Paweł Robert KOWAL : 7. sasaukums 

Politiskās grupas 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Eiropas Konservatīvo un reformistu grupa - Loceklis

Partejiskā piederība attiecīgā valstī 

 • 14-07-2009 / 20-02-2011 : Prawo i Sprawiedliwość (Polija)
 • 21-02-2011 / 13-01-2014 : Polska Jest Najważniejsza (Polija)
 • 14-01-2014 / 30-06-2014 : Polska Razem Jarosława Gowina (Polija)

Priekšsēdētājs 

 • 29-09-2009 / 30-06-2014 : Delegācija ES un Ukrainas Parlamentārās sadarbības komitejā

Biedrs 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Ārlietu komiteja
 • 14-09-2009 / 18-01-2012 : Drošības un aizsardzības apakškomiteja
 • 16-09-2009 / 28-09-2009 : Delegācija ES un Ukrainas Parlamentārās sadarbības komitejā
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegācija Euronest parlamentārajā asamblejā
 • 29-09-2009 / 30-06-2014 : Delegāciju vadītāju konference
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Ārlietu komiteja
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Drošības un aizsardzības apakškomiteja

Aizstājējs 

 • 21-07-2009 / 18-01-2012 : Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegācija ES un Moldovas Parlamentārās sadarbības komitejā
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja

all-activities 

Plenārsēdes debašu dokumenti 
Runas, kas teiktas, uzstājoties plenārsēdē, un rakstiski paziņojumi saistībā ar plenārsēdes debatēm 204. pants un 171. panta 11. punkts.

Ziņojumi, kas sagatavoti, pildot referenta pienākumus 
Parlamenta atbildīgā komiteja ieceļ referentu ziņojuma sagatavošanai par likumdošanas vai budžeta priekšlikumu vai citiem jautājumiem. Sagatavojot ziņojumu, referenti var apspriesties ar attiecīgajiem ekspertiem un ieinteresētajām personām. Referenti ir atbildīgi arī par kompromisa grozījumu izstrādi un sarunām ar ēnu referentiem. Komitejās pieņemtos ziņojumus pēc tam izskata un par tiem balso plenārsēdē. 55 pants

Ziņojumi, kas sagatavoti, pildot ēnu referenta pienākumus 
Politiskās grupas atbildīgajā komitejā katram ziņojumam ieceļ ēnu referentus, lai sekotu darba gaitai un, apspriežoties ar referentu, teksta izstrādē nonāktu pie kompromisa. 215 pants

Atzinumi, kas sagatavoti, pildot atzinuma sagatavotāja pienākumus 
Komitejas var atbildīgās komitejas ziņojuma vajadzībām sagatavot atzinumu par aspektiem, kas saistīti ar attiecīgās komitejas darbības jomu. Šādu atzinumu sagatavotāji ir atbildīgi arī par kompromisa grozījumu izstrādi un sarunām ar ēnu atzinuma sagatavotājiem. 56. pants, 57. pants, VI pielikums

ATZINUMS par projektu Padomes Lēmumam par Nolīguma noslēgšanu starp Eiropas Savienību un Ukrainu, izdarot grozījumus Nolīgumā starp Eiropas Kopienu un Ukrainu par vīzu atvieglotu izsniegšanu  
- AFET_AD(2013)500439 -  
-
AFET 

Atzinumi, kas sagatavoti, pildot ēnu atzinuma sagatavotāja pienākumus 
Politiskās grupas ieceļ ēnu atzinuma sagatavotājus, lai sekotu darba gaitai un, apspriežoties ar atzinuma sagatavotāju, teksta izstrādē nonāktu pie kompromisa. 215 pants

ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko Iekšējās drošības fonda ietvaros izveido finansiāla atbalsta instrumentu ārējām robežām un vīzām  
- AFET_AD(2012)489432 -  
-
AFET 
ATZINUMS par „Europeana — nākamie soļi”  
- ITRE_AD(2010)430832 -  
-
ITRE 
ATZINUMS par 2008. gada ziņojumu par konkurences politiku  
- ITRE_AD(2010)430944 -  
-
ITRE 

Rezolūcijas priekšlikumi 
Deputāti var iesniegt individuālus rezolūciju priekšlikumus par jautājumiem, kas attiecas uz Eiropas Savienības darbības jomu. Šos priekšlikumus nosūta izskatīšanai atbildīgajā komitejā. Reglamenta 143. pants

Parlamentārie jautājumi 
Jautājumus, uz kuriem jāatbild mutiski un kuriem seko debates, var iesniegt komiteja, politiskā grupa vai vismaz 5 % Parlamenta deputātu. Adresāti ir citas ES iestādes. Priekšsēdētāju konference lemj, vai un kādā secībā jautājumi tiek iekļauti plenārsēdes galīgajā darba kārtības projektā. 128. pants

Deklarācijas 

Finansiālo interešu deklarācija 

Deklarācija par deputātu dalību trešo personu rīkotos pasākumos pēc šo personu uzaicinājuma