Werner KUHN : 8. sasaukums 

Politiskās grupas 

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Eiropas Tautas partijas (Kristīgie demokrāti) grupa - Loceklis

Partejiskā piederība attiecīgā valstī 

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Christlich Demokratische Union Deutschlands (Vācija)

Priekšsēdētāja vietnieks 

  • 07-07-2014 / 18-01-2017 : Zivsaimniecības komiteja
  • 25-01-2017 / 01-07-2019 : Zivsaimniecības komiteja

Biedrs 

  • 01-07-2014 / 06-07-2014 : Zivsaimniecības komiteja
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegācija attiecībām ar Izraēlu
  • 19-01-2017 / 24-01-2017 : Zivsaimniecības komiteja

Aizstājējs 

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Transporta un tūrisma komiteja
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegācija ES un Krievijas parlamentārās sadarbības komitejā
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Transporta un tūrisma komiteja

Galvenās Parlamenta veiktās darbības 

Plenārsēdes debašu dokumenti 
Runas, kas teiktas, uzstājoties plenārsēdē, un rakstiski paziņojumi saistībā ar plenārsēdes debatēm 204. pants un 171. panta 11. punkts.

Ziņojumi, kas sagatavoti, pildot referenta pienākumus 
Parlamenta atbildīgā komiteja ieceļ referentu ziņojuma sagatavošanai par likumdošanas vai budžeta priekšlikumu vai citiem jautājumiem. Sagatavojot ziņojumu, referenti var apspriesties ar attiecīgajiem ekspertiem un ieinteresētajām personām. Referenti ir atbildīgi arī par kompromisa grozījumu izstrādi un sarunām ar ēnu referentiem. Komitejās pieņemtos ziņojumus pēc tam izskata un par tiem balso plenārsēdē. 55 pants

Atzinumi, kas sagatavoti, pildot ēnu atzinuma sagatavotāja pienākumus 
Politiskās grupas ieceļ ēnu atzinuma sagatavotājus, lai sekotu darba gaitai un, apspriežoties ar atzinuma sagatavotāju, teksta izstrādē nonāktu pie kompromisa. 215 pants

ATZINUMS par nākamo DFS: Parlamenta nostājas sagatavošana attiecībā uz DFS laikposmam pēc 2020. gada  
- PECH_AD(2017)610677 -  
-
PECH 
ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju, kā arī tādiem transportlīdzekļiem paredzētu sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisku vienību apstiprināšanu un tirgus uzraudzību  
- TRAN_AD(2016)587469 -  
-
TRAN 
ATZINUMS par ES stratēģiju attiecībā uz Adrijas un Jonijas jūras reģionu  
- PECH_AD(2015)552090 -  
-
PECH 

Mutiski jautājumi 
Eiropas Komisijai, Padomei vai Komisijas priekšsēdētāja vietniekam / Savienības augstajam pārstāvim adresētus mutiski atbildamus jautājumus, kuriem seko debates, var iesniegt komiteja, politiskā grupa vai vismaz 5 % Parlamenta deputātu. 136. pants

Citas Parlamenta veiktās darbības 

Rakstiski jautājumi 
Deputāti var adresēt Eiropadomes priekšsēdētājam, Padomei, Komisijai un Komisijas priekšsēdētāja vietniekam / Savienības augstajam pārstāvim noteiktu skaitu jautājumu, uz kuriem jāatbild rakstiski. 138. pants, III pielikums

Rakstiskās deklarācijas (līdz 2017. gada 16. janvārim) 
**Šis instruments kopš 2017. gada 16. janvāra vairs nepastāv**. Rakstiskā deklarācija bija paredzēta iniciatīvas paušanai ES kompetencē esošā jautājumā. Deputātiem bija iespējams 3 mēnešu laikā pievienot tai savu parakstu.

Rakstiska deklarācija par peldošo atkritumu plankumu starptautisku kartēšanu  
- P8_DCL(2016)0093 - Zaudējis spēku  
Alain CADEC , Angélique DELAHAYE , Ricardo SERRÃO SANTOS , Simona BONAFÈ , Marco AFFRONTE , Norica NICOLAI , Linnéa ENGSTRÖM , Remo SERNAGIOTTO , Werner KUHN , Liadh NÍ RIADA  
Sākuma datums : 12-09-2016
Zaudē spēku : 12-12-2016
Parakstītāju skaits : 86 - 13-12-2016
Rakstiska deklarācija par dzimumu atšķirībām digitālo prasmju jomā  
- P8_DCL(2016)0061 - Zaudējis spēku  
Deirdre CLUNE , Brian HAYES , Roberta METSOLA , Merja KYLLÖNEN , Gesine MEISSNER , Dieter-Lebrecht KOCH , Werner KUHN , Ildikó GÁLL-PELCZ , Andor DELI , Patricija ŠULIN  
Sākuma datums : 22-06-2016
Zaudē spēku : 22-09-2016
Parakstītāju skaits : 35 - 29-09-2016

Deklarācijas 

Finansiālo interešu deklarācija