Morten MESSERSCHMIDT : 8. sasaukums 

Politiskās grupas 

 • 01-07-2014 / 22-10-2014 : Eiropas Konservatīvo un reformistu grupa - Prezidija loceklis
 • 23-10-2014 / 12-12-2016 : Eiropas Konservatīvo un reformistu grupa - Priekšsēdētāja vietnieks
 • 13-12-2016 / 15-01-2017 : Eiropas Konservatīvo un reformistu grupa - Prezidija loceklis
 • 16-01-2017 / 08-02-2017 : Eiropas Konservatīvo un reformistu grupa - Prezidija loceklis
 • 09-02-2017 / 01-07-2019 : Eiropas Konservatīvo un reformistu grupa - Loceklis

Partejiskā piederība attiecīgā valstī 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Dansk Folkeparti (Dānija)

Priekšsēdētāja vietnieks 

 • 24-01-2017 / 01-07-2019 : Konstitucionālo jautājumu komiteja

Biedrs 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Konstitucionālo jautājumu komiteja
 • 14-07-2014 / 21-10-2014 : Delegācija attiecībām ar Šveici un Norvēģiju, kā arī ES un Islandes apvienotajā parlamentārajā komitejā un Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) apvienotajā parlamentārajā komitejā
 • 12-02-2015 / 30-11-2015 : Īpašā komiteja nodokļu nolēmumu un rakstura vai ietekmes ziņā līdzīgu pasākumu jautājumos
 • 02-12-2015 / 02-08-2016 : Īpašā komiteja nodokļu nolēmumu un rakstura vai ietekmes ziņā līdzīgu pasākumu jautājumos (TAXE 2)
 • 19-01-2017 / 23-01-2017 : Konstitucionālo jautājumu komiteja
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Kultūras un izglītības komiteja

Aizstājējs 

 • 01-07-2014 / 26-10-2015 : Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Ekonomikas un monetārā komiteja
 • 14-07-2014 / 15-01-2019 : Delegācija attiecībām ar Izraēlu
 • 16-01-2019 / 01-07-2019 : Transporta un tūrisma komiteja

Galvenās Parlamenta veiktās darbības 

Plenārsēdes debašu dokumenti 
Runas, kas teiktas, uzstājoties plenārsēdē, un rakstiski paziņojumi saistībā ar plenārsēdes debatēm 204. pants un 171. panta 11. punkts.

Ziņojumi, kas sagatavoti, pildot referenta pienākumus 
Parlamenta atbildīgā komiteja ieceļ referentu ziņojuma sagatavošanai par likumdošanas vai budžeta priekšlikumu vai citiem jautājumiem. Sagatavojot ziņojumu, referenti var apspriesties ar attiecīgajiem ekspertiem un ieinteresētajām personām. Referenti ir atbildīgi arī par kompromisa grozījumu izstrādi un sarunām ar ēnu referentiem. Komitejās pieņemtos ziņojumus pēc tam izskata un par tiem balso plenārsēdē. 55 pants

Ziņojumi, kas sagatavoti, pildot ēnu referenta pienākumus 
Politiskās grupas atbildīgajā komitejā katram ziņojumam ieceļ ēnu referentus, lai sekotu darba gaitai un, apspriežoties ar referentu, teksta izstrādē nonāktu pie kompromisa. 215 pants

Atzinumi, kas sagatavoti, pildot atzinuma sagatavotāja pienākumus 
Komitejas var atbildīgās komitejas ziņojuma vajadzībām sagatavot atzinumu par aspektiem, kas saistīti ar attiecīgās komitejas darbības jomu. Šādu atzinumu sagatavotāji ir atbildīgi arī par kompromisa grozījumu izstrādi un sarunām ar ēnu atzinuma sagatavotājiem. 56. pants, 57. pants, VI pielikums

ATZINUMS par projektu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza 3. protokolu par Eiropas Savienības Tiesas statūtiem  
- AFCO_AD(2018)627917 -  
-
AFCO 
ATZINUMS par trauksmes cēlēju nozīmi ES finanšu interešu aizsardzībā  
- AFCO_AD(2016)587624 -  
-
AFCO 

Atzinumi, kas sagatavoti, pildot ēnu atzinuma sagatavotāja pienākumus 
Politiskās grupas ieceļ ēnu atzinuma sagatavotājus, lai sekotu darba gaitai un, apspriežoties ar atzinuma sagatavotāju, teksta izstrādē nonāktu pie kompromisa. 215 pants

ATZINUMS par priekšlikumu Padomes regulai par Eiropas Monetārā fonda izveidi  
- AFCO_AD(2019)631802 -  
-
AFCO 
ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Savienības budžeta aizsardzību vispārēju trūkumu gadījumā saistībā ar tiesiskumu dalībvalstīs  
- AFCO_AD(2018)627943 -  
-
AFCO 
ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par programmas “Tiesības un vērtības” izveidi  
- AFCO_AD(2018)628563 -  
-
AFCO 

Mutiski jautājumi 
Eiropas Komisijai, Padomei vai Komisijas priekšsēdētāja vietniekam / Savienības augstajam pārstāvim adresētus mutiski atbildamus jautājumus, kuriem seko debates, var iesniegt komiteja, politiskā grupa vai vismaz 5 % Parlamenta deputātu. 136. pants

Citas Parlamenta veiktās darbības 

Rakstiski jautājumi 
Deputāti var adresēt Eiropadomes priekšsēdētājam, Padomei, Komisijai un Komisijas priekšsēdētāja vietniekam / Savienības augstajam pārstāvim noteiktu skaitu jautājumu, uz kuriem jāatbild rakstiski. 138. pants, III pielikums

Individuālie rezolūciju priekšlikumi  
Ikviens deputāts var iesniegt rezolūcijas priekšlikumu par jautājumu, kas attiecas uz ES darbības jomu. Pieņemamus priekšlikumus nodod izskatīšanai atbildīgajā komitejā, kas lemj, kāda procedūra ir jāievēro. 143. pants

Rakstiskās deklarācijas (līdz 2017. gada 16. janvārim) 
**Šis instruments kopš 2017. gada 16. janvāra vairs nepastāv**. Rakstiskā deklarācija bija paredzēta iniciatīvas paušanai ES kompetencē esošā jautājumā. Deputātiem bija iespējams 3 mēnešu laikā pievienot tai savu parakstu.

Rakstiska deklarācija par pārmērīgi augstiem mobilo sakaru tarifiem ES  
- P8_DCL(2016)0014 - Zaudējis spēku  
Tibor SZANYI , Bogusław LIBERADZKI , Tanja FAJON , Marlene MIZZI , Nicola CAPUTO , Hugues BAYET , Olga SEHNALOVÁ , Andrej PLENKOVIĆ , Morten MESSERSCHMIDT , Igor ŠOLTES  
Sākuma datums : 24-02-2016
Zaudē spēku : 24-05-2016
Parakstītāju skaits : 177 - 25-05-2016

Deklarācijas 

Finansiālo interešu deklarācija