Lara COMI : 8. sasaukums 

Politiskās grupas 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Eiropas Tautas partijas (Kristīgie demokrāti) grupa - Priekšsēdētāja vietniece

Partejiskā piederība attiecīgā valstī 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Forza Italia (Itālija)

Biedrs 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegācija attiecībām ar Amerikas Savienotajām Valstīm
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja

Aizstājēja 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Ekonomikas un monetārā komiteja
 • 21-01-2016 / 04-04-2017 : Izmeklēšanas komiteja saistībā ar emisiju mērījumiem autobūves nozarē
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Ekonomikas un monetārā komiteja
 • 02-02-2017 / 01-07-2019 : Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja
 • 02-02-2017 / 01-07-2019 : Delegācija ES un Čīles apvienotajā parlamentārajā komitejā
 • 02-05-2017 / 01-07-2019 : Delegācija Eiropas un Latīņamerikas parlamentārajā asamblejā
 • 14-03-2018 / 01-07-2019 : Īpašā komiteja finanšu noziegumu, izvairīšanās no nodokļu maksāšanas un nodokļu apiešanas jautājumos

Galvenās Parlamenta veiktās darbības 

Plenārsēdes debašu dokumenti 
Runas, kas teiktas, uzstājoties plenārsēdē, un rakstiski paziņojumi saistībā ar plenārsēdes debatēm 204. pants un 171. panta 11. punkts.

Ziņojumi, kas sagatavoti, pildot referenta pienākumus 
Parlamenta atbildīgā komiteja ieceļ referentu ziņojuma sagatavošanai par likumdošanas vai budžeta priekšlikumu vai citiem jautājumiem. Sagatavojot ziņojumu, referenti var apspriesties ar attiecīgajiem ekspertiem un ieinteresētajām personām. Referenti ir atbildīgi arī par kompromisa grozījumu izstrādi un sarunām ar ēnu referentiem. Komitejās pieņemtos ziņojumus pēc tam izskata un par tiem balso plenārsēdē. 55 pants

Atzinumi, kas sagatavoti, pildot atzinuma sagatavotāja pienākumus 
Komitejas var atbildīgās komitejas ziņojuma vajadzībām sagatavot atzinumu par aspektiem, kas saistīti ar attiecīgās komitejas darbības jomu. Šādu atzinumu sagatavotāji ir atbildīgi arī par kompromisa grozījumu izstrādi un sarunām ar ēnu atzinuma sagatavotājiem. 56. pants, 57. pants, VI pielikums

ATZINUMS par Eiropas aizsardzības savienību  
- IMCO_AD(2016)583872 -  
-
IMCO 
ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par neizpaužamas zinātības un uzņēmējdarbības informācijas (komercnoslēpumu) aizsardzību pret nelikumīgu iegūšanu, izmantošanu un izpaušanu  
- IMCO_AD(2015)541656 -  
-
IMCO 

Atzinumi, kas sagatavoti, pildot ēnu atzinuma sagatavotāja pienākumus 
Politiskās grupas ieceļ ēnu atzinuma sagatavotājus, lai sekotu darba gaitai un, apspriežoties ar atzinuma sagatavotāju, teksta izstrādē nonāktu pie kompromisa. 215 pants

ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Eiropas Industriālo, tehnoloģisko un pētniecisko kiberdrošības kompetenču centru un Nacionālo koordinācijas centru tīklu  
- IMCO_AD(2019)630409 -  
-
IMCO 

Rezolūcijas priekšlikumi 
Rezolūciju priekšlikumus par aktuāliem jautājumiem iesniedz pēc komitejas, politiskās grupas vai vismaz 5 % deputātu pieprasījuma, un par tiem balso plenārsēdē. 132. pants, 136. pants, 139 pants, 144. pants

Mutiski jautājumi 
Eiropas Komisijai, Padomei vai Komisijas priekšsēdētāja vietniekam / Savienības augstajam pārstāvim adresētus mutiski atbildamus jautājumus, kuriem seko debates, var iesniegt komiteja, politiskā grupa vai vismaz 5 % Parlamenta deputātu. 136. pants

Citas Parlamenta veiktās darbības 

Rakstiski balsojumu skaidrojumi 
Deputāti var iesniegt rakstisku skaidrojumu par savu balsojumu plenārsēdē. 194. pants

Pārstāvības prasības patērētāju kolektīvo interešu aizsardzībai (A8-0447/2018 - Geoffroy Didier) IT  
 

Considerando l'importanza estremamente rilevante di tutelare gli interessi collettivi dei consumatori, accolgo favorevolmente questa relazione che agevola azioni rappresentative volte a tutelare gli interessi sopracitati. Nell'interesse di una tutela globale dei consumatori, la relazione è intesa a garantire che il diritto dell'Unione venga applicato e rispettato dagli Stati membri e che gli Stati membri forniscano un'adeguata tutela giuridica ai propri cittadini. Inoltre, tale direttiva prevede un'armonizzazione minima che lascia agli Stati membri la libertà di adottare o mantenere le disposizioni che siano più favorevoli per i consumatori.

