Neena GILL
 • Neena
  GILL
 • Eiropas Parlamenta sociālistu un demokrātu progresīvās alianses grupa
 • Locekle
 • Apvienotā Karaliste Labour Party

Politiskās grupas

 • 20.07.1999 / 19.07.2004 : Eiropas Sociālistu partijas grupa - Locekle
 • 20.07.2004 / 13.07.2009 : Sociāldemokrātu grupa Eiropas Parlamentā - Locekle
 • 01.07.2014 ... : Eiropas Parlamenta sociālistu un demokrātu progresīvās alianses grupa - Locekle

Partejiskā piederība attiecīgā valstī

 • 20.07.1999 / 19.07.2004 : Labour Party (Apvienotā Karaliste)
 • 20.07.2004 / 13.07.2009 : Labour Party (Apvienotā Karaliste)
 • 01.07.2014 ... : Labour Party (Apvienotā Karaliste)

Priekšsēdētāja

 • 21.09.2004 / 13.03.2007 : Delegācija attiecībām ar Dienvidāzijas valstīm un Dienvidāzijas Reģionālās sadarbības asociāciju (SAARC)
 • 12.04.2007 / 13.07.2009 : Delegācija attiecībām ar Indiju

Priekšsēdētāja vietniece

 • 07.02.2002 / 19.07.2004 : Delegācija attiecībām ar Dienvidāzijas valstīm un Dienvidāzijas Reģionālās sadarbības asociāciju (SAARC)
 • 16.10.2014 ... : Delegācija attiecībām ar Indiju

Locekle

 • 21.07.1999 / 14.01.2002 : Budžeta komisija
 • 06.10.1999 / 14.01.2002 : Delegacija attiecibam ar ASEAN dalibvalstim, Dienvidaustrumu Aziju un Korejas Republiku
 • 17.01.2002 / 19.07.2004 : Budžeta komiteja
 • 21.07.2004 / 14.01.2007 : Budžeta komiteja
 • 15.09.2004 / 20.09.2004 : Delegācija attiecībām ar Dienvidāzijas valstīm un Dienvidāzijas Reģionālās sadarbības asociāciju (SAARC)
 • 22.09.2004 / 13.03.2007 : Delegāciju vadītāju konference
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Budžeta komiteja
 • 31.01.2007 / 23.10.2007 : Budžeta komiteja
 • 15.03.2007 / 11.04.2007 : Delegācija attiecībām ar Indiju
 • 12.04.2007 / 13.07.2009 : Delegāciju vadītāju konference
 • 24.10.2007 / 13.07.2009 : Juridiskā komiteja
 • 01.07.2014 / 18.01.2017 : Ekonomikas un monetārā komiteja
 • 14.07.2014 / 15.10.2014 : Delegācija attiecībām ar Indiju
 • 14.07.2014 ... : Delegācija attiecībām ar Amerikas Savienotajām Valstīm
 • 18.01.2016 / 02.08.2016 : Īpašā komiteja nodokļu nolēmumu un rakstura vai ietekmes ziņā līdzīgu pasākumu jautājumos (TAXE 2)
 • 19.01.2017 ... : Ekonomikas un monetārā komiteja
 • 14.03.2018 ... : Īpašā komiteja finanšu noziegumu, izvairīšanās no nodokļu maksāšanas un nodokļu apiešanas jautājumos

Aizstājēja

 • 22.07.1999 / 14.01.2002 : Rupniecibas, arejas tirdzniecibas, petijumu un energijas komisija
 • 17.01.2002 / 19.07.2004 : Rūpniecības, ārējās tirdzniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja
 • 21.07.2004 / 14.01.2007 : Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja
 • 15.09.2004 / 13.07.2009 : Delegācija ĀKK un ES Apvienotajā parlamentārajā asamblejā
 • 14.10.2004 / 08.06.2005 : Pagaidu komitejas izveidi saistībā ar paplašinātās Eiropas Savienības politikas uzdevumiem un budžeta līdzekļiem no 2007. gada līdz 2013
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja
 • 31.01.2007 / 13.07.2009 : Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja
 • 08.07.2014 / 18.01.2017 : Ārlietu komiteja
 • 16.07.2014 ... : Delegācija attiecībām ar Dienvidaustrumāzijas valstīm un Dienvidaustrumāzijas valstu asociāciju (ASEAN)
 • 25.02.2015 / 30.11.2015 : Īpašā komiteja nodokļu nolēmumu un rakstura vai ietekmes ziņā līdzīgu pasākumu jautājumos
 • 22.05.2015 ... : Delegācija ĀKK un ES apvienotajā parlamentārajā asamblejā
 • 02.12.2015 / 14.01.2016 : Īpašā komiteja nodokļu nolēmumu un rakstura vai ietekmes ziņā līdzīgu pasākumu jautājumos (TAXE 2)
 • 24.06.2016 / 13.12.2017 : Izmeklēšanas komiteja, kuras uzdevums ir pārbaudīt apgalvojumus par iespējamiem pārkāpumiem un administratīvām kļūmēm Savienības tiesību aktu piemērošanā attiecībā uz nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, nodokļu apiešanu un izvairīšanos no nodokļu maksāšanas
 • 19.01.2017 ... : Ārlietu komiteja

