Gerald HÄFNER
 • Gerald
  HÄFNER
 • Vācija
 • Dzimšanas gads: 1956. gada 3. novembris, München

Politiskās grupas

 • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Zaļo un Eiropas Brīvās apvienības grupa - Loceklis

Partejiskā piederība attiecīgā valstī

 • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Bündnis 90/Die Grünen (Vācija)

Priekšsēdētāja vietnieks

 • 17.09.2009 / 30.06.2014 : Delegācija attiecībām ar Korejas pussalas valstīm

Loceklis

 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Juridiskā komiteja
 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Konstitucionālo jautājumu komiteja
 • 16.09.2009 / 16.09.2009 : Delegācija attiecībām ar Korejas pussalas valstīm
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Juridiskā komiteja
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Konstitucionālo jautājumu komiteja

Aizstājējs

 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Lūgumrakstu komiteja
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegācija ES un Armēnijas, ES un Azerbaidžānas un ES un Gruzijas Parlamentārās sadarbības komitejās
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegācija attiecībām ar Dienvidaustrumu Āzijas valstīm un Dienvidaustrumu Āzijas valstu asociāciju (ASEAN)
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegācija Euronest parlamentārajā asamblejā
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Lūgumrakstu komiteja

Parlamentārās aktivitātes 7. sasaukuma plenārsēdēs

Uzstāšanās plenārsēdēs

65

Stāvoklis Ziemeļkorejā

17-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-17(13.3)

100 gadi pēc Pirmā pasaules kara - pieredze, no kuras būtu jāmācās, un Eiropas nākotne (debates)

16-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-16(4)

Eiropas Parlamenta izmeklēšanas tiesības (A7-0352/2011 - David Martin)

16-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-16(15.1)

Iestāžu nolīgums par Pārredzamības reģistru (debates)

14-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-14(20)

Eiropas Parlamenta attiecības ar iestādēm, kas pārstāv valstu valdības (debates)

11-12-2013 P7_CRE-REV(2013)12-11(9)

Eiropas Savienības iestāžu atrašanās vietas noteikšana (debates)

19-11-2013 P7_CRE-REV(2013)11-19(15)

Ziņojumi, kas sagatavoti, pildot referenta pienākumus

3

Ziņojumi, kas sagatavoti, pildot ēnu referenta pienākumus

33

ZIŅOJUMS par grozījumu izdarīšanu iestāžu nolīgumā par Pārredzamības reģistru

AFCO
31-03-2014 A7-0258/2014

ZIŅOJUMS par Eiropas Parlamenta attiecībām ar dalībvalstu parlamentiem

AFCO
27-03-2014 A7-0255/2014

ZIŅOJUMS par Eiropas Parlamenta Reglamenta grozīšanu attiecībā uz Parlamenta jautājumiem

AFCO
18-02-2014 A7-0123/2014

ZIŅOJUMS par Lisabonas līguma īstenošanu attiecībā uz Eiropas Parlamentu

AFCO
17-02-2014 A7-0120/2014

ZIŅOJUMS par Eiropas Parlamenta Reglamenta 81. panta grozīšanu attiecībā uz piekrišanas procedūru

AFCO
28-11-2013 A7-0412/2013

Atzinumi, kas sagatavoti, pildot atzinuma sagatavotāja pienākumus

3

ATZINUMS par priekšlikumu Padomes regulai, ar ko laikposmam no 2014. līdz 2020. gadam izveido programmu „Eiropa pilsoņiem”

AFCO
15-10-2012 AFCO_AD(2012)492702

ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Pilsoņu gadu (2013. gads)

AFCO
21-03-2012 AFCO_AD(2012)480795

ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par pilsoņu iniciatīvu

PETI
25-11-2010 PETI_AD(2010)450890

Atzinumi, kas sagatavoti, pildot ēnu atzinuma sagatavotāja pienākumus

34

ATZINUMS par sarunām par DFS 2014.−2020. gadam — gūtā pieredze un turpmākie pasākumi

AFCO
12-03-2014 AFCO_AD(2014)528017

ATZINUMS par izpētes ziņojumu par ECB, Komisijas un SVF lomu un darbībām attiecībā uz euro zonas programmas valstīm

AFCO
11-02-2014 AFCO_AD(2014)526301

ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido vienādus noteikumus un vienotu procedūru kredītiestāžu un noteiktu ieguldījumu brokeru sabiedrību noregulējumam, izmantojot vienotu noregulējuma mehānismu un vienotu banku noregulējuma fondu, un groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1093/2010

AFCO
12-12-2013 AFCO_AD(2013)519819

ATZINUMS par 29. pārskatu par ES tiesību aktu piemērošanas pārraudzību (2011. gads)

AFCO
26-11-2013 AFCO_AD(2013)521726

ATZINUMS par ES tiesību aktu atbilstību un subsidiaritāti un proporcionalitāti — 19. ziņojums par tiesību aktu labāku izstrādi, 2011. gads

AFCO
17-10-2013 AFCO_AD(2013)514776

ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas Savienības Aģentūru tiesībaizsardzības sadarbībai un apmācībai (Eiropolu), un ar kuru atceļ Lēmumu 2009/371/TI un Lēmumu 2005/681/TI

AFCO
15-10-2013 AFCO_AD(2013)513290

ATZINUMS par Eiropas Savienības iestāžu atrašanās vietas noteikšanu

PETI
23-09-2013 PETI_AD(2013)510780

ATZINUMS par Eiropas Savienības 2014. finanšu gada vispārējo budžetu — visas iedaļas

AFCO
04-09-2013 AFCO_AD(2013)514868

ATZINUMS par turpmākās politikas plānošanu un ilgtermiņa tendencēm: budžeta ietekme uz veiktspējas palielināšanu

AFCO
09-07-2013 AFCO_AD(2013)513165

ATZINUMS par 2014. gada budžetu — pilnvarojums trialogam

AFCO
28-05-2013 AFCO_AD(2013)508185

Rezolūcijas priekšlikumi

38

  Motion for a resolution on North Korea (Democratic People's Republic of Korea - DPRK)

14-04-2014 B7-0414/2014

NB! Šis rezolūcijas priekšlikums ir pieejams tika oriģinālvalodā

Kopīgas rezolūcijas priekšlikums par stāvokli Taizemē

05-02-2014 RC-B7-0122/2014

Kopīgas rezolūcijas priekšlikums par Vjetnamu, jo īpaši vārda brīvība šajā valstī

17-04-2013 RC-B7-0166/2013

  Motion for a resolution on Vietnam

15-04-2013 B7-0166/2013

NB! Šis rezolūcijas priekšlikums ir pieejams tika oriģinālvalodā

Rezolūcijas priekšlikums par kodoldraudiem un cilvēktiesībām Ziemeļkorejā

11-03-2013 B7-0138/2013

Kopīgas rezolūcijas priekšlikums par Ziemeļkorejas bēgļu stāvokli

23-05-2012 RC-B7-0241/2012

  Motion for a resolution on North Korean refugees

21-05-2012 B7-0260/2012

NB! Šis rezolūcijas priekšlikums ir pieejams tika oriģinālvalodā

Parlamentārie jautājumi

6

Deklarācijas (7. sasaukums)

Finansiālo interešu deklarācija

Deklarācija par deputātu dalību trešo personu rīkotos pasākumos pēc šo personu uzaicinājuma