Neena GILL
 • Neena
  GILL
 • Eiropas Parlamenta sociālistu un demokrātu progresīvās alianses grupa
 • Locekle
 • Apvienotā Karaliste Labour Party

Uzstāšanās plenārsēdēs

771

Nenodrošinātu parāda instrumentu prioritāte maksātnespējas hierarhijā (debates)

30-11-2017 P8_CRE-PROV(2017)11-30(2)

Vārda brīvība Sudānā, jo īpaši Mohamed Zine El Abidine lieta

16-11-2017 P8_CRE-PROV(2017)11-16(4.1)

Gatavošanās Eiropadomes 2017. gada 19. un 20. oktobra sanāksmei (debates)

04-10-2017 P8_CRE-PROV(2017)10-04(7)

Pašreizējais stāvoklis sarunās ar Apvienoto Karalisti (B8-0538/2017, B8-0539/2017)

03-10-2017 P8_CRE-PROV(2017)10-03(5.1)

ES un Ēģiptes partnerības prioritātes 2017.–2020. gadam (debates)

03-10-2017 P8_CRE-PROV(2017)10-03(10)

ES politiskās attiecības ar ASEAN (īss izklāsts)

02-10-2017 P8_CRE-REV(2017)10-02(18)

Ugunsdrošība ēkās (debates)

13-09-2017 P8_CRE-REV(2017)09-13(15)

Ziņojumi, kas sagatavoti, pildot referenta pienākumus

1

Ziņojumi, kas sagatavoti, pildot ēnu referenta pienākumus

5

Atzinumi, kas sagatavoti, pildot atzinuma sagatavotāja pienākumus

2

ATZINUMS par Eiropas Savienības 2017. finanšu gada vispārējā budžeta projektu

AFET
08-09-2016 AFET_AD(2016)585593

ATZINUMS par gatavošanos DFS 2014.–2020. gadam pārskatīšanai pēc vēlēšanām — Parlamenta ieteikumi pirms Komisijas priekšlikuma izstrādes

AFET
25-05-2016 AFET_AD(2016)578802

Atzinumi, kas sagatavoti, pildot ēnu atzinuma sagatavotāja pienākumus

3

ATZINUMS par Eiropas Savienības 2018. finanšu gada vispārējā budžeta projektu

AFET
04-09-2017 AFET_AD(2017)606051

ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Padomes Regulu (EK, Euratom) Nr. 480/2009, ar ko izveido Garantiju fondu ārējai darbībai

AFET
22-03-2017 AFET_AD(2017)595733

ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar kuru groza Lēmumu Nr. 466/2014/ES, ar ko Eiropas Investīciju bankai piešķir ES garantiju attiecībā uz zaudējumiem no finansēšanas darījumiem, ar kuriem atbalsta ieguldījumu projektus ārpus Savienības

AFET
22-03-2017 AFET_AD(2017)595732

Rezolūcijas priekšlikumi

179

Rezolūcijas priekšlikums par tiesiskumu Maltā

10-11-2017 B8-0596/2017

Rezolūcijas priekšlikums par cīņu pret seksuālu uzmākšanos un izmantošanu ES

24-10-2017 B8-0578/2017

Kopīgas rezolūcijas priekšlikums par Mjanmu, tostarp rohingu stāvokli

13-09-2017 RC-B8-0525/2017/pārsk 1

  Motion for a resolution on Myanmar, in particular the situation of Rohingyas

11-09-2017 B8-0527/2017

NB! Šis rezolūcijas priekšlikums ir pieejams tika oriģinālvalodā

  Motion for a resolution on Pakistan, notably the situation of human rights defenders and the death penalty

12-06-2017 B8-0422/2017

NB! Šis rezolūcijas priekšlikums ir pieejams tika oriģinālvalodā

Kopīgas rezolūcijas priekšlikums par ES stratēģiju attiecībā uz Sīriju

17-05-2017 RC-B8-0331/2017

Rezolūcijas priekšlikums par stāvokli Rietumkrastā, tostarp apmetnēs

15-05-2017 B8-0346/2017

Rezolūcijas priekšlikums par ES stratēģiju attiecībā uz Sīriju

15-05-2017 B8-0331/2017

Kopīgas rezolūcijas priekšlikums par Bangladešu, tostarp bērnu laulībām

05-04-2017 RC-B8-0252/2017

Rakstiskas deklarācijas

9

Rakstiska deklarācija par “Odysseus” atbalstīšanu, lai atjaunotu Eiropas brīvprātīgo dienestu

