Neena GILL
 • Neena
  GILL
 • Eiropas Parlamenta sociālistu un demokrātu progresīvās alianses grupa
 • Locekle
 • Apvienotā Karaliste Labour Party

Uzstāšanās plenārsēdēs

791

Cilvēktiesību stāvoklis Bahreinā, jo īpaši Nabeel Rajab lieta

14-06-2018 P8_CRE-PROV(2018)06-14(4.2)

Vienošanās par Irānas kodolprogrammu (debates)

12-06-2018 P8_CRE-PROV(2018)06-12(10)

ES un NATO attiecības (debates)

12-06-2018 P8_CRE-PROV(2018)06-12(16)

Filipīnas

19-04-2018 P8_CRE-PROV(2018)04-19(6.2)

Stāvoklis Sīrijā (debates)

17-04-2018 P8_CRE-PROV(2018)04-17(13)

Stāvoklis Krievijā (debates)

17-04-2018 P8_CRE-PROV(2018)04-17(16)

Miera izredzes Korejas pussalā, ņemot vērā neseno notikumu attīstību (debates)

17-04-2018 P8_CRE-PROV(2018)04-17(17)

Stāvoklis Maldīvijā

15-03-2018 P8_CRE-REV(2018)03-15(8.1)

Ziņojumi, kas sagatavoti, pildot referenta pienākumus

1

Ziņojumi, kas sagatavoti, pildot ēnu referenta pienākumus

5

Atzinumi, kas sagatavoti, pildot atzinuma sagatavotāja pienākumus

2

ATZINUMS par Eiropas Savienības 2017. finanšu gada vispārējā budžeta projektu

AFET
08-09-2016 AFET_AD(2016)585593

ATZINUMS par gatavošanos DFS 2014.–2020. gadam pārskatīšanai pēc vēlēšanām — Parlamenta ieteikumi pirms Komisijas priekšlikuma izstrādes

AFET
25-05-2016 AFET_AD(2016)578802

Atzinumi, kas sagatavoti, pildot ēnu atzinuma sagatavotāja pienākumus

5

ATZINUMS par Eiropas Savienības 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, X iedaļa — Eiropas Ārējās darbības dienests

AFET
31-01-2018 AFET_AD(2018)612252

ATZINUMS par Eiropas Savienības 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, III iedaļa — Komisija un izpildaģentūras

AFET
31-01-2018 AFET_AD(2018)612251

ATZINUMS par Eiropas Savienības 2018. finanšu gada vispārējā budžeta projektu

AFET
04-09-2017 AFET_AD(2017)606051

ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Padomes Regulu (EK, Euratom) Nr. 480/2009, ar ko izveido Garantiju fondu ārējai darbībai

AFET
22-03-2017 AFET_AD(2017)595733

ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar kuru groza Lēmumu Nr. 466/2014/ES, ar ko Eiropas Investīciju bankai piešķir ES garantiju attiecībā uz zaudējumiem no finansēšanas darījumiem, ar kuriem atbalsta ieguldījumu projektus ārpus Savienības

AFET
22-03-2017 AFET_AD(2017)595732

Institucionālie rezolūciju priekšlikumi

183

Kopīgas rezolūcijas priekšlikums par Filipīnām

18-04-2018 RC-B8-0198/2018

  Motion for a resolution on the Philippines

16-04-2018 B8-0202/2018

NB! Šis rezolūcijas priekšlikums ir pieejams tika oriģinālvalodā

Kopīgas rezolūcijas priekšlikums par vārda brīvību Vjetnamā, jo īpaši Nguyen Van Hoa lietu

13-12-2017 RC-B8-0685/2017

  Motion for a resolution on freedom of expression in Vietnam, notably the case of Nguyen Van Hoa

