Rachida DATI : 8. sasaukums 

Politiskās grupas 

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Eiropas Tautas partijas (Kristīgie demokrāti) grupa - Locekle

Partejiskā piederība attiecīgā valstī 

  • 01-07-2014 / 29-05-2015 : Union pour un Mouvement Populaire (Francija)
  • 30-05-2015 / 01-07-2019 : Les Républicains (Francija)

Biedrs 

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegācija attiecībām ar Mašrikas valstīm
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegācija Savienības Vidusjūrai parlamentārajā asamblejā
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja

Aizstājēja 

  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegācija attiecībām ar Arābijas pussalas valstīm
  • 24-06-2016 / 13-12-2017 : Izmeklēšanas komiteja, kuras uzdevums ir pārbaudīt apgalvojumus par iespējamiem pārkāpumiem un administratīvām kļūmēm Savienības tiesību aktu piemērošanā attiecībā uz nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, nodokļu apiešanu un izvairīšanos no nodokļu maksāšanas
  • 12-09-2017 / 14-11-2018 : Īpašā komiteja terorisma jautājumos

Galvenās Parlamenta veiktās darbības 

Ziņojumi, kas sagatavoti, pildot referenta pienākumus 
Parlamenta atbildīgā komiteja ieceļ referentu ziņojuma sagatavošanai par likumdošanas vai budžeta priekšlikumu vai citiem jautājumiem. Sagatavojot ziņojumu, referenti var apspriesties ar attiecīgajiem ekspertiem un ieinteresētajām personām. Referenti ir atbildīgi arī par kompromisa grozījumu izstrādi un sarunām ar ēnu referentiem. Komitejās pieņemtos ziņojumus pēc tam izskata un par tiem balso plenārsēdē. 55 pants

Atzinumi, kas sagatavoti, pildot ēnu atzinuma sagatavotāja pienākumus 
Politiskās grupas ieceļ ēnu atzinuma sagatavotājus, lai sekotu darba gaitai un, apspriežoties ar atzinuma sagatavotāju, teksta izstrādē nonāktu pie kompromisa. 215 pants

ATZINUMS par ES un Āfrikas kopējo stratēģiju: stimulu attīstībai  
- LIBE_AD(2017)607871 -  
-
LIBE 

Rezolūcijas priekšlikumi 
Rezolūciju priekšlikumus par aktuāliem jautājumiem iesniedz pēc komitejas, politiskās grupas vai vismaz 5 % deputātu pieprasījuma, un par tiem balso plenārsēdē. 132. pants, 136. pants, 139 pants, 144. pants

Mutiski jautājumi 
Eiropas Komisijai, Padomei vai Komisijas priekšsēdētāja vietniekam / Savienības augstajam pārstāvim adresētus mutiski atbildamus jautājumus, kuriem seko debates, var iesniegt komiteja, politiskā grupa vai vismaz 5 % Parlamenta deputātu. 136. pants

Citas Parlamenta veiktās darbības 

Rakstiski balsojumu skaidrojumi 
Deputāti var iesniegt rakstisku skaidrojumu par savu balsojumu plenārsēdē. 194. pants

Pamatprogrammas “Apvārsnis Eiropa” izveide un dalības un rezultātu izplatīšanas noteikumi (A8-0401/2018 - Dan Nica) FR  
 

J’ai voté en faveur du rapport sur un programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon Europe» et définissant ses règles de participation et de diffusion. L’objectif de ce programme est de faire la promotion et de diffuser l’excellence européenne en matière scientifique et technologique. Il est en effet fondamental de soutenir la création et la diffusion de connaissances et de technologies de haute qualité afin de relever les défis mondiaux tels que le changement climatique.

Pamatprogrammas “Apvārsnis Eiropa” īstenošanas programma (A8-0410/2018 - Christian Ehler) FR  
 

J’ai voté en faveur du rapport sur le programme spécifique d’exécution du programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon Europe». Il vise notamment à attirer et former les chercheurs européens et internationaux et renforcer les connexions entre différentes politiques telles que l’innovation, la recherche et l’éducation. Je soutiens l’attention particulière accordée à l’aide aux petites et moyennes entreprises (PME) par l’intermédiaire d’un instrument spécifique fondé sur des subventions.

Tirgus uzraudzība un produktu atbilstība (A8-0277/2018 - Nicola Danti) FR  
 

J’ai voté en faveur du rapport sur le respect et la mise en application de la législation d’harmonisation de l’Union relative aux produits. Le règlement va permettre de s’assurer que seuls les produits garantissant un haut niveau de protection des intérêts publics tels que la santé, la sécurité et la protection des consommateurs soient mis sur le marché de l’Union. Je soutiens l’organisation d’activités de surveillance du marché concernant les produits vendus en ligne par la mise en place d’inspecteurs au sein des autorités nationales chargées de la surveillance du marché.

Rakstiski jautājumi 
Deputāti var adresēt Eiropadomes priekšsēdētājam, Padomei, Komisijai un Komisijas priekšsēdētāja vietniekam / Savienības augstajam pārstāvim noteiktu skaitu jautājumu, uz kuriem jāatbild rakstiski. 138. pants, III pielikums

Rakstiskās deklarācijas (līdz 2017. gada 16. janvārim) 
**Šis instruments kopš 2017. gada 16. janvāra vairs nepastāv**. Rakstiskā deklarācija bija paredzēta iniciatīvas paušanai ES kompetencē esošā jautājumā. Deputātiem bija iespējams 3 mēnešu laikā pievienot tai savu parakstu.

Rakstiska deklarācija par nepieciešamību saglabāt stratēģiskās partnerattiecības starp Eiropas Savienību un Marokas Karalisti  
- P8_DCL(2016)0005 - Zaudējis spēku  
Rachida DATI , Hugues BAYET , Ramona Nicole MĂNESCU , Louis MICHEL , Gilles PARGNEAUX , Franck PROUST , Frédérique RIES , Robert ROCHEFORT , Siôn SIMON , Marc TARABELLA  
Sākuma datums : 18-01-2016
Zaudē spēku : 18-04-2016
Parakstītāju skaits : 147 - 19-04-2016

Deklarācijas