Michael CASHMAN : 7. sasaukums 

Politiskās grupas 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Eiropas Parlamenta sociālistu un demokrātu progresīvās alianses grupa - Loceklis

Partejiskā piederība attiecīgā valstī 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Labour Party (Apvienotā Karaliste)

Priekšsēdētājs 

 • 30-09-2009 / 30-06-2014 : Delegācija attiecībām ar Dienvidāfriku
 • 21-03-2012 / 14-04-2014 : Delegāciju vadītāju konference

Biedrs 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Attīstības komiteja
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Lūgumrakstu komiteja
 • 16-09-2009 / 29-09-2009 : Delegācija attiecībām ar Dienvidāfriku
 • 30-09-2009 / 20-03-2012 : Delegāciju vadītāju konference
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Attīstības komiteja
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Lūgumrakstu komiteja
 • 15-04-2014 / 30-06-2014 : Delegāciju vadītāju konference

Aizstājējs 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegācija ĀKK un ES Apvienotajā parlamentārajā asamblejā
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja

all-activities 

Plenārsēdes debašu dokumenti 
Runas, kas teiktas, uzstājoties plenārsēdē, un rakstiski paziņojumi saistībā ar plenārsēdes debatēm 204. pants un 171. panta 11. punkts.

Ziņojumi, kas sagatavoti, pildot referenta pienākumus 
Parlamenta atbildīgā komiteja ieceļ referentu ziņojuma sagatavošanai par likumdošanas vai budžeta priekšlikumu vai citiem jautājumiem. Sagatavojot ziņojumu, referenti var apspriesties ar attiecīgajiem ekspertiem un ieinteresētajām personām. Referenti ir atbildīgi arī par kompromisa grozījumu izstrādi un sarunām ar ēnu referentiem. Komitejās pieņemtos ziņojumus pēc tam izskata un par tiem balso plenārsēdē. 55 pants

Ziņojumi, kas sagatavoti, pildot ēnu referenta pienākumus 
Politiskās grupas atbildīgajā komitejā katram ziņojumam ieceļ ēnu referentus, lai sekotu darba gaitai un, apspriežoties ar referentu, teksta izstrādē nonāktu pie kompromisa. 215 pants

Atzinumi, kas sagatavoti, pildot atzinuma sagatavotāja pienākumus 
Komitejas var atbildīgās komitejas ziņojuma vajadzībām sagatavot atzinumu par aspektiem, kas saistīti ar attiecīgās komitejas darbības jomu. Šādu atzinumu sagatavotāji ir atbildīgi arī par kompromisa grozījumu izstrādi un sarunām ar ēnu atzinuma sagatavotājiem. 56. pants, 57. pants, VI pielikums

ATZINUMS par seksuālo un reproduktīvo veselību un ar to saistītajām tiesībām  
- DEVE_AD(2013)510581 -  
-
DEVE 
ATZINUMS par ieteikumu Padomei par ANO principu „pienākums aizsargāt” (R2P)  
- DEVE_AD(2013)502210 -  
-
DEVE 
ATZINUMS par priekšlikumu Padomes regulai par jurisdikciju, piemērojamiem tiesību aktiem, nolēmumu atzīšanu un izpildi lietās par reģistrētu partnerattiecību mantiskajām sekām  
- LIBE_AD(2012)483493 -  
-
LIBE 

Atzinumi, kas sagatavoti, pildot ēnu atzinuma sagatavotāja pienākumus 
Politiskās grupas ieceļ ēnu atzinuma sagatavotājus, lai sekotu darba gaitai un, apspriežoties ar atzinuma sagatavotāju, teksta izstrādē nonāktu pie kompromisa. 215 pants

ATZINUMS par Padomes lēmuma projektu, lai noslēgtu Pagaidu nolīgumu, ar kuru izveido pamatu ekonomisko partnerattiecību nolīgumam starp Austrumāfrikas un Dienvidāfrikas valstīm, no vienas puses, un Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no otras puses  
- DEVE_AD(2012)497945 -  
-
DEVE 
ATZINUMS par 2011. gada ziņojumu par cilvēktiesībām un demokrātiju pasaulē un Eiropas Savienības politiku šajā jomā  
- DEVE_AD(2012)496493 -  
-
DEVE 
ATZINUMS par ES cilvēktiesību stratēģijas pārskatīšanu  
- DEVE_AD(2012)492637 -  
-
DEVE 

Parlamentārie jautājumi 
Jautājumus, uz kuriem jāatbild mutiski un kuriem seko debates, var iesniegt komiteja, politiskā grupa vai vismaz 5 % Parlamenta deputātu. Adresāti ir citas ES iestādes. Priekšsēdētāju konference lemj, vai un kādā secībā jautājumi tiek iekļauti plenārsēdes galīgajā darba kārtības projektā. 128. pants

Rakstiskās deklarācijas (līdz 2017. gada 16. janvārim) 
**Šis instruments kopš 2017. gada 16. janvāra vairs nepastāv**. Rakstiskā deklarācija bija paredzēta iniciatīvas paušanai ES kompetencē esošā jautājumā. Deputātiem bija iespējams 3 mēnešu laikā pievienot tai savu parakstu.

Rakstiska deklarācija par sociālās integrācijas veicināšanu un visu veidu diskriminācijas apkarošanu darba tirgū  
- P7_DCL(2014)0009 - Zaudējis spēku  
Salvador SEDÓ i ALABART , Antonio CANCIAN , Amelia ANDERSDOTTER , Thomas MANN , Phil BENNION , Michael CASHMAN , Ismail ERTUG , Raimon OBIOLS , Jacek PROTASIEWICZ , Marta ANDREASEN , Davor Ivo STIER  
Sākuma datums : 16-01-2014
Zaudē spēku : 16-04-2014
Parakstītāju skaits : 75 - 17-04-2014
Rakstiska deklarācija par trauslu ekosistēmu un apdraudētu sugu aizsardzību  
- P7_DCL(2010)0024 - Zaudējis spēku  
Catherine BEARDER , Michael CASHMAN , Sirpa PIETIKÄINEN , Bas EICKHOUT  
Sākuma datums : 19-04-2010
Zaudē spēku : 09-09-2010
Parakstītāju skaits : 234 - 09-09-2010
Rakstiska deklarācija par HIV ārstēšanai nepieciešamo zāļu patentu UNITAID kopfondu  
- P7_DCL(2009)0055 - Zaudējis spēku  
Michael CASHMAN , David MARTIN , Raül ROMEVA i RUEDA , Santiago FISAS AYXELÀ , Sophia in 't VELD  
Sākuma datums : 19-10-2009
Zaudē spēku : 11-02-2010
Parakstītāju skaits : 195 - 11-02-2010

Deklarācijas 

Finansiālo interešu deklarācija