Renate SOMMER : 7. sasaukums 

Politiskās grupas 

  • 14-07-2009 / 15-09-2009 : Eiropas Tautas partijas (Kristīgie demokrāti) grupa - Locekle
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Eiropas Tautas partijas (Kristīgie demokrāti) grupa - Prezidija locekle

Partejiskā piederība attiecīgā valstī 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Christlich Demokratische Union Deutschlands (Vācija)

Biedrs 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegācija ES un Turcijas Apvienotajā parlamentārajā komitejā
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja

Aizstājēja 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegācija attiecībām ar Magribas valstīm un Arābu Magribas Savienību
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegācija dalībai Savienības Vidusjūrai parlamentārajā asamblejā
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja

all-activities 

Plenārsēdes debašu dokumenti 
Runas, kas teiktas, uzstājoties plenārsēdē, un rakstiski paziņojumi saistībā ar plenārsēdes debatēm 204. pants un 171. panta 11. punkts.

Ziņojumi, kas sagatavoti, pildot referenta pienākumus 
Parlamenta atbildīgā komiteja ieceļ referentu ziņojuma sagatavošanai par likumdošanas vai budžeta priekšlikumu vai citiem jautājumiem. Sagatavojot ziņojumu, referenti var apspriesties ar attiecīgajiem ekspertiem un ieinteresētajām personām. Referenti ir atbildīgi arī par kompromisa grozījumu izstrādi un sarunām ar ēnu referentiem. Komitejās pieņemtos ziņojumus pēc tam izskata un par tiem balso plenārsēdē. 55 pants

Atzinumi, kas sagatavoti, pildot atzinuma sagatavotāja pienākumus 
Komitejas var atbildīgās komitejas ziņojuma vajadzībām sagatavot atzinumu par aspektiem, kas saistīti ar attiecīgās komitejas darbības jomu. Šādu atzinumu sagatavotāji ir atbildīgi arī par kompromisa grozījumu izstrādi un sarunām ar ēnu atzinuma sagatavotājiem. 56. pants, 57. pants, VI pielikums

ATZINUMS par Eiropas Policijas biroja 2010. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu  
- LIBE_AD(2012)478347 -  
-
LIBE 
ATZINUMS par Eurojust 2010. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu  
- LIBE_AD(2012)478344 -  
-
LIBE 

Parlamentārie jautājumi 
Jautājumus, uz kuriem jāatbild mutiski un kuriem seko debates, var iesniegt komiteja, politiskā grupa vai vismaz 5 % Parlamenta deputātu. Adresāti ir citas ES iestādes. Priekšsēdētāju konference lemj, vai un kādā secībā jautājumi tiek iekļauti plenārsēdes galīgajā darba kārtības projektā. 128. pants

Deklarācijas 

Finansiālo interešu deklarācija