Jan Philipp ALBRECHT : 8. sasaukums 

Politiskās grupas 

 • 01-07-2014 / 02-07-2018 : Zaļo un Eiropas Brīvās apvienības grupa - Loceklis

Partejiskā piederība attiecīgā valstī 

 • 01-07-2014 / 02-07-2018 : Bündnis 90/Die Grünen (Vācija)

Priekšsēdētāja vietnieks 

 • 07-07-2014 / 18-01-2017 : Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja
 • 23-01-2017 / 02-07-2018 : Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja

Biedrs 

 • 01-07-2014 / 06-07-2014 : Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja
 • 14-07-2014 / 02-07-2018 : Delegācija attiecībām ar Izraēlu
 • 19-01-2017 / 22-01-2017 : Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja
 • 12-09-2017 / 02-07-2018 : Īpašā komiteja terorisma jautājumos

Aizstājējs 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja
 • 14-07-2014 / 02-07-2018 : Delegācija attiecībām ar Austrāliju un Jaunzēlandi
 • 19-01-2017 / 02-07-2018 : Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja

Galvenās Parlamenta veiktās darbības 

Ziņojumi, kas sagatavoti, pildot referenta pienākumus 
Parlamenta atbildīgā komiteja ieceļ referentu ziņojuma sagatavošanai par likumdošanas vai budžeta priekšlikumu vai citiem jautājumiem. Sagatavojot ziņojumu, referenti var apspriesties ar attiecīgajiem ekspertiem un ieinteresētajām personām. Referenti ir atbildīgi arī par kompromisa grozījumu izstrādi un sarunām ar ēnu referentiem. Komitejās pieņemtos ziņojumus pēc tam izskata un par tiem balso plenārsēdē. 55 pants

Atzinumi, kas sagatavoti, pildot atzinuma sagatavotāja pienākumus 
Komitejas var atbildīgās komitejas ziņojuma vajadzībām sagatavot atzinumu par aspektiem, kas saistīti ar attiecīgās komitejas darbības jomu. Šādu atzinumu sagatavotāji ir atbildīgi arī par kompromisa grozījumu izstrādi un sarunām ar ēnu atzinuma sagatavotājiem. 56. pants, 57. pants, VI pielikums

ATZINUMS par ieteikumiem Eiropas Komisijai attiecībā uz sarunām par pakalpojumu tirdzniecības nolīgumu (TiSA)  
- LIBE_AD(2015)567479 -  
-
LIBE 
ATZINUMS par ieteikumiem Eiropas Komisijai attiecībā uz sarunām par transatlantisko tirdzniecības un ieguldījumu partnerību (TTIP)  
- LIBE_AD(2015)546558 -  
-
LIBE 

Atzinumi, kas sagatavoti, pildot ēnu atzinuma sagatavotāja pienākumus 
Politiskās grupas ieceļ ēnu atzinuma sagatavotājus, lai sekotu darba gaitai un, apspriežoties ar atzinuma sagatavotāju, teksta izstrādē nonāktu pie kompromisa. 215 pants

ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par ENISA — ES Kiberdrošības aģentūru — un Regulas (ES) 526/2013 atcelšanu un par informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kiberdrošības sertifikāciju (“Kiberdrošības akts”)  
- IMCO_AD(2018)616831 -  
-
IMCO 
ATZINUMS par Eiropas sadarbīgo intelektisko transporta sistēmu stratēģiju  
- LIBE_AD(2018)612195 -  
-
LIBE 
ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par autortiesībām digitālajā vienotajā tirgū  
- LIBE_AD(2017)604830 -  
-
LIBE 

Mutiski jautājumi 
Eiropas Komisijai, Padomei vai Komisijas priekšsēdētāja vietniekam / Savienības augstajam pārstāvim adresētus mutiski atbildamus jautājumus, kuriem seko debates, var iesniegt komiteja, politiskā grupa vai vismaz 5 % Parlamenta deputātu. 136. pants

Citas Parlamenta veiktās darbības 

Rakstiski jautājumi 
Deputāti var adresēt Eiropadomes priekšsēdētājam, Padomei, Komisijai un Komisijas priekšsēdētāja vietniekam / Savienības augstajam pārstāvim noteiktu skaitu jautājumu, uz kuriem jāatbild rakstiski. 138. pants, III pielikums

Deklarācijas 

Finansiālo interešu deklarācija 

Deklarācija par deputātu dalību trešo personu rīkotos pasākumos pēc šo personu uzaicinājuma