Tokia SAÏFI : 8. sasaukums 

Politiskās grupas 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Eiropas Tautas partijas (Kristīgie demokrāti) grupa - Locekle

Partejiskā piederība attiecīgā valstī 

 • 01-07-2014 / 29-05-2015 : Union pour un Mouvement Populaire (Francija)
 • 30-05-2015 / 13-12-2017 : Les Républicains (Francija)
 • 14-12-2017 / 01-07-2019 : Agir - La Droite constructive (Francija)

Priekšsēdētāja vietniece 

 • 07-07-2014 / 18-01-2017 : Starptautiskās tirdzniecības komiteja
 • 13-10-2014 / 01-07-2019 : Delegācija attiecībām ar Magribas valstīm un Arābu Magribas Savienību
 • 23-01-2017 / 01-07-2019 : Starptautiskās tirdzniecības komiteja

Biedrs 

 • 01-07-2014 / 06-07-2014 : Starptautiskās tirdzniecības komiteja
 • 14-07-2014 / 12-10-2014 : Delegācija attiecībām ar Magribas valstīm un Arābu Magribas Savienību
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegācija Savienības Vidusjūrai parlamentārajā asamblejā
 • 19-01-2017 / 22-01-2017 : Starptautiskās tirdzniecības komiteja

Aizstājēja 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Ārlietu komiteja
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Ārlietu komiteja

Galvenās Parlamenta veiktās darbības 

Plenārsēdes debašu dokumenti 
Runas, kas teiktas, uzstājoties plenārsēdē, un rakstiski paziņojumi saistībā ar plenārsēdes debatēm 204. pants un 171. panta 11. punkts.

Ziņojumi, kas sagatavoti, pildot referenta pienākumus 
Parlamenta atbildīgā komiteja ieceļ referentu ziņojuma sagatavošanai par likumdošanas vai budžeta priekšlikumu vai citiem jautājumiem. Sagatavojot ziņojumu, referenti var apspriesties ar attiecīgajiem ekspertiem un ieinteresētajām personām. Referenti ir atbildīgi arī par kompromisa grozījumu izstrādi un sarunām ar ēnu referentiem. Komitejās pieņemtos ziņojumus pēc tam izskata un par tiem balso plenārsēdē. 55 pants

Atzinumi, kas sagatavoti, pildot atzinuma sagatavotāja pienākumus 
Komitejas var atbildīgās komitejas ziņojuma vajadzībām sagatavot atzinumu par aspektiem, kas saistīti ar attiecīgās komitejas darbības jomu. Šādu atzinumu sagatavotāji ir atbildīgi arī par kompromisa grozījumu izstrādi un sarunām ar ēnu atzinuma sagatavotājiem. 56. pants, 57. pants, VI pielikums

ATZINUMS attiecībā uz gada ziņojumu par ES konkurences politiku  
- INTA_AD(2017)610689 -  
-
INTA 
ATZINUMS par jaunu progresīvu un inovatīvu turpmāko stratēģiju tirdzniecības un ieguldījumu jomā  
- AFET_AD(2016)573135 -  
-
AFET 

Atzinumi, kas sagatavoti, pildot ēnu atzinuma sagatavotāja pienākumus 
Politiskās grupas ieceļ ēnu atzinuma sagatavotājus, lai sekotu darba gaitai un, apspriežoties ar atzinuma sagatavotāju, teksta izstrādē nonāktu pie kompromisa. 215 pants

ATZINUMS par korupciju un cilvēktiesībām trešās valstīs  
- INTA_AD(2017)602958 -  
-
INTA 
ATZINUMS par ES pamatiniciatīvu attiecībā uz apģērbu ražošanas nozari  
- INTA_AD(2017)592396 -  
-
INTA 
ATZINUMS par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda darbībām, ietekmi un pievienoto vērtību laikposmā no 2007. gada līdz 2014. gadam  
- INTA_AD(2016)577053 -  
-
INTA 

Rezolūcijas priekšlikumi 
Rezolūciju priekšlikumus par aktuāliem jautājumiem iesniedz pēc komitejas, politiskās grupas vai vismaz 5 % deputātu pieprasījuma, un par tiem balso plenārsēdē. 132. pants, 136. pants, 139 pants, 144. pants

Mutiski jautājumi 
Eiropas Komisijai, Padomei vai Komisijas priekšsēdētāja vietniekam / Savienības augstajam pārstāvim adresētus mutiski atbildamus jautājumus, kuriem seko debates, var iesniegt komiteja, politiskā grupa vai vismaz 5 % Parlamenta deputātu. 136. pants

Citas Parlamenta veiktās darbības 

Rakstiski balsojumu skaidrojumi 
Deputāti var iesniegt rakstisku skaidrojumu par savu balsojumu plenārsēdē. 194. pants

Vīzu kodekss (A8-0434/2018 - Juan Fernando López Aguilar) FR  
 

J’ai voté en faveur de cet accord interinstitutionnel relatif au code des visas. Entré en vigueur le 5 avril 2010, ce code est un élément central de la politique commune de visas: il fixe des procédures et conditions harmonisées de traitement des demandes de visa et de délivrance des visas. La révision de ce code vise à faciliter les déplacements des voyageurs en règle et à simplifier le cadre juridique de la procédure de visa, tout en préservant la sécurité aux frontières extérieures et en garantissant le bon fonctionnement de l’espace Schengen. Le code des visas régit le traitement des demandes de visas de court séjour pour les ressortissants de pays tiers dont les pays ne sont pas exemptés de l’obligation de visa, soit 90 jours sur 180 jours. C’est un instrument essentiel pour le tourisme et les milieux économiques.