03-10-2016 P8_DCL(2016)0105 Zaudējis spēku

Detalizēti

Jonás FERNÁNDEZ , Pablo ZALBA BIDEGAIN , Silvia COSTA , Antonio TAJANI , Ramón JÁUREGUI ATONDO , Jean-Marie CAVADA , Dimitrios PAPADIMOULIS , Karima DELLI , Alain LAMASSOURE , Jo LEINEN , Molly SCOTT CATO , Svetoslav Hristov MALINOV , Mercedes BRESSO , Enrique CALVET CHAMBON , Barbara MATERA , Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR , José Manuel FERNANDES , Neena GILL , Santiago FISAS AYXELÀ , Hugues BAYET , Alfred SANT , Renato SORU , Eider GARDIAZABAL RUBIAL

Sākuma datums : 03-10-2016
Zaudē spēku : 03-01-2017
Parakstītāju skaits : 91 - 04-01-2017

Rakstiska deklarācija par pilsoņu informētības veicināšanu saistībā ar ES direktīvu par pārrobežu veselības aprūpi

09-05-2016 P8_DCL(2016)0054 Zaudējis spēku

Detalizēti

Brian HAYES , Neena GILL , Deirdre CLUNE , Roberta METSOLA , Frédérique RIES , Alberto CIRIO , Catherine BEARDER , Karin KADENBACH , José Inácio FARIA , Soledad CABEZÓN RUIZ , Giovanni LA VIA

Sākuma datums : 09-05-2016
Zaudē spēku : 09-08-2016
Parakstītāju skaits : 64 - 28-07-2016

Rakstiska deklarācija par ES bezpajumtniecības stratēģiju

27-04-2016 P8_DCL(2016)0052 Zaudējis spēku

Detalizēti

Neena GILL , Brian HAYES , Alfred SANT , Karima DELLI , Lynn BOYLAN , Sylvie GUILLAUME , Ivan JAKOVČIĆ , Agnes JONGERIUS , Dimitrios PAPADIMOULIS , Gabriele ZIMMER , Viorica DĂNCILĂ , Mary HONEYBALL , Stefan ECK , Bronis ROPĖ , Hugues BAYET , Klaus BUCHNER , Sylvie GOULARD

Sākuma datums : 27-04-2016
Zaudē spēku : 27-07-2016
Parakstītāju skaits : 310 - 28-07-2016

Rakstiska deklarācija par Eiropas stratēģijas attiecībā uz demenci izvirzīšanu par prioritāti

11-04-2016 P8_DCL(2016)0027 Zaudējis spēku

Detalizēti

Deirdre CLUNE , Roberta METSOLA , Alberto CIRIO , José Inácio FARIA , Neena GILL , Ivan ŠTEFANEC , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Brian HAYES , Simona BONAFÈ , Mairead McGUINNESS , Giovanni LA VIA

Sākuma datums : 11-04-2016
Zaudē spēku : 11-07-2016
Parakstītāju skaits : 139 - 12-07-2016

Rakstiska deklarācija par to, kā risināt problēmas, uz kurām norāda Globālais bada indekss

24-02-2016 P8_DCL(2016)0013 Zaudējis spēku

Detalizēti

Brian HAYES , Neena GILL , Petr JEŽEK , Tom VANDENKENDELAERE , Nirj DEVA , Deirdre CLUNE , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Seb DANCE , Davor Ivo STIER , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA

Sākuma datums : 24-02-2016
Zaudē spēku : 24-05-2016
Parakstītāju skaits : 61 - 25-05-2016

Rakstiska deklarācija par trofeju medniecību

18-01-2016 P8_DCL(2016)0003 Zaudējis spēku

Detalizēti

Neena GILL , Catherine BEARDER , Sirpa PIETIKÄINEN , Kathleen VAN BREMPT , Eva KAILI , Stefan ECK , Miriam DALLI , Seb DANCE , Jonás FERNÁNDEZ , Victor NEGRESCU , Bart STAES

Sākuma datums : 18-01-2016
Zaudē spēku : 18-04-2016
Parakstītāju skaits : 134 - 19-04-2016

Rakstiska deklarācija par nepārdotu, patēriņam vēl derīgu pārtikas produktu ziedošanu labdarības organizācijām

