Nirj DEVA
 • Nirj
  DEVA
 • Eiropas Konservatīvo un reformistu grupa
 • Loceklis
 • Apvienotā Karaliste Conservative Party
 • Dzimšanas gads: 1948. gada 11. maijs, Colombo (Sri Lanka)

Uzstāšanās plenārsēdēs

15

Stāvoklis Ziemeļkorejā (debates)

12-09-2017 P8_CRE-REV(2017)09-12(13)

Stāvoklis Ziemeļkorejā (debates) (2)

12-09-2017 P8_CRE-REV(2017)09-12(13)

Eiropas Savienības 2017. finanšu gada vispārējais budžets - visas iedaļas (debates)

25-10-2016 P8_CRE-REV(2016)10-25(13)

Privātais sektors un attīstība (īss izklāsts)

14-04-2016 P8_CRE-REV(2016)04-14(5)

ES un Kosovas stabilizācijas un asociācijas nolīgums (A8-0372/2015 - Ulrike Lunacek)

21-01-2016 P8_CRE-REV(2016)01-21(9.1)

Indijā aizturētie ES pilsoņi, jo īpaši Itālijas, Igaunijas un Apvienotās Karalistes pilsoņi

21-01-2016 P8_CRE-REV(2016)01-21(12.1)

Indijā aizturētie ES pilsoņi, jo īpaši Itālijas, Igaunijas un Apvienotās Karalistes pilsoņi (2)

21-01-2016 P8_CRE-REV(2016)01-21(12.1)

Indijā aizturētie ES pilsoņi, jo īpaši Itālijas, Igaunijas un Apvienotās Karalistes pilsoņi (3)

21-01-2016 P8_CRE-REV(2016)01-21(12.1)

Ziņojumi, kas sagatavoti, pildot referenta pienākumus

1

ZIŅOJUMS par privāto sektoru un attīstību

DEVE
26-02-2016 A8-0043/2016

Ziņojumi, kas sagatavoti, pildot ēnu referenta pienākumus

7

Atzinumi, kas sagatavoti, pildot atzinuma sagatavotāja pienākumus

5

ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar kuru groza Lēmumu Nr. 466/2014/ES, ar ko Eiropas Investīciju bankai piešķir ES garantiju attiecībā uz zaudējumiem no finansēšanas darījumiem, ar kuriem atbalsta ieguldījumu projektus ārpus Savienības

DEVE
31-03-2017 DEVE_AD(2017)599683

ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Padomes Regulu (EK, Euratom) Nr. 480/2009, ar ko izveido Garantiju fondu ārējai darbībai

DEVE
24-03-2017 DEVE_AD(2017)599689

ATZINUMS par Eiropas Savienības 2017. finanšu gada vispārējā budžeta projektu

DEVE
06-09-2016 DEVE_AD(2016)585713

ATZINUMS par nenormatīvas rezolūcijas priekšlikumu par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Protokolu, ar kuru nosaka zvejas iespējas un finansiālo ieguldījumu, kas paredzēts Partnerattiecību nolīgumā zivsaimniecības nozarē starp Eiropas Kopienu un Gvinejas-Bisavas Republiku

DEVE
25-06-2015 DEVE_AD(2015)557346

ATZINUMS par priekšlikumu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Protokolu, ar kuru nosaka zvejas iespējas un finansiālo ieguldījumu, kas paredzēts Partnerattiecību nolīgumā zivsaimniecības nozarē starp Eiropas Kopienu un Gvinejas-Bisavas Republiku

DEVE
25-06-2015 DEVE_AD(2015)557075

Atzinumi, kas sagatavoti, pildot ēnu atzinuma sagatavotāja pienākumus

30

ATZINUMS par nākamo DFS: Parlamenta nostājas sagatavošana attiecībā uz DFS laikposmam pēc 2020. gada

DEVE
31-01-2018 DEVE_AD(2018)612385

ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par atjaunojamo energoresursu enerģijas izmantošanas veicināšanu (pārstrādāta redakcija)

