Anna Maria CORAZZA BILDT : 8. sasaukums 

Politiskās grupas 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Eiropas Tautas partijas (Kristīgie demokrāti) grupa - Locekle

Partejiskā piederība attiecīgā valstī 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Moderaterna (Zviedrija)

Priekšsēdētāja vietniece 

 • 07-07-2014 / 18-01-2017 : Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja
 • 25-01-2017 / 01-07-2019 : Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja

Biedrs 

 • 01-07-2014 / 06-07-2014 : Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegācija ES un Ukrainas parlamentārās asociācijas komitejā
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegācija Euronest parlamentārajā asamblejā
 • 19-01-2017 / 24-01-2017 : Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja
 • 12-09-2017 / 14-11-2018 : Īpašā komiteja terorisma jautājumos

Aizstājēja 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegācija ES un Turcijas apvienotajā parlamentārajā komitejā
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja

Galvenās Parlamenta veiktās darbības 

Plenārsēdes debašu dokumenti 
Runas, kas teiktas, uzstājoties plenārsēdē, un rakstiski paziņojumi saistībā ar plenārsēdes debatēm 204. pants un 171. panta 11. punkts.

Ziņojumi, kas sagatavoti, pildot referenta pienākumus 
Parlamenta atbildīgā komiteja ieceļ referentu ziņojuma sagatavošanai par likumdošanas vai budžeta priekšlikumu vai citiem jautājumiem. Sagatavojot ziņojumu, referenti var apspriesties ar attiecīgajiem ekspertiem un ieinteresētajām personām. Referenti ir atbildīgi arī par kompromisa grozījumu izstrādi un sarunām ar ēnu referentiem. Komitejās pieņemtos ziņojumus pēc tam izskata un par tiem balso plenārsēdē. 55 pants

Ziņojumi, kas sagatavoti, pildot ēnu referenta pienākumus 
Politiskās grupas atbildīgajā komitejā katram ziņojumam ieceļ ēnu referentus, lai sekotu darba gaitai un, apspriežoties ar referentu, teksta izstrādē nonāktu pie kompromisa. 215 pants

Atzinumi, kas sagatavoti, pildot ēnu atzinuma sagatavotāja pienākumus 
Politiskās grupas ieceļ ēnu atzinuma sagatavotājus, lai sekotu darba gaitai un, apspriežoties ar atzinuma sagatavotāju, teksta izstrādē nonāktu pie kompromisa. 215 pants

ATZINUMS par cilvēku tirdzniecības apkarošanu ES ārējās attiecībās  
- FEMM_AD(2016)578529 -  
-
FEMM 
ATZINUMS par stāvokli Vidusjūras reģionā un vajadzību pēc ES holistiskas pieejas migrācijas jomā  
- FEMM_AD(2015)560730 -  
-
FEMM 

Rezolūcijas priekšlikumi 
Rezolūciju priekšlikumus par aktuāliem jautājumiem iesniedz pēc komitejas, politiskās grupas vai vismaz 5 % deputātu pieprasījuma, un par tiem balso plenārsēdē. 132. pants, 136. pants, 139 pants, 144. pants

Mutiski jautājumi 
Eiropas Komisijai, Padomei vai Komisijas priekšsēdētāja vietniekam / Savienības augstajam pārstāvim adresētus mutiski atbildamus jautājumus, kuriem seko debates, var iesniegt komiteja, politiskā grupa vai vismaz 5 % Parlamenta deputātu. 136. pants

Citas Parlamenta veiktās darbības 

Rakstiski balsojumu skaidrojumi 
Deputāti var iesniegt rakstisku skaidrojumu par savu balsojumu plenārsēdē. 194. pants

Stāvoklis sarunās par Eiropas nākotni (A8-0427/2018 - Ramón Jáuregui Atondo) EN  
 

In the report on the state of the debate on the future of Europe, I strongly support as much as possible moving towards qualified majority voting in the Council to avoid important initiatives getting blocked there. However, I voted against the Spitzenkandidat process to elect the president of the Commission. The current process of lifting forward one candidate per political group politicises the election process for this role without a legal basis in the Treaties. The president of the Commission should be put forward by the Member States and not by political groups. Furthermore, I do not support the principle of differentiated integration, although I understand it is a political reality that we have to deal with. One way forward is to focus on what we can do better together at EU level. Promise less and deliver more on key issues.