11-12-2017 B8-0688/2017

NB! Šis rezolūcijas priekšlikums ir pieejams tika oriģinālvalodā

Rezolūcijas priekšlikums par tiesiskumu Maltā

10-11-2017 B8-0596/2017

Rezolūcijas priekšlikums par cīņu pret seksuālu uzmākšanos un izmantošanu ES

24-10-2017 B8-0578/2017

Kopīgas rezolūcijas priekšlikums par Mjanmu, tostarp rohingu stāvokli

13-09-2017 RC-B8-0525/2017/pārsk 1

  Motion for a resolution on Myanmar, in particular the situation of Rohingyas

11-09-2017 B8-0527/2017

NB! Šis rezolūcijas priekšlikums ir pieejams tika oriģinālvalodā

  Motion for a resolution on Pakistan, notably the situation of human rights defenders and the death penalty

12-06-2017 B8-0422/2017

NB! Šis rezolūcijas priekšlikums ir pieejams tika oriģinālvalodā

Rakstiskas deklarācijas

9

Rakstiska deklarācija par “Odysseus” atbalstīšanu, lai atjaunotu Eiropas brīvprātīgo dienestu

03-10-2016 P8_DCL(2016)0105 Zaudējis spēku

Detalizēti

Jonás FERNÁNDEZ , Pablo ZALBA BIDEGAIN , Silvia COSTA , Antonio TAJANI , Ramón JÁUREGUI ATONDO , Jean-Marie CAVADA , Dimitrios PAPADIMOULIS , Karima DELLI , Alain LAMASSOURE , Jo LEINEN , Molly SCOTT CATO , Svetoslav Hristov MALINOV , Mercedes BRESSO , Enrique CALVET CHAMBON , Barbara MATERA , Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR , José Manuel FERNANDES , Neena GILL , Santiago FISAS AYXELÀ , Hugues BAYET , Alfred SANT , Renato SORU , Eider GARDIAZABAL RUBIAL

Sākuma datums : 03-10-2016
Zaudē spēku : 03-01-2017
Parakstītāju skaits : 91 - 04-01-2017

Rakstiska deklarācija par pilsoņu informētības veicināšanu saistībā ar ES direktīvu par pārrobežu veselības aprūpi

09-05-2016 P8_DCL(2016)0054 Zaudējis spēku

Detalizēti

Brian HAYES , Neena GILL , Deirdre CLUNE , Roberta METSOLA , Frédérique RIES , Alberto CIRIO , Catherine BEARDER , Karin KADENBACH , José Inácio FARIA , Soledad CABEZÓN RUIZ , Giovanni LA VIA

Sākuma datums : 09-05-2016
Zaudē spēku : 09-08-2016
Parakstītāju skaits : 64 - 28-07-2016

Rakstiska deklarācija par ES bezpajumtniecības stratēģiju

27-04-2016 P8_DCL(2016)0052 Zaudējis spēku

Detalizēti

Neena GILL , Brian HAYES , Alfred SANT , Karima DELLI , Lynn BOYLAN , Sylvie GUILLAUME , Ivan JAKOVČIĆ , Agnes JONGERIUS , Dimitrios PAPADIMOULIS , Gabriele ZIMMER , Viorica DĂNCILĂ , Mary HONEYBALL , Stefan ECK , Bronis ROPĖ , Hugues BAYET , Klaus BUCHNER , Sylvie GOULARD

Sākuma datums : 27-04-2016
Zaudē spēku : 27-07-2016
Parakstītāju skaits : 310 - 28-07-2016

Rakstiska deklarācija par Eiropas stratēģijas attiecībā uz demenci izvirzīšanu par prioritāti

11-04-2016 P8_DCL(2016)0027 Zaudējis spēku

Detalizēti

Deirdre CLUNE , Roberta METSOLA , Alberto CIRIO , José Inácio FARIA , Neena GILL , Ivan ŠTEFANEC , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Brian HAYES , Simona BONAFÈ , Mairead McGUINNESS , Giovanni LA VIA

Sākuma datums : 11-04-2016
Zaudē spēku : 11-07-2016
Parakstītāju skaits : 139 - 12-07-2016

Rakstiska deklarācija par to, kā risināt problēmas, uz kurām norāda Globālais bada indekss

24-02-2016 P8_DCL(2016)0013 Zaudējis spēku

Detalizēti

Brian HAYES , Neena GILL , Petr JEŽEK , Tom VANDENKENDELAERE , Nirj DEVA , Deirdre CLUNE , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Seb DANCE , Davor Ivo STIER , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA

Sākuma datums : 24-02-2016
Zaudē spēku : 24-05-2016
Parakstītāju skaits : 61 - 25-05-2016

Rakstiska deklarācija par trofeju medniecību

18-01-2016 P8_DCL(2016)0003 Zaudējis spēku

Detalizēti

Neena GILL , Catherine BEARDER , Sirpa PIETIKÄINEN , Kathleen VAN BREMPT , Eva KAILI , Stefan ECK , Miriam DALLI , Seb DANCE , Jonás FERNÁNDEZ , Victor NEGRESCU , Bart STAES

Sākuma datums : 18-01-2016
Zaudē spēku : 18-04-2016
Parakstītāju skaits : 134 - 19-04-2016

Rakstiska deklarācija par nepārdotu, patēriņam vēl derīgu pārtikas produktu ziedošanu labdarības organizācijām

14-10-2015 P8_DCL(2015)0061 Procedūra pabeigta ar vairākumu

Detalizēti

Hugues BAYET , Angélique DELAHAYE , Stanisław OŻÓG , Petr JEŽEK , Younous OMARJEE , Ernest URTASUN , Marco VALLI , Maria ARENA , Marc TARABELLA , Mariya GABRIEL , Patrick LE HYARIC , Eva JOLY , Fabio Massimo CASTALDO , Guillaume BALAS , Antonio LÓPEZ-ISTÚRIZ WHITE , José BLANCO LÓPEZ , Simona BONAFÈ , Biljana BORZAN , Nikos ANDROULAKIS , Virginie ROZIÈRE , Sylvie GUILLAUME , José BOVÉ , Anneliese DODDS , Neena GILL , Victor NEGRESCU , Claudia ȚAPARDEL , Kathleen VAN BREMPT , David CASA , Karima DELLI , Pascal DURAND

Sākuma datums : 14-10-2015
Zaudē spēku : 14-01-2016
Pieņemts (datums) : 14-01-2016
Parakstītāju saraksts publicēts 18-01-2016 protokola 01 pielikumā
Parakstītāju skaits : 388 - 15-01-2016

Rakstiska deklarācija par to, lai Eiropas Savienībā tiktu veicināta cilvēku ar invaliditāti neievietošana īpašās iestādēs

25-03-2015 P8_DCL(2015)0010 Zaudējis spēku

Detalizēti

Biljana BORZAN , Ádám KÓSA , Indrek TARAND , Angelika MLINAR , Miriam DALLI , Marek PLURA , Simona BONAFÈ , Antanas GUOGA , Nessa CHILDERS , Cristian-Silviu BUŞOI , Ismail ERTUG , Neena GILL , Demetris PAPADAKIS

Sākuma datums : 25-03-2015
Zaudē spēku : 25-06-2015
Parakstītāju skaits : 128 - 26-06-2015

Rakstiska deklarācija par pienācīgu pēcskolas uzraudzības iestāžu trūkumu bērniem ar invaliditāti Eiropas Savienībā

09-03-2015 P8_DCL(2015)0009 Zaudējis spēku

Detalizēti

Neena GILL , Kathleen VAN BREMPT , Ádám KÓSA , Marietje SCHAAKE , Bart STAES , Fabio DE MASI , Helga STEVENS , Richard HOWITT , Jonás FERNÁNDEZ , Miriam DALLI , Hugues BAYET , Doru-Claudian FRUNZULICĂ

Sākuma datums : 09-03-2015
Zaudē spēku : 09-06-2015
Parakstītāju skaits : 175 - 10-06-2015

Rakstiski jautājumi

226

  Guidance on UK participation in Horizon 2020

05-06-2018 P-003037/2018 Komisija

  Reliance of systemic banks on iCloud

07-05-2018 E-002520/2018 Komisija

  Implementation of recommendations to review UN aid response in Syria

03-05-2018 E-002475/2018 Komisija

  EU policy with regard to UN early recovery agreements in Syria

03-05-2018 E-002474/2018 Komisija

  Definitions of 'reconstruction', 'early recovery' and 'resilience' in the EU's Syria strategy

