Mary HONEYBALL : 8. sasaukums 

Politiskās grupas 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Eiropas Parlamenta sociālistu un demokrātu progresīvās alianses grupa - Locekle

Partejiskā piederība attiecīgā valstī 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Labour Party (Apvienotā Karaliste)

Priekšsēdētāja vietniece 

 • 25-01-2017 / 01-07-2019 : Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja

Biedrs 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Juridiskā komiteja
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegācija attiecībām ar Dienvidāfriku
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegācija Savienības Vidusjūrai parlamentārajā asamblejā
 • 19-01-2017 / 24-01-2017 : Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Juridiskā komiteja

Aizstājēja 

 • 08-07-2014 / 18-01-2017 : Kultūras un izglītības komiteja
 • 14-07-2014 / 09-03-2017 : Delegācija attiecībām ar Palestīnu
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Kultūras un izglītības komiteja
 • 10-03-2017 / 01-07-2019 : Delegācija attiecībām ar Palestīnu

Galvenās Parlamenta veiktās darbības 

Plenārsēdes debašu dokumenti 
Runas, kas teiktas, uzstājoties plenārsēdē, un rakstiski paziņojumi saistībā ar plenārsēdes debatēm 204. pants un 171. panta 11. punkts.

Ziņojumi, kas sagatavoti, pildot referenta pienākumus 
Parlamenta atbildīgā komiteja ieceļ referentu ziņojuma sagatavošanai par likumdošanas vai budžeta priekšlikumu vai citiem jautājumiem. Sagatavojot ziņojumu, referenti var apspriesties ar attiecīgajiem ekspertiem un ieinteresētajām personām. Referenti ir atbildīgi arī par kompromisa grozījumu izstrādi un sarunām ar ēnu referentiem. Komitejās pieņemtos ziņojumus pēc tam izskata un par tiem balso plenārsēdē. 55 pants

Atzinumi, kas sagatavoti, pildot atzinuma sagatavotāja pienākumus 
Komitejas var atbildīgās komitejas ziņojuma vajadzībām sagatavot atzinumu par aspektiem, kas saistīti ar attiecīgās komitejas darbības jomu. Šādu atzinumu sagatavotāji ir atbildīgi arī par kompromisa grozījumu izstrādi un sarunām ar ēnu atzinuma sagatavotājiem. 56. pants, 57. pants, VI pielikums

ATZINUMS par stāvokli Vidusjūras reģionā un vajadzību pēc ES holistiskas pieejas migrācijas jomā  
- FEMM_AD(2015)560730 -  
-
FEMM 

Atzinumi, kas sagatavoti, pildot ēnu atzinuma sagatavotāja pienākumus 
Politiskās grupas ieceļ ēnu atzinuma sagatavotājus, lai sekotu darba gaitai un, apspriežoties ar atzinuma sagatavotāju, teksta izstrādē nonāktu pie kompromisa. 215 pants

ATZINUMS par Eiropas rūpniecības digitalizāciju  
- CULT_AD(2017)593851 -  
-
CULT 
ATZINUMS par ziņojumu par to, kā tiek piemērota Padomes Direktīva 2004/113/EK, ar kuru īsteno principu, kas paredz vienlīdzīgu attieksmi pret vīriešiem un sievietēm, attiecībā uz pieeju precēm un pakalpojumiem, preču piegādi un pakalpojumu sniegšanu  
- JURI_AD(2016)589255 -  
-
JURI 
ATZINUMS par publisku piekļuvi dokumentiem (Reglamenta 116. panta 7. punkts) 2014. un 2015. gadā  
- JURI_AD(2016)571798 -  
-
JURI 

Rezolūcijas priekšlikumi 
Rezolūciju priekšlikumus par aktuāliem jautājumiem iesniedz pēc komitejas, politiskās grupas vai vismaz 5 % deputātu pieprasījuma, un par tiem balso plenārsēdē. 132. pants, 136. pants, 139 pants, 144. pants

Citas Parlamenta veiktās darbības 

Rakstiski balsojumu skaidrojumi 
Deputāti var iesniegt rakstisku skaidrojumu par savu balsojumu plenārsēdē. 194. pants

Sarunas ar Apvienoto Karalisti saistībā ar tās paziņojumu par nodomu izstāties no Eiropas Savienības (RC-B8-0237/2017, B8-0237/2017, B8-0241/2017, B8-0242/2017, B8-0243/2017) EN  
 

Leaving the EU with no transitional arrangements would have catastrophic consequences on jobs and our economy. To provide stability for people and businesses, the only viable solution would mean agreeing to measures falling under the jurisdiction of the European Court of Justice.

Rakstiski jautājumi 
Deputāti var adresēt Eiropadomes priekšsēdētājam, Padomei, Komisijai un Komisijas priekšsēdētāja vietniekam / Savienības augstajam pārstāvim noteiktu skaitu jautājumu, uz kuriem jāatbild rakstiski. 138. pants, III pielikums

Rakstiskās deklarācijas (līdz 2017. gada 16. janvārim) 
**Šis instruments kopš 2017. gada 16. janvāra vairs nepastāv**. Rakstiskā deklarācija bija paredzēta iniciatīvas paušanai ES kompetencē esošā jautājumā. Deputātiem bija iespējams 3 mēnešu laikā pievienot tai savu parakstu.

Rakstiska deklarācija par seksisma pret sievietēm novēršanu reklāmās  
- P8_DCL(2016)0067 - Zaudējis spēku  
Elissavet VOZEMBERG-VRIONIDI , Constance LE GRIP , Mary HONEYBALL , Jordi Vicent SEBASTIA TALAVERA , Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO , Laura FERRARA , Barbara MATERA , Liliana RODRIGUES , Marc TARABELLA , Cláudia MONTEIRO DE AGUIAR  
Sākuma datums : 12-09-2016
Zaudē spēku : 12-12-2016
Parakstītāju skaits : 100 - 13-12-2016
Rakstiska deklarācija par ES bezpajumtniecības stratēģiju  
- P8_DCL(2016)0052 - Zaudējis spēku  
Neena GILL , Brian HAYES , Alfred SANT , Karima DELLI , Lynn BOYLAN , Sylvie GUILLAUME , Ivan JAKOVČIĆ , Agnes JONGERIUS , Dimitrios PAPADIMOULIS , Gabriele ZIMMER , Viorica DĂNCILĂ , Mary HONEYBALL , Stefan ECK , Bronis ROPĖ , Hugues BAYET , Klaus BUCHNER , Sylvie GOULARD  
Sākuma datums : 27-04-2016
Zaudē spēku : 27-07-2016
Parakstītāju skaits : 310 - 28-07-2016

Deklarācijas 

Finansiālo interešu deklarācija