Parlamentārās aktivitātes 6. sasaukuma plenārsēdēs

Uzstāšanās plenārsēdēs

122

Balsojumu skaidrojumi

07-05-2009 P6_CRE(2009)05-07(10)

A6-0274/2009 - ZIŅOJUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EEK) Nr. 95/93 par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz laika nišu piešķiršanu Kopienas lidostās

Balsojumu skaidrojumi

06-05-2009 P6_CRE(2009)05-06(16)

A6-0259/2009 - ZIŅOJUMS par priekšlikumu Padomes regulai, ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 1698/2005 par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA)

Balsojumu skaidrojumi

06-05-2009 P6_CRE(2009)05-06(16)

A6-0258/2009 - ZIŅOJUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par to, kā piemērot vienlīdzības principu attieksmē pret vīriešiem un sievietēm, kuri darbojas pašnodarbinātas personas statusā, un ar ko atceļ Direktīvu 86/613/EEK

Balsojumu skaidrojumi

06-05-2009 P6_CRE(2009)05-06(16)

A6-0261/2009 - ZIŅOJUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido programmu ekonomikas atveseļošanas atbalstam, piešķirot Kopienas finansiālo palīdzību projektiem enerģētikas jomā

Balsojumu skaidrojumi

06-05-2009 P6_CRE(2009)05-06(16)

A6-0185/2009 - ZIŅOJUMS par priekšlikumu Padomes regulai par dzīvnieku aizsardzību nonāvēšanas laikā

Balsojumu skaidrojumi

05-05-2009 P6_CRE(2009)05-05(6)

A6-0118/2009 - ZIŅOJUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par tirdzniecību ar izstrādājumiem, kas iegūti no roņveidīgajiem

Balsojumu skaidrojumi

05-05-2009 P6_CRE(2009)05-05(6)

A6-0240/2009 - ZIŅOJUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par zinātnes vajadzībām izmantojamo dzīvnieku aizsardzību

Balsojumu skaidrojumi

05-05-2009 P6_CRE(2009)05-05(6)

A6-0266/2009 - ZIŅOJUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fonda līdzekļu izmantošanu saskaņā ar Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīguma par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību 28. punktu

Vienas minūtes runas par politiski svarīgiem jautājumiem

04-05-2009 P6_CRE(2009)05-04(14)

Autortiesību un dažu blakustiesību aizsardzības termiņi (debates)

22-04-2009 P6_CRE(2009)04-22(17)

Ziņojumi, kas sagatavoti, pildot referenta pienākumus

3

Atzinumi, kas sagatavoti, pildot atzinuma sagatavotāja pienākumus

7

ATZINUMS par Eiropas iniciatīvu mikrokredīta attīstībai nolūkā atbalstīt izaugsmi un nodarbinātību

JURI
16-12-2008 JURI_AD(2008)415045

ATZINUMS Slovēnijas Republikas, Francijas Republikas, Čehijas Republikas, Zviedrijas Karalistes, Slovākijas Republikas, Apvienotās Karalistes un Vācijas Federatīvās Republikas ierosme, lai pieņemtu Padomes Pamatlēmumu par aizmuguriski pieņemtu nolēmumu izpildi un grozījumiem Padomes Pamatlēmumā 2002/584/TI par Eiropas apcietināšanas orderi un par nodošanas procedūrām starp dalībvalstīm, Padomes Pamatlēmumā 2005/214/TI par savstarpējas atzīšanas principa piemērošanu attiecībā uz finansiālām sankcijām, Padomes Pamatlēmumā 2006/783/TI par savstarpējas atzīšanas principa piemērošanu konfiskācijas rīkojumiem un Pamatlēmumā 2008/.../TI par savstarpējas atzīšanas principa piemērošanu attiecībā uz spriedumiem krimināllietās, ar kuriem piespriesti brīvības atņemšanas sodi vai ar brīvības atņemšanu saistīti pasākumi, lai tos izpildītu Eiropas Savienībā

