• Seán   KELLY  

Seán KELLY : Rakstiskās deklarācijas (līdz 2017. gada 16. janvārim) - 7. sasaukums 

**Šis instruments kopš 2017. gada 16. janvāra vairs nepastāv**. Rakstiskā deklarācija bija paredzēta iniciatīvas paušanai ES kompetencē esošā jautājumā. Deputātiem bija iespējams 3 mēnešu laikā pievienot tai savu parakstu.

Rakstiska deklarācija par cīņu pret prostatas vēzi Eiropas Savienībā  
- P7_DCL(2014)0001 - Zaudējis spēku  
Pavel POC , Alojz PETERLE , Nessa CHILDERS , Seán KELLY , Heinz K. BECKER , Claudette ABELA BALDACCHINO , Minodora CLIVETI , Edit HERCZOG , Sirpa PIETIKÄINEN , Bart STAES , Susy DE MARTINI , Piotr BORYS , Fiona HALL , Marian HARKIN , Olga SEHNALOVÁ , Danuta JAZŁOWIECKA , Csaba SÓGOR  
Sākuma datums : 13-01-2014
Zaudē spēku : 13-04-2014
Parakstītāju skaits : 162 - 14-04-2014
Rakstiska deklarācija par reģionālajām stratēģijām atjaunojamiem energoresursiem EU salās  
- P7_DCL(2013)0020 - Zaudējis spēku  
Nuno TEIXEIRA , Maurice PONGA , Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR , Rosa ESTARÀS FERRAGUT , Patrice TIROLIEN , Younous OMARJEE , François ALFONSI , Seán KELLY , Gabriel MATO , Giommaria UGGIAS  
Sākuma datums : 21-10-2013
Zaudē spēku : 21-01-2014
Parakstītāju skaits : 62 - 21-01-2014
Rakstiska deklarācija par bērnu un viņu tiesību aizsardzību saistībā ar interneta vārdtelpu, kuras mērķgrupa ir bērni  
- P7_DCL(2013)0014 - Zaudējis spēku  
Tanja FAJON , Amelia ANDERSDOTTER , Jan BŘEZINA , Maria Da Graça CARVALHO , Iliana IOTOVA , Seán KELLY , Petru Constantin LUHAN , Cristiana MUSCARDINI , Angelika WERTHMANN , Ivo VAJGL , Milan ZVER  
Sākuma datums : 09-09-2013
Zaudē spēku : 09-12-2013
Parakstītāju skaits : 230 - 10-12-2013
Rakstiska deklarācija par globālā aspekta uzsvēršanu cīņā pret bērnu seksuālo izmantošanu attēlojošu saturu tiešsaistē  
- P7_DCL(2013)0003 - Zaudējis spēku  
Emma McCLARKIN , Vicky FORD , Timothy KIRKHOPE , Mary HONEYBALL , Silvia COSTA , Richard HOWITT , Gay MITCHELL , Roberta ANGELILLI , Iva ZANICCHI , Maria Da Graça CARVALHO , Seán KELLY , Diane DODDS  
Sākuma datums : 15-04-2013
Zaudē spēku : 15-07-2013
Parakstītāju skaits : 132 - 15-07-2013
Rakstiska deklarācija par Eiropas Savienības pievienošanos UNESCO Konvencijai par nemateriālā kultūras mantojuma aizsardzību  
- P7_DCL(2012)0025 - Zaudējis spēku  
Dieter-Lebrecht KOCH , Seán KELLY , Brian SIMPSON  
Sākuma datums : 10-09-2012
Zaudē spēku : 13-12-2012
Parakstītāju skaits : 138 - 13-12-2012
Rakstiska deklarācija par vakcinācijas atbalsta turpināšanu un palielināšanu jaunattīstības valstīs  
- P7_DCL(2012)0004 - Pieņemts  
Mary HONEYBALL , Véronique DE KEYSER , Seán KELLY , Bill NEWTON DUNN , Marie-Christine VERGIAT  
Sākuma datums : 01-02-2012
Zaudē spēku : 24-05-2012
Pieņemts (datums) : 24-05-2012
Pieņemtais teksts (ar parakstītāju vārdiem) : P7_TA(2012)0230
Parakstītāju skaits : 398 - 24-05-2012
Rakstiska deklarācija par atbalstu labākai reglamentācijai azartspēļu jomā  
- P7_DCL(2011)0030 - Zaudējis spēku  
Cătălin Sorin IVAN , Silvia COSTA , Seán KELLY , Hannu TAKKULA , Claudiu Ciprian TĂNĂSESCU  
Sākuma datums : 06-06-2011
Zaudē spēku : 06-10-2011
Parakstītāju skaits : 48 - 06-10-2011
Rakstiska deklarācija par lielāku Eiropas Savienības atbalstu tautas sportam  
- P7_DCL(2010)0062 - Pieņemts  
Joanna SENYSZYN , Ivo BELET , Mary HONEYBALL , Seán KELLY , Hannu TAKKULA  
Sākuma datums : 06-09-2010
Zaudē spēku : 16-12-2010
Pieņemts (datums) : 16-12-2010
Pieņemtais teksts (ar parakstītāju vārdiem) : P7_TA(2010)0498
Parakstītāju skaits : 385 - 16-12-2010