14-10-2015 P8_DCL(2015)0061 Procedūra pabeigta ar vairākumu

Detalizēti

Hugues BAYET , Angélique DELAHAYE , Stanisław OŻÓG , Petr JEŽEK , Younous OMARJEE , Ernest URTASUN , Marco VALLI , Maria ARENA , Marc TARABELLA , Mariya GABRIEL , Patrick LE HYARIC , Eva JOLY , Fabio Massimo CASTALDO , Guillaume BALAS , Antonio LÓPEZ-ISTÚRIZ WHITE , José BLANCO LÓPEZ , Simona BONAFÈ , Biljana BORZAN , Nikos ANDROULAKIS , Virginie ROZIÈRE , Sylvie GUILLAUME , José BOVÉ , Anneliese DODDS , Neena GILL , Victor NEGRESCU , Claudia ȚAPARDEL , Kathleen VAN BREMPT , David CASA , Karima DELLI , Pascal DURAND

Sākuma datums : 14-10-2015
Zaudē spēku : 14-01-2016
Pieņemts (datums) : 14-01-2016
Parakstītāju saraksts publicēts 18-01-2016 protokola 01 pielikumā
Parakstītāju skaits : 388 - 15-01-2016

Rakstiska deklarācija par to, lai Eiropas Savienībā tiktu veicināta cilvēku ar invaliditāti neievietošana īpašās iestādēs

25-03-2015 P8_DCL(2015)0010 Zaudējis spēku

Detalizēti

Biljana BORZAN , Ádám KÓSA , Indrek TARAND , Angelika MLINAR , Miriam DALLI , Marek PLURA , Simona BONAFÈ , Antanas GUOGA , Nessa CHILDERS , Cristian-Silviu BUŞOI , Ismail ERTUG , Neena GILL , Demetris PAPADAKIS

Sākuma datums : 25-03-2015
Zaudē spēku : 25-06-2015
Parakstītāju skaits : 128 - 26-06-2015

Rakstiska deklarācija par pienācīgu pēcskolas uzraudzības iestāžu trūkumu bērniem ar invaliditāti Eiropas Savienībā

09-03-2015 P8_DCL(2015)0009 Zaudējis spēku

Detalizēti

Neena GILL , Kathleen VAN BREMPT , Ádám KÓSA , Marietje SCHAAKE , Bart STAES , Fabio DE MASI , Helga STEVENS , Richard HOWITT , Jonás FERNÁNDEZ , Miriam DALLI , Hugues BAYET , Doru-Claudian FRUNZULICĂ

Sākuma datums : 09-03-2015
Zaudē spēku : 09-06-2015
Parakstītāju skaits : 175 - 10-06-2015

Parlamentārie jautājumi

215

  Money laundering and tax evasion in any part of the world where EU-based organisations are involved

31-10-2017 E-006752/2017 Komisija

  Money laundering and tax evasion in any part of the world where EU-based organisations are involved

31-10-2017 P-006751/2017 Komisija

  VP/HR - Kenyan elections - police violence

29-08-2017 P-005319/2017 Komisija

  Implementation of fire safety stipulations under EU public procurement directives in the UK

30-06-2017 E-004396/2017 Komisija

  Implementation of EU fire safety regulations by the UK Government

30-06-2017 E-004395/2017 Komisija

  Smoke toxicity

30-06-2017 E-004394/2017 Komisija

  Strengthening of fire safety regulations following the Grenfell Tower tragedy

30-06-2017 E-004393/2017 Komisija

  Compliance with fire safety regulations under European Investment Bank (EIB) projects

30-06-2017 E-004392/2017 Komisija

  Funding for brain cancer research, treatment and prevention

30-06-2017 E-004391/2017 Komisija

  Risk of financial crisis in Asia

30-06-2017 E-004390/2017 Komisija

Rakstiski balsojumu skaidrojumi

76

 

Partnerattiecību nolīgums par attiecībām un sadarbību starp ES un Jaunzēlandi (A8-0327/2017 - Charles Tannock)

16-11-2017

. ‒ Labour voted to support the ratification of a Partnership Agreement on cooperation and closer relations between the EU and New Zealand. Labour supports closer cooperation between the EU and New Zealand on global challenges such as the fight against climate change, combating global terrorism and the promotion of sustainable development.