03-05-2018 E-002473/2018 Komisija

  VP/HR - Violence against ethnic minorities in Kachin and Shan states in Myanmar

30-04-2018 E-002408/2018 Komisija

  EU funding for trans-boundary cooperation on water governance and management in developing countries

30-04-2018 E-002407/2018 Komisija

  EU-Taiwan BIA

30-04-2018 E-002406/2018 Komisija

  Sexual exploitation of women in return for aid in Syria

27-02-2018 P-001192/2018 Komisija

  VP/HR - Investigating genocidal intent in Inn Din (Rakhine state, Myanmar)

21-02-2018 E-001074/2018 Komisija

Mutiski jautājumi

3

ES aizliegums pārvietot savvaļas cirka dzīvniekus

16-05-2017 O-000042/2017 Komisija

ES aizliegums pārvietot savvaļas cirka dzīvniekus

14-02-2017 O-000013/2017 Komisija

Jauna dzīvnieku labturības stratēģija 2015.-2020. gadam

21-09-2015 O-000105/2015 Komisija

Rakstiski balsojumu skaidrojumi

116

 

ES un Komoru Salu partnerattiecību nolīguma zivsaimniecības nozarē denonsēšana (A8-0058/2018 - João Ferreira)

15-03-2018

. ‒ The EU has had a Fisheries Partnership Agreement with Comoros for 30 years, with ongoing protocols (though none since the end of 2016). The Agreement provides for termination in serious circumstances, such as the failure to comply with initiatives to combat illegal, unreported and unregulated (IUU) fishing.
In October 2015 Comoros was notified that there was the possibility of being identified as a non-cooperating third country for failure to exert adequate control of vessels registered under its flag, particularly in relation to IUU fishing.
It was identified as a non-cooperating third country in May 2017, listed as such in July 2017, and given a red card as it still had not taken adequate measures.
Although this report is in favour of denunciation, it recognises this can be reversed if measures are taken by Comoros to improve the state of affairs, and does not rule out future negotiation for an agreement or partnership.
Moreover, the report emphasises the need to keep engaged in dialogue with Comoros and promote investment and technical assistance.

 

ES un Komoru Salu partnerattiecību nolīguma zivsaimniecības nozarē denonsēšana (rezolūcija) (A8-0055/2018 - João Ferreira)

15-03-2018

The EU has had a Fisheries Partnership Agreement with Comoros for 30 years, with ongoing protocols (though none since the end of 2016). The agreement provides for termination in serious circumstances, such as the failure to comply with initiatives to combat illegal, unreported and unregulated (IUU) fishing.
In October 2015 Comoros was notified that there was the possibility of being identified as a non-cooperating third country for failure to exert adequate control of vessels registered under its flag, particularly in relation to IUU fishing.
It was identified as a non-cooperating third country in May 2017, listed as such in July 2017, and given a red card as it still had not taken adequate measures.
Although this report is in favour of denunciation, it recognises this can be reversed if measures are taken by Comoros to improve the state of affairs, and does not rule out future negotiation for an agreement or partnership.
Moreover, the report emphasises the need to keep engaged in dialogue with Comoros and promote investment and technical assistance.

 

Europass: prasmju un kvalifikāciju sistēma (A8-0244/2017 - Thomas Mann, Svetoslav Hristov Malinov)

15-03-2018

Over twelve years, more than 100 million Europass CVs have been created online. Labour MEPs voted in favour of updating and promoting this tool. With a single online portal, both recruiters and applicants will have easy access to available information that can be useful for job searches, applications, recruitment, choice of education, training or career paths. To this end, the Europass online platform and tools should be more user-friendly and safer, available free of charge to all users, and accessible for persons with disabilities.

 

Programma "Radošā Eiropa" (2014.–2020. gads) (A8-0369/2017 - Silvia Costa)

15-03-2018

The EUYO is the only organisation of its kind that brings together young people from all 28 EU Member States every year to work together culturally and artistically at the highest levels of excellence. Since its formation in 1976, following a proposal by the European Parliament, it has provided a route to employment for thousands of Europe’s young EU musicians and attracted a global reputation for excellence. Since 2016, the orchestra was in danger of being forced to shut down because of a lack of funds. The amended regulation aims at ensuring its financial survival until 2020, given its unique institutional nature and its history. However, it is important for the sustainability of the organisation that it diversifies its revenues and increases its visibility, and ensures full transparency in its selection process. We must also ensure that we use this opportunity to debate the role of arts and culture in order to develop Europe and provide funding in a stable and coherent manner in the future Creative Europe programme. I voted in favour of the proposed text, as I believe that it reflects this approach.

