Seán KELLY : 7. sasaukums 

Politiskās grupas 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Eiropas Tautas partijas (Kristīgie demokrāti) grupa - Loceklis

Partejiskā piederība attiecīgā valstī 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Fine Gael Party (Īrija)

Biedrs 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Reģionālās attīstības komiteja
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegācija attiecībām ar Amerikas Savienotajām Valstīm
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Reģionālās attīstības komiteja

Aizstājējs 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Kultūras un izglītības komiteja
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegācija attiecībām ar Kanādu
  • 19-10-2011 / 18-01-2012 : Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Kultūras un izglītības komiteja

all-activities 

Ziņojumi, kas sagatavoti, pildot referenta pienākumus 
Parlamenta atbildīgā komiteja ieceļ referentu ziņojuma sagatavošanai par likumdošanas vai budžeta priekšlikumu vai citiem jautājumiem. Sagatavojot ziņojumu, referenti var apspriesties ar attiecīgajiem ekspertiem un ieinteresētajām personām. Referenti ir atbildīgi arī par kompromisa grozījumu izstrādi un sarunām ar ēnu referentiem. Komitejās pieņemtos ziņojumus pēc tam izskata un par tiem balso plenārsēdē. 55 pants

Ziņojumi, kas sagatavoti, pildot ēnu referenta pienākumus 
Politiskās grupas atbildīgajā komitejā katram ziņojumam ieceļ ēnu referentus, lai sekotu darba gaitai un, apspriežoties ar referentu, teksta izstrādē nonāktu pie kompromisa. 215 pants

Atzinumi, kas sagatavoti, pildot atzinuma sagatavotāja pienākumus 
Komitejas var atbildīgās komitejas ziņojuma vajadzībām sagatavot atzinumu par aspektiem, kas saistīti ar attiecīgās komitejas darbības jomu. Šādu atzinumu sagatavotāji ir atbildīgi arī par kompromisa grozījumu izstrādi un sarunām ar ēnu atzinuma sagatavotājiem. 56. pants, 57. pants, VI pielikums

ATZINUMS par jūras nozaru izaugsmi — ilgtspējīgas izaugsmes veicināšanu ES jūrniecības, jūras transporta un tūrisma nozarē  
- REGI_AD(2013)506188 -  
-
REGI 
ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Vispārīgā datu aizsardzības regula)  
- ITRE_AD(2013)496562 -  
-
ITRE 
ATZINUMS par vispusīgu pieeju personas datu aizsardzībai Eiropas Savienībā  
- CULT_AD(2011)458791 -  
-
CULT 

Atzinumi, kas sagatavoti, pildot ēnu atzinuma sagatavotāja pienākumus 
Politiskās grupas ieceļ ēnu atzinuma sagatavotājus, lai sekotu darba gaitai un, apspriežoties ar atzinuma sagatavotāju, teksta izstrādē nonāktu pie kompromisa. 215 pants

ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar ko izveido lauksaimniecības produktu tirgu kopīgu organizāciju (Regula par vienotu TKO)  
- REGI_AD(2012)494633 -  
-
REGI 
ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par kopējās lauksaimniecības politikas finansēšanu, pārvaldību un uzraudzību  
- REGI_AD(2012)494608 -  
-
REGI 
ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido programmu „Radošā Eiropa”  
- ITRE_AD(2012)483700 -  
-
ITRE 

Rezolūcijas priekšlikumi 
Deputāti var iesniegt individuālus rezolūciju priekšlikumus par jautājumiem, kas attiecas uz Eiropas Savienības darbības jomu. Šos priekšlikumus nosūta izskatīšanai atbildīgajā komitejā. Reglamenta 143. pants

Parlamentārie jautājumi 
Jautājumus, uz kuriem jāatbild mutiski un kuriem seko debates, var iesniegt komiteja, politiskā grupa vai vismaz 5 % Parlamenta deputātu. Adresāti ir citas ES iestādes. Priekšsēdētāju konference lemj, vai un kādā secībā jautājumi tiek iekļauti plenārsēdes galīgajā darba kārtības projektā. 128. pants

Rakstiskās deklarācijas (līdz 2017. gada 16. janvārim) 
**Šis instruments kopš 2017. gada 16. janvāra vairs nepastāv**. Rakstiskā deklarācija bija paredzēta iniciatīvas paušanai ES kompetencē esošā jautājumā. Deputātiem bija iespējams 3 mēnešu laikā pievienot tai savu parakstu.

Rakstiska deklarācija par cīņu pret prostatas vēzi Eiropas Savienībā  
- P7_DCL(2014)0001 - Zaudējis spēku  
Pavel POC , Alojz PETERLE , Nessa CHILDERS , Seán KELLY , Heinz K. BECKER , Claudette ABELA BALDACCHINO , Minodora CLIVETI , Edit HERCZOG , Sirpa PIETIKÄINEN , Bart STAES , Susy DE MARTINI , Piotr BORYS , Fiona HALL , Marian HARKIN , Olga SEHNALOVÁ , Danuta JAZŁOWIECKA , Csaba SÓGOR  
Sākuma datums : 13-01-2014
Zaudē spēku : 13-04-2014
Parakstītāju skaits : 162 - 14-04-2014
Rakstiska deklarācija par reģionālajām stratēģijām atjaunojamiem energoresursiem EU salās  
- P7_DCL(2013)0020 - Zaudējis spēku  
Nuno TEIXEIRA , Maurice PONGA , Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR , Rosa ESTARÀS FERRAGUT , Patrice TIROLIEN , Younous OMARJEE , François ALFONSI , Seán KELLY , Gabriel MATO , Giommaria UGGIAS  
Sākuma datums : 21-10-2013
Zaudē spēku : 21-01-2014
Parakstītāju skaits : 62 - 21-01-2014
Rakstiska deklarācija par bērnu un viņu tiesību aizsardzību saistībā ar interneta vārdtelpu, kuras mērķgrupa ir bērni  
- P7_DCL(2013)0014 - Zaudējis spēku  
Tanja FAJON , Amelia ANDERSDOTTER , Jan BŘEZINA , Maria Da Graça CARVALHO , Iliana IOTOVA , Seán KELLY , Petru Constantin LUHAN , Cristiana MUSCARDINI , Angelika WERTHMANN , Ivo VAJGL , Milan ZVER  
Sākuma datums : 09-09-2013
Zaudē spēku : 09-12-2013
Parakstītāju skaits : 230 - 10-12-2013

Deklarācijas 

Finansiālo interešu deklarācija 

Kontakti