• Louis   MICHEL  

Louis MICHEL : Atzinumi, kas sagatavoti, pildot ēnu atzinuma sagatavotāja pienākumus - 8. sasaukums 

Politiskās grupas ieceļ ēnu atzinuma sagatavotājus, lai sekotu darba gaitai un, apspriežoties ar atzinuma sagatavotāju, teksta izstrādē nonāktu pie kompromisa. 215 pants

ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido programmu “Eiropas Solidaritātes korpuss” un atceļ [Eiropas Solidaritātes korpusa regulu] un Regulu (ES) Nr. 375/2014  
- DEVE_AD(2019)629637 -  
-
DEVE 
ATZINUMS par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Brīvprātīgu partnerattiecību nolīgumu starp Eiropas Savienību un Vjetnamas Sociālistisko Republiku par meža tiesību aktu ieviešanu, pārvaldību un tirdzniecību  
- DEVE_AD(2019)630496 -  
-
DEVE 
ATZINUMS par Padomes lēmumu par to, lai noslēgtu Brīvprātīgu partnerattiecību nolīgumu starp Eiropas Savienību un Vjetnamas Sociālistisko Republiku par meža tiesību aktu ieviešanu, pārvaldību un tirdzniecību  
- DEVE_AD(2019)630528 -  
-
DEVE 
ATZINUMS par VPS regulas (ES) Nr. 978/2012 īstenošanu  
- AFET_AD(2019)623949 -  
-
AFET 
ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Savienības programmu izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā “Erasmus” un ar ko atceļ Regulu (ES) Nr. 1288/2013  
- DEVE_AD(2018)629605 -  
-
DEVE 
ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu Plus, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un finanšu noteikumus attiecībā uz tiem un uz Patvēruma un migrācijas fondu, Iekšējās drošības fondu un Robežu pārvaldības un vīzu instrumentu  
- LIBE_AD(2018)627729 -  
-
LIBE 
ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par īpašiem noteikumiem attiecībā uz Eiropas teritoriālās sadarbības mērķi (Interreg), kas saņem atbalstu no Eiropas Reģionālās attīstības fonda un ārējās finansēšanas instrumentiem  
- DEVE_AD(2018)628552 -  
-
DEVE 
ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par kultūras priekšmetu importu  
- LIBE_AD(2018)620997 -  
-
LIBE 
ATZINUMS par pirmiedzīvotāju tiesību pārkāpumiem visā pasaulē, tostarp zemes piesavināšanos  
- DEVE_AD(2018)618035 -  
-
DEVE 
ATZINUMS par sievietēm, dzimumu līdztiesību un klimatisko taisnīgumu  
- AFET_AD(2017)609665 -  
-
AFET 
ATZINUMS par sievietēm, dzimumu līdztiesību un klimatisko taisnīgumu  
- DEVE_AD(2017)610680 -  
-
DEVE 
ATZINUMS par ES un Āfrikas kopējo stratēģiju: stimulu attīstībai  
- LIBE_AD(2017)607871 -  
-
LIBE 
ATZINUMS par starptautiskās tirdzniecības un ES tirdzniecības politikas ietekmi uz globālajām vērtības ķēdēm  
- AFET_AD(2017)601196 -  
-
AFET 
ATZINUMS par korupciju un cilvēktiesībām trešās valstīs  
- DEVE_AD(2017)602794 -  
-
DEVE 
ATZINUMS par bēgļu un migrantu pārvietošanās jautājumu risināšanu: ES ārējās darbības nozīme  
- LIBE_AD(2016)589456 -  
-
LIBE 
ATZINUMS par Gada ziņojumu par cilvēktiesībām un demokrātiju pasaulē un Eiropas Savienības politiku šajā jomā 2015. gadā  
- DEVE_AD(2016)589265 -  
-
DEVE 
ATZINUMS on the fight against trafficking in human beings in the EU’s external relations  
- LIBE_AD(2016)576750 -  
-
LIBE 
ATZINUMS par cīņu pret korupciju un turpmākiem pasākumiem pēc Īpašās komitejas organizētās noziedzības, korupcijas un naudas atmazgāšanas jautājumos (CRIM) darbības beigām  
- DEVE_AD(2016)575224 -  
-
DEVE 
ATZINUMS par ieteikumiem Eiropas Komisijai attiecībā uz sarunām par pakalpojumu tirdzniecības nolīgumu (TiSA)  
- DEVE_AD(2015)569734 -  
-
DEVE 
ATZINUMS par ieteikumiem Eiropas Komisijai attiecībā uz sarunām par pakalpojumu tirdzniecības nolīgumu (TiSA)  
- LIBE_AD(2015)567479 -  
-
LIBE