Neena GILL
 • Neena
  GILL
 • Eiropas Parlamenta sociālistu un demokrātu progresīvās alianses grupa
 • Locekle
 • Apvienotā Karaliste Labour Party

Uzstāšanās plenārsēdēs

766

Gatavošanās Eiropadomes 2017. gada 19. un 20. oktobra sanāksmei (debates)

04-10-2017 P8_CRE-PROV(2017)10-04(7)

Pašreizējais stāvoklis sarunās ar Apvienoto Karalisti (B8-0538/2017, B8-0539/2017)

03-10-2017 P8_CRE-PROV(2017)10-03(5.1)

ES un Ēģiptes partnerības prioritātes 2017.–2020. gadam (debates)

03-10-2017 P8_CRE-PROV(2017)10-03(11)

ES politiskās attiecības ar ASEAN (īss izklāsts)

02-10-2017 P8_CRE-PROV(2017)10-02(18)

Ugunsdrošība ēkās (debates)

13-09-2017 P8_CRE-PROV(2017)09-13(15)

Stāvoklis Ziemeļkorejā (debates)

12-09-2017 P8_CRE-PROV(2017)09-12(13)

Stāvoklis Ziemeļkorejā (debates) (2)

12-09-2017 P8_CRE-PROV(2017)09-12(13)

ES politiskās attiecības ar Indiju (īss izklāsts)

12-09-2017 P8_CRE-PROV(2017)09-12(20)

Nodokļu dubultās uzlikšanas strīdu izšķiršanas mehānismi Eiropas Savienībā (debates)

05-07-2017 P8_CRE-REV(2017)07-05(19)

Pakistāna, jo īpaši cilvēktiesību aizstāvju stāvoklis un nāvessoda piemērošana

15-06-2017 P8_CRE-REV(2017)06-15(4.2)

Ziņojumi, kas sagatavoti, pildot referenta pienākumus

1

Ziņojumi, kas sagatavoti, pildot ēnu referenta pienākumus

5

Atzinumi, kas sagatavoti, pildot atzinuma sagatavotāja pienākumus

2

ATZINUMS par Eiropas Savienības 2017. finanšu gada vispārējā budžeta projektu

AFET
08-09-2016 AFET_AD(2016)585593

ATZINUMS par gatavošanos DFS 2014.–2020. gadam pārskatīšanai pēc vēlēšanām — Parlamenta ieteikumi pirms Komisijas priekšlikuma izstrādes

AFET
25-05-2016 AFET_AD(2016)578802

Atzinumi, kas sagatavoti, pildot ēnu atzinuma sagatavotāja pienākumus

3

ATZINUMS par Eiropas Savienības 2018. finanšu gada vispārējā budžeta projektu

AFET
04-09-2017 AFET_AD(2017)606051

ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Padomes Regulu (EK, Euratom) Nr. 480/2009, ar ko izveido Garantiju fondu ārējai darbībai

AFET
22-03-2017 AFET_AD(2017)595733

ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar kuru groza Lēmumu Nr. 466/2014/ES, ar ko Eiropas Investīciju bankai piešķir ES garantiju attiecībā uz zaudējumiem no finansēšanas darījumiem, ar kuriem atbalsta ieguldījumu projektus ārpus Savienības

AFET
22-03-2017 AFET_AD(2017)595732

Rezolūcijas priekšlikumi

177

Kopīgas rezolūcijas priekšlikums par Mjanmu, tostarp rohingu stāvokli

13-09-2017 RC-B8-0525/2017/pārsk 1

  Motion for a resolution on Myanmar, in particular the situation of Rohingyas

11-09-2017 B8-0527/2017

NB! Šis rezolūcijas priekšlikums ir pieejams tika oriģinālvalodā

  Motion for a resolution on Pakistan, notably the situation of human rights defenders and the death penalty

12-06-2017 B8-0422/2017

NB! Šis rezolūcijas priekšlikums ir pieejams tika oriģinālvalodā

Kopīgas rezolūcijas priekšlikums par ES stratēģiju attiecībā uz Sīriju

17-05-2017 RC-B8-0331/2017

Rezolūcijas priekšlikums par stāvokli Rietumkrastā, tostarp apmetnēs

15-05-2017 B8-0346/2017

Rezolūcijas priekšlikums par ES stratēģiju attiecībā uz Sīriju

15-05-2017 B8-0331/2017

Kopīgas rezolūcijas priekšlikums par Bangladešu, tostarp bērnu laulībām

05-04-2017 RC-B8-0252/2017

  Motion for a resolution on Bangladesh, including child marriages

03-04-2017 B8-0254/2017

NB! Šis rezolūcijas priekšlikums ir pieejams tika oriģinālvalodā

Kopīgas rezolūcijas priekšlikums par Filipīnām — senatores Leila M. De Lima lieta