Līguma noteikumu par Parlamenta politiskās kontroles pilnvarām attiecībā uz Komisiju īstenošana (A8-0033/2019 - Mercedes Bresso) EN  
 

. ‒ I fully support Parliament’s power of scrutiny and oversight over the Commission’s work. However, I voted against the Spitzenkandidaten process to elect the President of the Commission. The current process of putting forward one candidate per political group is politicising the election of this role without a legal base in the Treaties. The President of the Commission should be put forward by the Member States and not by political groups.

Programmas “Tiesības un vērtības” izveide (A8-0468/2018 - Bodil Valero) EN  
 

I voted in favour of the EU Rights and Values programme that will give the possibility to continue funding of projects to prevent and combat violence against women and children, to increase citizens’ participation and will facilitate civil society in promoting fundamental rights, democracy and the rule of law. In times where populists and extreme forces are growing in Europe, I am proud that the European Parliament today took a strong stand to defend civil society, fundamental rights and the rule of law. I don’t support however the increase of the budget for this programme and hope that in the future negotiations with the Council, our institutions will reach an agreement based on a more realistic budget.

Rakstiski jautājumi 
Deputāti var adresēt Eiropadomes priekšsēdētājam, Padomei, Komisijai un Komisijas priekšsēdētāja vietniekam / Savienības augstajam pārstāvim noteiktu skaitu jautājumu, uz kuriem jāatbild rakstiski. 138. pants, III pielikums

Individuālie rezolūciju priekšlikumi  
Ikviens deputāts var iesniegt rezolūcijas priekšlikumu par jautājumu, kas attiecas uz ES darbības jomu. Pieņemamus priekšlikumus nodod izskatīšanai atbildīgajā komitejā, kas lemj, kāda procedūra ir jāievēro. 143. pants

Rakstiskās deklarācijas (līdz 2017. gada 16. janvārim) 
**Šis instruments kopš 2017. gada 16. janvāra vairs nepastāv**. Rakstiskā deklarācija bija paredzēta iniciatīvas paušanai ES kompetencē esošā jautājumā. Deputātiem bija iespējams 3 mēnešu laikā pievienot tai savu parakstu.

Rakstiska deklarācija par pievienošanos Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencijai par bērna tiesībām (UNCRC)  
- P8_DCL(2016)0135 - Zaudējis spēku  
Alessandra MUSSOLINI , Caterina CHINNICI , Anna Maria CORAZZA BILDT , Jean LAMBERT , Roberta METSOLA , Nicola CAPUTO , Nathalie GRIESBECK , Mairead McGUINNESS , Fabio Massimo CASTALDO , Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO , Barbara SPINELLI , József NAGY , Enrico GASBARRA , Constance LE GRIP , Doru-Claudian FRUNZULICĂ  
Sākuma datums : 12-12-2016
Zaudē spēku : 12-03-2017
Parakstītāju skaits : 120 - 13-03-2017
Rakstiska deklarācija par cīņu pret kiberiebiedēšanu un atriebības pornogrāfijas izplatīšanu  
- P8_DCL(2016)0123 - Zaudējis spēku  
Roberta METSOLA , Mairead McGUINNESS , Afzal KHAN , Eva KAILI , Brian HAYES , Deirdre CLUNE , Caterina CHINNICI , Martina DLABAJOVÁ , Kostas CHRYSOGONOS , Giovanni LA VIA , Seán KELLY , Anna Maria CORAZZA BILDT  
Sākuma datums : 21-11-2016
Zaudē spēku : 21-02-2017
Parakstītāju skaits : 73 - 22-02-2017
Rakstiska deklarācija par apcietināto vecāku bērnu aizsardzību  
- P8_DCL(2016)0084 - Zaudējis spēku  
Patrizia TOIA , Sergio Gaetano COFFERATI , Caterina CHINNICI , Silvia COSTA , Anna Maria CORAZZA BILDT , Luigi MORGANO , Elisabeth MORIN-CHARTIER , Nathalie GRIESBECK , Marian HARKIN , Jean LAMBERT  
Sākuma datums : 12-09-2016
Zaudē spēku : 12-12-2016
Parakstītāju skaits : 276 - 13-12-2016

Deklarācijas 

Finansiālo interešu deklarācija