Peter JAHR : 7. sasaukums 

Politiskās grupas 

 • 14-07-2009 / 15-12-2010 : Eiropas Tautas partijas (Kristīgie demokrāti) grupa - Loceklis
 • 16-12-2010 / 30-06-2014 : Eiropas Tautas partijas (Kristīgie demokrāti) grupa - Prezidija loceklis

Partejiskā piederība attiecīgā valstī 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Christlich Demokratische Union Deutschlands (Vācija)

Biedrs 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Lūgumrakstu komiteja
 • 16-09-2009 / 12-02-2012 : Delegācija ES un Armēnijas, ES un Azerbaidžānas un ES un Gruzijas Parlamentārās sadarbības komitejās
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegācija Euronest parlamentārajā asamblejā
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Lūgumrakstu komiteja
 • 13-02-2012 / 30-06-2014 : Delegācija attiecībām ar Irānu

Aizstājējs 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Budžeta komiteja
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegācija attiecībām ar Irāku
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Budžeta komiteja

all-activities 

Plenārsēdes debašu dokumenti 
Runas, kas teiktas, uzstājoties plenārsēdē, un rakstiski paziņojumi saistībā ar plenārsēdes debatēm 204. pants un 171. panta 11. punkts.

Atzinumi, kas sagatavoti, pildot ēnu atzinuma sagatavotāja pienākumus 
Politiskās grupas ieceļ ēnu atzinuma sagatavotājus, lai sekotu darba gaitai un, apspriežoties ar atzinuma sagatavotāju, teksta izstrādē nonāktu pie kompromisa. 215 pants

ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2011/92/ES par dažu sabiedrisku un privātu projektu ietekmes uz vidi novērtējumu  
- PETI_AD(2013)507937 -  
-
PETI 
ATZINUMS par 2011. gada ziņojumu par ES finansiālo interešu aizsardzību – cīņa pret krāpšanu  
- AGRI_AD(2013)504314 -  
-
AGRI 
ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumentu  
- BUDG_AD(2012)492829 -  
-
BUDG 

Rezolūcijas priekšlikumi 
Deputāti var iesniegt individuālus rezolūciju priekšlikumus par jautājumiem, kas attiecas uz Eiropas Savienības darbības jomu. Šos priekšlikumus nosūta izskatīšanai atbildīgajā komitejā. Reglamenta 143. pants

Parlamentārie jautājumi 
Jautājumus, uz kuriem jāatbild mutiski un kuriem seko debates, var iesniegt komiteja, politiskā grupa vai vismaz 5 % Parlamenta deputātu. Adresāti ir citas ES iestādes. Priekšsēdētāju konference lemj, vai un kādā secībā jautājumi tiek iekļauti plenārsēdes galīgajā darba kārtības projektā. 128. pants

Rakstiskās deklarācijas (līdz 2017. gada 16. janvārim) 
**Šis instruments kopš 2017. gada 16. janvāra vairs nepastāv**. Rakstiskā deklarācija bija paredzēta iniciatīvas paušanai ES kompetencē esošā jautājumā. Deputātiem bija iespējams 3 mēnešu laikā pievienot tai savu parakstu.

Rakstiska deklarācija par apmācības veicināšanu jurisprudences jomā  
- P7_DCL(2013)0013 - Zaudējis spēku  
Angelika WERTHMANN , Victor BOŞTINARU , Jorgo CHATZIMARKAKIS , Minodora CLIVETI , Frank ENGEL , Carlos ITURGAIZ , Peter JAHR , Ádám KÓSA , Antigoni PAPADOPOULOU , Antonyia PARVANOVA , Nikolaos SALAVRAKOS , Eleni THEOCHAROUS , Tatjana ŽDANOKA , Milan ZVER  
Sākuma datums : 09-09-2013
Zaudē spēku : 09-12-2013
Parakstītāju skaits : 58 - 10-12-2013
Rakstiska deklarācija par bērnu aizsardzību nolaupīšanas gadījumos, cita starpā saistībā ar strīdiem par aizgādnības tiesībām  
- P7_DCL(2013)0012 - Zaudējis spēku  
Angelika WERTHMANN , Victor BOŞTINARU , Jorgo CHATZIMARKAKIS , Minodora CLIVETI , Frank ENGEL , Carlos ITURGAIZ , Peter JAHR , Ádám KÓSA , Gesine MEISSNER , Antigoni PAPADOPOULOU , Antonyia PARVANOVA , Nikolaos SALAVRAKOS , Eleni THEOCHAROUS , Tatjana ŽDANOKA , Milan ZVER  
Sākuma datums : 09-09-2013
Zaudē spēku : 09-12-2013
Parakstītāju skaits : 91 - 10-12-2013

Deklarācijas 

Finansiālo interešu deklarācija 

Kontakti