15-03-2017 RC-B8-0193/2017

Rakstiskas deklarācijas

9

Rakstiska deklarācija par “Odysseus” atbalstīšanu, lai atjaunotu Eiropas brīvprātīgo dienestu

03-10-2016 P8_DCL(2016)0105 Zaudējis spēku

Detalizēti

Jonás FERNÁNDEZ , Pablo ZALBA BIDEGAIN , Silvia COSTA , Antonio TAJANI , Ramón JÁUREGUI ATONDO , Jean-Marie CAVADA , Dimitrios PAPADIMOULIS , Karima DELLI , Alain LAMASSOURE , Jo LEINEN , Molly SCOTT CATO , Svetoslav Hristov MALINOV , Mercedes BRESSO , Enrique CALVET CHAMBON , Barbara MATERA , Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR , José Manuel FERNANDES , Neena GILL , Santiago FISAS AYXELÀ , Hugues BAYET , Alfred SANT , Renato SORU , Eider GARDIAZABAL RUBIAL

Sākuma datums : 03-10-2016
Zaudē spēku : 03-01-2017
Parakstītāju skaits : 91 - 04-01-2017

Rakstiska deklarācija par pilsoņu informētības veicināšanu saistībā ar ES direktīvu par pārrobežu veselības aprūpi

09-05-2016 P8_DCL(2016)0054 Zaudējis spēku

Detalizēti

Brian HAYES , Neena GILL , Deirdre CLUNE , Roberta METSOLA , Frédérique RIES , Alberto CIRIO , Catherine BEARDER , Karin KADENBACH , José Inácio FARIA , Soledad CABEZÓN RUIZ , Giovanni LA VIA

Sākuma datums : 09-05-2016
Zaudē spēku : 09-08-2016
Parakstītāju skaits : 64 - 28-07-2016

Rakstiska deklarācija par ES bezpajumtniecības stratēģiju

27-04-2016 P8_DCL(2016)0052 Zaudējis spēku

Detalizēti

Neena GILL , Brian HAYES , Alfred SANT , Karima DELLI , Lynn BOYLAN , Sylvie GUILLAUME , Ivan JAKOVČIĆ , Agnes JONGERIUS , Dimitrios PAPADIMOULIS , Gabriele ZIMMER , Viorica DĂNCILĂ , Mary HONEYBALL , Stefan ECK , Bronis ROPĖ , Hugues BAYET , Klaus BUCHNER , Sylvie GOULARD

Sākuma datums : 27-04-2016
Zaudē spēku : 27-07-2016
Parakstītāju skaits : 310 - 28-07-2016

Rakstiska deklarācija par Eiropas stratēģijas attiecībā uz demenci izvirzīšanu par prioritāti

11-04-2016 P8_DCL(2016)0027 Zaudējis spēku

Detalizēti

Deirdre CLUNE , Roberta METSOLA , Alberto CIRIO , José Inácio FARIA , Neena GILL , Ivan ŠTEFANEC , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Brian HAYES , Simona BONAFÈ , Mairead McGUINNESS , Giovanni LA VIA

Sākuma datums : 11-04-2016
Zaudē spēku : 11-07-2016
Parakstītāju skaits : 139 - 12-07-2016

Rakstiska deklarācija par to, kā risināt problēmas, uz kurām norāda Globālais bada indekss

24-02-2016 P8_DCL(2016)0013 Zaudējis spēku

Detalizēti

Brian HAYES , Neena GILL , Petr JEŽEK , Tom VANDENKENDELAERE , Nirj DEVA , Deirdre CLUNE , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Seb DANCE , Davor Ivo STIER , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA

Sākuma datums : 24-02-2016
Zaudē spēku : 24-05-2016
Parakstītāju skaits : 61 - 25-05-2016

Rakstiska deklarācija par trofeju medniecību

18-01-2016 P8_DCL(2016)0003 Zaudējis spēku

Detalizēti

Neena GILL , Catherine BEARDER , Sirpa PIETIKÄINEN , Kathleen VAN BREMPT , Eva KAILI , Stefan ECK , Miriam DALLI , Seb DANCE , Jonás FERNÁNDEZ , Victor NEGRESCU , Bart STAES

Sākuma datums : 18-01-2016
Zaudē spēku : 18-04-2016
Parakstītāju skaits : 134 - 19-04-2016