 

Partnerattiecību nolīgums par attiecībām un sadarbību starp ES un Jaunzēlandi (A8-0333/2017 - Charles Tannock)

16-11-2017

. ‒ Labour voted to support the ratification of a Partnership Agreement on cooperation and closer relations between the EU and New Zealand. Labour supports closer cooperation between the EU and New Zealand on global challenges such as the fight against climate change, combating global terrorism and the promotion of sustainable development.

 

ES un Āfrikas kopējā stratēģija: stimuls attīstībai (A8-0334/2017 - Maurice Ponga)

16-11-2017

In supporting this report, Labour MEPs are taking into account its balanced position on issues of security and migration as well as the progressive commitment it shows to economic and social development in Africa and the importance of supporting this development if we are to reach the Sustainable Development Goals.

 

Eiropas Ombuda darbība 2016. gadā (A8-0328/2017 - Marlene Mizzi)

16-11-2017

The report is written by an S&D colleague. It is a fair and balanced report that highlights the good work of the Ombudsman in holding institutions to account as well as calling for further transparency.

 

Deleģēto aktu pieņemšanas laikposms (A8-0332/2017 - Gesine Meissner)

15-11-2017

Directive 2010/40/EU on the framework for the deployment of Intelligent Transport Systems in the field of road transport and for interfaces with other modes of transport (ITS) requires that specifications be adopted, through delegated acts, for actions in four priority areas. The ITS Directive stipulates the power to adopt the delegated acts was conferred on the Commission for a limited period only, until 27 August 2017.
I voted in favour of this proposal which aims to extend the delegation of power for an additional period of five years starting from 27 August 2017. This period would then be tacitly extended for periods of the same duration, unless opposed by Parliament or the Council.

 

Austrumu partnerība: 2017. gada novembra samits (A8-0308/2017 - Laima Liucija Andrikienė, Knut Fleckenstein)

15-11-2017

With my Socialist and Labour colleagues I voted in favour of this report because it would highlight the importance of cohesion policy measures as they are often the main provisions that address demographic challenges at the regional and local levels and often complement national and regional strategies.

 

Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana — pieteikums EGF/2017/004 IT/Almaviva (A8-0346/2017 - Daniele Viotti)

14-11-2017

President, I voted to provide support for workers who have lost their jobs due to the effects of the economic and financial crisis. These workers deserve our solidarity and support to find new jobs.

 

Dzīvību glābšana: autotransporta drošības uzlabošana ES (A8-0330/2017 - Dieter-Lebrecht Koch)

14-11-2017

President, I voted in favour of this report which crucially calls for new cars to be fitted with a range of life-saving technologies, including automated emergency braking, intelligent speed assistance and intelligent seatbelt reminders in all seats. Mandatory safety standards for new cars sold on the European market have not been updated since 2009, and even though there has been progress over a longer time frame, a 6.7% year-to-year reduction was needed over the 2010-2020 period to reach the EU 2020 target. Unfortunately, for the 3rd year in a row, the UK remained among the countries that saw an increase in its figures on road accidents and no significant efforts were made to register a drop in the number of road deaths.

 

Teritoriālās tipoloģijas (A8-0231/2017 - Iskra Mihaylova)

14-11-2017

The fact that these typologies and their methodologies had no legal recognition and were not formally recognised by the European Statistical System was an issue that needed to be addressed to establish them as recognised, impartial statistical typologies. Consequently, the NUTS Regulation needed to be amended. Council had slightly amended the original proposal by the COM. Therefore one short Trilogue was organised between the EP and the Council to agree on a common text.

 

Profesionālās kvalifikācijas atzīšana kuģošanā iekšējos ūdeņos (A8-0338/2016 - Gesine Meissner)

14-11-2017

President, the inland navigation sector employs some 41 500 workers, but the market consists mostly of SMEs employing fewer than 10 people. The workforce is ageing -self-employed workers in particular- and it is difficult to recruit new young entrants to the professions which are seen as unattractive. As the demand for inland navigation transport is expected to increase, the sector could face a severe shortage of skilled workers in the future. Efficient labour mobility could help address the gap between the demand for mobile workers and the regionally available offer. The adoption of this new regulation will end the current patchwork of certificates on European rivers and help the sector dealing with its staff shortage. In addition, safety of navigation is guaranteed by the common competence requirements for qualification, which also apply to crew members sailing on European rivers with certificates from third countries.

Kontakti

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  13G265
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T07034
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Pasta adrese

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 13G265
  1047 Brussels