JURI
20-05-2008 JURI_AD(2008)404601

ATZINUMA PROJEKTS par Balto grāmatu par sportu

JURI
27-03-2008 JURI_AD(2008)400484

ATZINUMS par Zaļo grāmatu par tirgus instrumentu izmantošanu vides politikā un ar vidi saistītā politikā

ITRE
25-01-2008 ITRE_AD(2008)396745

ATZINUMS par kultūras industrijām Eiropā

ITRE
27-11-2007 ITRE_AD(2007)394129

ATZINUMS par Eiropas Savienības 2007. finanšu gada vispārējā budžeta projektu

ITRE
12-09-2006 ITRE_AD(2006)376300

ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko laikposmam no 2007. līdz 2013. gadam izveido programmu „Iedzīvotāji Eiropai”, lai sekmētu aktīvu Eiropas pilsoniskumu

BUDG
03-02-2006 BUDG_AD(2006)367755

Rezolūcijas priekšlikumi

19

KOPĪGAS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS par Pakistānu

11-07-2007 RC-B6-0279/2007

KOPĪGAS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS par Bangladešu

15-11-2006 RC-B6-0595/2006

  MOTION FOR A RESOLUTION on Bangladesh

14-11-2006 B6-0601/2006

NB! Šis rezolūcijas priekšlikums ir pieejams tika oriģinālvalodā

KOPĪGAS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS par Šrilanku

06-09-2006 RC-B6-0471/2006

  MOTION FOR A RESOLUTION on Sri Lanka

05-09-2006 B6-0492/2006

NB! Šis rezolūcijas priekšlikums ir pieejams tika oriģinālvalodā

KOPĪGAS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS par Nepālu

17-05-2006 RC-B6-0282/2006

KOPĪGAS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS par the situation in Sri Lanka

17-05-2006 RC-B6-0281/2006

Rakstiskas deklarācijas

3

Rakstiska deklarācija par svastikas kā miera reliģiskā simbola nozīmības atzīšanu

21-02-2005 P6_DCL(2005)0009 Zaudējis spēku

Detalizēti

Robert EVANS , Neena GILL

Sākuma datums : 21-02-2005
Zaudē spēku : 21-05-2005
Parakstītāju skaits : 18 - 21-05-2005

Rakstiska deklarācija par Eiropas Parlamenta reakciju uz cunami izraisīto katastrofu Āzijā

10-01-2005 P6_DCL(2005)0001 Zaudējis spēku

Detalizēti

Claude MORAES , Neena GILL , Jo LEINEN , Hartmut NASSAUER , Jan MULDER

Sākuma datums : 10-01-2005
Zaudē spēku : 10-04-2005
Parakstītāju skaits : 112 - 10-04-2005

Rakstiska deklarācija Par Bhopalas avārijas 20. gadadienas atceri

26-11-2004 P6_DCL(2004)0051 Zaudējis spēku

Detalizēti

Robert EVANS , Neena GILL , Gérard ONESTA , Thomas MANN , Gérard DEPREZ

Sākuma datums : 26-11-2004
Zaudē spēku : 26-02-2005
Parakstītāju skaits : 72 - 26-02-2005

Parlamentārie jautājumi

15

  Tiger conservation

02-12-2008 H-0964/2008 Komisija

  CAP and rising food prices

24-06-2008 H-0517/2008 Padome

  Seasonal migrant workers

24-06-2008 H-0516/2008 Komisija

  Increased prevalence of hepatitis B in Europe

10-06-2008 E-3523/2008 Komisija

  Tackling abuse and neglect of the elderly

10-06-2008 E-3522/2008 Komisija

  Increasing participation in EP elections 2009

03-06-2008 E-3330/2008 Komisija

  Preventing the tiger from extinction

03-06-2008 H-0395/2008 Komisija

  Tigers are close to extinction

27-11-2007 H-0958/2007 Komisija

Viesnīcu ugunsdrošība

12-10-2007 O-0066/2007 Komisija

  Promoting respect for the welfare of animals abroad

08-06-2006 P-2670/2006 Komisija

Parlamentārās aktivitātes 5. sasaukuma plenārsēdēs

Uzstāšanās plenārsēdēs

52

  Vote (continuation)

22-04-2004 P5_CRE(2004)04-22(5)

  More accessible digital content

21-04-2004 P5_CRE(2004)04-21(19)

  Vote

18-12-2003 P5_CRE(2003)12-18(4)

  Vote (2)