Rakstiska deklarācija par nepārdotu, patēriņam vēl derīgu pārtikas produktu ziedošanu labdarības organizācijām

14-10-2015 P8_DCL(2015)0061 Procedūra pabeigta ar vairākumu

Detalizēti

Hugues BAYET , Angélique DELAHAYE , Stanisław OŻÓG , Petr JEŽEK , Younous OMARJEE , Ernest URTASUN , Marco VALLI , Maria ARENA , Marc TARABELLA , Mariya GABRIEL , Patrick LE HYARIC , Eva JOLY , Fabio Massimo CASTALDO , Guillaume BALAS , Antonio LÓPEZ-ISTÚRIZ WHITE , José BLANCO LÓPEZ , Simona BONAFÈ , Biljana BORZAN , Nikos ANDROULAKIS , Virginie ROZIÈRE , Sylvie GUILLAUME , José BOVÉ , Anneliese DODDS , Neena GILL , Victor NEGRESCU , Claudia ȚAPARDEL , Kathleen VAN BREMPT , David CASA , Karima DELLI , Pascal DURAND

Sākuma datums : 14-10-2015
Zaudē spēku : 14-01-2016
Pieņemts (datums) : 14-01-2016
Parakstītāju saraksts publicēts 18-01-2016 protokola 01 pielikumā
Parakstītāju skaits : 388 - 15-01-2016

Rakstiska deklarācija par to, lai Eiropas Savienībā tiktu veicināta cilvēku ar invaliditāti neievietošana īpašās iestādēs

25-03-2015 P8_DCL(2015)0010 Zaudējis spēku

Detalizēti

Biljana BORZAN , Ádám KÓSA , Indrek TARAND , Angelika MLINAR , Miriam DALLI , Marek PLURA , Simona BONAFÈ , Antanas GUOGA , Nessa CHILDERS , Cristian-Silviu BUŞOI , Ismail ERTUG , Neena GILL , Demetris PAPADAKIS

Sākuma datums : 25-03-2015
Zaudē spēku : 25-06-2015
Parakstītāju skaits : 128 - 26-06-2015

Rakstiska deklarācija par pienācīgu pēcskolas uzraudzības iestāžu trūkumu bērniem ar invaliditāti Eiropas Savienībā

09-03-2015 P8_DCL(2015)0009 Zaudējis spēku

Detalizēti

Neena GILL , Kathleen VAN BREMPT , Ádám KÓSA , Marietje SCHAAKE , Bart STAES , Fabio DE MASI , Helga STEVENS , Richard HOWITT , Jonás FERNÁNDEZ , Miriam DALLI , Hugues BAYET , Doru-Claudian FRUNZULICĂ

Sākuma datums : 09-03-2015
Zaudē spēku : 09-06-2015
Parakstītāju skaits : 175 - 10-06-2015

Parlamentārie jautājumi

213

  VP/HR - Kenyan elections - police violence

29-08-2017 P-005319/2017 Komisija

  Implementation of fire safety stipulations under EU public procurement directives in the UK

30-06-2017 E-004396/2017 Komisija

  Implementation of EU fire safety regulations by the UK Government

30-06-2017 E-004395/2017 Komisija

  Smoke toxicity

30-06-2017 E-004394/2017 Komisija

  Strengthening of fire safety regulations following the Grenfell Tower tragedy

30-06-2017 E-004393/2017 Komisija

  Compliance with fire safety regulations under European Investment Bank (EIB) projects

30-06-2017 E-004392/2017 Komisija

  Funding for brain cancer research, treatment and prevention

30-06-2017 E-004391/2017 Komisija

  Risk of financial crisis in Asia

30-06-2017 E-004390/2017 Komisija

  Implementation of EU Common Position on arms exports

30-06-2017 E-004389/2017 Padome

ES aizliegums pārvietot savvaļas cirka dzīvniekus

16-05-2017 O-000042/2017 Komisija

Rakstiski balsojumu skaidrojumi

54

 

Produktu un pakalpojumu pieejamības prasības (A8-0188/2017 - Morten Løkkegaard)

14-09-2017

There are 80 million disabled persons in the EU and their numbers could reach up to 120 million by 2020 mostly due to the aging of the population of Europe. We need to improve the EU-wide accessibility of products and services to ensure the inclusiveness of our society. Many activities that we take for granted still remain inaccessible to people with disabilities and people with functional limitations.

