Louis MICHEL : 8. sasaukums 

Politiskās grupas 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Eiropas Liberāļu un demokrātu apvienības grupa - Loceklis

Partejiskā piederība attiecīgā valstī 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Mouvement Réformateur (Beļģija)

Priekšsēdētājs 

 • 04-09-2014 / 01-07-2019 : Delegācija ĀKK un ES apvienotajā parlamentārajā asamblejā

Biedrs 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja
 • 14-07-2014 / 03-09-2014 : Delegācija ĀKK un ES apvienotajā parlamentārajā asamblejā
 • 04-09-2014 / 01-07-2019 : Delegāciju vadītāju konference
 • 24-06-2016 / 13-12-2017 : Izmeklēšanas komiteja, kuras uzdevums ir pārbaudīt apgalvojumus par iespējamiem pārkāpumiem un administratīvām kļūmēm Savienības tiesību aktu piemērošanā attiecībā uz nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, nodokļu apiešanu un izvairīšanos no nodokļu maksāšanas
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja
 • 14-03-2018 / 01-07-2019 : Īpašā komiteja finanšu noziegumu, izvairīšanās no nodokļu maksāšanas un nodokļu apiešanas jautājumos

Aizstājējs 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Attīstības komiteja
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Budžeta komiteja
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Cilvēktiesību apakškomiteja
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Attīstības komiteja
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Budžeta komiteja
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Cilvēktiesību apakškomiteja

Galvenās Parlamenta veiktās darbības 

Plenārsēdes debašu dokumenti 
Runas, kas teiktas, uzstājoties plenārsēdē, un rakstiski paziņojumi saistībā ar plenārsēdes debatēm 204. pants un 171. panta 11. punkts.

Ziņojumi, kas sagatavoti, pildot ēnu referenta pienākumus 
Politiskās grupas atbildīgajā komitejā katram ziņojumam ieceļ ēnu referentus, lai sekotu darba gaitai un, apspriežoties ar referentu, teksta izstrādē nonāktu pie kompromisa. 215 pants

Atzinumi, kas sagatavoti, pildot atzinuma sagatavotāja pienākumus 
Komitejas var atbildīgās komitejas ziņojuma vajadzībām sagatavot atzinumu par aspektiem, kas saistīti ar attiecīgās komitejas darbības jomu. Šādu atzinumu sagatavotāji ir atbildīgi arī par kompromisa grozījumu izstrādi un sarunām ar ēnu atzinuma sagatavotājiem. 56. pants, 57. pants, VI pielikums

ATZINUMS par priekšlikumu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu protokolu, ar ko nosaka zvejas iespējas un finansiālo ieguldījumu, kuri paredzēti Partnerattiecību nolīgumā zivsaimniecības nozarē starp Madagaskaras Republiku un Eiropas Kopienu  
- DEVE_AD(2015)554780 -  
-
DEVE 

Atzinumi, kas sagatavoti, pildot ēnu atzinuma sagatavotāja pienākumus 
Politiskās grupas ieceļ ēnu atzinuma sagatavotājus, lai sekotu darba gaitai un, apspriežoties ar atzinuma sagatavotāju, teksta izstrādē nonāktu pie kompromisa. 215 pants

ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido programmu “Eiropas Solidaritātes korpuss” un atceļ [Eiropas Solidaritātes korpusa regulu] un Regulu (ES) Nr. 375/2014  
- DEVE_AD(2019)629637 -  
-
DEVE 
ATZINUMS par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Brīvprātīgu partnerattiecību nolīgumu starp Eiropas Savienību un Vjetnamas Sociālistisko Republiku par meža tiesību aktu ieviešanu, pārvaldību un tirdzniecību  
- DEVE_AD(2019)630496 -  
-
DEVE 
ATZINUMS par Padomes lēmumu par to, lai noslēgtu Brīvprātīgu partnerattiecību nolīgumu starp Eiropas Savienību un Vjetnamas Sociālistisko Republiku par meža tiesību aktu ieviešanu, pārvaldību un tirdzniecību  
- DEVE_AD(2019)630528 -  
-
DEVE 

Rezolūcijas priekšlikumi 
Rezolūciju priekšlikumus par aktuāliem jautājumiem iesniedz pēc komitejas, politiskās grupas vai vismaz 5 % deputātu pieprasījuma, un par tiem balso plenārsēdē. 132. pants, 136. pants, 139 pants, 144. pants

Mutiski jautājumi 
Eiropas Komisijai, Padomei vai Komisijas priekšsēdētāja vietniekam / Savienības augstajam pārstāvim adresētus mutiski atbildamus jautājumus, kuriem seko debates, var iesniegt komiteja, politiskā grupa vai vismaz 5 % Parlamenta deputātu. 136. pants

Citas Parlamenta veiktās darbības 

Rakstiski balsojumu skaidrojumi 
Deputāti var iesniegt rakstisku skaidrojumu par savu balsojumu plenārsēdē. 194. pants

Eurojust un Dānijas nolīgumu par tiesu iestāžu sadarbību krimināllietās (A8-0192/2019 - Claude Moraes) FR  
 

. – J’ai voté en faveur de l’accord de coopération entre Eurojust et le Danemark. Le Danemark ne participant pas à Eurojust, cet accord régit la coopération judiciaire en matière pénale entre l’État membre et l’agence. Cet accord permettra notamment l’échange d’informations ainsi qu’une participation plus importante du représentant d’Eurojust au Danemark aux réunions de l’agence. La coopération judiciaire en matière pénale est cruciale au sein de l’Union et cet accord avec le Danemark renforcera sans nul doute l’efficacité du rôle joué par Eurojust en la matière.