DEVE
24-10-2017 DEVE_AD(2017)609284

ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas apkarošanu krimināltiesībās

DEVE
13-10-2017 DEVE_AD(2017)608037

ATZINUMS par Eiropas Savienības 2018. finanšu gada vispārējā budžeta projektu

DEVE
27-09-2017 DEVE_AD(2017)609383

ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 11. marta Regulu (ES) Nr. 230/2014, ar ko izveido stabilitātes un miera veicināšanas instrumentu

DEVE
05-07-2017 DEVE_AD(2017)601264

ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par zemes izmantošanā, zemes izmantošanas maiņā un mežsaimniecībā radušos siltumnīcefekta gāzu emisiju un piesaistījumu iekļaušanu klimata un enerģētikas politikas satvarā laikposmam līdz 2030. gadam un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 525/2013 par mehānismu siltumnīcefekta gāzu emisiju pārraudzībai un ziņošanai un citas informācijas ziņošanai saistībā ar klimata pārmaiņām grozīšana

DEVE
03-05-2017 DEVE_AD(2017)599579

ATZINUMS par palmu eļļu un lietusmežu izciršanu

DEVE
02-03-2017 DEVE_AD(2017)594062

ATZINUMS par bezvalstniecību Dienvidāzijā un Dienvidaustrumāzijā

DEVE
31-01-2017 DEVE_AD(2017)593897

ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu (ES) 2015/849 par to, lai nepieļautu finanšu sistēmas izmantošanu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai vai teroristu finansēšanai, un Direktīvu 2009/101/EK

DEVE
01-12-2016 DEVE_AD(2016)594116

ATZINUMS par ES rīcības plānu savvaļas dzīvnieku un augu nelikumīgas tirdzniecības apkarošanai

DEVE
12-09-2016 DEVE_AD(2016)584184

Rezolūcijas priekšlikumi

8

Rakstiskas deklarācijas

2

Rakstiska deklarācija par to, kā risināt problēmas, uz kurām norāda Globālais bada indekss

24-02-2016 P8_DCL(2016)0013 Zaudējis spēku

Detalizēti

Brian HAYES , Neena GILL , Petr JEŽEK , Tom VANDENKENDELAERE , Nirj DEVA , Deirdre CLUNE , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Seb DANCE , Davor Ivo STIER , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA

Sākuma datums : 24-02-2016
Zaudē spēku : 24-05-2016
Parakstītāju skaits : 61 - 25-05-2016

Rakstiska deklarācija par pastāvīgu Eiropas Savienības atbalstu poliomielīta apkarošanai

09-03-2015 P8_DCL(2015)0008 Procedūra pabeigta ar vairākumu

Detalizēti

Linda McAVAN , Mairead McGUINNESS , Davor Ivo STIER , Maria HEUBUCH , Enrique GUERRERO SALOM , Charles GOERENS , Louis MICHEL , Nirj DEVA , Elmar BROK , Michael GAHLER

Sākuma datums : 09-03-2015
Zaudē spēku : 09-06-2015
Pieņemts (datums) : 09-06-2015
Parakstītāju saraksts publicēts 11-06-2015 protokola 01 pielikumā
Parakstītāju skaits : 404 - 10-06-2015

Parlamentārie jautājumi

5

  Glyphosate / British Agriculture

05-09-2017 P-005517/2017 Komisija

  Future of ACP countries' banana production

08-02-2017 E-000884/2017 Komisija

Komisijas atbildes uz rakstiskajiem jautājumiem

05-05-2015 O-000046/2015 Komisija

  Scope of EU development instruments as regards middle-income countries

19-09-2014 E-007021/2014 Komisija

  VP/HR - The reopening of the EU-DPRK Human Rights Dialogue

17-09-2014 E-006955/2014 Komisija

Kontakti

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Willy Brandt
  04M019
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T11038
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Pasta adrese

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Willy Brandt 04M019
  1047 Brussels