 

Daudzpusējs nolīgums par Eiropas Kopējās aviācijas telpas (ECAA) izveidi (A8-0260/2017 - Roberts Zīle)

13-09-2017

This Agreement creates an open framework accessible for European neighbour countries which wish to fully integrate into the European aviation community. The European Common Aviation Area is based on the principles of free market access, freedom of establishment, equal conditions of competition, and common rules including in the areas of safety, security, air traffic management, social issues and environment. The ECAA partner countries commit to align their aviation legislation with the Union acquis. Since this Agreement was originally negotiated, passenger numbers between the EU and the Western Balkans, direct city connections, and the number of carriers have all seen a significant increase. We should therefore recognise the practical relevance of the Agreement and support its extension.

 

Kontroles pasākumu piemērošana akriloilfentanilam (A8-0284/2017 - Brice Hortefeux)

13-09-2017

Parliament is required under the consultation procedure to deliver its opinion within three months on the draft Council implementing decision on subjecting N -(1-phenethylpiperidin-4-yl)-N -phenylacrylamide (acryloylfentanyl) to control measures. The report notes that acryloylfentanyl has been available in the EU since April 2016 and has been detected in six Member States. Forty—seven deaths associated with the substance have been reported by three Member States, together with 20 acute intoxications apparently due to acryloylfentanyl.

 

ES politiskās attiecības ar Indiju (A8-0242/2017 - Cristian Dan Preda)

13-09-2017

President, I voted in favour of this report outlining political priorities for EU relations with India. A strengthened partnership between the world’s largest democracies is vital to tackle climate change, preserve global peace and stability and achieve Sustainable Development Goals. I call on both sides to tap the potential of relations between the EU as the world’s leading trading block and India - which tops the ranks of the fastest growing major economies - to fight poverty and inequality, create jobs and growth, and advance gender equality and women’s rights.

 

Eiropas Savienības Solidaritātes fonda izmantošana atbalsta sniegšanā Itālijai (A8-0280/2017 - Giovanni La Via)

13-09-2017

I voted in favour of providing EU Solidarity Funds to Italy in the wake of the terrible earthquakes of last year, because it is vital that EU countries show solidarity with our fellow citizens and governments when they have been affected by national disasters. The UK itself made use of this fund in 2015 when we were hit by flooding, and it is right that we show the same compassion and solidarity to the Italian people affected by these awful earthquakes.

 

Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana — Somijas pieteikums EGF/2017/002 FI/Microsoft 2 (A8-0278/2017 - Petri Sarvamaa)

13-09-2017

Today I voted to provide support for workers who have lost their jobs as a result of major changes in world trade patterns due to globalisation. These workers deserve our solidarity and support to find new jobs.

 

ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēma (ES ETS): pašreizējo darbības jomas ierobežojumu saglabāšana attiecībā uz aviācijas darbības darbībām un sagatavošanās globālā tirgus pasākuma ieviešanai no 2021. gada (A8-0258/2017 - Julie Girling)

13-09-2017

Aviation activities are a significant source of Greenhouse gas emissions and in the absence of further measures, emissions from international aviation are estimated to quadruple by 2050 compared to 2010 levels. This risks undermining the EU’s and global efforts to live up to the Paris climate commitments and effectively tackle climate change. Further action is needed by the sector to ensure that it plays its role in the fight against climate change.

 

Vienota uzturēšanās atļauju forma trešo valstu pilsoņiem (A8-0065/2017 - Jussi Halla-aho)

13-09-2017

Labour MEPs voted to adopt this report to update the Annex in Regulation (EC) No 1030/2002 which lays down a uniform format for residence permits for third-country nationals. The Annex shows a new design for such residence permits for increased security.

 

Budžeta grozījuma Nr. 3/2017 projekts — līdzekļi Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvai; ACER un SESAR2 štatu saraksti (A8-0282/2017 - Jens Geier)

13-09-2017

Labour MEPs fought extremely hard to place tackling youth unemployment at the forefront of EU policy. I therefore welcome the additional resources to support young people to find a good quality offer of employment, continued education, or apprenticeship.

 

Ieroču eksports: Kopējās nostājas 2008/944/KĀDP īstenošana (A8-0264/2017 - Bodil Valero)

13-09-2017

President, I voted in favour of this report as I share the concern of many citizens the global arms race and at military approaches to solve political conflicts. EU Member states are violating EU’s common arms export control system and taking conflicting decisions on arms exports, though weapons to be exported are essentially alike and reach similar destinations and end-users.Only 20 member states fully reported on their arms export.

Kontakti

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  13G265
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T07034
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Pasta adrese

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 13G265
  1047 Brussels