Peter JAHR : 8. sasaukums 

Politiskās grupas 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Eiropas Tautas partijas (Kristīgie demokrāti) grupa - Loceklis

Partejiskā piederība attiecīgā valstī 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Christlich Demokratische Union Deutschlands (Vācija)

Biedrs 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Lūgumrakstu komiteja
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegācija attiecībām ar Andu Kopienas valstīm
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegācija Eiropas un Latīņamerikas parlamentārajā asamblejā
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Lūgumrakstu komiteja

Aizstājējs 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja
 • 14-07-2014 / 29-09-2014 : Delegācija ES un Serbijas stabilizācijas un asociācijas parlamentārajā komitejā
 • 30-09-2014 / 01-07-2019 : Delegācija ES un Ukrainas parlamentārās asociācijas komitejā
 • 30-09-2014 / 01-07-2019 : Delegācija Euronest parlamentārajā asamblejā
 • 24-06-2016 / 13-12-2017 : Izmeklēšanas komiteja, kuras uzdevums ir pārbaudīt apgalvojumus par iespējamiem pārkāpumiem un administratīvām kļūmēm Savienības tiesību aktu piemērošanā attiecībā uz nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, nodokļu apiešanu un izvairīšanos no nodokļu maksāšanas
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja
 • 18-12-2017 / 19-03-2018 : Budžeta kontroles komiteja
 • 08-02-2018 / 12-12-2018 : Savienības pesticīdu atļaušanas procedūras īpašā komiteja

Galvenās Parlamenta veiktās darbības 

Plenārsēdes debašu dokumenti 
Runas, kas teiktas, uzstājoties plenārsēdē, un rakstiski paziņojumi saistībā ar plenārsēdes debatēm 204. pants un 171. panta 11. punkts.

Ziņojumi, kas sagatavoti, pildot ēnu referenta pienākumus 
Politiskās grupas atbildīgajā komitejā katram ziņojumam ieceļ ēnu referentus, lai sekotu darba gaitai un, apspriežoties ar referentu, teksta izstrādē nonāktu pie kompromisa. 215 pants

Atzinumi, kas sagatavoti, pildot atzinuma sagatavotāja pienākumus 
Komitejas var atbildīgās komitejas ziņojuma vajadzībām sagatavot atzinumu par aspektiem, kas saistīti ar attiecīgās komitejas darbības jomu. Šādu atzinumu sagatavotāji ir atbildīgi arī par kompromisa grozījumu izstrādi un sarunām ar ēnu atzinuma sagatavotājiem. 56. pants, 57. pants, VI pielikums

ATZINUMS par starpposma ziņojumu par DFS 2021.–2027. gadam: Parlamenta nostāja ar nolūku panākt vienošanos  
- AGRI_AD(2018)625204 -  
-
AGRI 
ATZINUMS par Augu aizsardzības līdzekļu regulas (Regula (EK) Nr. 1107/2009) īstenošanu  
- AGRI_AD(2018)615454 -  
-
AGRI 
ATZINUMS par Eiropas Savienības 2015. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, III iedaļa — Komisija un izpildaģentūras  
- AGRI_AD(2017)592130 -  
-
AGRI 

Atzinumi, kas sagatavoti, pildot ēnu atzinuma sagatavotāja pienākumus 
Politiskās grupas ieceļ ēnu atzinuma sagatavotājus, lai sekotu darba gaitai un, apspriežoties ar atzinuma sagatavotāju, teksta izstrādē nonāktu pie kompromisa. 215 pants

ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko pārtrauc sezonālo laika maiņu un atceļ Direktīvu 2000/84/EK  
- PETI_AD(2019)629635 -  
-
PETI 
ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko pārtrauc sezonālo laika maiņu un atceļ Direktīvu 2000/84/EK  
- AGRI_AD(2019)630764 -  
-
AGRI 
ATZINUMS par Eiropas Savienības Pamattiesību hartas īstenošanu ES iestāžu sistēmā  
- PETI_AD(2019)606045 -  
-
PETI 

Rezolūcijas priekšlikumi 
Rezolūciju priekšlikumus par aktuāliem jautājumiem iesniedz pēc komitejas, politiskās grupas vai vismaz 5 % deputātu pieprasījuma, un par tiem balso plenārsēdē. 132. pants, 136. pants, 139 pants, 144. pants

Mutiski jautājumi 
Eiropas Komisijai, Padomei vai Komisijas priekšsēdētāja vietniekam / Savienības augstajam pārstāvim adresētus mutiski atbildamus jautājumus, kuriem seko debates, var iesniegt komiteja, politiskā grupa vai vismaz 5 % Parlamenta deputātu. 136. pants

Citas Parlamenta veiktās darbības 

Rakstiski balsojumu skaidrojumi 
Deputāti var iesniegt rakstisku skaidrojumu par savu balsojumu plenārsēdē. 194. pants

Ombuda stratēģiskā izmeklēšana OI/2/2017 par ES Padomes darba sagatavošanas struktūrās notiekošo leģislatīvo diskusiju pārredzamību (A8-0420/2018 - Jo Leinen, Yana Toom) DE  
 

Wir stimmen mit den Empfehlungen der Ombudsfrau weitestgehend überein. Wir fordern ein gleiches Maß an Transparenz im Rat wie im Parlament, da beide gleichgestellte Ko-Legislatoren sind. Dennoch ist es uns wichtig, dass Verhandlungen unter Verschluss stattfinden können, um Verhandlungsergebnisse nicht zu beeinflussen.

Savienības pesticīdu atļaušanas procedūra (A8-0475/2018 - Norbert Lins, Bart Staes) DE  
 

Wie jedes kontroverse Thema, kann auch dieser Bericht unterschiedlich interpretiert werden: Für mich ist es besonders wichtig, dass zukünftig Zulassungsverfahren und die Festsetzung von Werten wissenschaftlich basiert und von Ideologie befreit stattfinden.
An dieser Stelle deshalb ein Tipp an meine Kollegen: Wissenschaftliche Fakten lassen sich nicht durch Mehrheitsentscheidungen verändern.

Dzelzceļa pasažieru tiesības un pienākumi (A8-0340/2018 - Bogusław Liberadzki) DE  
 

. – Ich freue mich, dass wir mit der heutigen Abstimmung eine so große Mehrheit für die Stärkung der Rechte unserer Bahnfahrer erreicht haben. Die neuen Vorschriften gelten europaweit und sind einfach durchsetzbar: Im Falle von Verspätungen kann man nun mit einer fairen und angemessenen Entschädigung rechnen. Passagiere, deren Zug mehr als zwei Stunden zu spät kommt, sollen den Ticketpreis vollständig zurückerstattet bekommen. Mit diesen neuen Regeln bringen wir die europäischen Eisenbahnunternehmen dazu, pünktlicher und effizienter zu werden. Zudem schaffen wir mit den neuen Entschädigungsregeln Rechtssicherheit für Fahrgäste und Eisenbahnunternehmen gleichermaßen.

Rakstiski jautājumi 
Deputāti var adresēt Eiropadomes priekšsēdētājam, Padomei, Komisijai un Komisijas priekšsēdētāja vietniekam / Savienības augstajam pārstāvim noteiktu skaitu jautājumu, uz kuriem jāatbild rakstiski. 138. pants, III pielikums

Deklarācijas 

Finansiālo interešu deklarācija 

Deklarācija par deputātu dalību trešo personu rīkotos pasākumos pēc šo personu uzaicinājuma 

Kontakti