18-12-2003 P5_CRE(2003)12-18(4)

  Draft 2004 budget as amended by the Council and Letters of Amendment 1,2,[amp] 3/2004

16-12-2003 P5_CRE(2003)12-16(4)

  European Network and Information Security Agency

18-11-2003 P5_CRE(2003)11-18(9)

  Trans-European networks

17-11-2003 P5_CRE(2003)11-17(8)

  Agenda

05-11-2003 P5_CRE(2003)11-05(3)

  Vote

23-10-2003 P5_CRE(2003)10-23(2)

  Vote (2)

23-10-2003 P5_CRE(2003)10-23(2)

Ziņojumi, kas sagatavoti, pildot referenta pienākumus

9

  Report on the draft general budget of the European Union for the year 2004 as modified by the Council (all sections) (11357/2003 - C5-0600/2003 - 2003/2001(BUD) - 2003/2002(BUD)) and Letters of amendment Nos 1/2004 - (14837/2003 - C5-0570/2003), 2/2004 (14838/2003 - C5-0571/2003) and 3/2004 (14839/2003 - C5-0572/2003) to the draft general budget of the European Union for the financial year 2004 Section I - European Parliament, Section II - Council, Section III - Commission, Section IV - Court of Justice, Section V - Court of Auditors, Section VI - Economic and Social Committee, Section VII - Committee of the Regions, Section VIII (A) - European Ombudsman, Section VIII (B) - European Data Protection Supervisor - Committee on Budgets

BUDG
08-12-2003 A5-0473/2003

  Report on the draft general budget of the European Union for the financial year 2004 - Section I - European Parliament, Section II - Council, Section IV - Court of Justice, Section V - Court of Auditors, Section VI - Economic and Social Committee, Section VII - Committee of the Regions, Section VIII(A) - European Ombudsman, Section VIII(B) - European Data-Protection Supervisor - Committee on Budgets

BUDG
10-10-2003 A5-0350/2003

  Report on the estimates of revenue and expenditure of Parliament for the financial year 2004 - Committee on Budgets

BUDG
30-04-2003 A5-0140/2003

  Report on the proposal for a Council decision adopting a Multiannual Community programme to stimulate the development and use of European digital content on the global networks and to promote linguistic diversity in the Information Society (Enhanced Hughes procedure) - Committee on Industry, External Trade, Research and Energy

ITRE
07-12-2000 A5-0390/2000

Rezolūcijas priekšlikumi

5

  JOINT MOTION FOR A RESOLUTION on the situation in Nepal

23-10-2002 RC-B5-0547/2002

  JOINT MOTION FOR A RESOLUTION on the situation in Kalimantan

14-03-2001 RC-B5-0187/2001

  Proposition de résolution Sur la situation au Kalimantan (partie indonésienne de l'île de Bornéo)

12-03-2001 B5-0187/2001

NB! Šis rezolūcijas priekšlikums ir pieejams tika oriģinālvalodā

  JOINT MOTION FOR A RESOLUTION on the earthquake in India

14-02-2001 RC-B5-0112/2001

  Proposition de résolution sur le tremblement de terre en Inde

12-02-2001 B5-0112/2001

NB! Šis rezolūcijas priekšlikums ir pieejams tika oriģinālvalodā

Rakstiskas deklarācijas

1

  Written declaration on religious rights and freedoms in France and the European Union

20-02-2004 P5_DCL(2004)0014 Zaudējis spēku

Detalizēti

Robert EVANS , Alima BOUMEDIENE-THIERY , Neena GILL , Olle SCHMIDT

Sākuma datums : 20-02-2004
Zaudē spēku : 06-05-2004
Parakstītāju skaits : 50 - 06-05-2004

Parlamentārie jautājumi

8

  STOA decision to withhold publishing the study of Inedibles in Food Product Packaging

19-02-2004 O-0014/2004 Komisija

  Work of the European Group on Ethics

25-04-2002 H-0331/2002 Komisija

  Closing down tax havens and imposing taxes on currency transactions

24-10-2001 O-0098/2001 Padome

  Rights of homosexuals in the EU institutions

12-10-2001 O-0086/2001 Komisija

  Social Exclusion

27-07-2000 H-0705/2000 Komisija

  Joint Research Centre

06-06-2000 P-1908/2000 Komisija

  Implementation of the Fifth Framework Programme

30-05-2000 H-0507/2000 Komisija

  Establishment of a code of conduct for European multinational companies

23-09-1999 H-0533/1999 Komisija

Kontakti

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  13G265
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T07034
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Pasta adrese

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 13G265
  1047 Brussels