VOZEMBERG-VRIONIDI , Renate SOMMER , Eva KAILI , Sofia SAKORAFA  
Sākuma datums : 12-09-2016
Zaudē spēku : 12-12-2016
Parakstītāju skaits : 50 - 13-12-2016
Rakstiska deklarācija par ražojumu sastāva un kvalitātes atšķirībām ES austrumu un rietumu valstu tirgos  
- P8_DCL(2016)0053 - Zaudējis spēku  
Dubravka ŠUICA , Zigmantas BALČYTIS , Zoltán BALCZÓ , Franc BOGOVIČ , Biljana BORZAN , Daniel BUDA , Nicola CAPUTO , Pál CSÁKY , Andor DELI , Georgios EPITIDEIOS , Norbert ERDŐS , Tanja FAJON , Anna FOTYGA , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Elena GENTILE , György HÖLVÉNYI , Cătălin Sorin IVAN , Ivan JAKOVČIĆ , Artis PABRIKS , Emilian PAVEL , Alojz PETERLE , Marijana PETIR , Georgi PIRINSKI , Julia PITERA , Jozo RADOŠ , Liliana RODRIGUES , Dariusz ROSATI , Jacek SARYUSZ-WOLSKI , Branislav ŠKRIPEK , Monika SMOLKOVÁ , Csaba SÓGOR , Michaela ŠOJDROVÁ , Renate SOMMER , Ivan ŠTEFANEC , Davor Ivo STIER , Patricija ŠULIN , Pavel SVOBODA , Jana ŽITŇANSKÁ , Miroslav MIKOLÁŠIK , Marian-Jean MARINESCU , Andrejs MAMIKINS , Ivana MALETIĆ , Eduard KUKAN , Kateřina KONEČNÁ , Krišjānis KARIŅŠ , Olga SEHNALOVÁ , Milan ZVER , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Iuliu WINKLER , Ivo VAJGL , Inese VAIDERE , Traian UNGUREANU , Adam SZEJNFELD , Tibor SZANYI , Eleftherios SYNADINOS , Ruža TOMAŠIĆ , Merja KYLLÖNEN , Czesław Adam SIEKIERSKI , Monica MACOVEI  
Sākuma datums : 09-05-2016
Zaudē spēku : 09-08-2016
Parakstītāju skaits : 141 - 28-07-2016
Rakstiska deklarācija par idiopātisko plaušu fibrozi  
- P8_DCL(2016)0026 - Procedūra pabeigta ar vairākumu  
Elena GENTILE , Andrey KOVATCHEV , Javier NART , Raffaele FITTO , Isabella DE MONTE , Luigi MORGANO , Nicola CAPUTO , Marc TARABELLA , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Karin KADENBACH , Renate SOMMER , Dominique RIQUET , Philippe DE BACKER , Marian HARKIN , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Remo SERNAGIOTTO  
Sākuma datums : 11-04-2016
Zaudē spēku : 11-07-2016
Pieņemts (datums) : 11-07-2016
Parakstītāju saraksts : P8_PV(2016)09-12(ANN01)
Parakstītāju skaits : 388 - 12-07-2016
Rakstiska deklarācija par dzirdes aparātu pieejamību  
- P8_DCL(2015)0069 - Zaudējis spēku  
Renate SOMMER , Peter LIESE , Ádám KÓSA , Françoise GROSSETÊTE , Giovanni LA VIA , Dame Glenis WILLMOTT , Pavel POC , James NICHOLSON , Stefan ECK , Gesine MEISSNER  
Sākuma datums : 02-12-2015
Zaudē spēku : 02-03-2016
Parakstītāju skaits : 87 - 03-03-2016
Rakstiska deklarācija par alerģiskajām slimībām Eiropas Savienībā  
- P8_DCL(2015)0068 - Zaudējis spēku  
Csaba MOLNÁR , Nicola CAPUTO , Biljana BORZAN , Nessa CHILDERS , Miriam DALLI , Renate SOMMER , Kateřina KONEČNÁ , Estefanía TORRES MARTÍNEZ , Lynn BOYLAN , Michèle RIVASI  
Sākuma datums : 02-12-2015
Zaudē spēku : 02-03-2016
Parakstītāju skaits : 47 - 03-03-2016
Rakstiska deklarācija par Āzijas ziloņu aizsardzību un labturību  
- P8_DCL(2015)0062 - Zaudējis spēku  
Jacqueline FOSTER , Geoffrey VAN ORDEN , Janusz WOJCIECHOWSKI , Ian DUNCAN , Renate SOMMER , Marlene MIZZI , Jeppe KOFOD , Jean LAMBERT , Keith TAYLOR , Anja HAZEKAMP , Stefan ECK  
Sākuma datums : 14-10-2015
Zaudē spēku : 14-01-2016
Parakstītāju skaits : 87 - 15-01-2016