Martin HÄUSLING
 • Martin
  HÄUSLING
 • Zaļo un Eiropas Brīvās apvienības grupa
 • Loceklis
 • Vācija Bündnis 90/Die Grünen
 • Dzimšanas gads: 1961. gada 26. marts, Bad Wildungen

Uzstāšanās plenārsēdēs

36

Dažādu lauksaimniecības un lauku attīstības jomas regulu grozījumi (debates)

11-12-2017 P8_CRE-REV(2017)12-11(16)

CE-marķēti mēslošanas līdzekļi (debates)

23-10-2017 P8_CRE-REV(2017)10-23(17)

Glifosāts un atļaujas piešķiršanas procedūras (debates)

13-06-2017 P8_CRE-REV(2017)06-13(10)

Palmu eļļa un lietusmežu izciršana (debates)

03-04-2017 P8_CRE-REV(2017)04-03(19)

Krāpnieciska prakse Brazīlijas gaļas nozarē (debates)

03-04-2017 P8_CRE-REV(2017)04-03(21)

Dažu atmosfēru piesārņojošo vielu emisiju samazināšana (debates)

23-11-2016 P8_CRE-REV(2016)11-23(7)

ES rīcības plāns savvaļas dzīvnieku un augu nelikumīgas tirdzniecības apkarošanai (debates)

23-11-2016 P8_CRE-REV(2016)11-23(18)

Ziņojumi, kas sagatavoti, pildot referenta pienākumus

1

Ziņojumi, kas sagatavoti, pildot ēnu referenta pienākumus

6

Atzinumi, kas sagatavoti, pildot ēnu atzinuma sagatavotāja pienākumus

12

ATZINUMS par Eiropas stratēģiju proteīnaugu popularizēšanai — proteīnaugu un pākšaugu ražošanas veicināšanu Eiropas lauksaimniecības nozarē

ENVI
11-12-2017 ENVI_AD(2017)610801

ATZINUMS par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Čīles Republiku par bioloģisko produktu tirdzniecību

AGRI
20-06-2017 AGRI_AD(2017)602946

ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar ko nosaka noteikumus par to, kā CE-marķētus mēslošanas līdzekļus darīt pieejamus tirgū, un groza Regulas (EK) Nr. 1069/2009 un (EK) Nr. 1107/2009

ENVI
02-06-2017 ENVI_AD(2017)597640

ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par zemes izmantošanā, zemes izmantošanas maiņā un mežsaimniecībā radušos siltumnīcefekta gāzu emisiju un piesaistījumu iekļaušanu klimata un enerģētikas politikas satvarā laikposmam līdz 2030. gadam un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu Nr. 525/2013 par mehānismu siltumnīcefekta gāzu emisiju pārraudzībai un ziņošanai un citas informācijas ziņošanai saistībā ar klimata pārmaiņām

AGRI
01-06-2017 AGRI_AD(2017)597534

ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2012/2002, Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1305/2013, (ES) Nr. 1306/2013, (ES) Nr. 1307/2013, (ES) Nr. 1308/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 un (ES) Nr. 652/2014 un Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu Nr. 541/2014/ES

AGRI
12-05-2017 AGRI_AD(2017)599808

ATZINUMS par Eiropas reģioniem piemērotāko finansējumu kombināciju: finanšu instrumentu un dotāciju līdzsvarošana ES kohēzijas politikā

AGRI
01-03-2017 AGRI_AD(2017)595568

ATZINUMS par gatavošanos DFS 2014.–2020. gadam pārskatīšanai pēc vēlēšanām — Parlamenta ieteikumi pirms Komisijas priekšlikuma izstrādes

AGRI
08-06-2016 AGRI_AD(2016)577060

ATZINUMS par Eiropas Savienības 2014. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, III iedaļa — Komisija un izpildaģentūras

AGRI
29-01-2016 AGRI_AD(2016)569495

ATZINUMS par inovācijas un ekonomiskās attīstības veicināšanu Eiropas lauku saimniecību turpmākajā pārvaldībā

ENVI
22-12-2015 ENVI_AD(2015)569735

ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par ārstnieciskās dzīvnieku barības izgatavošanu, laišanu tirgū un lietošanu un par Padomes Direktīvas 90/167/EEK atcelšanu

ENVI
18-06-2015 ENVI_AD(2015)546581

Rezolūcijas priekšlikumi

6

Rakstiskas deklarācijas

2

Rakstiska deklarācija par bioloģisko produktu veicināšanu ēdnīcās

24-10-2016 P8_DCL(2016)0117 Zaudējis spēku

Detalizēti

Eric ANDRIEU , Maria Lidia SENRA RODRÍGUEZ , Ivan JAKOVČIĆ , Fabio Massimo CASTALDO , Edouard MARTIN , Marco ZULLO , Martin HÄUSLING , Viorica DĂNCILĂ , Zbigniew KUŹMIUK , Daniel BUDA

Sākuma datums : 24-10-2016
Zaudē spēku : 24-01-2017
Parakstītāju skaits : 75 - 25-01-2017

Rakstiska deklarācija par pārtikas izšķērdēšanu

12-01-2015 P8_DCL(2015)0001 Zaudējis spēku

Detalizēti

Giovanni LA VIA , Richard ASHWORTH , Pilar AYUSO , Simona BONAFÈ , Michel DANTIN , Paolo DE CASTRO , Albert DESS , Gerben-Jan GERBRANDY , Martin HÄUSLING , Kateřina KONEČNÁ , Mairead McGUINNESS , James NICHOLSON , Czesław Adam SIEKIERSKI

Sākuma datums : 12-01-2015
Zaudē spēku : 12-04-2015
Parakstītāju skaits : 179 - 17-04-2015

Parlamentārie jautājumi

37

  EU-Mercosur deal - small farmers and Fome Zero

31-01-2018 P-000539/2018 Komisija

  Glyphosate residues and imports

23-11-2017 P-007195/2017 Komisija

  Study by Policy Department A - 'Economic Aspects of the Regulatory Framework in the Area of Fertilisers'

11-10-2017 P-006388/2017 Komisija

Plaša iztaujāšana - Eiropas Savienībā šovasar notikušie ugunsgrēki

21-07-2017 O-000063/2017 Komisija

  Use of vegetable juice concentrate in organic meat products

11-07-2017 E-004664/2017 Komisija

  Hunting of migratory bird species during spring in Malta

18-04-2017 E-002734/2017 Komisija

Plaša interpelācija - turpmākie pasākumi pēc skandāla ar Brazīlijas gaļas importu

12-04-2017 O-000029/2017 Komisija

Kontakti

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  05F167
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T05066
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Pasta adrese

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 05F167
  1047 Brussels