CO2 emisijas standarti jauniem lielas noslodzes transportlīdzekļiem (A8-0354/2018 - Bas Eickhout) NL  
 

. – Met de goedkeuring van dit verslag heeft de EU de uitstootnormen voor vrachtwagens vastgelegd. Het reguleren van de CO2-emissies van vrachtwagens vormt meteen ook het sluitstuk van de Europese ambities om schadelijke uitstootgassen afkomstig van het wegverkeer terug te dringen. Het CO2-aandeel van het zware vrachtverkeer bedraagt vandaag de dag 27 %. Verwacht wordt dat het vrachtvervoer in de toekomst nog verder uitbreidt en de uitstoot dus ook navenant zal toenemen. Het is dus aannemelijk dat ook deze sector significante CO2-reductie realiseert. Daarom is het goed dat het Parlement, de Commissie en de Raad zijn overeengekomen om tegen 2030 de uitstoot van nieuwe vrachtwagens met 30 % te verminderen en tegen 2050 een nuluitstoot na te streven. Knippen in de uitstoot betekent ook dat fabrikanten worden aangespoord om te innoveren in schone technologie en meer lage- en nulemissievoertuigen van de band te laten rollen. Dat is een goede zaak, want als de Europese constructeurs op belangrijke vervoersmarkten zoals de VS, Canada en China willen meespelen, dan pleit het in hun voordeel als ze inzetten op de productie van ‘schonere’ en ‘zuiniger’ vrachtwagens.

“Tīro” un energoefektīvo autotransporta līdzekļu izmantošanas veicināšana (A8-0321/2018 - Andrzej Grzyb) NL  
 

. – Terwijl de meeste sectoren inspanningen hebben geleverd om de CO2-uitstoot te reduceren, zien we dat het toenemend verkeer een extra uitdaging vormt bij het realiseren van de klimaatdoelstellingen. Met de goedkeuring van dit verslag worden een aantal belangrijke instrumenten in stelling gebracht die de aanschaf van "schonere" voertuigen moeten faciliteren. Als lidstaten en overheden in hun transitie naar een circulair aankoopbeleid schone en energiezuinige voertuigen verkiezen is dit een goede zaak, want op die manier geven we een belangrijke stimulans aan de markt om nog meer in te zetten op de productie van lage- en nulemissievoertuigen.

Rakstiski jautājumi 
Deputāti var adresēt Eiropadomes priekšsēdētājam, Padomei, Komisijai un Komisijas priekšsēdētāja vietniekam / Savienības augstajam pārstāvim noteiktu skaitu jautājumu, uz kuriem jāatbild rakstiski. 138. pants, III pielikums

Rakstiskās deklarācijas (līdz 2017. gada 16. janvārim) 
**Šis instruments kopš 2017. gada 16. janvāra vairs nepastāv**. Rakstiskā deklarācija bija paredzēta iniciatīvas paušanai ES kompetencē esošā jautājumā. Deputātiem bija iespējams 3 mēnešu laikā pievienot tai savu parakstu.

Rakstiska deklarācija par orgānu ieguves izbeigšanu no pārliecības dēļ ieslodzītajiem Ķīnā  
- P8_DCL(2016)0048 - Procedūra pabeigta ar vairākumu  
Louis MICHEL , Ramon TREMOSA i BALCELLS , Tunne KELAM , László TŐKÉS , Mark DEMESMAEKER , Patricija ŠULIN , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Klaus BUCHNER , Arne GERICKE , Branislav ŠKRIPEK , Stefan ECK , Cristian Dan PREDA  
Sākuma datums : 27-04-2016
Zaudē spēku : 27-07-2016
Pieņemts (datums) : 27-07-2016
Parakstītāju saraksts : P8_PV(2016)09-12(ANN02)
Parakstītāju skaits : 414 - 27-07-2016
Rakstiska deklarācija par orgānu ziedošanu  
- P8_DCL(2016)0021 - Zaudējis spēku  
Ivan JAKOVČIĆ , Igor ŠOLTES , Jozo RADOŠ , Hannu TAKKULA , Romana TOMC , José Inácio FARIA , Ilhan KYUCHYUK , Enrico GASBARRA , Filiz HYUSMENOVA , Nedzhmi ALI , Louis MICHEL , Marian HARKIN , Nathalie GRIESBECK , Sophia in 't VELD , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Petras AUŠTREVIČIUS , Maite PAGAZAURTUNDÚA , Ivo VAJGL , Hilde VAUTMANS , Izaskun BILBAO BARANDICA  
Sākuma datums : 07-03-2016
Zaudē spēku : 07-06-2016
Parakstītāju skaits : 113 - 08-06-2016
Rakstiska deklarācija par vispārēju piekļuvi mātes veselības aprūpei  
- P8_DCL(2016)0015 - Zaudējis spēku  
Filiz HYUSMENOVA , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Nathalie GRIESBECK , Louis MICHEL , Ivan JAKOVČIĆ , Gabriele ZIMMER , Marc TARABELLA , Jana ŽITŇANSKÁ , Elisabeth MORIN-CHARTIER , Jean LAMBERT , Mariya GABRIEL , Caterina CHINNICI  
Sākuma datums : 24-02-2016
Zaudē spēku : 24-05-2016
Parakstītāju skaits : 174 - 25-05-2016

Deklarācijas