Algirdas SAUDARGAS : 8. sasaukums 

Politiskās grupas 

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Eiropas Tautas partijas (Kristīgie demokrāti) grupa - Loceklis

Partejiskā piederība attiecīgā valstī 

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai (Lietuva)

Biedrs 

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja

Aizstājējs 

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Kultūras un izglītības komiteja
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegācija ES un Ukrainas parlamentārās asociācijas komitejā
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegācija attiecībām ar Baltkrieviju
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegācija Euronest parlamentārajā asamblejā
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Kultūras un izglītības komiteja

Galvenās Parlamenta veiktās darbības 

Plenārsēdes debašu dokumenti 
Runas, kas teiktas, uzstājoties plenārsēdē, un rakstiski paziņojumi saistībā ar plenārsēdes debatēm 204. pants un 171. panta 11. punkts.

Ziņojumi, kas sagatavoti, pildot referenta pienākumus 
Parlamenta atbildīgā komiteja ieceļ referentu ziņojuma sagatavošanai par likumdošanas vai budžeta priekšlikumu vai citiem jautājumiem. Sagatavojot ziņojumu, referenti var apspriesties ar attiecīgajiem ekspertiem un ieinteresētajām personām. Referenti ir atbildīgi arī par kompromisa grozījumu izstrādi un sarunām ar ēnu referentiem. Komitejās pieņemtos ziņojumus pēc tam izskata un par tiem balso plenārsēdē. 55 pants

Ziņojumi, kas sagatavoti, pildot ēnu referenta pienākumus 
Politiskās grupas atbildīgajā komitejā katram ziņojumam ieceļ ēnu referentus, lai sekotu darba gaitai un, apspriežoties ar referentu, teksta izstrādē nonāktu pie kompromisa. 215 pants

Atzinumi, kas sagatavoti, pildot ēnu atzinuma sagatavotāja pienākumus 
Politiskās grupas ieceļ ēnu atzinuma sagatavotājus, lai sekotu darba gaitai un, apspriežoties ar atzinuma sagatavotāju, teksta izstrādē nonāktu pie kompromisa. 215 pants

ATZINUMS par valodu līdztiesību digitālajā laikmetā  
- ITRE_AD(2018)618316 -  
-
ITRE 
ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par noteiktiem atļautiem ar autortiesībām un blakustiesībām aizsargātu darbu un citu tiesību objektu lietojumiem tādu personu interesēs, kas ir neredzīgas, ar redzes traucējumiem vai ar citu iespiedtekstu lasīšanas invaliditāti, un ar kuru groza Direktīvu 2001/29/EK par dažu autortiesību un blakustiesību aspektu saskaņošanu informācijas sabiedrībā  
- CULT_AD(2017)595579 -  
-
CULT 
ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par to, kā tādu personu interesēs, kas ir neredzīgas, ar redzes traucējumiem vai ar citu iespiedtekstu lasīšanas invaliditāti, notiek Savienības un trešu valstu pārrobežu apmaiņa ar noteiktu, autortiesību un blakustiesību aizsargātu darbu un citu tiesību objektu eksemplāriem piekļūstamā formā  
- CULT_AD(2017)595580 -  
-
CULT 

Rezolūcijas priekšlikumi 
Rezolūciju priekšlikumus par aktuāliem jautājumiem iesniedz pēc komitejas, politiskās grupas vai vismaz 5 % deputātu pieprasījuma, un par tiem balso plenārsēdē. 132. pants, 136. pants, 139 pants, 144. pants

Mutiski jautājumi 
Eiropas Komisijai, Padomei vai Komisijas priekšsēdētāja vietniekam / Savienības augstajam pārstāvim adresētus mutiski atbildamus jautājumus, kuriem seko debates, var iesniegt komiteja, politiskā grupa vai vismaz 5 % Parlamenta deputātu. 136. pants

Citas Parlamenta veiktās darbības 

Rakstiski balsojumu skaidrojumi 
Deputāti var iesniegt rakstisku skaidrojumu par savu balsojumu plenārsēdē. 194. pants

Kopējā pievienotās vērtības nodokļa sistēma attiecībā uz īpašo režīmu mazajiem uzņēmumiem (A8-0260/2018 - Tom Vandenkendelaere) LT  
 

Kaip krikščioniui demokratui, remiančiam socialios rinkos principus, man yra svarbu, kad mažas ir vidutinis verslas atrastų ir išlaikytų savo galimybes rinkoje ir galėtų visavertiškai konkuruoti su didžiuoju verslu – tiek valstybėje, kurioje yra registruotas, tiek visoje Europos Sąjungoje. Mažos ir vidutinės įmonės (MVĮ) dažnai būna šeimos įmonės, taip pat bendruomenėms aktualūs nišiniai verslai.
Palaikau šią direktyvą, nes ja siekiama palengvinti mažoms ir vidutinėms įmonėms tenkančios pridėtinės vertės mokesčio (PVM) administravimo naštą bei suteikti mokesčio lengvatas, jei neviršijama tam tikra nustatyta metinė apyvarta. Pasiūlymai atvers galimybes MVĮ naudotis PVM mokesčio lengvatomis – paprastai atleidimu nuo PVM – ir kitose Europos Sąjungos šalyse – ne tik toje šalyje, kur įmonė yra registruota. Tai mažins konkurencijos disbalansą tarp skirtingose valstybėse narėse registruotų mažųjų įmonių. Pritariu Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto siūlymui sukurti internetinį portalą, kuriame įmonės iš skirtingų valstybių narių praneštų apie ketinimą naudotis atleidimo nuo PVM galimybe. Tokiu būdu bendroji ES rinka nuosekliai judės link visiško nacionalinių sistemų suderinimo neapmokestinimo PVM srityje ir galimybės visoje Sąjungoje suderinti atleidimo nuo PVM ribas.

Rakstiski jautājumi 
Deputāti var adresēt Eiropadomes priekšsēdētājam, Padomei, Komisijai un Komisijas priekšsēdētāja vietniekam / Savienības augstajam pārstāvim noteiktu skaitu jautājumu, uz kuriem jāatbild rakstiski. 138. pants, III pielikums

Rakstiskās deklarācijas (līdz 2017. gada 16. janvārim) 
**Šis instruments kopš 2017. gada 16. janvāra vairs nepastāv**. Rakstiskā deklarācija bija paredzēta iniciatīvas paušanai ES kompetencē esošā jautājumā. Deputātiem bija iespējams 3 mēnešu laikā pievienot tai savu parakstu.

Rakstiska deklarācija par augstākās izglītības reformu Baltkrievijā  
- P8_DCL(2016)0122 - Zaudējis spēku  
Bogdan Andrzej ZDROJEWSKI , Angel DZHAMBAZKI , Heidi HAUTALA , Agnieszka KOZŁOWSKA-RAJEWICZ , Krystyna ŁYBACKA , Momchil NEKOV , Michaela ŠOJDROVÁ , Algirdas SAUDARGAS , Jaromír ŠTĚTINA , Kazimierz Michał UJAZDOWSKI , Julie WARD  
Sākuma datums : 21-11-2016
Zaudē spēku : 21-02-2017
Parakstītāju skaits : 74 - 22-02-2017

Deklarācijas 

Finansiālo interešu deklarācija