• Louis   MICHEL  

Louis MICHEL : Rakstiskās deklarācijas (līdz 2017. gada 16. janvārim) - 8. sasaukums 

**Šis instruments kopš 2017. gada 16. janvāra vairs nepastāv**. Rakstiskā deklarācija bija paredzēta iniciatīvas paušanai ES kompetencē esošā jautājumā. Deputātiem bija iespējams 3 mēnešu laikā pievienot tai savu parakstu.

Rakstiska deklarācija par orgānu ieguves izbeigšanu no pārliecības dēļ ieslodzītajiem Ķīnā  
- P8_DCL(2016)0048 - Procedūra pabeigta ar vairākumu  
Louis MICHEL , Ramon TREMOSA i BALCELLS , Tunne KELAM , László TŐKÉS , Mark DEMESMAEKER , Patricija ŠULIN , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Klaus BUCHNER , Arne GERICKE , Branislav ŠKRIPEK , Stefan ECK , Cristian Dan PREDA  
Sākuma datums : 27-04-2016
Zaudē spēku : 27-07-2016
Pieņemts (datums) : 27-07-2016
Parakstītāju saraksts : P8_PV(2016)09-12(ANN02)
Parakstītāju skaits : 414 - 27-07-2016
Rakstiska deklarācija par orgānu ziedošanu  
- P8_DCL(2016)0021 - Zaudējis spēku  
Ivan JAKOVČIĆ , Igor ŠOLTES , Jozo RADOŠ , Hannu TAKKULA , Romana TOMC , José Inácio FARIA , Ilhan KYUCHYUK , Enrico GASBARRA , Filiz HYUSMENOVA , Nedzhmi ALI , Louis MICHEL , Marian HARKIN , Nathalie GRIESBECK , Sophia in 't VELD , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Petras AUŠTREVIČIUS , Maite PAGAZAURTUNDÚA , Ivo VAJGL , Hilde VAUTMANS , Izaskun BILBAO BARANDICA  
Sākuma datums : 07-03-2016
Zaudē spēku : 07-06-2016
Parakstītāju skaits : 113 - 08-06-2016
Rakstiska deklarācija par vispārēju piekļuvi mātes veselības aprūpei  
- P8_DCL(2016)0015 - Zaudējis spēku  
Filiz HYUSMENOVA , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Nathalie GRIESBECK , Louis MICHEL , Ivan JAKOVČIĆ , Gabriele ZIMMER , Marc TARABELLA , Jana ŽITŇANSKÁ , Elisabeth MORIN-CHARTIER , Jean LAMBERT , Mariya GABRIEL , Caterina CHINNICI  
Sākuma datums : 24-02-2016
Zaudē spēku : 24-05-2016
Parakstītāju skaits : 174 - 25-05-2016
Rakstiska deklarācija par nepieciešamību saglabāt stratēģiskās partnerattiecības starp Eiropas Savienību un Marokas Karalisti  
- P8_DCL(2016)0005 - Zaudējis spēku  
Rachida DATI , Hugues BAYET , Ramona Nicole MĂNESCU , Louis MICHEL , Gilles PARGNEAUX , Franck PROUST , Frédérique RIES , Robert ROCHEFORT , Siôn SIMON , Marc TARABELLA  
Sākuma datums : 18-01-2016
Zaudē spēku : 18-04-2016
Parakstītāju skaits : 147 - 19-04-2016
Rakstiska deklarācija par pastāvīgu Eiropas Savienības atbalstu poliomielīta apkarošanai  
- P8_DCL(2015)0008 - Procedūra pabeigta ar vairākumu  
Linda McAVAN , Mairead McGUINNESS , Davor Ivo STIER , Maria HEUBUCH , Enrique GUERRERO SALOM , Charles GOERENS , Louis MICHEL , Nirj DEVA , Elmar BROK , Michael GAHLER  
Sākuma datums : 09-03-2015
Zaudē spēku : 09-06-2015
Pieņemts (datums) : 09-06-2015
Parakstītāju saraksts : P8_PV(2015)06-11(ANN01)
Parakstītāju skaits : 404 - 10-06-2015