Protokols ES un Izraēlas Eiropas un Vidusjūras valstu nolīgumam (Horvātijas pievienošanās) (A8-0164/2019 - Cristian Dan Preda) IT  
 

Ho ritenuto necessario votare a favore della conclusione di un protocollo dell'accordo euromediterraneo riguardo l'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea. L'accordo euromediterraneo istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall'altra, e rappresenta un elemento fondamentale per lo sviluppo socioeconomico di entrambi le parti.

Kopīgi noteikumi attiecībā uz elektroenerģijas iekšējo tirgu (A8-0044/2018 - Jerzy Buzek) IT  
 

Ho votato a favore di questa direttiva sull'energia elettrica perché credo nell'importanza del libero commercio e la libera mobilità dei prezzi. La direttiva sbloccherà il settore dell'energia dalle mani dei grandi monopoli nazionali che controllano tutti gli ambiti del settore. L'UE può diventare un leader mondiale nel settore dell'energia elettrica, adesso abbiamo pianato la strada per l'industria. È necessario aprire ulteriormente i mercati dell'energia elettrica alla promozione della concorrenza e all'abbassamento dei prezzi, per favorire sia lo sviluppo che i consumatori. Questa direttiva porterà nuovi attori ad attivarsi sul mercato dell'energia elettrica, ampliando la scelta dei consumatori. Inoltre, al fine di ottimizzare la sicurezza e l'efficienza dell'energia elettrica, la direttiva aumenterà la sinergia tra gli Stati membri e le loro regioni.

Rakstiski jautājumi 
Deputāti var adresēt Eiropadomes priekšsēdētājam, Padomei, Komisijai un Komisijas priekšsēdētāja vietniekam / Savienības augstajam pārstāvim noteiktu skaitu jautājumu, uz kuriem jāatbild rakstiski. 138. pants, III pielikums

Individuālie rezolūciju priekšlikumi  
Ikviens deputāts var iesniegt rezolūcijas priekšlikumu par jautājumu, kas attiecas uz ES darbības jomu. Pieņemamus priekšlikumus nodod izskatīšanai atbildīgajā komitejā, kas lemj, kāda procedūra ir jāievēro. 143. pants

Rakstiskās deklarācijas (līdz 2017. gada 16. janvārim) 
**Šis instruments kopš 2017. gada 16. janvāra vairs nepastāv**. Rakstiskā deklarācija bija paredzēta iniciatīvas paušanai ES kompetencē esošā jautājumā. Deputātiem bija iespējams 3 mēnešu laikā pievienot tai savu parakstu.

Rakstiska deklarācija par cietušajiem noziedzīgos nodarījumos  
- P8_DCL(2015)0070 - Zaudējis spēku  
Tomáš ZDECHOVSKÝ , Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO , Maite PAGAZAURTUNDÚA , Nicola CAPUTO , Tibor SZANYI , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Fabio DE MASI , Pál CSÁKY , Momchil NEKOV , Lara COMI , Dita CHARANZOVÁ  
Sākuma datums : 02-12-2015
Zaudē spēku : 02-03-2016
Parakstītāju skaits : 91 - 03-03-2016
Rakstiska deklarācija par olīveļļas nozares un olīvu ražošanas aizsardzību  
- P8_DCL(2015)0031 - Zaudējis spēku  
Ivan JAKOVČIĆ , Tonino PICULA , Nicola DANTI , Lampros FOUNTOULIS , Nicola CAPUTO , Franc BOGOVIČ , Maite PAGAZAURTUNDÚA , Alessia Maria MOSCA , Michela GIUFFRIDA , Enrico GASBARRA , Ivo VAJGL , Marco ZULLO , Simona BONAFÈ , Nikos ANDROULAKIS , Davor Ivo STIER , Milan ZVER , Fernando MAURA BARANDIARÁN , Ulrike MÜLLER , Elena GENTILE , Salvatore Domenico POGLIESE , Ivana MALETIĆ , Lara COMI , Rosa D'AMATO , Igor ŠOLTES , Jozo RADOŠ , Ruža TOMAŠIĆ , Professor Dubravka ŠUICA , Flavio ZANONATO , Alberto CIRIO , Daniela AIUTO , Marco AFFRONTE , Eva KAILI , Remo SERNAGIOTTO , Barbara MATERA  
Sākuma datums : 07-09-2015
Zaudē spēku : 07-12-2015
Parakstītāju skaits : 101 - 08-12-2015
Rakstiska deklarācija par ētiskām dilemmām saistībā ar tehnoloģisko inovāciju  
- P8_DCL(2015)0013 - Zaudējis spēku  
Nicola CAPUTO , Renato SORU , Pina PICIERNO , Andrea COZZOLINO , Laurenţiu REBEGA , Daciana Octavia SÂRBU , Momchil NEKOV , Lara COMI , Tibor SZANYI , Fabio DE MASI , Dario TAMBURRANO  
Sākuma datums : 25-03-2015
Zaudē spēku : 25-06-2015
Parakstītāju skaits : 34 - 26-06-2015

Deklarācijas 

Finansiālo interešu deklarācija