Wim van de CAMP : 8. sasaukums 

Politiskās grupas 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Eiropas Tautas partijas (Kristīgie demokrāti) grupa - Loceklis

Partejiskā piederība attiecīgā valstī 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Christen Democratisch Appèl (Nīderlande)

Biedrs 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Transporta un tūrisma komiteja
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegācija attiecībām ar Ķīnas Tautas Republiku
 • 21-01-2016 / 04-04-2017 : Izmeklēšanas komiteja saistībā ar emisiju mērījumiem autobūves nozarē
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Transporta un tūrisma komiteja

Aizstājējs 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Starptautiskās tirdzniecības komiteja
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Budžeta kontroles komiteja
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegācija Cariforum valstu un ES parlamentārajā komitejā
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Starptautiskās tirdzniecības komiteja
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Budžeta kontroles komiteja

Galvenās Parlamenta veiktās darbības 

Ziņojumi, kas sagatavoti, pildot referenta pienākumus 
Parlamenta atbildīgā komiteja ieceļ referentu ziņojuma sagatavošanai par likumdošanas vai budžeta priekšlikumu vai citiem jautājumiem. Sagatavojot ziņojumu, referenti var apspriesties ar attiecīgajiem ekspertiem un ieinteresētajām personām. Referenti ir atbildīgi arī par kompromisa grozījumu izstrādi un sarunām ar ēnu referentiem. Komitejās pieņemtos ziņojumus pēc tam izskata un par tiem balso plenārsēdē. 55 pants

Atzinumi, kas sagatavoti, pildot atzinuma sagatavotāja pienākumus 
Komitejas var atbildīgās komitejas ziņojuma vajadzībām sagatavot atzinumu par aspektiem, kas saistīti ar attiecīgās komitejas darbības jomu. Šādu atzinumu sagatavotāji ir atbildīgi arī par kompromisa grozījumu izstrādi un sarunām ar ēnu atzinuma sagatavotājiem. 56. pants, 57. pants, VI pielikums

ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido programmu InvestEU  
- TRAN_AD(2018)625320 -  
-
TRAN 
ATZINUMA PROJEKTS par Eiropas Savienības pašu resursu sistēmas reformu  
- INTA_AD(2018)612212 -  
-
INTA 
ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 182/2011, ar ko nosaka normas un vispārīgus principus par dalībvalstu kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz Komisijas īstenošanas pilnvaru izmantošanu  
- INTA_AD(2017)610686 -  
-
INTA 

Atzinumi, kas sagatavoti, pildot ēnu atzinuma sagatavotāja pienākumus 
Politiskās grupas ieceļ ēnu atzinuma sagatavotājus, lai sekotu darba gaitai un, apspriežoties ar atzinuma sagatavotāju, teksta izstrādē nonāktu pie kompromisa. 215 pants

ATZINUMS par starpposma ziņojumu par DFS 2021.–2027. gadam — Parlamenta nostāju attiecībā uz vienošanos  
- TRAN_AD(2018)625460 -  
-
TRAN 
ATZINUMS par Komisāru uzklausīšanas jomā izveidotajām procedūrām un praksi — 2014. gadā gūtā pieredze  
- TRAN_AD(2015)549387 -  
-
TRAN 

Rezolūcijas priekšlikumi 
Rezolūciju priekšlikumus par aktuāliem jautājumiem iesniedz pēc komitejas, politiskās grupas vai vismaz 5 % deputātu pieprasījuma, un par tiem balso plenārsēdē. 132. pants, 136. pants, 139 pants, 144. pants

Mutiski jautājumi 
Eiropas Komisijai, Padomei vai Komisijas priekšsēdētāja vietniekam / Savienības augstajam pārstāvim adresētus mutiski atbildamus jautājumus, kuriem seko debates, var iesniegt komiteja, politiskā grupa vai vismaz 5 % Parlamenta deputātu. 136. pants

Citas Parlamenta veiktās darbības 

Rakstiski jautājumi 
Deputāti var adresēt Eiropadomes priekšsēdētājam, Padomei, Komisijai un Komisijas priekšsēdētāja vietniekam / Savienības augstajam pārstāvim noteiktu skaitu jautājumu, uz kuriem jāatbild rakstiski. 138. pants, III pielikums

Rakstiskās deklarācijas (līdz 2017. gada 16. janvārim) 
**Šis instruments kopš 2017. gada 16. janvāra vairs nepastāv**. Rakstiskā deklarācija bija paredzēta iniciatīvas paušanai ES kompetencē esošā jautājumā. Deputātiem bija iespējams 3 mēnešu laikā pievienot tai savu parakstu.

Rakstiska deklarācija par cīņu pret nobraukuma rādījumu viltošanu lietoto automobiļu tirgū  
- P8_DCL(2016)0030 - Zaudējis spēku  
Tomáš ZDECHOVSKÝ , Patricija ŠULIN , Nicola CAPUTO , Jussi HALLA-AHO , Lefteris CHRISTOFOROU , Deirdre CLUNE , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Wim van de CAMP , Jiří MAŠTÁLKA , Indrek TARAND  
Sākuma datums : 11-04-2016
Zaudē spēku : 11-07-2016
Parakstītāju skaits : 147 - 12-07-2016
Rakstiska deklarācija par ceļu satiksmes negadījumos gūto smago traumu samazināšanas mērķi  
- P8_DCL(2016)0004 - Zaudējis spēku  
Olga SEHNALOVÁ , Lucy ANDERSON , Wim van de CAMP , Ismail ERTUG , Karima DELLI , Maria GRAPINI , Theresa GRIFFIN , Dieter-Lebrecht KOCH , Kateřina KONEČNÁ , Gesine MEISSNER , Monika SMOLKOVÁ , Professor Dubravka ŠUICA , Patricija ŠULIN , Claudia ȚAPARDEL  
Sākuma datums : 18-01-2016
Zaudē spēku : 18-04-2016
Parakstītāju skaits : 275 - 19-04-2016
Rakstiska deklarācija par Komisijas ieteikumu atjaunošanu attiecībā uz maksimāli pieļaujamā alkohola daudzumu asinīs mehānisko transportlīdzekļu vadītājiem no 2001. gada  
- P8_DCL(2015)0041 - Zaudējis spēku  
Patricija ŠULIN , Professor Dubravka ŠUICA , Siegfried MUREŞAN , Martina DLABAJOVÁ , Nicola CAPUTO , Wim van de CAMP , Esther de LANGE , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Nuno MELO , Claudia ȚAPARDEL , Fabio Massimo CASTALDO , Petri SARVAMAA , Eduard KUKAN , Csaba SÓGOR  
Sākuma datums : 07-09-2015
Zaudē spēku : 07-12-2015
Parakstītāju skaits : 64 - 08-12-2015

Deklarācijas 

Finansiālo interešu deklarācija