 

Kopējā konsolidētā uzņēmumu ienākuma nodokļa bāze (A8-0051/2018 - Alain Lamassoure)

15-03-2018

In late 2016 the Commission put forward a major overhaul of the corporate taxation rules in a two-step approach, namely a proposal for the Common Corporate Tax Base (CCTB) and a proposal for the Common Consolidated Corporate Tax Base (CCCTB). At the same time, the Commission withdrew its 2011 CCCTB proposal blocked in the Council. The objective of this re-launched project is to strengthen the internal market by making it easier and cheaper for companies to operate cross-border in the EU, and also to counter practices of corporate aggressive tax planning and to increase corporate tax transparency in the EU. While the CCTB provides for a single set of rules for the calculation of the corporate tax base, the CCCTB introduces a consolidation element which would enable businesses to offset losses in one Member State against profits in another Member State.

 

Kopējā uzņēmumu ienākuma nodokļa bāze (A8-0050/2018 - Paul Tang)

15-03-2018

The way in which corporate income tax is calculated in Europe is outdated and no longer a match for the aggressive tax-planning practices of multinationals (MNEs). SMEs do not have this possibility and therefore the gap between taxes paid by MNEs and the share paid by SMEs has widened over recent decades. The EP has therefore been calling since 2015 for the establishment of an EU-wide common consolidated corporate tax base (CCCTB). The CCCTB comes with a tax proposal that does meet the criteria of the modern economy and levels the playing field between SMEs and MNEs.

 

Nākamā DFS: Parlamenta nostājas sagatavošana attiecībā uz DFS laikposmam pēc 2020. gada (A8-0048/2018 - Jan Olbrycht, Isabelle Thomas)

14-03-2018

. ‒ This report sets out Parliament’s position on the future of EU finances. I voted in favour of the report because it sets the right priorities by calling for more funds for programmes such as the research programme, the successor programme to Horizon 2020, the student exchange programme Erasmus+ and more funds to tackle youth unemployment.

 

Protokola par EOTK izbeigšanās finansiālajām sekām un par Ogļu un tērauda pētniecības fondu izpilde (A8-0034/2018 - Jean Arthuis)

13-03-2018

I support this recommendation. The Research Fund for Coal and Steel (RFCS) is there to fund steel and coal research activities through low-risk financial investments. These research activities are numerous and include research into reducing CO2 emissions, better waste management and improving IT systems.

 

Nolīgums starp ES un Jaunzēlandi par sadarbību un savstarpējo administratīvo palīdzību muitas lietās (A8-0029/2018 - Daniel Caspary)

13-03-2018

President, I voted in favour of this recommendation. The EU and New Zealand are close partners. This agreement fosters that partnership by providing for practical arrangements between the administrations, which secure global supply chains and facilitate the fight against customs fraud.

 

Eiropas sadarbīgo intelektisko transporta sistēmu stratēģija (A8-0036/2018 - István Ujhelyi)

13-03-2018

Over 25 500 people lost their lives on EU roads in 2016 and over 130 000 people were recorded as seriously injured. These shocking figures underline that targeted measures and new technologies with clear road safety benefits are urgently needed. We therefore welcome the communication by the European Commission as well as the report of the European Parliament, considering that the cooperation between intelligent systems has the potential to significantly improve road safety: it helps the driver to take the right decision and adapt to the traffic situation. We are of the opinion that policymakers should not merely focus their eyes on futuristic systems, but should also ensure the adoption of life-saving technologies that are available now or that are near-to-market, and that is why we are insisting that further legislative action should be taken at EU level if no significant progress is made by 2022.

Kontakti

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  13G265
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T07034
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Pasta adrese

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 13G265
  1047 Brussels