Barbara MATERA : 8. sasaukums 

Politiskās grupas 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Eiropas Tautas partijas (Kristīgie demokrāti) grupa - Locekle

Partejiskā piederība attiecīgā valstī 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Forza Italia (Itālija)

Priekšsēdētāja vietniece 

 • 07-07-2014 / 18-01-2017 : Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja
 • 25-01-2017 / 01-07-2019 : Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja

Biedrs 

 • 01-07-2014 / 06-07-2014 : Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja
 • 01-07-2014 / 13-07-2014 : Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja
 • 14-07-2014 / 15-07-2014 : Transporta un tūrisma komiteja
 • 14-07-2014 / 09-03-2017 : Delegācija attiecībām ar Palestīnu
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegācija Savienības Vidusjūrai parlamentārajā asamblejā
 • 16-07-2014 / 18-01-2017 : Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja
 • 19-01-2017 / 24-01-2017 : Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Zivsaimniecības komiteja
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja
 • 10-03-2017 / 01-07-2019 : Delegācija attiecībām ar Palestīnu

Aizstājēja 

 • 14-07-2014 / 15-07-2014 : Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegācija attiecībām ar Amerikas Savienotajām Valstīm

Galvenās Parlamenta veiktās darbības 

Plenārsēdes debašu dokumenti 
Runas, kas teiktas, uzstājoties plenārsēdē, un rakstiski paziņojumi saistībā ar plenārsēdes debatēm 204. pants un 171. panta 11. punkts.

Ziņojumi, kas sagatavoti, pildot referenta pienākumus 
Parlamenta atbildīgā komiteja ieceļ referentu ziņojuma sagatavošanai par likumdošanas vai budžeta priekšlikumu vai citiem jautājumiem. Sagatavojot ziņojumu, referenti var apspriesties ar attiecīgajiem ekspertiem un ieinteresētajām personām. Referenti ir atbildīgi arī par kompromisa grozījumu izstrādi un sarunām ar ēnu referentiem. Komitejās pieņemtos ziņojumus pēc tam izskata un par tiem balso plenārsēdē. 55 pants

Ziņojumi, kas sagatavoti, pildot ēnu referenta pienākumus 
Politiskās grupas atbildīgajā komitejā katram ziņojumam ieceļ ēnu referentus, lai sekotu darba gaitai un, apspriežoties ar referentu, teksta izstrādē nonāktu pie kompromisa. 215 pants

Atzinumi, kas sagatavoti, pildot atzinuma sagatavotāja pienākumus 
Komitejas var atbildīgās komitejas ziņojuma vajadzībām sagatavot atzinumu par aspektiem, kas saistīti ar attiecīgās komitejas darbības jomu. Šādu atzinumu sagatavotāji ir atbildīgi arī par kompromisa grozījumu izstrādi un sarunām ar ēnu atzinuma sagatavotājiem. 56. pants, 57. pants, VI pielikums

ATZINUMS par Eiropas Dzimumu līdztiesības institūta 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu  
- FEMM_AD(2018)613484 -  
-
FEMM 
ATZINUMS par Eiropas Savienības 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, III iedaļa — Komisija un izpildaģentūras  
- FEMM_AD(2018)613483 -  
-
FEMM 
ATZINUMS par Eiropas Savienības 2018. finanšu gada vispārējā budžeta projektu  
- FEMM_AD(2017)606300 -  
-
FEMM 

Atzinumi, kas sagatavoti, pildot ēnu atzinuma sagatavotāja pienākumus 
Politiskās grupas ieceļ ēnu atzinuma sagatavotājus, lai sekotu darba gaitai un, apspriežoties ar atzinuma sagatavotāju, teksta izstrādē nonāktu pie kompromisa. 215 pants

ATZINUMS par Eiropas Dzimumu līdztiesības institūta 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu  
- FEMM_AD(2019)630380 -  
-
FEMM 
ATZINUMS par ES 2017. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, III iedaļa — Komisija un izpildaģentūras  
- FEMM_AD(2019)630381 -  
-
FEMM 
ATZINUMS par Eiropas Savienības Pamattiesību hartas īstenošanu ES iestāžu sistēmā  
- LIBE_AD(2019)629460 -  
-
LIBE 

Rezolūcijas priekšlikumi 
Rezolūciju priekšlikumus par aktuāliem jautājumiem iesniedz pēc komitejas, politiskās grupas vai vismaz 5 % deputātu pieprasījuma, un par tiem balso plenārsēdē. 132. pants, 136. pants, 139 pants, 144. pants

Mutiski jautājumi 
Eiropas Komisijai, Padomei vai Komisijas priekšsēdētāja vietniekam / Savienības augstajam pārstāvim adresētus mutiski atbildamus jautājumus, kuriem seko debates, var iesniegt komiteja, politiskā grupa vai vismaz 5 % Parlamenta deputātu. 136. pants

Citas Parlamenta veiktās darbības 

Rakstiski balsojumu skaidrojumi 
Deputāti var iesniegt rakstisku skaidrojumu par savu balsojumu plenārsēdē. 194. pants

Pārstāvības prasības patērētāju kolektīvo interešu aizsardzībai (A8-0447/2018 - Geoffroy Didier) IT  
 

Ho votato a favore della presente direttiva.
Ritengo che tale azione rappresentativa offra un mezzo efficace ed efficiente di tutela degli interessi collettivi dei consumatori.

