Joseph DAUL : 7. sasaukums 

Politiskās grupas 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Eiropas Tautas partijas (Kristīgie demokrāti) grupa - Priekšsēdētājs

Partejiskā piederība attiecīgā valstī 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Union pour un Mouvement Populaire (Francija)

Biedrs 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Priekšsēdētāju konference
  • 16-07-2009 / 13-09-2009 : Zivsaimniecības komiteja

Aizstājējs 

  • 16-07-2009 / 21-10-2009 : Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja
  • 16-09-2009 / 03-12-2009 : Delegācija attiecībām ar Šveici un Norvēģiju, kā arī ES un Īslandes Apvienotajā parlamentārajā komitejā un Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) Apvienotajā parlamentārajā komitejā

all-activities 

Rezolūcijas priekšlikumi 
Deputāti var iesniegt individuālus rezolūciju priekšlikumus par jautājumiem, kas attiecas uz Eiropas Savienības darbības jomu. Šos priekšlikumus nosūta izskatīšanai atbildīgajā komitejā. Reglamenta 143. pants

Parlamentārie jautājumi 
Jautājumus, uz kuriem jāatbild mutiski un kuriem seko debates, var iesniegt komiteja, politiskā grupa vai vismaz 5 % Parlamenta deputātu. Adresāti ir citas ES iestādes. Priekšsēdētāju konference lemj, vai un kādā secībā jautājumi tiek iekļauti plenārsēdes galīgajā darba kārtības projektā. 128. pants

Rakstiskās deklarācijas (līdz 2017. gada 16. janvārim) 
**Šis instruments kopš 2017. gada 16. janvāra vairs nepastāv**. Rakstiskā deklarācija bija paredzēta iniciatīvas paušanai ES kompetencē esošā jautājumā. Deputātiem bija iespējams 3 mēnešu laikā pievienot tai savu parakstu.

Rakstiska deklarācija par vienota protokola izveidi Eiropas dienas atzīmēšanai visās dalībvalstīs  
- P7_DCL(2013)0021 - Zaudējis spēku  
Juan Andrés NARANJO ESCOBAR , Hannu TAKKULA , Jean Louis COTTIGNY , Santiago FISAS AYXELÀ , Joseph DAUL , Alejandro CERCAS , Sidonia MAZUR , Salvador GARRIGA POLLEDO , Andrej PLENKOVIĆ , Dominique RIQUET , José Manuel FERNANDES , Francisco SOSA WAGNER  
Sākuma datums : 21-10-2013
Zaudē spēku : 21-01-2014
Parakstītāju skaits : 77 - 23-01-2014
Rakstiska deklarācija par priekšlikumu vīna kultūrai piešķirt pasaules nemateriālā mantojuma statusu  
- P7_DCL(2013)0009 - Zaudējis spēku  
Esther HERRANZ GARCÍA , Pilar AYUSO , Michel DANTIN , Joseph DAUL , Paolo DE CASTRO , Agustín DÍAZ DE MERA GARCÍA CONSUEGRA , Iratxe GARCÍA PÉREZ , Elisabeth JEGGLE , Ana Maria MIRANDA PAZ , Giancarlo SCOTTÀ , Czesław Adam SIEKIERSKI , Sergio Paolo Francesco SILVESTRIS , Maria do Céu PATRÃO NEVES , Nuno MELO , Luis Manuel CAPOULAS SANTOS  
Sākuma datums : 20-05-2013
Zaudē spēku : 20-08-2013
Parakstītāju skaits : 132 - 20-08-2013
Rakstiska deklarācija par starptautisko tirdzniecību kā līdzekli ilgtspējīgas ekonomiskās attīstības un patērētāju aizsardzības nodrošināšanai  
- P7_DCL(2012)0016 - Zaudējis spēku  
Joseph DAUL , Enrique GUERRERO SALOM , Cristiana MUSCARDINI , Niccolò RINALDI , Gianluca SUSTA  
Sākuma datums : 17-04-2012
Zaudē spēku : 13-09-2012
Parakstītāju skaits : 287 - 13-09-2012

Deklarācijas 

Finansiālo interešu deklarācija