Izpildes nodrošināšanas prasības un īpaši noteikumi autotransporta nozarē strādājošo transportlīdzekļu vadītāju norīkošanai darbā (A8-0206/2018 - Merja Kyllönen) FR  
 

Après plus de deux ans de travail et d’affrontements sur ce paquet mobilité, une majorité du Parlement s’est enfin prononcée pour une concurrence loyale dans le secteur routier et pour mettre fin au dumping social.
Les nouvelles règles relatives au détachement des travailleurs devront s’appliquer aux opérations de cabotage et de transport frontalier, à l’exception des opérations de transition et bilatérales.
Cela signifie que dans la majorité des cas, les règles de détachement s’appliqueront aux transporteurs routiers dès le premier jour. Il s'agit d’une condition essentielle pour garantir une concurrence juste et équitable entre les opérateurs européens et préserver les emplois, les conditions de travail des chauffeurs routiers ainsi que la compétitivité des entreprises françaises dans le secteur du transport. J'ai donc soutenu ce rapport qui est une véritable victoire pour les entreprises et les routiers français.
Il reviendra maintenant au prochain Parlement de lancer les négociations avec le Conseil pour rapidement trouver un accord afin de mettre fin à la concurrence déloyale en Europe dans le secteur du transport routier et de poursuivre la construction d’une véritable Europe sociale.

Ikdienas un iknedēļas transportlīdzekļa vadīšanas laiki, minimālie pārtraukumi un atpūtas laikposmi un pozicionēšana ar tahogrāfu palīdzību (A8-0205/2018 - Wim van de Camp) FR  
 

Après plus de deux ans de travail et d’affrontements sur ce paquet mobilité, une majorité du Parlement s’est enfin prononcée pour une concurrence loyale dans le secteur routier, pour mettre fin au dumping social ainsi que pour de meilleures conditions de travail des chauffeurs routiers.
Ainsi, les entreprises devront organiser leurs horaires de manière à ce que les conducteurs puissent rentrer chez eux à des intervalles réguliers. Ce texte demande l’interdiction du repos hebdomadaire en cabine. Nous devons défendre les chauffeurs et leur assurer des conditions de travail décentes ainsi qu'une concurrence loyale. Il est essentiel de maintenir les règles actuelles pour les temps de repos et de conduite des chauffeurs routiers et de refuser le repos en cabine. C'est pourquoi, j'ai soutenu ce rapport. La mise en place de compteurs kilométriques dits intelligents sur tous les véhicules d’ici 2021 doit également être une priorité.
Il reviendra maintenant au prochain Parlement de lancer les négociations avec le Conseil pour rapidement trouver un accord afin d’assurer des conditions de travail décentes aux conducteurs routiers et de poursuivre la construction d’une véritable Europe sociale.

Rakstiski jautājumi 
Deputāti var adresēt Eiropadomes priekšsēdētājam, Padomei, Komisijai un Komisijas priekšsēdētāja vietniekam / Savienības augstajam pārstāvim noteiktu skaitu jautājumu, uz kuriem jāatbild rakstiski. 138. pants, III pielikums

Individuālie rezolūciju priekšlikumi  
Ikviens deputāts var iesniegt rezolūcijas priekšlikumu par jautājumu, kas attiecas uz ES darbības jomu. Pieņemamus priekšlikumus nodod izskatīšanai atbildīgajā komitejā, kas lemj, kāda procedūra ir jāievēro. 143. pants

Savienības aktu priekšlikumi  
Deputāti var iesniegt Eiropas Komisijai adresētu pieprasījumu nākt klajā ar Savienības tiesību akta priekšlikumu (jauna akta pieņemšanai vai grozījumu izdarīšanai jau pastāvošā aktā). Reglamenta 47. pants

Savienības akta priekšlikums par ārvalstu ieguldījumu pārbaudīšanu stratēģiski svarīgās nozarēs  
- B8-0302/2017  

Rakstiskās deklarācijas (līdz 2017. gada 16. janvārim) 
**Šis instruments kopš 2017. gada 16. janvāra vairs nepastāv**. Rakstiskā deklarācija bija paredzēta iniciatīvas paušanai ES kompetencē esošā jautājumā. Deputātiem bija iespējams 3 mēnešu laikā pievienot tai savu parakstu.

Rakstiska deklarācija par nepieciešamību atbalstīt un veicināt jauniešu nodarbināmību Vidusjūras reģiona Eiropas daļā  
- P8_DCL(2016)0116 - Zaudējis spēku  
Tokia SAÏFI , Mariya GABRIEL , Santiago FISAS AYXELÀ , Lorenzo CESA , Brando BENIFEI , Alessia Maria MOSCA , Inés AYALA SENDER , Marielle de SARNEZ , Ivo VAJGL , María Teresa GIMÉNEZ BARBAT , Marie-Christine VERGIAT , Fabio Massimo CASTALDO  
Sākuma datums : 24-10-2016
Zaudē spēku : 24-01-2017
Parakstītāju skaits : 88 - 25-01-2017

Deklarācijas 

Finansiālo interešu deklarācija