Protokols ES un Izraēlas Eiropas un Vidusjūras valstu nolīgumam (Horvātijas pievienošanās) (A8-0164/2019 - Cristian Dan Preda) IT  
 

Ho votato a favore del protocollo relativo all'accordo euromediterraneo UE-Israele.
Il progetto di protocollo dell'accordo euromediterraneo istituirebbe un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea.

ES un Uzbekistānas visaptverošais nolīgums (A8-0149/2019 - David McAllister) IT  
 

Ho espresso voto favorevole alla relazione che accoglie positivamente gli impegni assunti e i progressi compiuti dall'Uzbekistan verso una società più aperta con un livello di partecipazione attiva al dialogo politico tra l'UE e l'Uzbekistan.

Rakstiski jautājumi 
Deputāti var adresēt Eiropadomes priekšsēdētājam, Padomei, Komisijai un Komisijas priekšsēdētāja vietniekam / Savienības augstajam pārstāvim noteiktu skaitu jautājumu, uz kuriem jāatbild rakstiski. 138. pants, III pielikums

Individuālie rezolūciju priekšlikumi  
Ikviens deputāts var iesniegt rezolūcijas priekšlikumu par jautājumu, kas attiecas uz ES darbības jomu. Pieņemamus priekšlikumus nodod izskatīšanai atbildīgajā komitejā, kas lemj, kāda procedūra ir jāievēro. 143. pants

Rakstiskās deklarācijas (līdz 2017. gada 16. janvārim) 
**Šis instruments kopš 2017. gada 16. janvāra vairs nepastāv**. Rakstiskā deklarācija bija paredzēta iniciatīvas paušanai ES kompetencē esošā jautājumā. Deputātiem bija iespējams 3 mēnešu laikā pievienot tai savu parakstu.

Rakstiska deklarācija par “Odysseus” atbalstīšanu, lai atjaunotu Eiropas brīvprātīgo dienestu  
- P8_DCL(2016)0105 - Zaudējis spēku  
Jonás FERNÁNDEZ , Pablo ZALBA BIDEGAIN , Silvia COSTA , Antonio TAJANI , Ramón JÁUREGUI ATONDO , Jean-Marie CAVADA , Dimitrios PAPADIMOULIS , Karima DELLI , Alain LAMASSOURE , Jo LEINEN , Molly SCOTT CATO , Svetoslav Hristov MALINOV , Mercedes BRESSO , Enrique CALVET CHAMBON , Barbara MATERA , Doktor Professor Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR , José Manuel FERNANDES , Neena GILL , Santiago FISAS AYXELÀ , Hugues BAYET , Alfred SANT , Renato SORU , Eider GARDIAZABAL RUBIAL  
Sākuma datums : 03-10-2016
Zaudē spēku : 03-01-2017
Parakstītāju skaits : 91 - 04-01-2017
Rakstiska deklarācija par seksisma pret sievietēm novēršanu reklāmās  
- P8_DCL(2016)0067 - Zaudējis spēku  
Elissavet VOZEMBERG-VRIONIDI , Constance LE GRIP , Mary HONEYBALL , Jordi Vicent SEBASTIA TALAVERA , Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO , Laura FERRARA , Barbara MATERA , Liliana RODRIGUES , Marc TARABELLA , Cláudia MONTEIRO DE AGUIAR  
Sākuma datums : 12-09-2016
Zaudē spēku : 12-12-2016
Parakstītāju skaits : 100 - 13-12-2016
Rakstiska deklarācija par olīveļļas nozares un olīvu ražošanas aizsardzību  
- P8_DCL(2015)0031 - Zaudējis spēku  
Ivan JAKOVČIĆ , Tonino PICULA , Nicola DANTI , Lampros FOUNTOULIS , Nicola CAPUTO , Franc BOGOVIČ , Maite PAGAZAURTUNDÚA , Alessia Maria MOSCA , Michela GIUFFRIDA , Enrico GASBARRA , Ivo VAJGL , Marco ZULLO , Simona BONAFÈ , Nikos ANDROULAKIS , Davor Ivo STIER , Milan ZVER , Fernando MAURA BARANDIARÁN , Ulrike MÜLLER , Elena GENTILE , Salvatore Domenico POGLIESE , Ivana MALETIĆ , Lara COMI , Rosa D'AMATO , Igor ŠOLTES , Jozo RADOŠ , Ruža TOMAŠIĆ , Professor Dubravka ŠUICA , Flavio ZANONATO , Alberto CIRIO , Daniela AIUTO , Marco AFFRONTE , Eva KAILI , Remo SERNAGIOTTO , Barbara MATERA  
Sākuma datums : 07-09-2015
Zaudē spēku : 07-12-2015
Parakstītāju skaits : 101 - 08-12-2015

Deklarācijas 

Finansiālo interešu deklarācija